KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 17 april 2021

Dikke vette pech als je in een gerechtelijke procedure een corrupte rechter tegenkomt


Dr. J.M. Eustatia
Ingezonden stuk: Door dr. Jose Eustatia 

Inderdaad: dikke vette pech als je in een gerechtelijke procedure een corrupte rechter tegenkomt. Want je bent dan onherroepelijk het haasje. Want de onafhankelijkheid van een rechter is, hoe corrupt hij ook mag zijn, via de grondwet gedekt.

Het staat een klager vrij de minister president en de hoogste geestelijke voor het gerecht te dagen. Maar een rechter? Neen, de Nederlandse rechter wordt verondersteld een soort moderne heilige te zijn. De grondwet garandeert de Nederlandse rechter het privilege altijd en overal in staat van genade te verkeren en immuun te zijn voor alle kwaad dat via de buitenwereld tot hen mag komen. Het komt er kortom op neer dat je de Nederlandse rechter nooit iets kunt maken.

Maar een rechter die in een nevenfunctie een scheve schaats heeft gereden, kan die dan wel voor het gerecht worden gedaagd? Ja dat kán; maar wel volledig voor eigen risico. Dat risico is zoals mijn ervaring heeft uitgewezen niet gering: Ik heb aan de lijve ervaren hoe gevaarlijk het kan zijn een foute rechter te ontmaskeren.

Ik mag me ook niet verschuilen achter het excuus dat ik niet wist dat het de integere, onkreukbare en edelachtbare rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Caribisch Nederland (GHvJC) wél was toegestaan om van alle mogelijke en onmogelijke leugens gebruik te maken om een foute collega uit de wind te houden. Want elke burger behoort immers de wet te kennen en hoort te weten dat LA LOI C’EST MOI nog steeds geldt; maar dan wel exclusief voor de Nederlandse rechter. Maar erger nog, ik wist ook niet dat ik door het ontmaskeren van een bewezen foute rechter de terechte toorn van alle rechters van het GHvJC over mij zou uitroepen.

Ik moet achteraf dan ook in alle deemoed toegeven dat mij terecht verwijtbare vermetelheid mag worden verweten. Want niet op de hoogte zijn van het feit dat de integriteit van de Nederlandse rechter, in tegenstelling tot de Poolse rechter en rechters uit zonniger zuidelijker landen, een axioma is………. onvergeeflijk en onaanvaardbaar, want iedere burger dient immers de wet te kennen.

Een axioma is in de wiskunde en de logica een niet bewezen maar als grondslag aanvaarde bewering. Axioma’s zijn anders dan velen denken niet beperkt tot het domein van de wiskunde. De microbiologie kent de postulaten van Koch en in de rechtsgeleerdheid is het axioma van de altijd integere en onkreukbare Nederlandse rechter boven elke discussie verheven.

Ik was zo naïef om na een groot aantal verloren procedures, me in oprechte verbazing te blijven afvragen wat ik dan allemaal fout deed om steeds weer het lid op de neus te krijgen. Ik heb vier wrakingsprocessen tegen mr. Frans gevoerd die alle vier, ondanks een overvloed aan bewijs, werden afgewezen; dat gold ook de vier tuchtprocedures tegen de met mr. Frans V. heulende advocaten en met name tegen mr. Ruben D. die mr. Frans V. had overgehaald om van een valse akte gebruik te maken; een artikel 12 procedure om het OM te dwingen een strafzaak tegen mr. V en zijn kompaan advocaat mr. Ruben D. op te starten, werd met het dubieuze argument “opzet niet bewezen” afgewezen; en vervolgens werd ik ook in de civiele procedure in EERSTE AANLEG in het ongelijk gesteld: Mr. PVlng, de plv. rechter die mijn klacht behandelde, hield ondanks alle argumenten voor het tegendeel, vast aan de echtheid van de akte van mr. Ruben D. Dan ben je natuurlijk bij voorbaat reddeloos verloren.

Maar ik blééf me in alle oprechtheid afvragen wat ik nog meer moest doen om de rechters over de streep te trekken. Ik besloot de hulp in te roepen van de ENIGE advocaat die zich bereid had getoond mij bij te staan.

Nogmaals de enige van het uurtje factuurtje-gilde; want de andere leden van die gilde maakten, du moment zij mij zagen aankomen, zich rap uit de voeten. Om te voorkomen dat ik hun een vraag zou stellen, laat staan hen zou vragen mij in rechte bij te staan. Ik aanvaardde de uitgestoken hand van mr. R.M. Want een advocaat, zo redeneerde ik, zou misschien wél in staat zijn de rechters ervan te overtuigen dat mr. Frans V. opzettelijk van een valse akte gebruik had gemaakt en alleen al op grond daarvan zich voor valsheid in geschrifte diende te verantwoorden.

Ik heb gedurende het overleg met mr. R.M. toch even een “uitstapje” gemaakt richting de bekende publicist mr. Paul Ruijs. Paul Ruijs is volgens mij een van de weinige personen voor wie de Nederlandse rechters doodsbang zijn. In elk door hem gepubliceerd artikel, worden rechters immers tot hun groot verdriet met subliem onderbouwd feitenmateriaal door de mangel gehaald.

Ruijs reageerde op mijn vraag voor additioneel advies als volgt:

From: paul ruijs <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, October 11, 2018 1:41 PM
To: jose Eustatia <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: URGENT Gaarne een betaald advies

Geachte heer Eustatia,

Afgezien van de betaling: ik acht mijzelf niet competent om een zinnig woord te zeggen over de door u opgeworpen vragen. Mijn ervaring is dat magistraten allemaal snappen aan welke kant hun boterham gesmeerd wordt. Anders gezegd: ongeacht de feiten of de regels e.d. sluit men de gelederen. Men neemt de beslissing die HEN het beste uitkomt. Alleen uw advocaat weet dat nog niet of weet het wel maar doet uit goed gemeend eigenbelang alsof.

Hoe dan ook, succes!

Ik heb me niet door de brief van Ruijs laten ontmoedigen. Achteraf had ik dat natuurlijk beter wel kunnen doen; want in tegenstelling tot mij, wist Ruijs op basis van jarenlange ervaring toen al dat het met mijn zaak grondig mis zou lopen.

Ik behield het vertrouwen in mr. R.M. en moet bekennen dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. Maar ja, als je het met onwillige honden moet doen, is de kans dat je een haas vangt wel zeer klein.

