KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 21 maart 2023

Prikbord nr. 862 L.J.J. Dorrestijn

Banken
Het omvallen van drie – relatief kleine - Amerikaanse banken is kennelijk groot nieuws als er ook pensioengeld mee verloren gaat (ABP naar verluidt 140 – 300 miljoen).

Naast de failliete SVB (Silicon Valley Bank) waarvan de aandeelhouders hun kapitaal kwijt zijn, is de First Republic Bank voorlopig gered met een donatie door 11 grotere banken van 30 miljard dollar en voorts 200 miljard dollar aan leningen/garanties bij andere financiële instituten. Onvoorstelbare bedragen in het licht van het falende management bij die drie banken.

Maar hoeveel Europese banken hebben de belastingbetalers al moeten redden sinds het afkopen van de Fortis-bank ons miljarden heeft gekost? De criminele bank Credit Suisse heeft een (extra) lening/garantie van 30 – 50 miljard nodig van de Zwitserse centrale bank en is daarmee nog geen handvol miljarden waard. Waar is de rest gebleven; verdampt? En dat de ECB op omvallen staat willen de landen niet weten, zodat de merkwaardige geheimhouding niet wordt betwist. In de VS wordt het rentebeleid van de FED als een oorzaak van de bankencrisis aangewezen; zou dit in Europa anders zijn? Immers, de marktwaarde van ‘assets’ wordt mede bepaald door de (rente-)opbrengst die hoger moet zijn dan de inflatie. Zo niet, dan wordt de schuldeiser (bank, pensioenfonds, staat) steeds armer; met name indien er ook aflossingen niet (kunnen) worden betaald.

BBB
Een goed moment voor de BBB om zich te gaan warmlopen voor de volgende Kamerverkiezingen en politici te selecteren die daarvoor geschikt zijn. Tegelijk zal nog eens moeten worden nagedacht over het partijprogramma en mogelijke samenwerking met PVV en JA21, of eventueel CDA, want een brede ervaring en visie zijn nodig om in dit land dat wordt geregeerd door ambtenaren, activisten en rechters, daadwerkelijk iets te verbeteren. Het voorstel van de heer Wallenburg (Tel. 21/3) om het CDA in een coalitie met PvdA/GroenLinks te stoppen, doet vermoeden dat hij het CDA helemaal wil uitschakelen en tevens de VVD, PVV en BBB buiten spel zetten, want die coalitie is dan aangewezen op deelname van D66.

Bedrijfsauto
Indien een bedrijfsauto deels ook privé wordt gebruikt, is de ‘bijschrijving’ zo hoog (22%), dat er bijna geen kosten meer drukken op het bedrijf. Anders gezegd: u
betaalt ook inkomstenbelasting over kosten/kilometers die voor het bedrijf zijn gemaakt. Veel ondernemers worden zo gedwongen een tweede auto aan te schaffen voor een paar duizend kilometer privé; echt milieuvriendelijk, met name voor ZZP'ers.

Borssele
De locatiekeuze voor twee nieuwe kerncentrales lijkt boos opzet om een jarenlange discussie uit te lokken en intussen het land vol te proppen met schadelijke windturbines. De miljarden die daarvoor worden verkwanseld, komen hoogstens ten goede aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar niet aan de (leef)milieu- en klimaatproblemen, de leveringszekerheid, de strategische veiligheid en de stroomkosten.

Drone
Het is verbazingwekkend dat de Amerikaanse Reaper-drone geen explosieve zelfvernietiger had, zodat de geheime apparatuur wordt ‘beschermd‘ en een Russisch gevechtsvliegtuig wel uit de buurt blijft.

Duitse milieu-soap
De Duitse regering heeft besloten dat – nu de kerncentrales zijn vervangen door
gas- en kolencentrales – de burgers van het gas af moeten. Met ingang van 1 januari 2024 mogen er geen gas- of olieketels worden verkocht en moeten warmtepompen worden geïnstalleerd. Niet dat die pompen er zijn, of geschoolde monteurs, maar klimaatdrammers zitten daar niet mee. Ook niet met de kosten van aanschaf (tenminste 15.000 euro) en van de daarbij noodzakelijke isolatie. De geraamde stroomkosten bedragen 2000 – 2600 per jaar, mits de elektriciteitsnetten het aankunnen, vooral in de koude gebieden; anders ook nog zonnepanelen installeren. Gelukkig zijn daar nog bossen genoeg voor de houtkachels.

Ik stel me voor
Naar verluidt gaat de EU 34,5 miljoen uitgeven aan een poging om het eigen imago op te poetsen. Dit bedrag is op zich al een reden voor een slecht imago: verspilling. Kennelijk is Brussel in paniek en vreest men nog meer aandacht voor onthullingen.
Zo hebben de Europarlementariërs besloten dat de huizen nog groener (duurder) moeten worden, maar zijn ze bereid de energielabel en verbruikscijfers van hun eigen woningen over te leggen?

Europese identiteit
De Nederlandse handtekening onder het EU-voornemen om alle burgers verplicht een Europese identiteit te geven, voorlopig nog zonder paspoort, is niet alleen in strijd met de wil van de Kamer, maar wellicht ook met de Grondwet. Immers, twee identiteiten zou verboden (moeten) zijn en allemaal dezelfde elektronische identiteit werkt niet alleen grootschalige identiteitsfraude en ‘verkoop’ van ID’s in de hand, maar ook gelijke rechten op de voorzieningen in een EU-land. De regering heeft nog niets geleerd van allerlei overeenkomsten ‘zonder juridische gevolgen’, zoals straks een Europese registratie.

Gooise matras
Zo’n 40 jaar geleden stond het begrip ‘Gooise matras’ voor een subcultuur in de mediawereld, waarin het min of meer normaal was om toe te geven aan de seksuele aantrekkingskracht dan wel carrière te maken door ‘het’ met de baas te doen.
Geen gezeur over MeToo, maar uiteraard wel jaloezie, zowel onder mannen als vrouwen.
In het toenmalige leger deed zich dit fenomeen nauwelijks voor, doch in de luchtvaart hadden piloten en stewardessen een reputatie op te houden. Weinigen zagen dit als ongewenst: volwassen mensen die elkaar leuk vonden en niet bekrompen waren.
De vermeende gelijkwaardigheid uit die jaren en de mate van vrijwilligheid zijn echter verdwenen in bijna alle sectoren en beroepen waarin mannen en vrouwen gezamenlijk hun werk doen.

Vrouwen worden nu terecht als een kwetsbare groep beschouwd, die onbehoorlijk of intimiderend gedrag van mannen niet gauw zullen gebruiken voor chantage of een formele klacht. Bij seksuele toenadering is de rol van klokkenluider vooral pijnlijk en voor vrouwen soms/vaak vernederend. Dit ligt niet alleen aan de daders of de integriteitsfunctionaris, maar ook aan het beeld dat mannen (kunnen) hebben van vrouwen die hun uiterlijk benadrukken en van vrouwen die bang zijn voor ontslag.
Dat vaste deelnemers van Vandaag Inside op minderwaardige wijze over vrouwen praten zonder te worden gecorrigeerd, is hiervan één voorbeeld. Doch daarnaast spelen machtsverschillen, rolmodellen en ambitie ook een rol, zoals de film over de Playboy meisjes, het gedrag van Clinton, Kennedy en prins Bernhard, de gedwongen IS-bruiden evenals uitspraken van Trump en pornosterren illustreren. Dit betekent dat niet alleen de gedragsnormen voor mannen moeten worden aangescherpt, maar ook dat meisjes/jonge vrouwen moeten worden ‘opgevoed’ in het gebruikmaken van hun rechten, van klachtprocedures en van de hulp van collega’s, chef, vakbond, meldpunt/vertrouwenspersoon of zo nodig een advocaat.

Kabinet
Alle speculaties over een mogelijke val van het kabinet, zijn een beetje onzinnig. Coalitiepartijen die hun kabinetsleden terugtrekken, kunnen verwachten dat deze – met het nieuwe ‘leiderschap’ – snel worden vervangen. Hoewel dit niet eens nodig is door de huidige overdaad aan functies. En het verlies van een meerderheid in het parlement is bij de komende (linkse) besluiten eenvoudig te compenseren door de steun van partijen die niet tot de coalitie behoren. Al was het maar om de BBB dwars te zitten.

