KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 20 oktober 2021

Prikbord nr. 810 (oktober-II) door L.J.J. Dorrestijn

Criminaliteitsbestrijding 
Wederom belooft een minister – al 20 jaar achtereen – dat er meer politie komt voor de kwetsbare wijken, doch het ‘blauw op straat’-sprookje heeft niets met criminaliteitsbestrijding te maken. De politie doet al te veel maatschappelijk werk, omdat de hulporganisaties ‘s nachts en in het weekeinde gesloten zijn. En wat zijn ‘kwetsbare’ wijken: waar de politie niet meer kan komen zonder rellen en ME-inzet of waar de drugspatsers in hun bolides rondrijden? Zware criminaliteit is geen gevolg van armoede, illegaliteit, schulden of verslaving, maar van politiek wegkijken, open grenzen, corruptie in havens en onder ambtenaren, falend toezicht op ‘kampers’, incompetente politiechefs en onnozelheid bij de Schiphol- en computerbeveiliging.
Extra politieagenten zullen daar weinig aan kunnen veranderen en zijn alleen al nodig om hun pensioneringsregelingen te ‘compenseren’, nog afgezien van de groeiende bureaucratie en de uitval wegens ‘gezondheidsproblemen’. En gratis ME-inzet is allang geen uitzondering meer, maar een normale verspilling van politie-uren. Ernstiger is dat Nederland geen antwoord heeft op immorele gedragingen van politici, bankiers, bestuurders (al dan niet met nevenfuncties), adviesorganen, de advocatuur, curatoren, het Justitieapparaat, BuZa en Ontwikkelingssamenwerking, en vele andere (gesubsidieerde) overheidsorganisaties, bouw- en onroerend-goedbedrijven, universiteiten en van vele (medische) instellingen. De verborgen corruptie en belangenverstrengeling zijn hier groter dan in andere EU-landen waar men gewoon toegeeft dat de onderwereld en financiële netwerken aan de touwtjes trekken. En ook het Europese parlement, de ECB, de VN en internationale hulporganisaties geven niet bepaald een integer voorbeeld.

Energiemaffia
Nu de Nederlanders zich niet meer zo gemakkelijk zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen en windturbines laten aanpraten, gaat ‘ineens’ de gasprijs omhoog en toevallig ook de olieprijs. Het ‘afvalhout’ zal wel volgen. Eveneens toevallig beweren activistische klimaatwetenschappers dat de ‘rijke’ landen al in 2040 de streefgetallen moeten hebben gerealiseerd, zodat de rest (China?) veel later kunnen komen, tenzij ze worden gesponsord. Tegen die tijd zijn er echter geen rijke landen meer en zijn de miljarden voor klimaatmaatregelen reeds verdampt door de ‘vergeten’ (financiële) gevolgen van ondoordachte plannen en de eisen van de energiemaffia die de westerse economieën in een wurggreep (kunnen) brengen. Na 2040 willen de ‘arme’ landen niet alleen hun problemen van overbevolking graag aan ons kwijt, maar ook hun loze klimaatbeloftes en toenemende energiekosten. En de duizenden overtollige wetenschappers, wereldwijd, zullen zich hier intensief mee gaan bemoeien, zodat de energiemaffia nu reeds zijn eigen klimaatpolitie krijgt; te beginnen met de VN.

Exit Afghanistan
Sinds het Kamerlid Van den Doel – mede op aandringen van de Nederlandse Officieren Vereniging – het voorstel voor een zgn. Toetsingskader indiende, hebben de politieke besluiten rond vredesoperaties niet zichtbaar gemaakt dat er vooraf rekening werd gehouden met een exit-strategie. Het Srebrenica-debacle en het Afghanistan-drama tonen daarvan de gevolgen. De honderden miljarden die de ‘steun’ aan de Afghaanse regering en de bevolking in 20 jaar heeft gekost, staan niet in verhouding tot het resultaat, tot de de kosten van de mislukte exit-operatie en tot de steun aan andere achterlijke, corrupte en gewelddadige moslimlanden. Toch willen sommige politici en hulporganisaties deze fouten ‘goed’ maken door nog steeds geld te eisen voor de noden van de Afghaanse bevolking. Waarom eigenlijk: gaat het om hun eigen belangen, om de mislukking te camoufleren, om vluchtelingen te voorkomen of om de bedroevend slechte besluitvorming over de beëindiging van de missie te verhullen. Het wordt echter tijd om balans op te maken en vast te stellen dat sommige landen niet geholpen kunnen en zelfs moeten worden, want in alle gevallen betekende westerse hulp: een nieuwe corrupte dictatuur, nieuwe wapenaankopen en conflicten, nieuwe verspillingen, nieuwe bevolkingstoenamen en nieuwe baantjes voor (VN-)hulporganisaties, terwijl de gelukszoekers hier niet zullen wegblijven.

De Algemene Rekenkamer zou eerst opdracht moeten krijgen om uit te zoeken waaraan onze miljarden zijn besteed, voordat de absurde geldstromen naar hulporganisaties worden hervat.

Koningshuis
De weigering en de uitvluchten daarbij van onze premier om inzage te geven in de uitgaven van en voor het koningshuis, doen vermoeden dat hij beducht is voor ernstige kritiek. Kennelijk ‘vergeet’ hij dat de belastingbetaler recht heeft om te weten of er sprake is van verspillingen. Niet zozeer door de koning zelf, maar het hele circus daar omheen. Daarbij mag niet worden vergeten dat onze samenleving in feite ook meebetaalt aan de belastingvrijdom, de beveiliging, de paleizen en de landgoederen van het koningshuis. Geen redenen om de bedragen te verzwijgen.