Advocaat mr. R.M. heeft alles opnieuw en op zeer nadrukkelijke wijze onder de aandacht van de rechters van het college van Hoger Beroep gebracht.
Men mag zich dan ook afvragen wat de rechters van dat college dat mij ook in Hoger Beroep in het ongelijk stelde, dan wel wilden horen. Die rechters werden met een akte geconfronteerd die sowieso vragen over zijn “echtheid” opriep; een van de partijen uit die akte, nota bene de enige solvente wederpartij, bleek vanwege een ontbrekende handtekening aan het arbitrageproces te zijn onttrokken, waardoor het arbitrale vonnis van mr. Frans V. niet executeerbaar was. Allemaal gegevens die zelfs bij een pas beginnende rechter de seinen op rood hadden moeten zetten.

Advocaat mr. R.M. legde de rechters in duidelijke zelfs voor een zwakbegaafde begrijpelijke taal uit, dat de advocaat die een partij vertegenwoordigt niet verplicht is een handtekening onder een akte te plaatsen. Als de advocaat een bepaalde partij niet wenst te vertegenwoordigen, moet hij dat duidelijk en voor alle partijen herkenbaar aangeven. Dat is niet gebeurd. Dat betekent dat men onder geen beding op grond van de ontbrekende handtekening mag afleiden dat er een partij aan de procedure zou zijn onttrokken. Aan de rechters was dus meer dan duidelijk uitgelegd dat arbiter mr. Frans V., een ervaren rechter, desondanks tóch de conclusie had getrokken dat de VOF aan het arbitrageproces was onttrokken en daarmee het onweerlegbaar bewijs had geleverd zich aan valsheid in geschrifte schuldig te hebben gemaakt.

Dat klemt te meer, als men rekening houdt met het feit dat mr. Frans V. nooit de moeite heeft genomen om de partij te horen die door het aan het proces onttrekken van de enige solvente partij, zeer hard zou worden getroffen.

Een terugkerend refrein: ook de rechters van het College van Beroep waren niet te overtuigen. Ze durfden nadat ik de echtheid van de akte met de grond gelijk had gemaakt, zich niet meer te beroepen op het ongeloofwaardig libelletje van hun collega mr. Gijs L., maar kozen voor een naar hun mening effectievere route: “de akte hoefde niet aan forensisch onderzoek te worden onderworpen, omdat de uitslag van dat onderzoek toch geen invloed zou hebben op het bedrag dat door de arbiter aan klager was uitgekeerd”

Je moet wel lef hebben om een klager op die manier het bos in te sturen: Ik heb de rechters van het College van Beroep een financieel verslag doen toekomen waarin het aanzienlijke bedrag dat de corrupte arbiter mij door de neus had geboord, was berekend. Dat verslag moet ongetwijfeld ongelezen ter zijde zijn gelegd.

Ik stel, alle gekheid op een stokje zettend, vast dat als dit rechtspraak is, we net zo goed de eerste de beste landloper onder zijn boom vandaan kunnen halen, hem een toga aantrekken, een bef onder zijn kin binden en hem vragen recht te spreken.

Het enige wat in deze discussie niet aan enige twijfel onderhevig is, is het opvallende feit dat mr. Frans V. de opdrachten van de frauduleuze advocaat mr. Ruben D. naar de letter heeft uitgevoerd. Ik had in het door mr. Frans V. geleide arbitrageproces geen schijn van kans: het arbitrageproces dat bedoeld was om mij genoegdoening te verschaffen voor het mij door witteboordencriminelen aangedane onrecht, werd een tégen mij gericht proces. Een proces waar het slachtoffer zich met alle middelen heeft moeten verweren om niet naar de ondergang te worden geleid. En in toenemende mate paradoxaal: ook de civiele procedures die door mij werden opgestart om de frauduleuze gang van zaken in het arbitrageproces aan de kaak te stellen met verzoek mij alsnog de gevraagde genoegdoening te verschaffen, ontaarden in een complete deconfiture; een parodie op de rechtspraak.

Voor mij is het een feit dat dit niet de eerste opdracht is die mr. Frans V. in de rol van “rechter-makelaar” heeft aanvaard. Het blijft een open en naar alle waarschijnlijkheid nooit te beantwoorden vraag, hoe mr. Ruben D. zonder omwegen rechtstreeks bij mr. Frans V. is uitgekomen met het verzoek als “zijn” arbiter in het door mij aangevraagd arbitrageproces te fungeren.

Het kan niet anders dan dat de sluwe consigliere mr. Ruben D. op de hoogte was van enkele voor het grote publiek onbekende “specifieke kwaliteiten” van rechter mr. Frans V. Mr. Ruben D. moet per se op de hoogte zijn geweest van die “specifieke kwaliteiten”. Hij voelde zich daarom volkomen vrij om in alle gemoedelijkheid concrete afspraken met rechter mr. Frans V. te maken. Na consensus te hebben bereikt, over de in het arbitrageproces te volgen lijn, werd mr. Frans V. tegen alle procedurele regels in door mr. Ruben D. als een modern paard van Troje het arbitrageproces “ingeparachuteerd”.

Men zal moeten toegeven dat mr. Ruben D. zich geen volgzamere arbiter had kunnen indenken. Het is ondenkbaar dat een als arbiter bijklussende rechter onder normale omstandigheden bereid zou zijn om zo zeer in de fout te gaan voor de persoon die hem het baantje van arbiter had bezorgd. Want een vetpot mag je dat baantje niet noemen. Mr. Frans V. heeft het desondanks gepresteerd om in het door hem geleide arbitrageproces meer dan twintig deels partijdige, deels ongeloofwaardige en foute, maar merendeels corrupte besluiten af te geven. Dat is niet normaal

Velen zullen zich daarom met mij afvragen wat voor extra contraprestatie mr. Ruben D. aan mr. Frans V. voor zijn onvolprezen diensten wel zal hebben aangeboden. Ik heb in het in het begin de vermeende als beloning bedoelde contraprestaties met ”judaspenningen” aangeduid; maar ik werd door een kenner van planten en dieren er op geattendeerd dat een judaspenning een plant is. Maar ik heb de aanduiding gehandhaafd in de hoop dat de symboliek vooral voor niet plantenkenners duidelijk is. De judaspenning als metafoor voor smeergeld.

Het is een feit dat mr. Frans V. zich in de Bonairiaanse zaak zeer nadrukkelijk heeft laten kennen als een rechter die bereid was “zaken te regelen”. Maar mr. Ruben D. kon daar niet van op de hoogte zijn geweest toen hij mr. Frans in 2009 benaderde met verzoek zijn mestkarretje te trekken. Ik stel daarom nogmaals dat rechter mr. Frans V. in het “ons kent ons”- circuit enige bekendheid moet hebben genoten als iemand met wie zaken kon worden gedaan; en de sluwe consigliere mr. Ruben D. zal een van de eersten, zo niet de eerste zijn geweest die daarvan op de hoogte was.