Kuiken
Mevrouw Kuiken (PvdA) deed in het tv-debat haar naam eer aan. Ze meende dat de door haar verfoeide asielbeperkingen (ook) betrekking hebben op vluchtelingen uit Oekraïne, tolken uit Afghanistan en vrouwen uit Iran. Nu komen de laatsten niet op Schiphol aan en moeten dus asiel aanvragen in een ander EU-land, maar het negeren van de naar verluidt 600.000 op een kans wachtende gelukszoekers in Noord-Afrika – en tenminste 500.000 in Turkije en andere landen aan de oostelijke EU-grenzen - alsmede haar gelijkhebberige toontje, maken haar niet alleen ongeschikt voor serieuze politiek, maar doet tevens de vraag rijzen wat ze destijds in Brussel allemaal heeft geleerd en beweerd?

Stikstofmiljarden
De stikstofcrisis lijkt steeds meer een proefballonnetje te zijn om de bevolking te laten wennen aan de verspilling van tientallen miljarden aan de eisen van Brussel, gesubsidieerde natuurbeschermers en alarmisten, alsmede politieke activisten.
Daarbij moeten boeren en vissers worden weggesaneerd, de woningbouw verhinderd, het verkeer gereduceerd en de welvaart opgeofferd zodat burgers het normaal gaan vinden dat een paar plantjes en bomen in een overbevolkt miniland – terwijl er hele bossen worden gekapt – belangrijker zijn dan de schandalige noodzaak van voedselbanken, naast schoolmaaltijden, strategische kwetsbaarheid, onbetaalbare huren/woningen/energierekeningen en straks miljoenen mensen in armoede en schuldsanering. Intussen worden de eisen – niet alleen van biodiversiteit – uitgebreid naar de oceanen en de ondersteuning van milieumaatregelen in ‘arme’ landen, terwijl de rest van de wereld de schouders ophaalt en gewoon doorgaat met hun bouwprojecten, fossiele brandstoffen, bosbranden en overige milieuvervuiling. Dat zelfs China meent dat hier een voedseltekort kan ontstaan, gezien het dreigement in het ASML-dossier, geeft te denken.

Strategische goederen
Dat chipmachines onder de strategische goederen vallen, waarvoor een exportbeperking moet gelden, lijkt normaal in het licht van de moderne wapen-, communicatie-, spionage- en besturingssystemen (energie, vliegvelden, treintransport, telefoonnetten etc.). Immers, weten hoe iets werkt of kan worden uitgeschakeld/gehackt of beschermd, kan ook tegen ons worden gebruikt. Doch dat het (niet) importeren van bepaalde goederen eveneens aan strategische beperkingen onderhevig is, lijkt een nieuw fenomeen. Dat is het echter niet sinds ieder (elektronisch) product een ‘paard van Troje’ of een ‘turfschip van Breda’ kan zijn. Zelfs havenkranen, scheepsrompen (met energievoorziening), telefoons, bewakingscamera’s, computers, (componenten voor) drones e.d. kunnen voorzien zijn van hard- en software om de plaats te bepalen, de activiteiten te registreren, data te verkrijgen, systemen op afstand uit te schakelen, verkeerde informatie te introduceren of een computer-/besturingssysteem ‘over te nemen’. Het importeren van wapensystemen, radars en onderdelen daarvan is extra kwetsbaar, waardoor het onbegrijpelijk is dat NAVO-land Turkije voor 2 miljard een Russisch luchtafweersysteem heeft aangekocht en nu de opdracht heeft om een inlichtingensysteem voor de NAVO te ontwikkelen!

Veiligheid elektro-auto
De Amerikaanse veiligheidsvoorschriften op het gebied van nieuwe producten zijn befaamd, zo niet gevreesd. Met name ook auto's worden uitgebreid getest en geëvalueerd voor toelating in de VS. Het lijkt daarom onbestaanbaar dat een elektro-auto brandgevaarlijk is en mogelijk bij een botsing de portieren gesloten houdt.
Toch zijn er parkeergarages waar deze auto's niet welkom zijn en komen er incidenten voor, waarbij de inzittenden om een of andere reden de auto niet kunnen verlaten.
Er zijn zelfs aanwijzingen dat ook hulp van buiten dan soms faalt. Wellicht verdient dit nader onderzoek, zodat alle twijfels worden weggenomen.

Waterschappen
Waarom zijn er in de waterschappen zo veel baantjes die door verkiezingen moeten worden gevuld? Wat is dan de kwaliteit van die onbekende ‘bestuurders’, vooral bij het toezicht op de uitgaven en salarissen/ pensioenen? En wat gebeurt er bij gebleken ‘ongeschiktheid’; alleen vervanging bij de volgende verkiezingen of ook nog wachtgeld (zwijggeld)?

Waterschappen moeten gewoon hun wettelijke taken uitvoeren en niet méér dan dat. Daar zijn geen ‘politieke’ invloeden bij nodig, noch allerlei natuurprojecten of peperdure vistrappen, terwijl intussen de kwaliteit van het oppervlaktewater naar verluidt wordt verwaarloosd en het (opzettelijk) verlagen van de grondwaterstand tot ernstige droogteproblemen leidt, die dan door activisten worden gekoppeld aan de klimaatverandering of stikstofhype. Misschien kan de Algemene Rekenkamer eens wat meer inzicht geven in het functioneren van de waterschappen en de noodzaak van zelfstandigheid.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zaterdag 18 maart 2023

Weten hoe het er in een heuse schurkenstaat aan toe gaat? Kijk en beluister deze video helemaal (14.13)

Zelfs D66 Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp ging Thierry Baudet een beetje helpen! Zou D66 minister Ernst Kuipers nou boos op partijgenoot Bergkamp zijn?    


En zo is er nog heel veel meer!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zondag 12 maart 2023

Prikbord nr. 861 L.J.J. Dorrestijn

Binnenhof
Het wordt tijd voor een parlementaire
enquête over de bouwprojecten die het Rijk aanbesteedt. Want de voorspelde budgetoverschrijding bij de renovatie van het Binnenhof, is er een in een lange reeks die alleen verklaarbaar is door corruptie of incompetentie. Wellicht beide.

Brutaal
Internetoplichters zijn soms zo brutaal of
dom, dat ze officiële instanties imiteren in
hun e-mails, zonder het (buitenlandse) afzenderadres te manipuleren. Bijvoorbeeld Rijksoverheid (no
reply@sky....be)! Dit adres is hier door de auteur verminkt om ‘ongelukken’ te voorkomen.
Helaas komen er wekelijks vele berichten binnen over banktegoeden, pasjes, creditcard, gewonnen prijzen etc. Allemaal zaken die eigenlijk gemeld zouden moeten worden, maar zover bekend nog niet hebben geleid tot een handboekje voor computergebruikers die het met allerlei losse adviezen moeten doen. Ook het handboek voor internet-/data-beveiliging is kennelijk nog steeds niet klaar, gezien het gemak en de omvang waarmee hackers hun slag slaan.

Corona
Viroloog Koopmans weet het bijna zeker: het Coronavirus kwam niet uit een Chinees laboratorium, maar van een markt voor wilde dieren. Hoe die aan de besmetting kwamen blijft onduidelijk, net als de overtuiging van Koopmans. Want ze heeft geen onderzoek kunnen doen op die markt (was al weken gesloten) en ook niet in laboratoria. Ze heeft die ‘wetenschap’ van de Chinese overheid en die is kennelijk zeer betrouwbaar. Zou ze bij de WHO werken? Een politieke club die Taiwan aanvankelijk buitensloot, omdat Peking dat zo wilde.

Drones
Oekraïne beschikt naar verluidt over lange-afstandsdrones die volgens sommigen
echter niet mogen worden ingezet tegen Russisch grondgebied.
Indien een land het recht heeft zich te verdedigen, dan mag het ook de vliegvelden aanvallen, waar vanaf het gebombardeerd wordt, evenals raketstellingen over de grens van bezet Oekraïne, Rusland dan wel Wit-Rusland. Dit heeft niets met escalatie te maken, maar met gelijke rechten in de strijd. Zelfs het aanvallen van militaire hoofdkwartieren behoort daartoe. En dan gaat het nog niet over de Russische escalatie met aanvallen op burgerdoelen, oorlogsmisdaden en zeeblokkade.

Eerste Kamer
De zelfoverschatting van sommige leden van de Eerste Kamer doet nogal komisch aan in het licht van hun (on)macht en van de omstandigheden waaronder de burgers, militairen en politie hun werk moeten doen. Immers, Brussel, de ECB, de Raad van State, de rechter, minister Kaag en de activisten bepalen wat er in dit land gebeurt. Gevolgd door de Russen, de multinationals, de (top)ambtenaren, de banken, de zorgmanagers en de drugsmaffia. Ook de enorme blunders en mazen in de bestaande wetgeving zijn mede aan de Eerste Kamer te danken, net als de privatisering van de zorg en de invloed van ondemocratische adviesorganen (kinderbescherming, pensioenwetgeving, klimaattafels, asiel, WRR, Rijksgebouwendienst etc.).