Kunstsubsidies
Het wordt tijd dat er eens flink wordt gesneden in kunstsubsidies, want de ‘projecten’, renovaties, internationale contacten en bijzondere tentoonstellingen (met absurde kosten), evenals peperdure restauraties en aankopen, nemen alleen maar toe.
Kennelijk klotst het geld tegen de plinten in ons geprivilegieerde kunstwereldje.

Timmermans
De klimaatplannen van Timmermans krijgen terecht veel kritiek, hoewel het slechts een proefballon was voor de dingen die de EU van plan is. Daarom moeten we blij zijn met diens openhartigheid, waardoor we de gevolgen zichtbaar krijgen van de ondoordachte en ondemocratische Parijse overeenkomst. De Nederlandse klimaattafels en politici durfden dit niet aan en bedienen zich slechts van leugens, onjuiste kostenramingen, vervalste projectresultaten en verzwegen voorwaarden t.a.v. de rest van de wereld. Dankzij Timmermans bent u nu gewaarschuwd: de klimaatdictatuur gaat over lijken. Om te beginnen bij de Franse boeren die al tientallen jaren gesubsidieerd moeten worden met een groot deel van het EU-budget. Doch Macron heeft reeds een ‘ruilmiddel’ bedacht: kernenergie op de Brusselse lijst van geaccepteerde energiebronnen en Frankrijk bouwt de honderden mini-centrales die Europa nodig heeft.

UNHCR
Waarom neemt de EU nu ook al in Afghanistan taken van de VN/UNHCR over? Omdat de honderden gesubsidieerde NGO’s dit willen of omdat de VN niet bereid is om bijdragen te vragen van de rijke staten in het Midden-Oosten? Brussel gaat nog een stap verder: of de lidstaten ook nog eigen financiële steunprogramma’s willen optuigen voor de NGO’s. Als Europa geen vertrouwen heeft dat de VN de miljarden goed besteed, waarom zouden wij die taken moeten overnemen met organisaties die door de Taliban juist als vijandig worden beschouwd door hun activiteiten? Kennelijk denkt men in Brussel dat het Afghanistan-experiment nog steeds een succes-story is! Niets geleerd van de steun aan Palestijnen?

Vermogensbelasting
President DNB, de heer Knot, meent dat een toename van het vermogen in het eigen huis een reden kan zijn om niet die toename te belasten, maar de gehele WOZ-waarde minus hypotheekschuld. Veel gepensioneerden kunnen een aanvulling op hun inkomen wel gebruiken en zullen dan liever hypotheekrente (blijven) betalen dan extra belasting wegens aflossing. Zo mogelijk vergroten ze hun hypotheekschuld en delen de opbrengst met hun kinderen of de erfgenamen worden reeds mede-eigenaar van de woning van de langstlevende. En zo zijn er vele constructies te bedenken, met name als de woning wordt verkocht en vervolgens gehuurd of het vakantiehuis als woning wordt benut. De Nederlandse burger is het zat om steeds meer belasting af te dragen aan een staat die met het geld smijt, al dan niet op verzoek van partijen die zich willen profileren, rechters die voor wetgever spelen of van dubieuze adviseurs. Intussen worden de verspillingsrapporten van de Algemene Rekenkamer en van de EU genegeerd, en lijkt iedereen het ‘recht’ te hebben om de belastingdruk te verhogen.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

maandag 11 oktober 2021

Prikbord nr. 809 (oktober-I) door L.J.J. Dorrestijn

Contant geld
Geld werd vroeger beschouwd als waardepapier met staatsgarantie, doch de Nederlandse Bank is helemaal niet van de staat. En de gouden standaard als dekking is allang afgeschaft. Het zijn de banken die bepalen wat uw geld waard is en wanneer en hoe u erover mag beschikken. Zelfs imaginair geld zoals bitcoins, heeft een waarde die alleen op vertrouwen is gebaseerd. Doch banken vertrouwen is bijna even dom; zeker nu die van het contante geld af willen zodat de staat en de bank precies weten hoe het zit met uw vermogen, inkomsten en uitgaven. Het addertje onder het gras is echter, dat zonder contact geld uw vermogen niet meer in een oude sok kan worden bewaard en de aankoop van goud, als vervanging, dan niet meer
buiten de bank om kan. Dus net als met de pensioenmiljarden heeft u er straks niets over te zeggen, tenzij u tot de elites of het koningshuis behoort natuurlijk. Die hebben eigen fiscale ‘regelingen’ en pensioenrechten.

Minachting voor de burgers
Niet alleen de gang van zaken in Groningen (aardgasschade) en de weigering om het milieubeleid te heroverwegen (incl. biomassa- en autosubsidies), maar ook de minachting voor het parlement kenmerken dit demissionaire kabinet.
De weigering om de kosten van het koningshuis, de redenen en kosten van het terughalen van IS-vrouwen, de UWV-schandalen, het datacentra-schandaal, de Jeugdzorgschandalen, de energietarieven, de KLM-miljarden, de Covid- en zorgschandalen, de overbevolking en verkeersproblemen, het onderhoudsdossier
van wegen en bruggen, het cyberveiligheidsschandaal, de verdwenen miljarden bij BuZa/Ontwikkelingssamenwerking, de immigratiepuinhoop en woningnood te (doen) onderzoeken resp. toe te lichten, zijn slechts een paar voorbeelden daarvan. Intussen menen stadsbestuurders dat ze hun eigen wetten kunnen maken en politiebazen dat
ze onaantastbaar zijn. Gelukkig is aan het laatste een eind gemaakt, maar de schade
en de verantwoordelijkheid van de minister zijn daarmee niet van de baan. Doch ook de Kamerleden treft blaam met allerlei onnozele moties, zonder de gevolgen te kennen of te benoemen, zoals bij de Afghaanse ‘tolken’ die ineens koks blijken te zijn met hele gezinnen. Intussen weten ze nauwelijks de echte problemen te doorgronden en de feiten te verwoorden, want daarmee wordt je geen burgemeester. Waarvoor worden ze eigenlijk betaald: op hun handen zitten, wegkijken en netwerken?