Ik herinner me dat toen ik een van de inmiddels zich teruggetrokken maar toentertijd bekende advocaat benaderde met het verzoek mij enige informatie over mr. Frans V. te verschaffen, zijn reactie was van iemand die keek of hij water zag branden. Hij smeekte mij letterlijk “zijn oude dag niet te verstoren”. Dus geheimzinnigheid alom. Ook een vooraanstaand ex-politicus en bestuurder wilde niet haar achterste van haar tong laten zien toen ik het gesprek op mr. Frans V. bracht.

Ik heb in eerdere columns bekend gemaakt dat mr. Frans V. gewend was zich met valse verwijzingen op internet aan te prijzen als mediator. Mr. Frans V. heeft zich indertijd gehaast om na mijn publicaties zijn valse berichten van het internet te halen.

Een saillant detail: een Amerikaanse programmeur slaagde erin met een speciaal programma de van het internet verwijderde advertenties van mr. Frans V. weer boven water te halen. Bedoeld als plaagstoot richting mijn kwelgeest. Mr. Frans V. heeft ook niet kunnen voorkomen dat de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) in een brief aan mij bevestigde dat mr. Frans V. in zijn op internet geplaatste advertenties onjuiste informatie had verschaft. In de brief van het NMv werd zonder omwegen vastgesteld dat mr. Frans V. nooit lid was geweest van het NMv. Ik citeer uit die brief:

“Een andere formele weg dan de civiele procedure is er dus niet. Met de inhoud van uw zaak kan de NMv niets, daarvoor is eenvoudig geen reglement of wettelijke bevoegdheid. Naast natuurlijk het gegeven dat de heer Veenhof geen lid is (geweest) van de NMv”.

Ik heb die brief meermalen integraal gepubliceerd. Ik heb de leden van het college van beroep ook een kopie gegeven als bewijs van de dubieuze betrouwbaarheid van mr. Frans V.

Samenvattend kunnen we stellen dat er meer dan voldoende bewijs was geleverd om te mogen aannemen:
(1) dat de valsheid van de akte onweerlegbaar was bewezen;
(2) dat mr. Frans V. doelbewust van de valse akte gebruik had gemaakt en
(3) dat mr. Frans V. doelbewust valse conclusies had getrokken uit een in de akte ontbrekende handtekening.

Kortom mr. Frans V. had ondanks dat hij wist althans geacht mocht worden te weten dat de akte vals was, toch ten nadele van ondergetekende van die akte gebruik gemaakt. Voldoende bewijs om mr. Frans V. als een partijdige en frauduleuze arbiter weg te zetten; en tevens voldoende reden om af te zien van de feitelijk eufemistische aanduiding “omgepraat”, om de troebele relatie tussen een rechter en de eerder voor fraude veroordeelde consigliere mr. Ruben D. aan te geven.

Ik wil duidelijk en direct zijn. Niemand kan met de geboden uitleg twijfelen aan mijn gelijk. Dat geldt ook voor de rechters van het GHvJC die wellicht in hun vuistje hebben gelachen bij het idee mij een poepje te hebben laten ruiken. Dat geldt ook voor de zielige media die zich op de borst kloppen de bewakers van de democratie te zijn, maar ondertussen ook met alle macht meehelpen de deksels op de beerputten te houden.

Ik vraag me alleen af of die rechters niet enige barmhartigheid hadden kunnen tonen door mij op het bestaan van het eerder genoemde axioma te wijzen. Als ik had geweten dat rechters, zelfs als ze hun eigen moeder hadden vermoord, niet mogen worden veroordeeld, had ik wellicht me achter de oren gekrabd en er nog een nachtje over geslapen.

Nu werd ik veroordeeld tot het betalen van hoge proceskosten aan een advocaat van wie onweerlegbaar was bewezen dat hij zich aan valsheid in geschrifte schuldig had gemaakt; en aan andere advocaten die met de meest schaamteloze leugens zich hebben ingespannen om de “omgeprate” mr. Frans V. uit de wind te houden.

Waar het spreekwoord spreekt van waar een wil is een weg, geldt ook het omgekeerde: De rechters van het GHvJC zouden zelfs als ik gevraagd had de Paus van Rome als getuige te mogen oproepen om mijn gelijk te bevestigen dat niet hebben toegestaan. Ik had inderdaad een getuige, weliswaar niet de paus van Rome maar wel de auditor van het kantoor van de door mr. Frans V. zelf aangestelde accountant deskundige.

Die auditor had onder ede kunnen bevestigen dat hij een valse, voor mij nadelige opdracht van mr. Frans V. had ontvangen. De plv. rechter mr. P.V.lng. die de zaak in eerste aanleg voorzat, was zo onbeschaamd zijn weigering de getuige op te roepen te onderbouwen met een verwijzing naar mr. Frans V. Mr. Frans V. zou hebben laten weten dat het stuk waar ik naar verwees “niet bestond”. De getuige hoefde volgens plv. rechter mr. P.V. lng. “dus” niet te worden opgeroepen.

Ik was eerder al, door het inschakelen van de in zijn vakgroep als een zwaargewicht beschouwde accountant drs. W Curiel R.A., erin geslaagd mr. Frans V. te dwingen een corrupt besluit terug te draaien. Mr. Frans V. had de accountant deskundige opgedragen om voor het bepalen van de mij toekomende goodwill, alleen gebruik te maken van de door de tegenpartij opgemaakte jaarstukken. Het was mij bekend dat deze jaarstukken door en door waren gecorrumpeerd. Ik stond er dan ook op dat ook de grootboeken voor dat onderzoek zouden worden gebruikt.

De arbiter zag zich vanwege het door accountant Curiel uitgebrachte rapport, genoodzaakt een nieuw arbitraal tussenvonnis op te stellen waarin zijn eerdere opdracht aan de accountant deskundige werd herzien. Er waren dus eigenlijk weinig additionele argumenten nodig om toen al te concluderen dat mr. Frans V. een partijdige arbiter was.

Ik heb de rechters van het GHvJC als “cherry on the pie” op nog een twintigtal de verbeelding tartende corrupte besluiten van de als arbiter bijklussende rechter mr. Frans V. getrakteerd. Er zijn in de voorgaande columns al meerdere malen naar die corrupte besluiten verwezen.

Als toppunt geldt wellicht het door mr. Frans V. in zijn arbitrale eindvonnis vastgelegde opmerking dat hij de liegende, bedriegende en stelende cliënten van consigliere mr. Ruben D, niet op een enkele onrechtmatige daad heeft kunnen betrappen. Ik zal in de volgende column beginnen met het geven van enkele additionele voorbeelden van de corrupte besluiten van mr. Frans V, waaraan niet recentelijk aandacht is besteed.