Energielabel
De Vereniging Eigen Huis biedt een actueel energielabel aan voor ‘slechts’ € 299,-.
Deze invuloefening wordt kennelijk door (juridische) experts gedaan, gezien het gemiddelde tijdsbeslag van 2-3 uur, inclusief reistijd.

Hamburg
Sinds het Dutroux-onderzoek zijn er al vele terroristische aanslagen en moorden geweest, waarbij de politie vooraf aanwijzingen had over de voornemens of risico’s zonder in te grijpen. Daarbij werden vaak de verklaringen van de criminelen voor waar aangenomen in plaats van het worst case scenario te onderzoeken. Naïef of gemakzuchtig?
Nu ook weer in Hamburg waar de politie wel keek of het wapen correct was opgeborgen, maar zich kennelijk niet afvroeg waarvoor de dader plotseling een wapen nodig had.

Hongarije
Sommige deskundigen vinden dat Hongarije uit de EU moet worden gestoten, omdat de regering zich weinig aantrekt van Europese afspraken en richtlijnen. Een gevaarlijke stelling in het licht van de corruptie en incompetentie in Brussel, het gedrag van de ECB, de toelating van Balkan-landen, de steun aan Palestijnse groeperingen, de situatie in Griekenland, Italië, Frankrijk, Polen en Spanje, alsmede het lidmaatschap van de NAVO. Als er criteria worden gehanteerd, die tot gedwongen vertrek uit internationale organisaties leiden, krijgt Poetin er een aantal bondgenoten bij, waaronder Turkije. En de VN kan meteen worden opgeheven.

Referendum
D66 wil een nieuwe referendumwet waarin de burgers bepalen wat het onderwerp en de vraagstelling zijn. De praktische vraag is echter of de regering dan het resultaat ook uitvoert, want er zijn tientallen onderwerpen te bedenken waarop het regerings- dan wel D66-beleid kan worden afgewezen. En ook moties verdwijnen vaak in de prullenbak. Daarnaast heeft een computerstemming uiteraard dezelfde vermeende nadelen van manipulatie als bij verkiezingen. Een aantal criminele hackers heeft dit weer eens bewezen, waarbij het cruciaal is of allerlei persoonlijke gegevens niet beter off-line op beveiligde computers (servers) moeten worden bewaard in plaats van in datacentra.
En wat als straks de vraag wordt voorgelegd om uit het vluchtelingenverdrag te stappen of uit de Euro?

Rijsnelheid
Op grond van een reactietijd van maximaal 2 seconden (vuistregel), zodra de voorliggende auto (te) laat begint te remmen, moet de veilige tussenruimte (‘volgafstand’) naar verluidt tenminste 15 meter bedragen (remvertraging). Dit is iets anders dan de stopafstand vóór een stilstaand object (file, hert, kruising). Bij een snelheid van 60 km/u is die 34 meter en bij 80 km/u ca. 53 meter. En bij 120 km/u zelfs ruim 100 meter; vooral om slippen te voorkomen.
Uiteraard neemt ook de geringere volgafstand toe bij hogere snelheden, uitgaande van de reactietijd: tot 44 meter bij 80 km/u.

Gedwongen afremmen van 120 tot 60 km/u bij duisternis geeft dus tijd om een kop-staartbotsing te voorkomen bij een volgafstand van tenminste 34 meter (plotselinge snelheidsvermindering van 60 km/u), maar bij de volle 2 seconden reactietijd is dit 50 meter bij een gemiddelde remwegsnelheid van 90 km/u! Dit betekent voorts dat de wegbezetting (voertuiglengtes plus tussenruimtes) bij 120 km/u ongeveer 18-25 voertuigen per kilometer omvat, die 2x zo snel het wegvak passeren als 25-50 voertuigen met 60 km/u.
Het verlagen van de snelheid op bepaalde wegen is derhalve meestal nauwelijks van invloed op de doorstroming van het verkeer, maar wel op de veiligheid; met name bij filevorming, kruisingen, mist, inhalen, regen, gladheid en duisternis. En juist dan blijkt doorgaans weinig van vrijwillig snelheid verminderen en niet inhalen, net als bij wegwerkzaamheden en koerier-/vrachtverkeer. Zelfs buschauffeurs voelen zich opgejaagd door hun rijschema. Helaas geldt dit fenomeen in hogere mate voor het riskante rijgedrag van asocialen en verslaafden, maar daartegen helpt geen enkele beperking.

Rutte-missie
Opnieuw doet premier Rutte of hij al een Europese functie heeft en gaat in Rome over asielzoekers en mensensmokkelaars praten. Daarbij bluft hij naar verluidt over zijn rol in de Turkije-deal die aan de miljarden van Merkel wordt toegeschreven. Wat hij nu in Afrika te zoeken heeft is een raadsel: ook miljarden aanbieden om corrupte regeringen te compenseren van het inkomstenverlies van mensensmokkel? Dat zal ons land weinig helpen, want van de beweerde 90% minder ‘asielzoekers’ (gelukszoekers) door Turkije, is hier niets te merken. In tegendeel, enkele politieke partijen – waaronder D66 en CU - kunnen niet genoeg krijgen van hun humanitaire zelfverheerlijking en blokkeren iedere oplossing. Intussen gaan in Brussel stemmen op om nog meer geld in Frontex te pompen, doch die veroorzaakt zelf mede de stroom van gammele bootjes met gelukszoekers die hopen tijdig te worden gered zodat ze zich in Europa kunnen verplaatsen om vervolgens ook hun familie naar Duitsland etc. te ‘halen’.

Syrië
Het heeft niet veel zin een vergelijking te maken tussen de dictaturen in Afghanistan en Syrië. De enige overeenkomst is dat de westerse interventie niet het beoogde resultaat had met vele tienduizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen en grote verwoestingen tot gevolg. Doch in Syrië hebben de moslimterroristen de strijd niet gewonnen, ondanks de verdeeldheid van het Westen. Terecht, want het bestaan van een dictatuur kan geen reden zijn om oorlog te voeren. Niet in Afrika of Zuid-Amerika, niet tegen China, niet tegen Noord-Korea, niet tegen Turkije of Marokko, en ook niet tegen Wit-Rusland. Wat wel moet kunnen, is verwijdering uit de VN, de NAVO of de EU. Helaas beslist de VN liever over militaire operaties dan harde diplomatieke maatregelen.
En daarmee is het gezag van deze praatclub nihil geworden;onzinnige toespraken van de secretaris-generaal, een doorgeslagen vluchtelingenverdrag en grootschalige corruptie doen de rest. Kortom, Syrië heeft weinig te vrezen van de internationale gemeenschap en zou theoretisch een schadevordering kunnen indienen bij de landen die de opstandelingen steunden.

Uitgelachen
Zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd uitgelachen op de
G20-top, en de Duitse politica Sahra Wagenknecht over haar kijk op Poetin, zou ook hier eens moeten gebeuren. Met minister Kaag bijvoorbeeld, die in een tv-programma de plantjes voor ‘de generaties na ons’ belangrijker vond dan de woningnood en de economie. We moeten ons gewoon aanpassen aan de stikstofeisen, vond zij, maar beseft kennelijk niet dat de generaties na ons zich verbijsterd zullen afvragen of we in 2023 helemaal gek geworden waren. Want ook met haar elitaire asielambities negeert ze dat Nederland vol is, en allang niet ‘rijk’ of ‘beschaafd’ meer, maar toch steeds aantrekkelijker wordt voor (minderjarige) gelukszoekers. Die minachting voor de opvattingen van de gewone burgers deelt ze met premier Rutte. En ook de nieuwe fractievoorzitter van de CU is net zo doof voor de feiten en de leugens rond asiel, milieu en energie. Daaraan mogen de welvaart, woonomgeving, (besteedbaar) inkomen, energiegaranties, strategische veiligheid en woningbouw worden opgeofferd. Partijbelang gaat kennelijk altijd voor landsbelang. Waarom staat het IJsselmeer inmiddels niet vol met windturbines, als die zo ‘onmisbaar’ zijn op het land?

Verkiezingen
Het verwijt aan de media, dat de programma’s over de komende verkiezingen teveel op Den Haag zijn gericht, heeft een kern van waarheid.
Doch de relevantie van de provinciale staten is nu eenmaal geringer, de (financiële) schandalen en andere misstanden zijn nauwelijks bekend, de kwaliteit van de politici is beperkt en hun vroegtijdige vertrek is niet alleen een gevolg van de werkdruk.
Een landelijke tv-uitzending met onbekende provinciale politici heeft dus weinig zin, net als over de waterschappen, tenzij het een dossier van Zembla betreft.