Polen
Sommige EU-lidstaten hebben kritiek op Polen, omdat daar de eigen dictatuur de voorkeur heeft boven de Brusselse. Wellicht is men elders bang dat de EU orde op zaken gaat stellen en alle schendingen van overeenkomsten zal aanpakken, doch daar hoeft niemand bang voor te zijn; ook Polen niet. Want vele verdragen verliezen aan kracht als een of meer leden een uitzonderingspositie innemen en dat recht hebben ze, zoals de praktijk aantoont. En straffen met een subsidiestop zal door het Europese hof (!) moeten worden goedgekeurd, waarbij de vermeende integriteit daarvan met vele voorbeelden kan worden ondergraven. Dit geldt overigens ook voor de corruptie in Brussel; de subsidies aan de Palestijnen, Turkije, Roemenië, Griekenland en Italië; de dubieuze ontwikkelingen op Malta en in Spanje; de schendingen van de 3%-regel en het Dublin-akkoord; de schendingen van bankenregels en begrotingsregels, incl. de (afgekeurde) jaarrekeningen van de EU zelf; en de schendingen van de subsidieregels. Polen heeft nog een paar ‘wapens’: het klimaatakkoord van Parijs opzeggen wegens aantoonbare manipulatie en absurditeit; valse paspoorten verstrekken (verkopen) zoals in andere
EU-landen; alle tienduizenden Poolse chauffeurs en andere uitgebuite gastarbeiders die in het buitenland werken (en wonen) belasting laten betalen, zodat hun salarissen omhoog moeten; geen afkoopsom betalen bij een eventuele Polxit; gelukszoekers opsluiten totdat EU-landen ze overnemen; niet deelnemen aan een Europese defensie; een nieuw belastingparadijs optuigen voor de Europese elites, etc. Neen, de Polen die in de EU willen blijven vanwege de ‘voordelen’, denken kennelijk dat die miljarden nooit meer zullen stoppen, terwijl dat moment door de klimaat- en energiewaanzin reeds zeer dichtbij is.

Vermogen
Op wiens verzoek heeft het IMF een advies geschreven over het Nederlandse woningtekort? Brussel, omdat er inmiddels een relatie wordt gelegd met immigratie en overbevolking? Of Den Haag, omdat je kritische burgers altijd moet opzadelen met een (nieuw) probleem, zodat ze minder aandacht hebben voor de politieke misstanden? Gelukkig zijn er nog onderzoeksjournalisten die aantonen wat er werkelijk mis is met de buitenlandse vermogens, maar advocaten zullen dit wel weer onrechtmatig verkregen bewijs noemen. Want als die buitenlandse tegoeden allemaal belast gaan worden bij de ‘beheerder’ op grond van internationale criminaliteitsbestrijding, en straks alle vermogensbestanddelen in de aangifte moeten komen, dan zullen er nog veel meer onthullingen volgen: over pensioen-bv’s, onroerend goed en vakantiehuizen, aandelen, boten, schilderijen, juwelen, goudstaven, bankrekeningen in belastingparadijzen, auto’s, privé-vliegtuigen, en niet te vergeten: de waarde van verzamelingen, familiebedrijven, landgoederen en bitcoins.

Boekaankondiging
Als amateur-uitgever wil ik kolonel b.d. Brantz ondersteunen bij de uitgave/productie van zijn Onderzoeksverslag over het Srebrenica-drama. Gezien de verwachte kosten is een 'marktverkenning' noodzakelijk d.m.v. een voorinschrijving. Deze voorpublicatie komt dan ook alleen tot stand als er voldoende belangstellenden zijn, die zich bereid verklaren voor 4 boeken van totaal 1600 pagina's de drukkosten te betalen. Over de inhoud van deze boekenset het volgende :

De publicatie omvat een bijzondere verslaglegging over de besluiten en omstandigheden die tot het verlies van de VN-enclave Srebrenica hebben geleid tijdens de Bosnische Burgeroorlog 1992-1995, aangevuld met gebeurtenissen tijdens en na het debacle en met informatie uit bronnen en getuigenverklaringen waarmee achteraf de feiten zijn onderzocht, geëvalueerd en vastgelegd.

Dit is niet de eerste publicatie van de auteur en evenmin uniek, gezien de vele boeken die – ook internationaal – over het onderwerp zijn verschenen. Doch het is wel een zeer volledig verslag waarbij 25 jaar onderzoek is samengevat met de persoonlijke ervaringen van de auteur, vele anekdotes en citaten, verwijzingen naar journalistieke publicaties in de media, evenals scherpe analyses van de militaire aspecten en enkele lessen voor toekomstige vredesoperaties.

De auteur C.L. Brantz heeft destijds als kolonel (Infanterie) bij de Koninklijke Landmacht gedurende 6 maanden in Tuzla de functies van plaatsvervangend en waarnemend Commandant van de Sector North East vervuld bij de VN-troepen van UNPROFOR.

Zijn dagelijkse ervaringen en observaties zijn eveneens in het relaas verwerkt, tezamen met zijn contacten met Nederlandse en internationale media, VN-staven en de Defensietop in Den Haag.