Ik wens het volgende onder ieders aandacht te brengen: Mr. Frans V. heeft zich voor zijn corrupte besluiten beroepen:

a) op het dubieuze gezag van een advocaat die eerder vanwege fraude tot een                    onvoorwaardelijke gevangenisstraf was veroordeeld.
b) op het dubieuze gezag van een fiscalist die tot tweemaal toe vanwege dubieuze              praktijken zijn hoge functie heeft moeten opgeven.
c) op het dubieuze gezag van een accountant die vanwege wangedrag tijdelijk uit het          register van het NIVRA werd geschrapt.
d) op het dubieus gezag van een kandidaat notaris die met de cliënten van mr. Ruben          D. had meegewerkt aan het manipuleren van de statuten van de door haar                    opgemaakte akte.
e) op het dubieuze gezag van andere liegende en bedriegende advocaten
f)  op het dubieuze gezag van de cliënten van mr. Ruben D. die zich als liegende,                  bedriegende en stelende witteboordencriminelen hebben opgesteld.

Ik heb me lang in verbazing en verbijstering afgevraagd wat je nog meer zou moeten doen om deze mr. Frans V. die eerder al in Bonaire een hele scheve schaats had gereden, veroordeeld te krijgen. Ik kwam er pas laat achter niet voldoende te hebben beseft dat mr. Frans V. met het eerder op Bonaire torpederen van een strafrechtelijk onderzoek heel wat krediet had opgebouwd bij zijn principalen in Nederland. Men zou hem dus niet makkelijk laten vallen.

Er is in de opgemelde procedures sprake geweest van een concreet samenwerkingsverband tussen de rechters van het GHvJC en een uit meerdere leden bestaande groep die men terecht mag aanduiden als een (semi)crimineel samenwerkingsverband.

Daarbij hebben de rechters van het GHvJC doelbewust het belang het slachtoffer/de klager terzijde geschoven om het belang te dienen van hun collega rechter mr. Frans V.

De rechters van het GHvJC zullen ongetwijfeld het feit dat mr. Frans V. zich door de frauduleuze advocaat mr. Ruben D. had laten “ompraten” om een valse akte te gebruiken, als een hoogst complicerende factor hebben ervaren. Zij hebben zich echter niet hierdoor laten afleiden. Zij hebben met een volledige miskenning van de belangen van klager het kennelijk belangrijker geacht doel nagestreefd: het uit de wind houden van hun collega, rechter mr. Frans V.

Daardoor werden – ongewild wellicht – ook de belangen gediend van bewezen witteboordencriminelen. Witteboordencriminelen die nota bene in eerdere, aan het arbitrageproces voorafgaande procedures door de rechters van het GHvJC streng hun plaats was gewezen. Maar dat lag anders; dat waren procedures waar nog geen “omgeprate” en vals spelende rechter bij betrokken was. De rechters van het GHvJC werden toen niet gehinderd door een foute collega wiens belangen zij per se moesten dienen.

De rechters van het GHvJC hebben na niet al te lang wikken en wegen geoordeeld dat aan het kwade besluit van het slachtofferen van klager niet viel te ontkomen. Ze beschouwden klager als het zoenoffer, het lam dat op het altaar van het dogma van de altijd integere Nederlandse rechter móést worden geofferd. Want alleen door dat zoenoffer te brengen, zouden zij erin slagen de waarheid van de altijd integere en onkreukbare Nederlandse rechter te conserveren. Dat zij daarvoor de meest ongeloofwaardige argumenten moesten gebruiken en de meest flagrante leugens moesten debiteren, het deerde hen niet. Ook het in die operatie aan hun laars moeten lappen van hun integriteit namen ze voor lief. Dat was in hun beleving immers een tijdelijk en te overkomen ongemak; een erfzonde die met het aantrekken van een nieuwe toga zou worden uitgewist.

De in deze zaak optredende advocaten meenden dat zij in het mijnenveld waarin ze moesten opereren, geen andere keus hadden dan de kant van de rechters te kiezen. Zij waren zich immers terdege bewust van hun steevast ontkende, maar wel degelijk bestaande ondergeschiktheid aan de rechterlijke macht.

Deze column ging vooral over het onrechtmatig ontwijkend gedrag van de rechters van het GHvJC. Mijn ervaring op dat gebied sluit nauw aan bij een door prof. dr. ir. Anton van Putten In het Elektronisch journaal van de Nederlandse rechtspraak Hollandpromote.com (juni 2020) gepubliceerd artikel.

Van Putten wijdt in dat artikel een kritische beschouwing aan het misbruik van ‘belang’ in de Nederlandse rechtspraak. Het zelfstandig naamwoord ‘belang’ speelt volgens de auteur een in de rechtspraktijk onderschatte, doch cruciale rol: Een door een belanghebbende gestelde rechtsvraag wordt te vaak ongemotiveerd terzijde geschoven vanwege vermeend gebrek aan belang. Het willens en wetens weigeren om in het geding gebrachte rechtsvragen te beoordelen dat vaak in rechtsweigering resulteert, is volgens de auteur in strijd met de ministerieplicht van de rechter.

Ik heb in Hoger Beroep de rechters gevraagd de al op het eerste gezicht als gemanipuleerd ogende akte aan deskundig forensisch onderzoek te laten onderwerpen. Het verzoek werd afgewezen, omdat ik geen belang bij dat onderzoek zou hebben. Want Ik zou toch geen hoger bedrag uitgekeerd krijgen dan het door de arbiter vastgestelde bedrag. Onrechtmatige rechtsweigering op basis van flagrante leugens.

Er is vaker in de Nederlandse rechtspraak sprake geweest van rechtzoekenden die het met kromspraak moesten stellen. Er zijn publicaties waarin aangegeven wordt dat dit zelfs tot zelfmoord heeft geleid. De toeslagenaffaire is een recent voorbeeld van hoe hulpbehoevenden niet alleen door de overheid maar ook door rechters op de meest onbarmhartige manier in de kou werden gelaten. Het unieke van de in deze columns beschreven casus is dat MEERDERE rechters in opeenvolgende procedures doelbewust de zijde hebben gekozen van oplichters, bedriegers, fraudeurs en valsheid in geschrifte plegers.

Mijn verhaal is gewoonweg te bizar voor woorden. Het zou als het niet met ONWEERLEGBARE bewijsstukken zou zijn onderbouwd, nauwelijks zijn te geloven: Rechters die in opeenvolgende procedures doelbewust de kant kiezen van “the dark world”…..? Dat is voor iedereen een niet te behappen demasqué.

Ik begrijp nu pas – na deze zelf opgedane bizarre ervaring – de wezenlijke betekenis van het uit de criminologie afkomstige begrip SECUNDAIRE VICTIMISATIE. Het begrip secundaire victimisatie beschrijft het ondraaglijke verdriet van het slachtoffer van een misdrijf, dat vervolgens slachtoffer wordt van instanties die niet naar hem willen luisteren, maar hun ogen en oren alleen aan de criminelen lenen die hem hebben opgelicht.