Daar komt bij dat de coalitiepartijen in het provinciaal bestuur (gedeputeerde staten) weinig behoefte hebben aan vernieuwing of het afleggen van rekening en verantwoording. Hierin zou enige verandering kunnen komen, indien – naast Zembla – vaker het middel van een ‘enquête’ (onderzoekscommissie) zou worden gehanteerd dan wel moties ingediend en de kosten van wachtgeld voor vertrokken statenleden, door de eigen partij moeten worden opgebracht. De reden van het laatste laat zich raden en zou ook moeten gelden voor wethouders, met name in Amsterdam.

Vertrouwenspersoon
Een (wettelijke) vertrouwenspersoon voor het melden van ongewenst gedrag, is geen mediator die zelf voor een oplossing kan zorgen. Dit geldt temeer als hij/zij zelf ook in het bedrijf werkt of als het pesten wordt toegelaten door de werkgever, bijv. om iemand ‘eruit te werken’. Aan het laatste zijn risico’s verbonden als iemand zich ziek meldt en nog 2 jaar moet worden doorbetaald of een vertrekbonus afdwingt. Doch het kan ook de rechter zijn, die een onoverkomelijk geschil – ‘verstoorde werkrelatie’ - tussen werkgever en werknemer constateert en ontslag goedkeurt.


Dus een vertrouwenspersoon zal zich vaak passief opstellen en vooral adviseren, met name indien het de werkgever zelf is die ongewenst gedrag vertoont. Dit is ook zichtbaar als het om discriminatie gaat, bijvoorbeeld van vrouwen, waarvoor zich externe klachtencommissies inzetten. Het slachtoffer moet dan zelf mondig zijn en bewijzen vastleggen in een dossier, wil een klacht kans van slagen hebben; en juist in dat geval is er geen externe hulp nodig. Want tegen onwil van een manager of werkgever om in te grijpen valt weinig te doen, anders dan de vakbond of de rechter in te schakelen en in het uiterste geval de media.

Vriendenloterij
De samenhang tussen de Vriendenloterij en Postcodeloterij begint steeds meer op te vallen; niet alleen door het gezamenlijke jaarverslag. Ook bij de Vriendenloterij is de doelgroep niet de deelnemers, maar de vele ‘goede doelen’. En aan de unieke deelnamecode (bankrekening) worden twee letters toegevoegd, die kennelijk voorkomen dat er daadwerkelijk moet worden uitbetaald. Net als bij de postcode (uniek met huisnummer), waarvan niet eens bekend is of er nog steeds een notaris betrokken is bij elke trekking uit de deelnemende postcodes met een volgnummer van drie cijfers (dus tot 999). Hij/zij voert slechts een ‘startgetal’ in en de computer doet de rest.
Overigens is die procedure formeel goedgekeurd, maar wordt de notaris niet vermeld. De omvang van het ‘bedrog’ (totaalbedrag winnaars) is ongetwijfeld in de jaarstukken terug te vinden, maar niet op de website van het CBF, tenzij….. die cijfers niet worden gepubliceerd.

Vrijdag
In Duitsland worden de vrijdagdemonstraties van opgefokte jongeren versterkt door senioren die ook vinden dat er nog meer klimaatmaatregelen moeten komen. Je zou verwachten dat die dus borden gaan dragen over de bouw van nieuwe kerncentrales, maar dat is een vergissing. Ze hebben helemaal geen oplossingen, net als die pubers, en ‘geloven’ alleen in hun eigen klimaatreligie, inclusief wonderen en verdoemenis. Intussen gaat het hersenspoelen gewoon door met ‘projecten’ op scholen en media-aandacht voor demonstranten en voorlichters van de activisten en belangengroepen met hun eenzijdige alarmverhalen.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

zaterdag 11 maart 2023

Dit kan alleen in een staat die aan alle kenmerken van een schurkenstaat voldoet

En, waarvan het grootste gedeelte van het onderworpen volk het allemaal wel best vindt! Ook als het om hun kinderen gaat!

Met veel dank aan >>> Michael van der Galien

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

woensdag 1 maart 2023

Prikbord nr. 860 L.J.J. Dorrestijn

AOW-korting
Minister Schouten moet nog eens goed nadenken over het voornemen om geen
AOW-korting op te leggen aan inwoners van Nederland, indien ze hier te weinig premie hebben betaald. Om te beginnen dragen zwartwerkers helemaal niets af, ook geen inkomstenbelasting, en zullen gastarbeiders die hier blijven wonen straks kennelijk de volledige AOW krijgen, waarmee ze mogen terugkeren naar het land van herkomst? In tegenstelling tot de (aanvullende) bijstand die men
– met overleggen van alle bewijsstukken – kan aanvragen, indien niet de volledige AOW wordt uitbetaald.
Nederlanders die in het buitenland hebben gewerkt en daar een (AOW-)pensioen hebben opgebouwd, zouden hier eveneens hun volledige AOW krijgen? En statushouders, alsmede immigranten uit EU-landen, Turkije en Marokko, eveneens? Ik zie de asielstroom van 60+ ers al richting Nederland afbuigen….

Baantjes
Wat hebben Remkes, Rosenmöller, Schippers, Melkert, Paas, Koolmees, Jongerius, Halsema, Pechtold, Nieuwenhuizen, Nijpels etc. etc. eigenlijk gepresteerd, waardoor ze plotseling geschikt blijken voor (weer) een andere baan of tijdelijke commissiefunctie, nog afgezien van vele nevenfuncties? Ongeziene talenten die eerder niet tot uiting kwamen, een ‘beloning’ voor bewezen diensten of gewoon ons-kent-ons? Enkele onder hen hebben na hun (soms onvoltooide) studie alleen ‘politieke’ functies gehad en weten weinig over de rest van de samenleving, maar dat is kennelijk geen belemmering.

Boodschap
Het bericht dat de gasprijs voorlopig niet zal dalen, is nauwelijks een waarschuwing te noemen. Tenzij voor het kabinet, want veel gezinnen staat het water aan de lippen, omdat gas niet het enige is wat (veel) duurder is geworden. De boodschap moet dus zijn: accepteer de inflatie (geldontwaarding), verhoog de uitkeringen en minimumloon, maak vliegen duur, verlaag de eisen en kosten voor kinderopvang en stop met allerlei ‘luxe’ subsidies en verspillingen. Want de noodzakelijke loonsverhogingen en de koersdaling van de euro geven een reëler beeld van de economische werkelijkheid. Nederlanders zijn best in staat zuiniger te leven, hun geld in Nederland te besteden en minder te importeren, terwijl onze export op niveau blijft. De vraag is echter of dit voor alle EU-landen geldt.

Gasloos
Gasloze wijken kan een grote blunder blijken te zijn; niet alleen omdat de veelgeprezen warmtepompen – net als windmolens en elektrische auto’s – weinig bijdragen aan het energieprobleem, terwijl ze wel milieuproblemen veroorzaken, in ieder geval zolang er
te weinig kerncentrales zijn. Want ook stroom moet ergens worden ‘gemaakt’ en getransporteerd; en het alternatief, waterstof, moet door gasleidingen. Dus straks de hele nieuwbouwwijk weer op de schop voor zwaardere elektriciteitskabels dan wel alsnog (waterstof)gasleidingen, of ieder huis een houtkachel?

Giro 555
De 11 organisaties achter Giro 555 – waaronder Unicef, het Rode Kruis en 3 stichtingen voor kinder- en vluchtelingenhulp – hebben ongeveer 110 miljoen te verdelen. Doch Europa-wijd is naar verluidt bijna 6 miljard beschikbaar voor (humanitaire) hulp aan Turkije en Syrië, terwijl de Turkse regering nog steeds op zijn handen zit. Dus wat is nu het plan voor de besteding van al dat geld; graag in verifieerbare projecten, want bij eerdere hulpacties kwam daar heel weinig van terecht. En hoe is het geld voor Oekraïne ingezet of moet ik daarvoor op de vage jaarrekeningen wachten, waarin weinig concreets te vinden is? Alleen al de betaling van de functionarissen in allerlei hulporganisaties doet de wenkbrauwen fronsen, naast de verwervingskosten (pardon, ‘voorlichting’), de reserves en de projectkosten (reizen, verblijf, vervoer, verzekeringen, luchttransport, media-aandacht etc.). De vermeende controle door het CBF stelt weinig voor, maar daartoe moet men de website (willen) lezen.