De leesbaarheid is vergroot door de foto’s, schetsen en kopieën van relevante documenten en door het opnemen van een bijlage Afkortingen.

Tot slot is een overzicht van zijn archiefstukken opgenomen, waaronder ‘gevoelige’ documenten, en wordt verwezen naar archieven en documenten die pas enkele jaren geleden beschikbaar kwamen.

Kortom, een uiterst veelzijdige combinatie van gedetailleerde geschiedschrijving, persoonlijke memoires en militaire evaluaties over een zeer dramatische periode in de Balkan-regio en de Nederlandse rol daarbij onder het mandaat van de VN, tijdens een complexe burgeroorlog.

Een bloedige burgeroorlog en geen Peace Keeping missie, waarin Nederlandse militairen door nationale en internationale autoriteiten en instanties herhaaldelijk werden misleid en schuldigen aan het verlies van mensenlevens decennia lang beschermd zijn.

De kosten worden geraamd op ca. € 120 incl. verzendkosten. Inschrijving via mijn mailadres: dorrestijn.ljj@home.nl

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

vrijdag 8 oktober 2021

Rechters vinden (vanwege Omtzigt) dat ze ouders onvoldoende hebben beschermd in de toeslagenaffaire

Rechters huilen krokodillentranen


Evaluatie
Rechters hebben ouders in het toeslagenschandaal onvoldoende beschermd en leden aan juridische tunnelvisie. Hierdoor raakten tienduizenden ouders ernstig (financieel) in de problemen. Dat staat in een kritische evaluatie van rechters over de affaire, schrijft de staatskrant het >>> AD vrijdag, die het rapport heeft ingezien.

Krokodillentranen-rechters

Geen woord (want er was toch geen Omtzigt
*) over al die vele andere rechterlijke affaires. Rechterlijke affaires waar de krokodillentranen-rechters nog veel meer burgers, dan in de toeslagenaffaire, volledig kapot hebben gemaakt en/of de zelfmoord hebben ingedreven. 

Belastingdienst
De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag riep rechters vorig jaar op bij zichzelf te rade te gaan. Zij hadden jarenlang steevast de kant van de Belastingdienst gekozen in de toeslagenaffaire, zo schrijft het AD verder.

Jeugdzorg
Dat rechters, met hun laatste beslissende woorden, al vele jaren lang massaal kinderen bij hun ouders weg laten sleuren, omdat de rechters, vanwege de enorme  financiële belangen, aan de kant staan van misdaadorganisaties die onder de noemer Jeugdzorg opereren geen woord, want er was toch geen Omtzigt*.

Misdaadbanken
Dat rechters, met hun laatste beslissende woorden, bij het bevoordelen van misdadige geldbanken en andere grote misdaadorganisaties, massaal complete families hebben geruïneerd door hun hun bedrijven en huizen af te pakken ook geen woord, want ook in deze zaken was er geen Pieter Omtzigt*

Belangrijke personen
Dat, verzekerd van succes, steeds meer grote organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen naar de rechter stappen ook geen woord, want er is, behalve dan in de toeslagenaffaire toch geen Pieter Omtzigt*

>>> Verzekerd van succes, stappen grote organisaties, bedrijven en                            belangrijke personen vaker naar de rechter


* Er is helaas maar één Pieter Omtzigt. Die kan er niet nog meer affaires bij hebben realiseren wij ons ook. Met 'er was geen Omtzigt' in dit artikel bedoelen wij dan ook, er was geen >>> andere politicus bereid om zich, net zoals Pieter Omtzigt dat deed (en nog steeds doet), in te zetten tegen het vreselijke, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende onrecht in vele andere affaires.  

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels  

vrijdag 1 oktober 2021

Zeer zeldzaam! Een politicus die, weliswaar heel voorzichtig, wat negatiefs durft te zeggen over rechters

Zoals dat met vrijwel alles het geval is in een rechtsstaat, ook als die rechtsstaat in werkelijkheid een door de staatsmedia verzwegen schurkenstaat is, zijn rechters diegenen van het laatste beslissende woord. Rechters, die bij het bevoordelen van grote partijen of door die rechters belangrijkst geachte personen, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzaken onder het onderworpen Nederlandse volk. 

Zie ook >>>  Klachten indienen over corrupte rechters is abnormaal, zo vinden                         de normalen en is daarom volstrekt zinloos

            >>> Verzekerd van succes, stappen grote organisaties, bedrijven en                           belangrijke personen vaker naar de rechter

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

donderdag 30 september 2021

Prikbord nr. 808 (september-III) door L.J.J. Dorrestijn

IS-vrouwen
Minister Grapperhaus spreekt zichzelf weer eens tegen over IS-vrouwen die naar Nederland willen komen. Die zouden een gevaar zijn als de overheid het niet regelt, maar dat geldt toch voor alle terroristische indringers? Of heeft de rechter de blunder afgestraft dat ze nog steeds een Nederlands paspoort hebben, zodat ze hier straks gewoon legaal ‘niet gevaarlijk’ kunnen zijn? Uiteraard met recht op een woning en een uitkering.

Nepoplossing
In Limburg klopt een projectleider zich op de borst wegens het ‘oplossen’ van de woningnood met tiny houses; ook voor asielzoekers en studenten. Daar de gemeentes laks zijn met bouwgrond aan te wijzen, zal het allemaal nog even duren. Doch de bewering dat nieuwkomers zo beter kunnen integreren, is absurd. Studenten hebben andere prioriteiten en de meeste asielgezinnen passen helemaal niet in de minihuisjes die
een ‘welkom-gevoel’ moeten geven aan buitenlanders die hier willen meedoen.
Hoeveel zijn dat er en wordt het straks vooral huisvesting voor gastarbeiders, asocialen, alleenstaande ouderen of voormalige gedetineerden die hun huurhuis zijn kwijtgeraakt?