Er is in deze casus echter één duidelijk verschil: er was geen sprake van een door omstandigheden bepaald ongewenst en achteraf betreurd negatief verloop. Integendeel; hier was sprake van niet te ontkennen, in talloze procedures hardnekkig volgehouden boos opzet!

Onlangs citeerde Tommy Wieringa in een van zijn prachtige columns in de NRC, rapper Typhoon. Typhoon zong “Wees moedig in je ongemak”. Ik herken dit.

Meer over de zaak van Jose Eustatia, klik >>> hier.

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. 

maandag 12 april 2021

Prikbord nr 793 (medio april) door L. Dorresteijn

Analyse
Na honderdduizenden besmettingsgevallen in Nederland en Duitsland moet het nu toch mogelijk zijn om de hoofdoorzaken aan te wijzen? Buiten, kerk, binnen, winkels, scholen, ziekenhuis, verzorgingstehuis, mondkapje, werk, ventilatie, auto, bus, trein, vliegtuig, zwembad etc. Waar blijven de analyses met het bewijs dat de horeca ‘gevaarlijk’ is, dat luchtionisatie niet werkt en dat museumbezoek gewoon had kunnen doorgaan? Maar ook: welke maatregelen in het buitenland wel aantoonbaar effectief blijken, want het kan niet zo zijn dat de verschillen nog steeds op toeval berusten.

Geheugen
Of premier Rutte een slecht geheugen heeft, zal blijken als hij ooit zijn memoires schrijft. Belangrijker is of wij daaraan gewend raakten en uiteindelijk immuun zijn geworden voor signalen van politiek gesjoemel.

Of is dit slechts ‘ruis’ en leven mensen met macht in een eigen wereld waarin ze de onaantastbaarheid van een dictator menen te bezitten? Bij mevr. Kaag (D66) is het niet veel beter gesteld: haar wil is wet en de rest moet buigen. Ze zal zich niet snel (moeten) beroepen op geheugenverlies, want haar ambities verdragen geen kritiek of discussie.

Innovatie
Het graaien in de innovatiepot van 20 miljard is begonnen. Na het financiële debacle van de Noord-Zuidlijn, zal een (gewenste?) verlenging daarvan inderdaad vele miljarden te duur worden. Maar of dat nu innovatie is???

Kamervoorzitter
Wie denkt dat een Kamervoorzitter volstrekt boven de partijen kan staan, moet zich eens afvragen waarom fracties iemand uit de eigen gelederen voorstellen. Het belangrijkste is dat afstand wordt genomen van de coalitie-overmacht zodat ook oppositiepartijen 'gehoord' worden. En dit is precies een reden om iemand uit de oppositie te kiezen.

Ollongren
Dat Ollongren alle aantekeningen zou (moeten) tonen, is een illusie. De witte lak is nog lang niet op en het vermijden van een nadere toelichting geeft al aan dat er genoeg te verbergen/verzwijgen valt, waarbij mevr. Jorritsma kennelijk niet vrijuit gaat. Haar rol was nu echter nog simpel vergeleken met - naar verluidt dubieuze - activiteiten in het verleden. Onbegrijpelijk dat Rutte haar heeft aangewezen of juist niet, gezien haar terugtreden. Twee manipulators bij elkaar; dat kon niet goed gaan.

Schijnprobleem
De politie kent vele actuele problemen zoals management, integriteit, ict, financiën, oneigenlijke taken, te nauwe binding met het OM, wettelijke beperkingen, materieeltekorten, leiderschap en moreel, alsmede - naar verluidt - diversiteit. Het laatstgenoemde ‘probleemgebied’ omvat niet alleen de cultuur op de werkvloer, merkwaardige aspecten van werving en selectie, of racistische uitingen; ook de interne verhoudingen, voorkeursbehandeling, beleid bij geschillen of fouten, communicatie, carrièremogelijkheden en politieke correctheid zijn aan de orde. Wat de politietop bezielt met de doelstelling om meer dan 30% diversiteitsfuncties te vullen (op alle niveaus?), is dan ook een raadsel. Voor welk (deel)probleem is dit een oplossing en wie heeft de werking van de huidige diversiteit onderzocht? Belangrijker nog: welke kwaliteitseisen en andere criteria zijn hiermee gemoeid en waarom is dit een doelstelling die kennelijk niet met de huidige arbeidsvoorwaarden ‘vanzelf’ te realiseren is? Als er al geen sprake is van ongewenste inmenging vanuit het ministerie in de werving en selectie, dan is er tenminste behoefte aan een evaluatie van de vermeende problemen met de bestaande diversiteit. Want aan een schijnprobleem om de werkelijke, grote problemen bij de politie te maskeren, heeft zelfs de politiek geen behoefte. De tijd van ‘pappen en nathouden’ is echt voorbij.

Stemvee
Wie zijn nu eigenlijk het stemvee: de kiezers of de Kamerleden die het partijbelang dienen en ‘dus’ de partijlijn (moeten) volgen als het om de vele misstanden in dit land gaat? Zodra ze zijn vertrokken, worden ze niet gemist. Neem nu Madeleine van Toorenburg (CDA) die vanaf 2007 in de Kamer zat en als geen ander op de hoogte was van de misdragingen door directies en bewakers in de Penitentiaire Inrichtingen (gevangenissen dus); zowel door haar eigen ervaringen als directeur van PI’s, brieven van slachtoffers van de rechtsstaat als ook persoonlijke gesprekken. Ze was zeker geen grijze muis en had een ‘Pieter Omtzigt’ kunnen zijn in de parlementaire controle op het Justitie-apparaat, maar ondanks haar vele verdiensten heeft ze de misstanden binnen Justitie en in het bijzonder de wantoestanden binnen de PI’s niet mogen of kunnen aanpakken. Wellicht zou zij nu als een ombudsvrouw voor Justitiële zaken alsnog haar talenten en ervaring kunnen inzetten, maar ik heb helaas nergens over haar gelezen ‘functie elders? ‘

Turkse dictatuur
Terwijl Turkije steeds meer in een dictatuur verandert, is mevr. Von der Leyen (EU) thee gaan drinken bij president Erdogan. Neen, niet om een ultimatum te overhandigen – dat doet de NAVO immers ook niet – maar naar verluidt om de goede samenwerking te continueren. Mogelijk in opdracht van Merkel die daar ooit mee begon. Het is belachelijk om hierin een gelijkenis te zien met het Britse bezoek van premier Chamberlain aan Hitler in 1938; daarom verwijs ik liever naar de ‘goede contacten’ tussen Nederland en de corrupte dictators van Indonesië, Roemenië, Saoedi-Arabië, Cuba, Palestijnse gebieden, Rusland, China, Afghanistan etc. Dat ook het Koningshuis vaak daarbij betrokken was, maakt het niet beter; in tegendeel. Intussen heeft premier Draghi zich over Erdogaan uitgesproken met dezelfde reacties als bij kritiek op China; nu de rest van de EU nog.