Long Covid
Zorgmedewerkers die long Covid hebben gekregen in de ‘tweede’ golf, moeten zich
wel afvragen of minister Helder (Langdurige zorg) weet wat aansprakelijkheid is.
Kennelijk werd de eerste golf gekenmerkt door onwetendheid bij de regering, absurde maatregelen en de verwachting dat besmetting nodig was om tot grootschalige resistentie te komen. Wie in die periode besmet raakten en vervolgens ziek bleven, krijgen een soort ontslagvergoeding. Doch wie in de volgende periode besmet raakte
– toen de regering wel kennis had, maar onbruikbare mondkapjes kocht, naast een reeks andere fouten – valt naar verluidt niet onder de ministeriële aansprakelijkheid. Huh, was toen het toezicht op de verstrekking van deugdelijke beschermende middelen wel geregeld en op het thuisblijven van zieke zorgmedewerkers en het verhogen van de ic-capaciteit? De slachtoffers moeten niet langer wachten op een parlementaire enquête over de coronapandemie die de fouten zal toedekken, maar collectief letselschade claimen via de rechter. Waar gelukszoekers dwangsommen krijgen uitbetaald, hebben langdurig zieke zorgmedewerkers zeker rechten.

NAVO-partner
Voor sommige burgers en politici in het Westen is het maar goed dat Oekraïne (nog) geen NAVO-partner wordt, want de bereidheid om een militaire confrontatie met Poetin te riskeren is bij hen minimaal. Of dit een gevolg is van desinformatie of eigenbelang blijft onduidelijk, want de vage antwoorden op concrete vragen aan demonstranten doen vermoeden dat vooral beroepsactivisten de straat op gaan. Vandaag voor Poetin, morgen voor het milieu en overmorgen tegen kerncentrales. Zelfs Duitse linkse politici vervallen in hun oude retoriek over bewapening, geweldloze oplossingen en ‘onderhandelen’ (waar over?). Is dit geveinsde onwetendheid of zijn ze geschrokken van de gevolgen die de conventionele ontwapening blijkt te hebben; namelijk, de afhankelijkheid van NAVO-landen met kernwapens? Want indien het om echte onwetendheid gaat over de bedreigingen en het optreden van Poetin in Oekraïne, dan heeft deze belangrijke NAVO-partner nog veel huiswerk te doen.

Onbenullig
Het onbenullige argument dat windturbines een middelvinger zijn tegenover Poetin, illustreert het niveau van de club van Olof van der Gaag (Duurzame Energie). Het zijn middelvingers tegenover de burgers na de ontmaskering van de ‘duurzaamheid’ (en kosten) van windmolens, warmtepompen, elektrische auto’s, biomassacentrales en stadsverwarming. Bovendien heeft de prijs van stroom niets te maken met Poetin, maar met de belastingen, de subsidies en de megawinsten van de verkochte elektriciteitsbedrijven.

Ook het idee dat er van elk energieverbruikend product een totaal milieubelastingscijfer moet komen, is onzin als er straks niets te kiezen valt. Laat de milieulobby eerst maar eens beginnen met dat cijfer vast te stellen voor biomassa- en gascentrales, alsmede van nieuwe stroomnetwerken, elektrische vliegtuigen en netwerken van verwarmingsbuizen voordat ons nog meer door de strot wordt geduwd, want zelfs de belasting van het leefmilieu door windturbines op het land of in zee wordt genegeerd, net als de fysieke en economische kwetsbaarheid van elektrische energie.

Ouderen
De Duitse staatsschuld bedraagt naar verluidt ongeveer 2,5 biljoen (2500 miljard) euro en schuift langzaam op van ca. 70% van het BBP (3,5 biljoen) naar 80%. Op zich niet verontrustend en vergelijkbaar met Nederland, doch Duitsland heeft een veelvoud aan verborgen schulden en verplichtingen zoals die hier onder meer worden afgedekt
door de pensioenfondsen. Uiteraard wordt de ‘schuld’ daarvan bij de ouderen gelegd
– waarvan de Duitse AOW onder het bestaansminimum ligt – en niet bij de ECB, de banken of de politiek.
Of ouderen echt zo duur zijn, valt te betwijfelen. De verborgen toekomstige belastingafdracht in onze pensioenreserves is meer dan de hele staatsschuld.
Daarnaast worden die reserves misbruikt in het nieuwe stelsel om te verhullen dat de staat achterblijft in de premiebetalingen, vele belanghebbenden zich verrijken en ook straks tientallen miljarden aan ‘kosten’ verdampen. Vele ouderen zijn hun hele werkzame leven gezond geweest en hebben ruim bijgedragen aan de zorgmiljarden.
En ook nu nog leveren ze hun aandeel in de economie: kopen appartementen en auto’s, gaan op vakantie en uit eten, verwennen hun (klein)kinderen en betalen belastingen. Vaak zijn ze mantelzorger voor hun partner, oppas als de kinderopvang onbetaalbaar is en doen vrijwilligerswerk. En niet onbelangrijk: ze besteden hun geld vooral in Nederland.
Tot slot: niet de ouderen maken de zorg duur, maar de onnodige behandelingen (verdienmodel), de zorgmiljonairs, de graaiende (project)managers, de farmaceutische industrie met absurde overwinsten (Humira 1,5 miljard), de verzekeraars (bureaucratie, winst) en de kosten van ministeriële organisaties, ambulances en traumahelikopters.

Poetin
Misschien moet dictator Poetin een viertal vragen worden voorgelegd via de internationale media en zijn ambassadeurs: wat zijn definitie is van een oorlogsmisdaad, welke bewijzen hij heeft van de beweerde agressie door het Westen waartegen hij onder meer de criminelen van de Wagner-groep inzet, die het hele Russische leger te schande maken, waarom zijn bondgenoot Wit-Rusland (Belarus) niet zelf tegen de ‘NAVO’ wil vechten en als laatste waarom hij zo bang is voor vrije informatie over de oorlog.

Politiek proces

Voormalige NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer ziet het trage ‘politieke proces’ kennelijk als een excuus voor het uitblijven van de militaire ondersteuning voor Oekraïne om de oorlog te winnen. In werkelijkheid is het een aanklacht, omdat er nog een jaar zal verlopen voordat de Russen zijn verslagen. Bovendien is er daarmee geen druk op Poetin om te gaan onderhandelen; hoe graag de voorzichtige (laffe?) Macron dit ook zou willen. Integendeel, Poetin kan het zien als een bewijs dat zijn kernwapenintimidatie effect heeft, zelfs op de VS.
De cruciale vraag is nu of Oekraïne het nog een jaar volhoudt als de NAVO-munitie opraakt, de tanks nog steeds niet komen, piloten nog moeten worden opgeleid en de gesneuvelde soldaten straks niet meer vervangen kunnen worden, terwijl de Russen naar verluidt worden bevoorraad door China en Iran, (materieel)reserves hebben bij hun bondgenoot Wit-Rusland en de Oekraïense steden en bevolking steeds meer te lijden krijgen. Waarom het politieke proces zo traag is, werd door De Hoop Scheffer niet onthuld, doch indien het juist is dat er op Poolse vliegvelden honderden A-10 vliegtuigen (tank-killers) gereed zouden staan, dan maken de VS in ieder geval duidelijk dat Oekraïne de oorlog niet zal verliezen.

Rechterlijke dwaling
Strafrechtadvocaat Peter Schouten kan zich geen 5 gevallen voor de geest halen, waarin de rechter een foute beslissing nam. Volstrekt ongeloofwaardig, want dan zou een advocaat nooit in hoger beroep gaan: kansloos.
Buiten het strafrecht gaat ook het nodige mis, waarbij de rechter zich op de letter van de wet beroept. Tenzij het hem/haar anders uitkomt, zoals bij de asielzoeker die volgens de regels terug moet naar België. De rechter verbiedt dit, omdat daar geen opvang zou zijn. Sinds wanneer is dit een Nederlands probleem? Daarmee krijgen alle 1000 gelukszoekers en illegalen die in Brussel niet worden opgevangen, het recht om naar Nederland te komen en hier asiel aan te vragen. Plus (tien)duizenden vanuit Duitsland, Frankrijk, Griekenland etc. En in Turkije, Noord-Afrika en Syrië bevinden zich nog miljoenen economische immigranten, humanitaire vluchtelingen en asielzoekers waarvoor geen opvang is.

In Groot-Brittannië wordt de toegang geweigerd aan een IS-bruid van wie volgens de regels haar Britse paspoort is afgepakt. Hier is ze ongetwijfeld welkom, want als minderjarige was ze niet beslissingsbekwaam – zoals blijkt uit haar ongeldige huwelijk met een Nederlandse terrorist – en dus ‘onschuldig’, terwijl haar oorspronkelijke nationaliteit door Bangladesh niet meer wordt erkend.

Rechters
Ooit was er een tijd dat bepaalde ambtenaren – politie, militairen, douane, e.d. – niet mochten staken. Nu lijken zelfs rechters er niet voor terug te schrikken om te dreigen met staken als ze niet beter worden betaald.