Omtzigt-dossiers
Ondanks alle tv-uitzendingen is me nog steeds niet duidelijk wat het kinderopvangschandaal inhoudt. Als het inderdaad gaat om terugbetaling, dan hebben de slachtoffers ooit geld ontvangen van de Belastingdienst(?) Dus is kennelijk de vraag waar dat geld is gebleven, zodat het niet kon worden terugbetaald. Dit is eenvoudig zichtbaar in bankafschriften waarop dus het kinderdagverblijf is terug te vinden.
Bij een onrechtmatige terugvordering mag de weg naar de bestuursrechter worden gekozen, zelfs zonder advocaat. En bij oplichting had de Belastingdienst of de politie bij de daders kunnen ingrijpen. Daar is geen politicus voor nodig. Waarom heeft dit niet gewerkt? En wat deed de Nationale Ombudsman? En waarom betreft dit (tien)duizenden dossiers van allemaal onschuldigen?

Provincie Noord-Brabant
Bij weer een verzoek tot meewerken aan een enquête van de provincie, vraag ik me
af waarom zaken als werk en winkelen niet door de gemeente worden onderzocht voor zover dit relevant is. De provincie kan zich beter bezighouden met de woningnood, bouwquota en de procedures voor bouwvergunningen en tegen milieuactivisten.

Gezien de urgentie had dit reeds 5 jaar geleden moeten worden opgestart, inclusief een enquête over de lamlendigheid van gemeentebesturen en de stroperigheid van de besluitvorming op alle ambtelijke niveaus. Kortom, er had allang een pittig gesprek moeten zijn met de gemeentes, de grondeigenaren, de VNG, de Bank voor Nederlandse Gemeentes en het ABP of andere grote investeerders. Het excuus van graaiende woningcorporaties die op hun handen zitten, omdat ze een korting willen afdwingen
van het kabinet, had eveneens allang van tafel geveegd kunnen worden dan wel ‘gecompenseerd’ met een noodwet ten behoeve van de ambitieuze plannen van projectontwikkelaars zoals Heijmans. Want een schandalige ‘oplossing’ zoeken in minihuisjes, is tien keer zo erg als permanente bewoning van vakantiehuizen. Blijft nog over het opruimen van de corruptie tussen de vastgoedmaffia en bepaalde (hoge) ambtenaren. Niet alleen in Noord-Brabant kan daarover een boek worden geschreven.


Troonrede
De koning is niet (politiek) ‘strafbaar’ als hij in de Troonrede onjuiste of onvolledige beweringen doet, maar ministers zijn dat wel als ze dit tegenover de Kamer doen. Waarom geldt het dan niet als ze via de koning de gehele samenleving voorliegen of onvolledig informeren?

Overigens lijkt de Kamer daar steeds meer aan ‘gewend’ te raken, want voor een motie moet je eerst zelf je huiswerk goed doen en daar mankeert het (te) vaak aan. Zo blijken er jaarlijks geen 18.000 (1500 per maand) of 27.000 asielzoekers te worden toegelaten, met een status, maar het drievoudige onder meer vanwege de zgn. nareizenden, volgens een insider. Dus naar verluidt 80.000 nieuwkomers per jaar!
Daarbij 40.000 – 50.000 nieuwe paspoorthouders en nauwelijks toetsing na 5 jaar hier als statushouder te zijn geweest. Doch de Kamer stelt geen vragen, dient geen motie in om de 25.000 Ghanezen terug te sturen (zoals de VS met Haïtianen doet) en eist geen aanpassing van de asielstimulerende gezinsherenigingsregels waarvan de kosten kunnen oplopen tot € 50.000 per persoon en een veelvoud per gezin! Wiens belangen dienen onze Kamerleden eigenlijk en waarom zijn al die verzwegen misstanden onbespreekbaar?

Vrouwen bij Defensie
Welke hotemetoot heeft bedacht dat Defensie beter functioneert met 30% vrouwen? Die zijn er nu al niet om 9000 vacatures te vullen bij de Krijgsmacht. Dus gaat het hier nu om de Haagse ambtenarenbaantjes, de ondersteunende diensten of om de bewindsfuncties (minister, staatssecretaris) veilig te stellen voor vrouwen?

Of gaat het daadwerkelijk om geharde militairen die aan hoge fysieke en mentale eisen moeten voldoen; uitgezonden kunnen worden; onder primitieve omstandigheden, kameraadschappelijk kunnen (over)leven; bereid zijn na een aantal jaren weer te vertrekken bij afloop contract? Dan mag men toch aannemen dat eerst eens bij de politie/ME en Koninklijke Marechaussee is geïnformeerd hoe daar het vrouwenquotum wordt gehaald en hoe dit bevalt… Want als militair worden er persoonlijke offers gevraagd, soms ten koste van het gezin, de gezondheid of de financiële toekomst. Hoe aantrekkelijk is dit eigenlijk voor vrouwen?

L.J.J. Dorrestijn  |  
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

dinsdag 21 september 2021

Prikbord nr. 807 (september-II) door L.J.J. Dorrestijn

Achterbaks
Terwijl in Brussel reeds onhaalbare, onbetaalbare en onzinnige milieumaatregelen worden bedacht, doet het demissionaire kabinet daar nog een schepje bovenop met voorstellen die onze welvaart, gastarieven en boeren definitief in de problemen brengen. Wie zit(ten) er achter en wie hebben dit goedgekeurd? Moet een toekomstige regering zonder Links onmogelijk worden gemaakt met dit in het regeerakkoord of speelt de elektriciteitsmaffia hier een rol? Intussen geeft Den Haag de rechter weer nieuwe aanknopingspunten inzake de verplichtingen die Nederland op zich gaat nemen, waarbij de Kamer zit te slapen of bezig is haar eigen straatjes te vegen; hoe achterbaks kun je zijn? Dus vanaf nu nooit meer roepen dat 'het moet van Brussel'.