Verdienmodel
Als gemeenten, scholen en ziekenhuizen telkens weer met alarmerende berichten komen over problemen waar te weinig geld voor is, of instanties opvallend falen zoals bij de inhuur van criminele organisaties, dan is er iets mis met hun verdienmodellen. Tientallen jaren geleden werden ict-projecten al verziekt en getraineerd om de klant zoveel mogelijk te laten betalen. Scholen zetten geld op de bank om telkens nieuwe rijksbijdragen te stimuleren zonder een oplossing te zoeken, laat staan te vinden. Zodra de discussie over ventilatie verschuift naar ionisatie van leslokalen, zullen de schooldirecties weer krokodillentranen huilen. En de bestuurder die het maar vreemd vindt dat Almelo de zorgaanbieders vooraf doorlicht op betrouwbaarheid, vakkennis en kwaliteit, denkt waarschijnlijk ‘wat een moeite voor een paar miljoen belastinggeld’ of maakt zelf wellicht deel uit van het verdienmodel van de zorgmaffia. Gelukkig zijn recent een paar rotte appels in het provinciebestuur van Limburg ontmaskerd, maar dat is een uitzondering en niet de regel. Zolang de klokkenluidersbescherming hier een lachertje is, zullen de dubieuze verdienmodellen blijven bestaan; ook rond de Corona-bestrijding en ict-projecten bij de overheid.

Versoepelingen
Ook in Duitsland zijn de versoepelingen uitgesteld vanwege de Corona-besmettingen waarvan kennelijk niemand weet hoe die – ondanks alle maatregelen - worden veroorzaakt. Het excuus van te weinig ic-bedden geldt daar niet, doch dat er vele beleidsfouten zijn gemaakt wordt ruiterlijk toegegeven.

In Nederland gaat het niet alleen om vele beleidsfouten, de slechte organisatie, de tegenstrijdigheden, de politieke incompetentie en de dagelijkse absurditeiten, maar ook om de conclusie dat ‘ineens’ het aantal ic-bedden weer bepalend is voor de toenemende economische schade. Met verhoudingsgewijs 25% van het aantal Duitse ic-bedden, heeft het hier een jaar geduurd om van 1400 naar 1500 bedden te komen. Slechts 100 bedden in een jaar !; die hadden gewoon in Duitsland kunnen worden ‘ingekocht’. Met name toen daar werd ontdekt dat voortijdige intubatie een slechte behandelmethode was. Doch niemand die toen riep dat hij/zij niet op een NL ic wilde vanwege het dodelijke risico.

Intussen zaaien hier bewindslieden paniek over een zeer gering vaccin-risico en schaamt men zich niet om op tv een smoes te verzinnen als van een miljoen vaccins nauwelijks iets is terug te vinden in een geselecteerd voorraadmagazijn, terwijl een prikstation op een dag slechts 250 prikken uitvoerde bij een capaciteit van 4500 per dag. De grootste bedreiging voor versoepelingen zijn de minister en zijn adviseurs, alsmede bepaalde organisaties die kennelijk belang hebben bij de geldstromen dan wel zich onwetend houden van wat er elders gebeurt.

Waarheidsvinding
De knulligheid waarmee premier Rutte met de mededeling kwam van een telefoontje over zijn gebruik van de naam Omtzigt, doet vermoeden dat dit niet ver van de waarheid is. Of daarmee alle instructies aan de verkenner(s) boven tafel zijn, is een ander verhaal. Nu Rutte de motie heeft overleefd, kan hij de behoefte aan waarheidsvinding van de Kamer richten op andere zaken die de (nieuwe) Kamerleden gaan bezighouden. Opvallend daarbij is de vermelding door mevr. Kaag van het dossier Justitie, wetende dat dit bolwerk juist veel D66-aanhangers kent en zich van politieke inmenging al jaren weinig aantrekt. Maar dit ‘speerpunt’ kan wel de aandacht afleiden van de bizarre klimaatplannen van D66, die kennelijk tot een links(er) kabinet moeten leiden. Met een nieuwe premier?

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.  L.J.J. Dorresteijn

zondag 4 april 2021

Amsterdamse bejaarden gedwongen om zich bloot te stellen aan coronavirus, niet één organisatie grijpt in

Coronavirus
Voor de financiële belangen van een grote aan de staat gerelateerde woningcorporatie worden in Amsterdam kwetsbare bejaarden, waaronder ikzelf, willens en wetens blootgesteld aan het coronavirus. De oude tot zeer oude, soms zieke kwetsbare bejaarden worden door medewerkers van de woningcorporatie gedwongen om groepjes, zoals ze het zelf formuleren, bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten voor renovatiewerkzaamheden.

Thuiswerken
Verspreiding van het virus vindt voornamelijk binnenshuis plaats, zo wordt ons elke dag door onder andere politici, artsen en virologen via de media ingeprent! Dat hebben de medewerkers van de woningstichting, als het om hun eigen hachje gaat, heel erg goed begrepen en werken dus vanuit hun eigen veilige huis! Het relatief nog jonge personeel, wat veel minder risico loopt bij blootstelling aan het virus dan oude mensen, kan zo in het kader van het recht op zelfbeschikking, oftewel de regie van het leven in eigen handen hebben, zelf beslissen hoe en wat zij ondernemen om zich tegen het gevaarlijke coronavirus te beschermen!

Zelfbeschikking
Wereldwijd wordt de woning als de veiligste plek op aarde beschouwd. Dat geldt niet (meer) voor de oude, soms zieke, dus vaak zeer kwetsbare bewoners van het betreffende bejaarden wooncomplex. De bejaarden worden vanuit de veilige woningen van de medewerkers van de woningcorporatie, per brief, e-mail en/of telefonisch op een geveinsd vriendelijke wijze geïndoctrineerd, geïntimideerd, voorgelogen en bedreigd. De bejaarden worden op arglistige manier gedwongen om groepjes uitbundige bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten. Het absolute recht op zelfbeschikking en de regie over het eigen leven is door de bij de renovatie betrokken medewerkers van de woningcorporatie op zeer laffe wijze, vanuit hun eigen veilige woning, van de bejaarden afgepakt. De onderworpen gemaakte, kwetsbare bejaarden mogen van het bestuur en de betrokken medewerkers van de woningstichting niet zelf beslissen of en hoe zij zich tegen besmetting willen beschermen!