Maar met wie vergelijken ze zich dan: incompetente politici, overbetaalde politiebazen of generaals? En over welke kwaliteiten beschikken rechters die zich met allerlei nevenactiviteiten bezighouden of telkens weer worden ‘gecorrigeerd’ in hoger beroep? En hoe is de kwaliteits- en integriteits-controle geregeld: niet? De cruciale vraag is echter of er 800 bekwame en integere advocaten te vinden zijn om te worden opgeleid tot rechter en het bestaande tekort te vullen.

Staakt het vuren
Steeds meer Poetin-aanhangers – ook in Rusland – menen dat Oekraïne de oorlog zal verliezen als er geen staakt-het-vuren komt. Het doet denken aan de NSB-ers die kozen voor Hitler zonder te weten wat zich in de oorlog en in de kampen afspeelde. Waarom zou een soevereine staat geen beroep mogen doen op de vrije wereld om die oorlog te winnen en de Russische agressie te stoppen? Omdat de oorlogsschade reeds 500 miljard bedraagt, omdat er tienduizenden zijn gesneuveld en het aantal oorlogsmisdaden niet meer te tellen is? En wat gebeurt er na een wapenstilstand: Russische bezetting, geen onderzoek naar oorlogsmisdaden en ontvoerde kinderen, geen schadevergoeding of wederopbouw, geen terugkeer vluchtelingen, bedreiging van Polen, Moldavië en de Baltische staten, en geen politieke afrekening met Poetin? Kortom, voor Oekraïne bestaat er geen andere optie dan de oorlog te winnen en voor het Westen om daarvoor te zorgen, liefst een beetje vlug, zodat de Poetins van deze wereld gewaarschuwd zijn.

Tehuizen
Na het opdoeken van de (commerciële) bejaardentehuizen wegens de kosten voor de staat, blijken de tehuizen (en kantoren) voor andere doelgroepen een enorme groei te hebben doorgemaakt. Het vastgoedbezit van Prisma, Noord-Brabant, is verbijsterend. Wie betalen dit allemaal?

Trump
Presidentskandidaat Trump doet ook van zich horen in de kwestie van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij vindt die meer in het belang van de wapenindustrie dan van de VS. De VS moet volgens hem alleen eigen belangen dienen door militair sterk te zijn; kennelijk kan dat zonder de wapenindustrie. Rusland zou nooit Oekraïne zijn binnengevallen, indien hij nog president was geweest. Hoezo, de VS die als eerste met kernwapens dreigt? En wat deed Trump na de bezetting van de Krim; zijn vloot naar de Zwarte zee sturen? En heeft hij de onbetrouwbare partner Turkije uit de NAVO gegooid of interesseert de NAVO hem niet meer? Als het voortaan alleen nog om VS belangen gaat, dan hebben Taiwan, de Baltische staten, Moldavië, Israël en Zuid-Korea weinig goeds te verwachten; wellicht een lot vergelijkbaar met Afghanistan, Oekraïne, Libië en Syrië.

Verdienmodel

In het corrupte Eritrea en andere Afrikaanse dictaturen is een verdienmodel ontwikkeld door criminele bendes, gebaseerd op de slappe houding van Europa tegenover gelukszoekers. Door slavernij en mensenhandel wordt van familieleden geld afgeperst dat uiteindelijk moeten leiden tot het binnensmokkelen van de ‘slachtoffers’ in een Europees land, zodat vervolgens de betalende familieleden kunnen worden gecompenseerd, indien de slaven nog in leven zijn. Hoe dit gebeurt, laat zich raden, waarbij hier ook de bendes worden toegelaten.

Een staatssecretaris die vervolgens roept dat geld het probleem niet is in het asielzoekersdossier, terwijl Europa onmenselijke ‘opvangcentra’ in Noord-Afrika financiert, begrijpt niet dat dit geleuter het probleem niet oplost, maar vergroot. Het toelaten in Europa en pamperen van gelukszoekers en illegalen moet stoppen zodat ook Nederland minder aantrekkelijk wordt. In andere westerse landen moeten ze gewoon op straat of in de bossen leven, indien ze weigeren om te vertrekken of om te worden uitgezet naar een opvanglocatie (Denemarken). Uitzetting naar het land van herkomst moet in sommige landen, zoals Canada, in de gevangenis worden afgewacht. Dat heeft niets met een ‘gebrek aan beschaving’ te maken, maar wel met gezond verstand. Terecht worden 'reddingsschepen' nu door Italië aan de ketting gelegd. Doch kennelijk zijn er nog meer bootdrama’s onvermijdelijk vóórdat ook de uitgebuite gelukszoekers beseffen dat hun smokkelroute niet naar het paradijs leidt.

Wapenindustrie
Iedere granaat die in een oorlog wordt verschoten, iedere tank die is uitgeschakeld en elk gevechtsvliegtuig dat neerstort, moet vervangen (kunnen) worden. Want een oorlog voeren heeft alleen zin als die ook te winnen is, zoals we in 1940 hebben ervaren. Met een bezetting van je land ‘win’ je niets en terecht werd na die oorlog geconcludeerd: dit nooit weer.
Dit heeft niets met een militair-industrieel complex te maken, maar alles met het voorzien in de benodigde middelen als je soldaten moet laten sneuvelen. Dus kwam er een ‘nieuwe’ wapenindustrie: Hembrug, Muiden, HSA (Hengelo), RDM, Philips, Oldelft, Fokker, Damen (werf), DAF, Stork – die deels al bestonden – naast de werf in Vlissingen en enkele kleinere bedrijven.
De kruitfabriek in Muiden had verplaatst kunnen worden naar de Flevopolder en Hembrug (wapens en munitie) had in stand kunnen blijven met een deels ‘slapende’ productiecapaciteit. Doch het is allemaal verdwenen en daarmee de kennis, technologie en (personele) capaciteiten die nodig zijn om in korte tijd de gevechtskracht aan te vullen of beschadigd materieel op te lappen. Premier Rutte lijkt dit te hebben begrepen en heeft in Kiev duidelijk gemaakt dat als de oorlog daar ook ‘onze’ oorlog is, dit gevolgen heeft voor de ondersteuning van Oekraïne. Indien hij dit waarmaakt, mag hij de eerste Eurocommissaris voor Defensie worden; graag ten koste van Timmermans.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

vrijdag 24 februari 2023

Minister Christianne van der Wal en Kamervoorzitter Vera Bergkamp overstuur door Wybren van Haga

Tweede Kamerlid Wybren van Haga begrijpt er net zoals wij, helemaal niets van! 
In een heuse schurkenstaat vinden ze zelfmoord echt wel een beetje vervelend. Maar zoiets bij naam noemen en naar voren brengen wat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van die vele zelfmoorden kan toch echt niet! Misschien gaan ze Wybren van Haga wel verbieden! Net zoals ze dat van plan zijn met het Forum voor Democratie en de luis in de pels van de staats-TV: Omroep Ongehoord Nederland. Meer tekst onder de video...
  

Hysterica Christianne van der Wal ontploft op 6.17 in de video.   

Opnieuw veel dank aan het meer dan fantastische videokanaal >>> KafkaNL
Steun KafkaNL! Dus vergeet niet te abonneren! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zaterdag 18 februari 2023

Prikbord nr. 859 L.J.J. Dorrestijn

Ambassadeur VS
Kennelijk zonder haar heldere antwoorden voor te lezen, ging de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, in op vragen over Oekraïne van tv-journalist Tweebeeke totdat er even iets haperde. Sprak ze nu wel of niet over een Oekraïens voorjaarsoffensief? Tweebeeke maakte er ‘Russisch’ van, maar vroeg wel of er nog vliegtuigen kwamen. Het duidelijke ‘no’ werd gemotiveerd met argumenten die een jaar gelden al tot actie hadden kunnen leiden, want in een woestijn van Arizona (VS) staan duizenden gebruikte gevechtsvliegtuigen, helikopters en transportvliegtuigen, waarvan honderden in reserve worden gehouden en eenvoudiger te bedienen en te onderhouden zijn dan de modernste vliegende computers.
En als die niet meer inzetbaar te maken zijn bij gebrek aan reservedelen, munitie of monteurs dan kunnen ze beter meteen worden verschroot. Dit is de reden dat Nederland de ‘verouderde’ F-16 wel zou kunnen aanbieden, want liever een bruikbaar toestel dan helemaal niets. En dan was het slechts een verspreking van Smith, omdat er zonder vliegtuigen, tanks en artilleriemunitie helemaal geen offensief kan plaatsvinden; zelfs geen verdediging. Premier Rutte lijkt dit al enige tijd te beseffen; nu de NAVO nog.