Chinese crisis
Net als destijds Japan en 13 jaar geleden de Amerikaanse Lehman-bank, alsmede bij de bankencrises in Griekenland en Spanje, dreigt nu in China een financieel debacle. Daarbij gaat het ‘slechts’ om 300 miljard dollar; peanuts vergeleken bij de bedragen die de ECB heeft ‘uitgeleend’. Toch wordt verwacht dat een Chinees verlies aan financiële betrouwbaarheid, invloed zal hebben in Europa en Amerika. En dan eens zien hoe de westerse banken en overheden hier op reageren. Want de wereldwijde verwevenheid van financiële instellingen, ook van het ABP, begint zorgwekkend te worden; precies zoals voorspeld in een reeks boeken en een tv-documentaire over onze pensioenfondsen.

Onderwijs
Het onderwijs heeft al 2 maal honderden miljoenen extra gekregen voor het aantrekken van leraren, en voorts de Corona-steun voor ….

Ja, waarvoor eigenlijk, want extra leerkrachten waren immers al eerder niet te vinden, eenvoudige thuiscomputers dienen door de gemeente te worden betaald (bijzondere bijstand, ook voor het internetabonnement) en het verbeteren van de ventilatie en het sanitair is volgens de klachten op grote schaal achterwege gebleven? Er zijn toch geen wachtgelden mee betaald voor leraren die er geen zin meer in hadden of gewoon weigerden? En nu weer vele miljoenen voor ‘kleinere klassen’, maar die daartoe benodigde extra leerkrachten waren er toch niet? Conclusie: het gaat gewoon om salarisverhogingen en de klassen zullen niet kleiner worden, want dan is het spel uit voor rupsje-nooit-genoeg.

Schooluitval
Het is onvoorstelbaar dat de scholen – ruim een week voordat alle vakanties eindigden – begonnen te tellen hoeveel leerlingen wegbleven door Corona en toen reeds ongeveer 10% van alle(?) leerlingen/studenten registreerden. Hoeveel kinderen/studenten met besmettingsverschijnselen zijn er dan toch naar school/college gegaan? En wat waren de percentages bij scholen die wel ventilatie- dan wel ionisatiemaatregelen hebben getroffen? Eerst dan mogen politici, docenten en ouders hun mening geven over ‘foute’ beslissingen. Mits ook rekening wordt gehouden met een verlengde vakantie onder het mom van ziekte en met ouders die zelf hun kinderen besmetten door zich niet te laten inenten.

Verjaring
Wie nog steeds niet beseft ooit een woekerpolis te hebben afgesloten, of daarover
alleen een stuitingsbrief aan de bank/verzekeraar heeft gestuurd, moet zich op korte termijn eens verdiepen in het begrip Verjaring van schadevordering.
De verjaringstermijn – doorgaans 5 jaar – begint zodra u weet heeft of had kunnen hebben van geleden schade, de veroorzaker daarvan (‘wederpartij’) en de globale omvang daarvan. Daaraan zijn vele, doch geen moeilijke aspecten verbonden, waarover men informatie kan inwinnen bij de eigen Juridische bestand (verzekering), de jurist van een goed deurwaarderskantoor of het Juridisch loket (website).

Twee dingen staan vast: in het algemeen heeft men 10 jaar geleden reeds moeten vaststellen of er sprake is van een woekerpolis. Dus wie niets heeft gedaan, kan nu hoogstens de schade over de afgelopen 5 jaren claimen; zo nodig via de kantonrechter (indien het - geraamd of als schikkingsbedrag - om minder dan € 25.000 gaat). En daarna de verwachte schade in de toekomst aan de orde stellen, al dan niet bij schikkingsonderhandelingen.

De wederpartij is veelal slechts tot schikken bereid, zodra de deurwaarder een dagvaarding heeft betekend. Die dagvaarding gaat nog niet naar de rechter (om onnodig griffierecht te voorkomen), want de datum erin waarop wederpartij verweer moet indienen, mag ruim in de toekomst liggen. Dit biedt tijd voor onderhandelingen. Degenen die geen archief hebben van de verzekeringsofferte, polisvoorwaarden en bevoegdheden van de eventuele tussenpersoon, kunnen hier beter niet aan beginnen, tenzij via een collectieve procedure. Doch in de meeste gevallen verdient het overweging om betrouwbaar advies te vragen en de eigen rechten te leren kennen, ook bij andere (financiële) geschillen.

