KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 22 april 2019

Klokkenluider Nico van den Ham doet aangifte tegen rechter wegens deelname aan georganiseerde misdaad

Op 19 maart 2019 werd tijdens een rechtszitting in Utrecht rechter mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch
door Nico gewraakt. Dat is hier >>> nog eens te zien.
Op vrijdag 5 april 2019 werd dat wrakingsverzoek in de rechtbank van Lelystad behandeld. Dat is hier
>>> nog eens te bekijken. Eén dag voor die wrakingszitting,
op 4 april 2019, deed Nico aangifte tegen rechter Vanwersch wegens o.a. deelname aan georganiseerde misdaad. Partners in crime vallen elkaar nooit af. Wrakingsverzoeken worden dan ook, op één enkele uitzondering na, dit om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, altijd afgewezen!
Wegens chronisch tijdgebrek kwamen we er maar niet aan toe de aangifte eerder te publiceren. Hieronder de aangifte die ook in pdf bestand te lezen is >>> Aangifte pdf.


OPENBAAR MINISTERIE

Plaatsvervangend Hoofdofficier
van justitie mr. R. Jeuken

AANGIFTE


In een bijlage per email toegezonden aan midden-nederland@com.nl  en persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het loket Openbaar Ministerie IJdok 163 Amsterdam


N.G. van den Ham                                                     Amsterdam, 4 april 2019 XXXXXXXXXXXXXXXXX                                           
XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                
Tel: 06-19215778
                                  
Aan:

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie                                       
dhr. mr. R. Jeuken
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen mevrouw
mr. Y.M. Vanwersch, rechter bij rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, discriminatie, ongelijke behandeling in het recht en deelname aan georganiseerde misdaad met als doel grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen te bevoordelen ten koste van grote groepen goedwillende burgers.

Rechter Vanwersch werkt samen met meerdere rechters en een groot aantal officieren van justitie die, om zoveel mogelijk verwarring te stichten, beurtelings op mijn zaak 

zijn gezet.

Mevrouw Vanwersch is inmiddels de vierde rechter die op mijn strafzaak met de parketnummers: 96-103946-18, 96-212590-17,  96-134096-17 en 96-028859-18 is gezet. De voorgangers van mr. Vanwersch zijn de rechters: dhr. mr. S.M. van Lieshout,  mw. mr. C.M.A.T. van der Geest en mw. mr. H.E. Spruit.

Rechter Vanwersch laat net, zoals de hierboven vermelde officieren van justitie en rechters dat ook hebben gedaan, duidelijk blijken dat zij maar één opdracht heeft. Die opdracht is om de al meer dan 10 jaar durende beestachtige klokkenluidersvervolging jegens Nico van den Ham onverminderd voort te zetten om zo op intensieve wijze te trachten Van den Ham de dood in te jagen. De dood in jagen, zodat de eerlijke mond van Melder van Misstanden Nico van den Ham voorgoed zal zijn gesnoerd.  

De huidige gang van zaken die zowel bij het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak gaande is, namelijk het categorisch bevoordelen van grote bedrijven, organisaties en/of door officieren van justitie en rechters belangrijk geachte personen, moet koste wat kost in stand worden gehouden.

Voor de belangen van de vuile economie van de boven ons gestelden onschuldige goedwillende mensen alles, maar dan ook alles af te pakken. Net zolang en zo intensief dat de levenssituatie van de slachtoffers onbeheersbaar is geworden en zij zelfmoord nog als enige uitweg zien.

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst zo'n 500 van de ruim 1900 mensen die
jaarlijks zelfmoord plegen in Nederland dat in hun wanhoop doen ten gevolge van vonnissen van partijdige, corrupte rechters en raadsheren. Vonnissen die door middel van gerechtelijk list en bedrog tot stand zijn gekomen. Vuile vonnissen waaruit alles is weggelaten wat door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon in de procedure naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon. 
Ook in de verplichte proces-verbalen van terechtzittingen, als die al worden opgemaakt, is veelal niets terug te vinden van datgene wat door de kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon is aangevoerd.   

De status-quo die bij zowel het Openbaar Ministerie als bij de Rechtspraak wordt gehandhaafd, mag, zo blijkt uit alles, op geen enkele wijze worden verstoord. Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham doet dat middels zijn goudeerlijke berichtgeving wel en wordt daarvoor buitenproportioneel vervolgd en bestraft door de voornoemde justitiële organisaties.