Standvastig
Een aantal bewoners beweerden nog tot voor kort standvastig, dat zolang COVID-19 
zo om zich heen grijpt, zij absoluut niet zouden dulden dat er in hun woning zou worden gerenoveerd. Maar ook deze bejaarde huurders zijn door de medewerkers van de woningcorporatie zo onder druk gezet, dat zij uit angst voor hen zijn gezwicht en hun deur maar hebben opengezet voor de vaak uitbundige, zingende, schreeuwende, aerosolen verspreidende bouwvakkers. 

Richtlijnen 
Aan morele verplichtingen tegenover hun medemensen hebben de empathieloze medewerkers van de asociale woningcorporatie, inclusief het bestuur, absolute schijt. Datzelfde geldt voor de richtlijnen die speciaal voor de op dit moment heersende noodsituatie zijn vastgelegd. Het gaat bijna ieders voorstellingsvermogen voorbij hoe deze criminelen, het leven van hun bejaarde huurders op spel zetten. Voor financiële belangen kwetsbare bejaarden willens en wetens het grote risico indrijven om in hun eigen woning besmet te raken en daardoor een angstaanjagend stervensproces te moeten ondergaan is voor dit wrede, onmenselijke tuig geen enkel probleem.  

Protocollen
De woningcorporatie heeft op verschillende wijzen aangegeven volstrekte lak te hebben aan de richtlijnen die, vanwege de corona noodsituatie, in overleg met ministers zijn opgesteld in diverse protocollen. 
Het betreffen de protocollen van de Rijksoverheid, Eades en Bouw en techniek. Enkele voorbeelden van die richtlijnen waarin duidelijk wordt aangegeven dat de huurder in deze corona-tijd zelf mag beslissen hoe hij of zij zich tegen het virus beschermt hieronder:

Citaat
'Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd'. Einde citaat.

Citaat: Vooraf uitdrukkelijk instemming van bewoners/huurders/gebruikers vragen voor toegang. Bewoners bepalen of zij toegang geven tot hun woning. Einde citaat

Halsema
Al weken geleden ben ik begonnen hierover te klagen bij personen en instanties, zoals het Openbaar Ministerie, Bouw en Woningtoezicht Amsterdam, burgemeester Halsema (ook in privé brievenbus), Minister Grapperhaus (ook in privé brievenbus) Handhaving Bouw Amsterdam, de politie, de veiligheidsregio en de media zijn door mij hierover geïnformeerd. Tot nu toe heb ik van geen enkele persoon of instantie hierover een inhoudelijke reactie gehad, behalve dan dat de wijkagent mij opbelde en psychiatrische 'hulp' probeerde op te dringen zodat zo'n zielenknijper mij, onder andere door het toedienen van medicijnen, de mond kan snoeren.  

Wordt vervolgd.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Moord, COVID-19, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Schurkenstaat der Nederlanden.

Amsterdamse bejaarden gedwongen zich bloot te stellen aan coronavirus, niet één organisatie grijpt in

Door een fout is dit artikel 2 keer gepubliceerd op deze site.
Om technische redenen kan het niet worden verwijderd.

Coronavirus

Voor de financiële belangen van een grote aan de staat gerelateerde woningcorporatie worden in Amsterdam kwetsbare bejaarden, waaronder ikzelf, willens en wetens blootgesteld aan het coronavirus. De oude tot zeer oude, soms zieke kwetsbare bejaarden worden door medewerkers van de woningcorporatie gedwongen om groepjes, zoals ze het zelf formuleren, 
bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten voor renovatiewerkzaamheden.

Thuiswerken
Verspreiding van het virus vindt voornamelijk binnenshuis plaats, zo wordt ons elke dag door onder andere politici, artsen en virologen via de media ingeprent! Dat hebben de medewerkers van de woningstichting, als het om hun eigen hachje gaat, heel erg goed begrepen en werken dus vanuit hun eigen veilige huis! Het relatief nog jonge personeel, wat veel minder risico loopt bij blootstelling aan het virus dan oude mensen, kan zo in het kader van het recht op zelfbeschikking, oftewel de regie van het leven in eigen handen hebben, zelf beslissen hoe en wat zij ondernemen om zich tegen het gevaarlijke coronavirus te beschermen!

Zelfbeschikking
Wereldwijd wordt de woning als de veiligste plek op aarde beschouwd. Dat geldt niet (meer) voor de oude, soms zieke, dus vaak zeer kwetsbare bewoners van het betreffende bejaarden wooncomplex. De bejaarden worden vanuit de veilige woningen van de medewerkers van de woningcorporatie, per brief, e-mail en/of telefonisch op een geveinsd vriendelijke wijze geïndoctrineerd, geïntimideerd, voorgelogen en bedreigd. De bejaarden worden op arglistige manier gedwongen om groepjes uitbundige bouwvakkers tegelijkertijd in hun kleine woningen toe te laten. Het absolute recht op zelfbeschikking en de regie over het eigen leven is door de bij de renovatie betrokken medewerkers van de woningcorporatie op zeer laffe wijze, vanuit hun eigen veilige woning, van de bejaarden afgepakt. De onderworpen gemaakte, kwetsbare bejaarden mogen van het bestuur en de betrokken medewerkers van de woningstichting niet zelf beslissen of en hoe zij zich tegen besmetting willen beschermen!

Standvastig
Een aantal bewoners beweerden nog tot voor kort standvastig, dat zolang COVID-19 
zo om zich heen grijpt, zij absoluut niet zouden dulden dat er in hun woning zou worden gerenoveerd. Maar ook deze bejaarde huurders zijn door de medewerkers van de woningcorporatie zo onder druk gezet, dat zij uit angst voor hen zijn gezwicht en hun deur maar hebben opengezet voor de vaak uitbundige, zingende, schreeuwende, aerosolen verspreidende bouwvakkers. 

Richtlijnen 
Aan morele verplichtingen tegenover hun medemensen hebben de empathieloze medewerkers van de asociale woningcorporatie, inclusief het bestuur, absolute schijt. Datzelfde geldt voor de richtlijnen die speciaal voor de op dit moment heersende noodsituatie zijn vastgelegd. Het gaat bijna ieders voorstellingsvermogen voorbij hoe deze criminelen, het leven van hun bejaarde huurders op spel zetten. Voor financiële belangen kwetsbare bejaarden willens en wetens het grote risico indrijven om in hun eigen woning besmet te raken en daardoor een angstaanjagend stervensproces te moeten ondergaan is voor dit wrede, onmenselijke tuig geen enkel probleem.  

Protocollen
De woningcorporatie heeft op verschillende wijzen aangegeven volstrekte lak te hebben aan de richtlijnen die, vanwege de corona noodsituatie, in overleg met ministers zijn opgesteld in diverse protocollen. 
Het betreffen de protocollen van de Rijksoverheid, Eades en Bouw en techniek. Enkele voorbeelden van die richtlijnen waarin duidelijk wordt aangegeven dat de huurder in deze corona-tijd zelf mag beslissen hoe hij of zij zich tegen het virus beschermt hieronder:

Citaat
'Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd'. Einde citaat.