Woningnood
Minister Ollongren gaat de woningnood aanpakken met onorthodoxe maatregelen. Neen, niet voor Nederlanders die al jaren wachten op enig beleid tegen de lakse gemeenten en provincies, maar voor statushouders en (buitenlandse) studenten. Het is duidelijk waar de politieke prioriteiten liggen. 27.000 statushouders in een jaar huisvesten, betekent een compleet dorp met onderwijscapaciteit, ziekenhuis, huis- en tandartsen, banen/ uitkeringen, energievoorziening etc. Sommige statushouders komen hier kennelijk om hun kinderen te laten studeren en een gezin eist daarom een grotere woning dan aangeboden, met twee toiletten. Tja, door onze gratis rechtshulp is het makkelijk chicaneren.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

donderdag 9 september 2021

Prikbord nr. 806 (september-I) door L.J.J. Dorrestijn

Afghanistan
De onbeschaamde verwijten aan de NAVO-troepen door Afghanen en hulpverleners die het ‘Westen’ een schuld willen aanpraten, blijken vooral op de publieke opinie gericht te zijn. Immers, daarmee kun je rechten verkrijgen: op immigratie, compensatie en zelfs ‘pensioen’. Want het Afghaanse leger dat weigerde te vechten, zal door de Taliban worden opgeheven, waarbij nog veel meer wapensystemen in hun handen vallen dan reeds door de Amerikanen achtergelaten. De betalingen aan deze Afghaanse ‘veteranen’ en de weduwen waren al gestopt. En bij de werkelijke schuldigen: Pakistan, Iran, Saoedi-Arabië, Qatar en de nieuwe Afghaanse ‘regering’ valt niets te halen. Terwijl de rol van de VN (Veiligheidsraad) en de 3D-aanpak uiterst dubieus zijn gebleken, waarbij ook vele honderden hulporganisaties 20 jaar lang hebben geprofiteerd van de westerse geldstromen. Doch met hulp van de media probeert men het eigen ‘succes’ op te poetsen, waarbij het bestaan en oogmerken van de Taliban evenals de gevolgen daarvan – kennelijk met opzet – worden genegeerd.

Amerika
Uitgaande van de geregistreerde bevolkingsaantallen is de VS ongeveer 20x zo groot als Nederland en 4,5x zo groot als Duitsland of Groot-Brittannië, om van Frankrijk en Italië maar niet te spreken. Toch wordt van de Amerikanen verwacht dat ze in bijna alles veel meer presteren en offers brengen, waar andere landen voor passen. Dit heeft daar voor een onvoorstelbare staatsschuld gezorgd, naast tienduizenden graven, terwijl intussen de elites en politici in het ene schandaal na het andere betrokken raakten. Onder meer gerelateerd aan de buitenlandse activiteiten van de VS en de militaire operaties. Landen die naar aanleiding van het Afghanistan-debacle verwijten maken aan de VS, moeten er rekening mee houden zelf een spiegel te krijgen voorgehouden, want de besluiten en het morele kompas van hun eigen regeringen wijken nauwelijks af van die in Washington en New York (VN). Zelfs de problemen om een integere, fitte en daadkrachtige politieke leider te vinden, zijn vergelijkbaar met Europa. Trump had – naast zijn grote mond - nagenoeg dezelfde plus- en minpunten als Macron, Merkel en Johnson. En de EU-politici, Spaanse en Nederlandse regeringsleiders, alsmede de Oost-Europese, presteren nog slechter. Denen, Zwitsers, Belgen, Britten, Schotten, Polen, Hongaren en Oostenrijkers hebben hun afkeer van de huidige Europese leiders reeds geuit; Noren (geen EU-lid) en Zweden zullen waarschijnlijk volgen. Maar de grootste test vindt in september in Duitsland plaats bij de komende kanseliersverkiezing: drie min of meer ongeschikte kandidaten met meerdere (integriteits)incidenten op hun c.v. – waarvan één zelfs volstrekt onervaren - betwisten elkaar het recht om Merkel op te volgen. Het zal beslissend zijn voor de positie van Duitsland in Europa én tegenover de VS en Rusland.

Geld smijten
Bij de renovatie van de Afsluitdijk wordt een nieuw fietspad aangelegd aan de zeezijde, zodat sportieve fietsers met meer wind en golven worden geconfronteerd. Gezien de kostenoverschrijding van het gehele project, rijst de vraag hoeveel geld er aan dit soort ‘leuke dingen voor de mensen’ wordt besteed?

Bij de opgravingen in Delft gaan archeologen maanden lang botjes opgraven om daar
via DNA-onderzoek namen aan te koppelen. Wat is het nut hiervan, anders dan werkgelegenheid voor overtollige ‘wetenschappers’, en welke kosten zijn er aan verbonden?

Het UWV zal teveel uitgekeerde bedragen niet terugvorderen: met wiens toestemming? Dit is niet alleen in strijd met de wet, maar ook met het gezond verstand, want in bepaalde gevallen gaat het om meer dan € 10.000 boven de grens voor niet-terugvorderen van onterechte sociale uitkeringen. Bovendien is het een aanmoediging tot fraude en tot rechtszaken over gelijke behandeling, zoals in het geval van de verzwegen ‘bijstand’ in boodschappen (of in voedselbanksteun?).

De subsidiëring van elektrische auto’s lijkt gewoon door te gaan, terwijl de laadstations en netwerkuitbreiding ontbreken. Net als bij de mislukte warmtepompprojecten, lijkt hier het groene imago van de betrokken ministers belangrijker dan de kosten én ongemakken voor de eigenaren.

Helaas is het tv-programma ‘Over de balk’ van de buis gehaald: kennelijk teveel voorbeelden van schaamteloze geldsmijterij.

Getint
Zou mevrouw Halsema het gezegde niet kennen: Zoals de waard is…. ? Want haar twijfel aan de integriteit van de Amsterdamse politie is kennelijk een gevolg van het gebrek aan integriteit onder politici. En als ze meent dat de klachten van getinte inwoners bij wapencontroles gegrond zijn, dan heeft ze ongetwijfeld eerst de cijfers van illegaal wapenbezit bekeken, vervolgens het percentage getinte inwoners en toeristen in Amsterdam en die vergeleken met de getinte populatie in de detentie-inrichtingen.
Of is ze gewoon boos dat niet-getinte inwoners, zoals haar zoon, te weinig aandacht kregen? Politiek-correcte beperkingen voor politie-optreden hebben niet alleen in de VS tot vele duizenden onnodige slachtoffers geleid, met name juist onder de getinte bevolking in grote steden, maar recent ook tot een steekpartij in Nieuw-Zeeland.
Terwijl het wapenbezit onder Turken en Antillianen hier niet eens wordt onderzocht door het capaciteitsgebrek, onder meer vanwege de beveiliging van angstige politici, rechters, advocaten, officieren van Justitie en bestuurders tegen 'landgenoten' met wapens.... Want dat is zeker niet gratis.