Arbeidsdeskundigen
Het is opvallend hoeveel ‘arbeidsdeskundigen’ ons land kent, die beweren dat immigratie noodzakelijk is voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Of de term met opzet wordt gebruikt om te verhullen dat het niet om vluchtelingen gaat, maar (hoog-)opgeleiden – die kennelijk overtollig zijn in de landen van herkomst? – is niet duidelijk. Wat duidelijk is dat – bij doorvragen - het wel degelijk gaat om vluchtelingen waarvan een zeer groot deel na jaren verblijf hier, nog niet in staat/bereid is om ongeschoolde arbeid te verrichten. Dus als er straks een ‘muur’ rond Europa staat om gelukszoekers te weren, moeten er geen poorten komen op grond van valse argumenten.

In tegendeel, eerst moeten de opleidingen in de Europese landen worden verbeterd, de arbeidsmoraal worden verhoogd, de belastingdruk aangepast, de kinderopvang worden gesaneerd, de verspillingen worden gereduceerd en echte vluchtelingen worden geschoold. Niet op basis van vrijwilligheid, maar op straffe van uitzetting naar een veilig land (Deens model). Daarnaast moeten er minder ambtenaren, minder subsidiebaantjes, minder managers, minder (kansarme) studenten, minder langdurige uitkeringen (zoals WAO) en minder zieke/overbelaste medewerkers komen, zodat ook in de sectoren waar het belastinggeld wordt verdiend, voldoende gekwalificeerde werknemers beschikbaar zijn.

ASML
Vreemd verhaal over de diefstal van bedrijfsgeheimen door een Chinese medewerker van ASML. Waar is dit nu echt gebeurd: in China of in de VS? En waarom lijkt ASML
niet te weten dat iedere Chinese medewerker kan worden benaderd door de Chinese geheime dienst? En waaruit blijkt dat er regels inzake de export van (strategische) goederen kunnen zijn geschonden? Kennelijk wordt er zoveel aan China verdient met
de verkoop van chipmachines, dat een beetje (militaire) schade op de koop toe werd genomen.

EU-corruptie
De betrokkenheid bij corruptie onder EU-politici blijkt omvangrijker dan gedacht. Kennelijk schamen lidstaten zich niet om dubieuze figuren af te vaardigen, al dan niet aangetrokken door het ‘grote geld’. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat er wordt betaald voor een lucratief baantje in Brussel.

Maar hoe zit dit eigenlijk met de EU-ambtenaren die (ook) invloed hebben op het beleid. Bij een falende integriteitsbewaking kan die schade nog groter zijn dan van politici. Overigens is het respect voor Europarlementariërs verder gedaald, zelfs in de ogen van een Hongaarse commissaris die de term ‘idioten’ gebruikte voor EP-leden die kennelijk de belangen van enkele kandidaat-landen behartigen. Of je daarvoor moet aftreden, valt te betwijfelen.

Daklozen
In Hamburg leeft de bevolking van een heel dorp – 19.000 mensen – op straat.
Deels misschien vrijwillig, maar beslist ook slachtoffers van de slappe houding tegenover illegalen, verslaafden, psychisch verwarde en andere burgers die hun woonruimte zijn kwijtgeraakt.

Zonder verplicht afkicken of opname in een kliniek resp. project begeleid wonen zal dit nauwelijks veranderen. Dat geldt hier ook, waarbij het voornemen om de schuldsanering te versoepelen weinig zal bijdragen aan verbetering. Na drie jaar worden dan weer nieuwe schulden gemaakt, tenzij er een register komt waarin het justitiële verleden van mensen met problematische schulden wordt vastgelegd. Doch onze privacy-hoeders zullen er ongetwijfeld bezwaar tegen maken om derden inzage te geven in dit register. En zo kan het ‘pamperen’ eindeloos doorgaan, vooral met verslaafden die worden ‘begeleid’ door rechters, bewindvoerders, wijkagenten, psychologen, buurtcoaches, sociaal werkers/Leger des Heils of zorgmedewerkers begeleid-wonen. Daklozen kosten ons land veel geld zonder uitzicht op een menswaardig bestaan.

Euroramp
‘De Euroramp treft ons allemaal’ schreef Martin Dessing in 2004, met een voorwoord van prof. Smalhout. De Britten hadden dit tijdig ontdekt en afstand genomen van de plannen met een Centrale Europese Bank (ECB). Nederland werd gepaaid met het leveren van de eerste president, Wim Duisenberg, hetgeen ons tientallen miljarden heeft gekost bij het vaststellen van de gulden-koers en vervolgens honderden miljarden bij de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten. Nu de ramp zichtbaar wordt in de geldontwaarding (inflatie), lijken de financiële deskundigen tot bezinning te komen, maar het is al te laat. Alleen een nieuwe munteenheid voor de noordelijke landen kan de schade beperken, maar de protesten van onze eurofielen en de zuidelijke landen zijn voorspelbaar. Met hun verwijten zullen de nationale misstanden daar worden verbloemd, zo niet ontkend.
De Franse demonstranten hebben blijkbaar niet begrepen dat het feest over is, net als Timmermans en andere graaiers. Ook de Brusselse censuur kan de feiten die ons dagelijks raken, niet langer negeren of weghouden uit de media. Het wachten is op instructies uit Berlijn aan Von der Leyen, maar de huidige bondskanselier zal er grote moeite mee hebben om de rol van de ECB te decimeren, net als minister Kaag.

Ronde 555
De gretigheid waarmee de media zich storten op het promoten van Giro 555, doet vermoeden dat dit niet gratis is. Want over de samenwerkende hulporganisaties die hierachter zitten, wordt niet gesproken. Het zijn er 11 met elk hun ‘eigen’ missie waarvoor de belastingbetaler al heel veel geld moet dokken, hun eigen kostenposten
en onduidelijke bestedingsprojecten. Stichting Vluchteling (niet te verwarren met Vluchtelingenwerk) is een daarvan, maar Artsen zonder Grenzen/MsF ontbreekt om onduidelijke redenen.

Bij de hulpactie voor Turkije en Syrië rijst de vraag waarom het geld niet rechtstreeks naar de Turkse (en Syrische) Rode Halve Maan gaat en welke bestedingen kennelijk niet door Ankara resp. Damascus kunnen worden gefinancierd. Het idee dat Europa miljarden zal/moet gaan schenken lijkt dan ook niet erg realistisch, evenals de verwachting dat de miljarden uit tv-acties allemaal bij de slachtoffers terecht zullen komen..

Grafiek
Als ik de grafiek bekijk van de economische ‘groei’ van Nederland, dan geloof ik er niets van dat die is geïndexeerd voor de geldontwaarding (inflatie). Want stel je voor dat de stikstofwet in de prullenbak was beland, waar die thuishoort, er voldoende geschoolde arbeidskrachten waren in alle sectoren, de visserij niet om zeep werd geholpen, de statushouders allemaal aan het werk zouden gaan (neen, niet zwart), het Groningse gas niet werd gereduceerd, de DSM-productie op peil was gebleven, er geen teruggang bij Philips zou zijn, geen hoofdkantoren waren vertrokken, de Spoorwegen beter hadden gepresteerd en Schiphol geen puinhoop was, dan lag het eindpunt steil in de economische hemel. En dat lijkt me een sprookje, gezien de nauwelijks zichtbare inflatiecorrectie in 2022, de ‘geïndexeerde’ groei van 2,5 % in een kwartaal en de situatie in de omringende landen.

Oorlog
Een jaar oorlog in Oekraïne bevestigt weer eens de kracht van vrouwen die zijn achtergebleven. Om te werken of te zorgen en hun mannen/zonen aan het front te bemoedigen. Dat het ergens om gaat: de toekomst, welvaart en vrijheid van een heel land, een dictator weerstaan, van gruwelijke oorlogsmisdaden getuigen en de hoop voeden dat er nog een ‘thuis’ bestaat.

Als een verdwaasde milieu-activiste voor de VN het woord mag voeren, dan graag ook een Oekraïense vrouw uit het oorlogsgebied, zodat er eindelijk een politieke streep wordt gehaald door de schaamteloze Russische ambities.

Polen
Als Polen zich niet wil houden aan de Europese spelregels op juridisch gebied, zoals uitlevering verdachten/ontvoerde kinderen, dan zijn er toch genoeg mogelijkheden om tegenmaatregelen te nemen. Wellicht is dit zuur voor ‘onze’ gastarbeiders, maar we kunnen beginnen met uitkeringen voorlopig te stoppen. Want niet alleen onder Bulgaren zijn fraudeurs.