Via het civiel recht zijn al vele pogingen gedaan om mij het zwijgen, betreffende  de extreem vuile gang van zaken bij Justitie, op te leggen. Nu dat nog steeds niet is gelukt en ik ten gevolge van een ernstig misdrijf wat door de criminele  rechter, mr. C.L.J.M. de Waal op mij is toegepast wat strafbare feiten heb moeten plegen, heeft het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak een stok om mij mee te slaan.

Op alles wat ik vanaf het begin in deze strafprocedure met bovenstaande zaaknummers schriftelijk, maar ook tijdens terechtzittingen mondeling, heb verzocht, geëist of naar voren heb gebracht en wat ook maar enigszins ten voordele van mijn persoon zou kunnen zijn, is door de vele officieren van justitie én rechters, die beurtelings op mijn zaak zijn gezet, op geen enkele wijze inhoudelijk gereageerd.

Dat geldt niet voor datgene wat wel van pas kwam betreffende het nog meer kapot maken (lees: trachten te vermoorden) van mijn persoon.
Op een enkele brief, met daarin dezelfde verzoeken als in voorgaande brieven, werd wél gereageerd. Maar dat gebeurde pas nadat er net zolang was gewacht totdat de termijn was verstreken waarbinnen ik die verzoeken kon doen. 'U bent te laat mijnheer van den Ham', was het korte antwoord. Over de eerdere, wel binnen de termijn, tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven werd met geen woord gerept.

Tijdens de laatste terechtzitting op 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht wilde ik aan rechter Vanwersch uitleggen hoe mijn rechten, die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen zijn vastgelegd, door de zes officieren van justitie en de 3 rechters, die voor rechter Vanwersch beurtelings op mijn zaak zijn gezet, mij (ook) in deze gerechtelijke procedure op arglistige wijze zijn ontnomen. 
Rechter Vanwersch wilde daar geen enkele inhoudelijke reactie op geven en probeerde telkens, als ik daarover begon, mij de mond te snoeren. Rechter Vanwersch gaf zo duidelijk aan dat ook zij graag meewerkt aan het verder verwoesten van mijn leven en heeft daarbij volstrekte lak aan mijn rechten die wettelijk zijn bepaald.

De officieren van justitie die beurtelings op mijn strafzaak met bovenvermelde zaaknummers zijn gezet zijn: dhr. mr. A. Sarantoudis, mw. mr. J. Hooker,
mw. mr. T.L. Lautenbach, mr.
S.K. Dekker, vervolgens nog een keer (dus als vijfde) 
mr. T.L. Lautenbach en als zesde, mw. mr. A. Hermelink.

Aan al deze hier bovenvermelde officieren van justitie heb ik meerdere brieven doen toekomen. In die brieven heb ik primair verzocht alle mij ten laste gelegde feiten, inzake het reizen zonder geldig vervoersbewijs, te seponeren. Ik heb daarbij verwezen naar onder andere de bepalingen in artikel 40 Sr. en artikel 41 Sr.

Subsidiair heb ik afkoping van strafvervolging verzocht. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Honderden voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor heb ik verwezen naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. 
Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij het Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar). Dat is 1,09 % van de winst dat het bedrijf met die fraude heeft gemaakt.

Dit is slechts één voorbeeld, er zijn er honderden. Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik heb in mijn brieven verwezen naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.   

Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven. 
Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. Alexandros Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen! 

De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik in de maand mei 2018 meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw hetzelfde heb verzocht. Ook mr. Hooker heeft 

op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven en haar ook nog op een andere wijze heb doen toekomen, gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T.L. Lautenbach.
Mr. Lautenbach is daarna zó snel van de zaak afgehaald, dat mij dat op dat moment is ontgaan. Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker, zo is mij door het Openbaar Ministerie, nadat ik daarom had gevraagd, telefonisch medegedeeld. Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven. Die brief is gedateerd op 3 september 2018. In die brief heb ik hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan
mr. Hooker.

Die brief, van 3 september 2018 aan mr. Dekker, kwam de samenspannende officieren van justitie én rechter C.M.A.T. van der Geest, die toen op de zaak was gezet, ineens wél goed van pas. De termijn waarbinnen ik mijn verzoeken tot sepot of afkopen kon doen was immers vanwege het zoekmaken en geen antwoord geven, verstreken!
Ik kreeg op 13 september 2018 op mijn schrijven van 3 september 2018 een kort antwoord. Het antwoord kwam niet van officier van justitie mr. Dekker, want die was ook al weer van de zaak afgehaald, zo was mij door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld. Het antwoord kwam van mr. Lautenbach. Mevrouw Lautenbach was voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet. In haar brief gaf mevrouw Lautenbach aan dat het niet meer mogelijk was om te seponeren of af te kopen, omdat het daar te laat voor was!