Citaat: Vooraf uitdrukkelijk instemming van bewoners/huurders/gebruikers vragen voor toegang. Bewoners bepalen of zij toegang geven tot hun woning. Einde citaat

Halsema
Al weken geleden ben ik begonnen hierover te klagen bij personen en instanties, zoals het Openbaar Ministerie, Bouw en Woningtoezicht Amsterdam, burgemeester Halsema, Handhaving Bouw Amsterdam, de politie, de veiligheidsregio en de media zijn door mij hierover geïnformeerd. Tot nu toe heb ik van geen enkele persoon of instantie hierover een inhoudelijke reactie gehad, behalve dan dat de wijkagent mij opbelde en psychiatrische 'hulp' probeerde op te dringen zodat zo'n zielenknijper mij, onder andere door het toedienen van medicijnen, de mond kan snoeren.  

Wordt vervolgd.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Moord, COVID-19, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen, Schurkenstaat der Nederlanden.

maandag 21 december 2020

Dringend advies: Doe ook uw goedkope weggooi- mondkapjes eerst in de was

Ook de goedkope weggooimondkapjes kunnen, in ieder geval op de hand, worden uitgewassen. Ze blijven goed! Bekijk de korte video waarom eerst uitwassen een goed idee is.  

Met veel dank aan >>> Jeff Van-Friesland. Voor meer video's van Jeff Van Friesland, klik op VK rechtsonder in de video

(Nico van den Ham ligt met grote regelmaat op apegapen vanwege de bij hem vastgestelde ziekte Diverticulitis. Onder andere daardoor, nog maar af en toe een artikel op deze site.) 

zaterdag 10 oktober 2020

Belangrijke informatie op de site van Nico van den Ham

Belangrijke informatie over een kwestie die ons momenteel allemaal bezighoudt. Echter in de kop van dit artikel, maar ook in de eerste regels kunnen we geen woorden gebruiken waaruit blijkt waar die info dan wel over gaat.

Wij kunnen geen gerichte aandacht vragen voor dit artikel (promoten) op bepaalde mediums, omdat de kop en de eerste regels, dus dan ook die woorden, zogenaamde steekwoorden, automatisch worden opgemerkt door digitale zoekmachines. Eenmaal opgemerkt, dan wordt zo'n verwijzing naar websites in vele gevallen automatisch gecensureerd en dus verwijderd. Af en toe glipt er wel eens een verboden artikel door, maar dat gebeurt steeds minder.

We zijn die eerste regels nu wel voorbij, dus kunnen we nu wél vermelden dat dit artikel en de bijbehorende Nederlands ondertitelde video, die we onder deze tekst hebben geplaatst, gaat over 1700 corona patiënten. Corona patiënten, die allemaal zijn genezen door hen te behandelen met het in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden verboden goedkope middel Hydroxychloroquine. Waarschijnlijk wordt de video binnenkort wel op zwart gezet, want die staat geparkeerd op YouTube.   

Wij hebben de video veilig gesteld en zullen de film, als hij wordt gecensureerd, op
ons Russische video kanaal VK plaatsen. Dat hebben we met andere video, die door YouTube was verwijderd, ook gedaan. Ook die video gaat over doctoren die succesvol 
Hydroxychloroquine voorschrijven. Die video hebben we geplaatst in het artikel >>> Onaanvaardbaar en dus onbegrijpelijk dat het volk niet                                         in opstand komt tegen de Inspectie Gezondheidszorg.

Tot nu toe zijn onze video's, die door YouTube op zwart waren gezet en die
wij opnieuw hebben gepubliceerd op VK, nog nooit door de Russen verwijderd.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat Nico van den Ham het bijzonder goed kan vinden met de president van Rusland, Vladimir Poetin. Al zal dat alleen maar zijn omdat >>> Poetin weet dat Nico, hem duizendmaal meer vertrouwd dan Mark Rutte

Zie hieronder de Nederlands ondertitelde video. Met veel dank aan dokter Brian Tyson, One Amerika News Network, dokter Rob Elens, >>> Ron Bakker en Alex Leliveld die de vertaling heeft gedaan. Meer informatie op de website van huisarts >>> Rob Elens

Update: 13 november 2020: Zoals voorspeld, de video is gisteren of vanmorgen gecensureerd en dus op zwart gezet. Onder de gecensureerde video hebben we de video opnieuw geplaatst.  






Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, COVID 19, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 29 juli 2020

Onaanvaardbaar en dus onbegrijpelijk dat het volk niet in opstand komt tegen de Inspectie Gezondheidszorg

Huisarts Elens        (Censuur! Bekijk de video snel, voordat deze ook weer op zwart gaat!)
Steeds meer artsen, overal ter wereld, voorkomen COVID 19 en genezen hun corona-patiënten met het zeer goedkope, betrouwbare geneesmiddel Hydroxychloquine. Net zoals huisarts >>> Rob Elens dat samen met zijn apotheker eventjes heeft kunnen doen. Tekst, over o.a. Joden, gaat verder onder de Nederlands ondertitelde video. 


Deze pagina werkt inmiddels weer! Er wordt nog wel aan gewerkt ofwel mee geëxpirimenteerd! Naar beneden scrollen voor 2 mogelijkheden. 

UPDATE: Censuur! We konden er op wachten! De video is door YouTube verwijderd en is door ons verplaatst naar een ander kanaal. Klik op onderstaande afbeelding en u kunt de video zien op ons Russische videokanaal.  


TEST




Test 

Verboden
In Nederland wordt dat voorkomen en genezen verboden door de tot op het bot corrupte >>> Inspectie Gezondheid en JeugdIn Amerika mag het niet van de nep-wetenschappers van de >>> National Institutes of Health (NIH). Ondertussen vallen er veel doden.

Joden
Net zoals het voor ons bijvoorbeeld niet te begrijpen is dat in de periode '40 '45 maar liefst 6 miljoen Joden zijn vergast en die Joden zelf, maar ook de miljoenen niet Joden die met de Joden begaan waren, niet massaal hebben ingegrepen, snappen wij hier ook niets van! Want hoe kan het zijn, dat zowel de bevolking van de Verenigde Staten als het Nederlandse volk niet massaal, langdurig tegen de misdaadorganisaties >>> IGJ en >>> NIH in opstand komt? Eigenbelang is in dezen meer dan gerechtvaardigd! Oprechte doktoren zoals de Nederlandse Rob Elens en de Nigeriaans/Amerikaanse Stella Imanuel, zouden daarmee bovendien enorm mee worden gesteund!

Met veel dank aan: Ron Bakker.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Moord, COVID 19, Politiek, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Schurkenstaat der Nederlanden, Mensenrechtenschendingen.