Psychiater
Een psychiater van het Pieter Baan Centrum leest ons en vooral de media de les over tbs'ers. Nu had het PBC al geen beste reputatie, maar de fouten in rapporten en adviezen – alsmede in rechterlijke uitspraken – kunnen nu moeilijk aan de media worden verweten. Natuurlijk berichten die alleen over schandalen en het is maar goed dat niet alles naar buiten komt.

Doch kritiek willen ontlopen door te wijzen op dingen die wel goed gaan, is te goedkoop. Dat kan men beter aan politici overlaten.

Virtuele discriminatie
Wie mogen er niet gediscrimineerd worden in ons land: vrouwen, homo’s, joden, moslims (hé, is dit niet strijdig?), buitenlanders (nationaliteit = ‘ras’?), gehandicapten, mensen met getinte huidskleur, stagiaires met een vreemde achternaam, ouderen (behalve als je hun huis nodig hebt), illegale demonstranten etc.

Wel mag onderscheid worden gemaakt tussen Nederlanders en statushouders, koningshuis en burgers, politici en burgers, drugsdealers en

andere gedetineerden, foute rechters en slachtoffers, maar dat wordt niet als (virtuele) discriminatie gezien. Ook het verstrekken van halal voedsel aan iedereen is in de gevangenis normaal, maar het profileren van straattuig met wapens of gelukszoekers die zich – met hulp van hulporganisaties en mensensmokkelaars - voordoen als vluchtelingen, is verboden. Sommigen krijgen hier nog geld toe, terwijl men op Schiphol of in Italiaanse havens vaak al weet wie er uit een veilig land komen. Doch het toppunt van virtuele discriminatie is het vermelden van de huidskleur bij gezochte criminelen, alsof dan door een verbod niet bekend mag worden dat naar verluidt zo’n 60% van de verdachten in Opsporing Verzocht een getinte huid heeft, net als ongeveer 70% of meer van de gedetineerden.

Visum
VVD en CDA moeten het poot stijf houden inzake soepele visumregels voor mensen uit aardbevingsgebieden. Hoe lang mogen ze dan hier blijven bij families met beperkte woonruimte, wie controleert hun herkomst en financiële situatie, en wie beoordeelt of ze weer in Turkije terecht kunnen? Vermoedelijk nooit, gezien de lamlendigheid van de regering Erdogan. Wie zorgt voor hun inkomen, medische zorg, scholen voor kinderen en terugkeer naar Syrië? Compassie is een groot goed, maar moet het gezond verstand niet overheersen.

Waarschuwing

Het is een afschuwelijk beeld: al die krioelende mensen en zwijgende toeschouwers – wakend tussen hoop en vrees – op en naast de puinhopen van ingestorte gebouwen in Turkije. Slechts een handvol kan met gereedschap zoeken naar bedolven slachtoffers;
de rest ziet machteloos toe en moet overleven zonder stroom, tenten en toiletten.
De medische hulp is schaars in een rampgebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland
en met name in het Syrische gedeelte zijn ook transport, brandstof en hulpverleners nagenoeg afwezig. Dus waar blijven de Turkse genie- en bevoorradingstroepen? Want zelf vooral geld aan het buitenland vragen - terwijl er onmiddellijke behoefte is aan eten, drinken, warme kleding, tenten en kachels - biedt geen enkel soelaas voor de slachtoffers die soms bij -15o moeten overleven. Laat Ankara eerst zelf in actie komen en tevens de bewijzen in de gemeentelijke bouwadministratie veilig stellen, want het vernietigen van lokale archieven is al begonnen.

Deze chaos zou nog groter zijn, indien er in de regio alleen elektrische energie werd gebruikt, want dan waren nu overal transport, verwarming, waterpompen, politie, rioolpompen, banken, communicatieverbindingen, ziekenhuizen, vliegvelden en voedselproductie uitgevallen, evenals elektrische reddingsmiddelen, ambulances, graafmachines, treinen en verlichting.

Een waarschuwing voor Europa, want zelfs de combinatie van gas- en elektriciteitsvoorziening is kwetsbaar bij een ramp, oorlog, boycot of sabotage.
Ook indien wordt overgegaan op (alleen) kernenergie.

Wagner-groep
De criminele soldaten van de ‘Russische’ Wagner-groep gedragen zich nog beestachtiger dan bepaalde SS-eenheden in WO II. En dan beweert Poetin dat de nazi’s zich aan de andere kant van de frontlijn bevinden; doch erger is dat sommigen in het Westen hem ook nog (willen) geloven.

Weerwind
Als zelfs een minister van Rechtsbescherming niet integer genoeg is om te beseffen dat reiskosten van privé-activiteiten of van bijbanen met een (onkosten)vergoeding niet door de belastingbetaler worden gedragen, dan ben je… in Nederland. In Duitsland ontbrak dit bij de minister van Defensie die inmiddels definitief is ’vertrokken’, maar die kon niet weten dat de wet voor iedereen gelijk is. Daar is een gebrek aan integriteit juist normaal onder politici en andere ‘elites’.

Wereldoorlog
Als de angst voor een wereldoorlog terecht zou zijn, dan is ‘dus’ de hele wereld in gevaar. Waarom moeten de Olympische Spelen toch doorgaan, zonder Russische deelnemers, waardoor ze ook niet de westerse waarheid mee naar huis kunnen nemen? Of leven sommige mensen in twee separate werelden: de eigen veiligheid en pleziertjes naast de ellende van oorlogen, aardbevingen, dictatuur, armoede, milieuterreur en honger? In dat geval had men hier zeker geen kinderachtige boycot van Russische muziek, kunst, schrijvers, artiesten, toneelstukken en toeristen moeten willen.

WRR-rapport
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft inmiddels een traditie met dubieuze rapporten die het beleid (moeten) ondersteunen en fouten toedekken. Met het nieuwste rapport over de verdeling van de klimaatkosten probeert de WRR naar verluidt het ‘anders’ te doen: eerst kritiek op de politiek en dan met een oplossing komen, gebaseerd op een verdraaiing van de feiten, die het kabinet als muziek in de oren moet klinken. De noodzaak en effectiviteit van die kosten staan kennelijk vast voor deze wetenschappers, terwijl het rapport juist daarover had moeten gaan. Kortom, er is nog niets veranderd bij deze club sinds het onzinnige rapport over integratie, dat droop van de politieke correctheid.

Zorgkosten
Er is helemaal niet bezuinigd op de zorg, zoals vaak wordt beweerd, maar het vele
geld wordt verkeerd besteed aan onnodige behandelingen/ onderzoeken/ingrepen
(zoals hartimplantaten), bureaucratie, nieuwbouw, fusies, absurde ict-kosten en een beloningssysteem met vele miljonairs, ook in de gigantische ministeriële organisaties. Doch artsen in opleiding verdienen heel weinig en maken soms werkweken van 60 uur, zelfs op afdelingen waar ze nog geen verstand van hebben (traumabehandeling – spoedeisende hulp). Daarnaast worden traumahelikopters kennelijk niet opgeroepen door het ambulancepersoneel, maar door de 112-centrale, waardoor een enorme verspilling ontstaat. Of hierbij sprake is van ‘beïnvloeding’ van centralemedewerkers zou eens moeten worden uitgezocht. Net als het oproepen van twee of meer ambulances, omdat na het vertrek van de patiënt(en) ‘iemand’ de medische rommel bij een ongeluk moet opruimen. Daarvoor kan beter een schoonmaker worden opgeroepen, zodra blijkt dat dit nodig is.

Overigens is het in Spanje nog erger met de zorgfinanciering: 800.000 mensen in de regio Madrid (bijna 7 miljoen inwoners !) hebben naar verluidt geen huisarts en de lonen op de werkvloer zijn zo laag, dat verplegend personeel overweegt naar het buitenland te vertrekken.

ZZP
Sommige landgenoten zijn bang dat ZZP-ers straks ten laste zullen komen van de gemeenschap, omdat de AOW niet toereikend is. En dan gaat het vaak over mensen die altijd keihard hebben gewerkt, omdat ze anders niet betaald worden, belasting hebben betaald en geen beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering, omdat de premie daarvan voor hen ‘onbetaalbaar’ is. Dat ook veel zelfstandige beroepen – met bovenmodale inkomens – tot de ZZP-groep behoren, wordt weleens vergeten. En verder dat ze gemiddeld slechts 15 jaar van hun zorg- en huurtoeslag zullen ‘genieten’, indien ze de AOW-leeftijd bereiken, in tegenstelling tot honderdduizenden die hun halve leven afhankelijk zijn van de staat of hier nog nooit hebben gewerkt. Het alternatief is namelijk de AOW verhogen en dat zal nog veel meer geld gaan kosten; zeker indien de AOW mag worden ‘meegenomen’ naar het land van herkomst.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.