Er zijn veel officieren van justitie beurtelings op de zaak gezet om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken en zoveel mogelijk verwarring te stichten. Onderwijl is er geen enkele reactie gegeven op de brieven die ik telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven. De samenspannende officieren van justitie hebben (later ook in overleg met de rechter) net zolang gewacht met antwoord geven totdat de termijn was verstreken. Zodra de termijn was verstreken kwam er opeens wel antwoord en werden mijn verzoeken afgewezen omdat die termijn was verstreken. Zodoende kan de beestachtige klokkenluidervervolging, die mijn leven al meer dan 10 jaar op zeer negatieve wijze beheerst en waar de onderhavige strafzaak uit is voortgekomen, voort worden gezet.

Op 18 januari 2019  leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief van 12 pagina's af bij
de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. Die brief was gericht aan mr. Hermelink. Mevrouw Hermelink was de nieuwe (zesde) officier van justitie die op mijn zaak is gezet dus was er een nieuwe situatie ontstaan.
Ik begreep natuurlijk wel dat mr. Hermelink volledige kennis had van de, zoals hiervoor summier omschreven, toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon.
Ook begreep ik wel dat officier van justitie mr. Hermelink weet heeft van het feit dat mijn leven al meer dan 10 jaar tot een ware HEL wordt gemaakt middels een aanhoudende beestachtige klokkenluidersvervolging. Toch heb ik aan mr. Hermelink in dat uitgebreide schrijven nog eens het één en ander uiteengezet.

Op 1 februari 2019 ontving ik een summier, onnozel briefje van mr. Hermelink.  Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere toch al zo belabberde leven, want Hermelink is officier van justitie en heeft veel macht. In haar schrijven geeft mevrouw Hermelink alleen antwoord op datgene wat haar goed van pas komt betreffende het verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham. Met geen woord rept mevrouw Hermelink over het justitieel gesjoemel van haar collega officieren van justitie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven.  Wel verwijst mevrouw Hermelink naar een brief van 13 september 2018 waarin door haar collega officier van justitie, Lautenbach, ook al werd verzwegen hoe het toch is gekomen dat de termijn is verstreken.

Tijdens de terechtzitting van 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht, zat er tot mijn grote verbazing weer een nieuwe rechter op mijn zaak. Het betrof de rechtszitting met de in dit schrijven eerder vermelde parketnummers. De nieuwe rechter was mevrouw mr. Y.M. Vanwersch. Rechter Vanwersch heeft tijdens die kortdurende zitting duidelijk aangegeven dat zij op geen enkele wijze wenst aan te horen wat voor een gerechtelijk gesjoemel er heeft plaatsgevonden in de aanloop naar die zitting.

Mevrouw Vanwersch trachtte mij telkens de mond te snoeren, zodat ik bij lange na niet alles naar voren heb kunnen brengen inzake wat er zich allemaal heeft afgespeeld.
Voor de zitting was slechts een uur uitgetrokken, precies voldoende om de zaak even af te raffelen. Op datgene wat ik dankzij mijn aanhoudendheid wel heb aangevoerd, gaf mevrouw Vanwersch geen enkele reactie, behalve dan dat het allemaal niet ter zake deed. Mevrouw was er duidelijk op uit mij in de war te brengen. Ik heb onder andere niet de kans gekregen om het over het horen van getuigen te hebben.

Verder gaf zij de indruk totaal niet op de hoogte te zijn van de inhoud van mijn (meest onbeantwoorde) brieven aan zowel de officieren van justitie als aan de rechters die eerder op deze zaak zijn gezet. Mevrouw Vanwersch heeft duidelijk gemaakt geen rekening met omstandigheden te willen houden, maar zich alleen te willen focussen op de feiten. Dat heeft wellicht grote levensingrijpende gevolgen voor mij.

Gelet op dit alles, maar ook op het daarvoor in dit schrijven vermelde doe ik,
Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan
de XXXXXXXXXXXXX te Amsterdam, aangifte tegen mevrouw mr. Y.M. Vanwersch, rechter bij rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, discriminatie, ongelijke behandeling in het recht en deelname aan georganiseerde misdaad met als doel grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen te bevoordelen ten koste van grote groepen goedwillende burgers.N.G. van den Ham 

Klokkenluider
Melder van Misstanden                                                    
Journalist     

_____________________________________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.