Grote leugen?
Het asielbeleid lijkt één grote leugen te zijn, die niet alleen berust op onze halfzachte wetten, maar vooral op geheime afspraken in Brussel. Daarvoor zijn de volgende aanwijzingen: het optreden van Frontex, het niet optreden tegen landen die hun illegale gelukszoekers niet terugnemen, de kritiek op landen met grensbewaking, het niet innemen van paspoorten indien statushouders blijken te hebben gelogen, het schenden van de Dublin-overeenkomst, het absurde gezinsherenigingssyssteem in combinatie met woningprioriteit en leugens over (minderjarige) leeftijd, het negeren van de herzieningstermijn (5 jaren), de slappe houding tegenover hulporganisaties die als mensensmokkelaars optreden, het pamperen van illegalen/ uitgeprocedeerden i.p.v. strafbaarheid invoeren, het behoud van het paspoort bij IS-aanhangers, het nalaten van controle op verblijf in het buitenland (Oekraïne, Eritrea, Afghanistan, Syrië, EU-land etc.) waardoor niet beschikbaar voor werk of inburgering, het gedogen van de weigering zich aan NL wetten te houden, terugkeer naar het land van herkomst zodra dit kan met behoud van uitkering, de oude nationaliteit boven de nieuwe stellen en de dubbele paspoorten. De gang van zaken rond Afghanistan bevestigt de indruk dat gelukszoekers die hun gezin in het buitenland hebben achtergelaten of wellicht 2 gezinnen hebben(?), een afspraak met de IND zouden kunnen hebben over hun ‘onbeperkte’ verblijf in het ‘ontvluchtte’ land, met behoud van uitkering, mits ze hier geen aanspraak (meer) maken op huisvesting en hun gezin niet laten overkomen? Dat ook statushouders moesten worden geëvacueerd, maakt helemaal duidelijk hoe de IND wordt belogen en bedrogen, ook door asieladvocaten, en hoe slecht het toezicht functioneert.

Bovendien valt op dat echte vluchtelingen wereldwijd jarenlang in (tenten)kampen kunnen worden ondergebracht, terwijl hier het recht op een woning wordt geëist, ook door het COA. En iedere politicus die daarin verandering wil brengen, wordt beschimpt, genegeerd of bedreigd. Moreel gesteund door de media, kerken, linkse partijen en de zieligheidsindustrie. Daarbij kunnen die (activistische) bedreigers hun gang gaan, zoals ook Pim Fortuyn en Rita Verdonk hebben ervaren. Intussen hebben Kaag, Broekers-Knol en de IND het niet handhaven van de asielregels te verantwoorden, waardoor nu (tien)duizenden Afghanen graag naar Nederland willen komen, waar hun vluchtverhalen immers al vele jaren nauwelijks worden geverifieerd en de Kamer nu zelfs openlijk het noodzakelijke ingrijpen belemmert. Niets geleerd van 2015 toen Duitsland zijn asielwetten schond onder Linkse druk, mediageweld en de zelfoverschatting van Merkel.

Hongarije
Niet alleen de EU heeft de aanval op lidstaten Polen en Hongarije geopend, maar ook Amerikaanse media en internationale activisten. Beide regeringen menen nog steeds recht te hebben op hun eigen wetten, rechtspraak en soevereiniteit. Doch als dezelfde EU-maatstaven destijds bij Turkije waren gehanteerd, ook toen het nog geen dictatuur was, had er nooit een associatieverdrag mogen komen en had het lidmaatschap van de NAVO toen reeds beëindigd moeten worden. Hongarije heeft echter betere argumenten dan Polen om de internationale druk te weerstaan en met Orban als verdediger van de Hongaarse belangen, zal Brussel voorzichtig zijn het land aan te pakken. De argumenten uit Boedapest zouden namelijk andere landen aan het denken kunnen zetten.

https://www.youtube.com/watch?v=s01ZL5TnBNY

Meer emotie dan verstand?
Wat heeft onze minister van BuZa – kennelijk buiten de VN, de EU en de Kamer om – te zoeken in landen rond Afghanistan en wat is de functie van die nietszeggende persconferenties? Zelfprofilering, emotionele reactie op de blunders met de tolken, of het verlies van een ambassade ‘compenseren’ in een land dat vriendschappelijke betrekkingen met de Taliban heeft? Was er in Doha dan geen EU-vertegenwoordiging, naast de reeds bestaande NL ambassade? Welke afspraken zijn er nog meer gemaakt door minister Kaag die niet op de kleintjes let, gezien haar begrotingsoverschrijding.
En dit allemaal voor 30 gezinnen waarvan de Taliban heeft gezegd dat ze alsnog met pas of visum mogen vertrekken? Of gaat het ook om de naar verluidt 700 ‘Nederlanders’ waarvan de reden voor hun aanwezigheid in Afghanistan nog steeds onduidelijk is?
De Kamer moet deze vragen maar niet stellen, want toen Nederlandse troepen naar Afghanistan gingen overheerste de emotie reeds het verstand. En nu de exit-plannen faalden, wederom. Het opportunisme van Kamerleden die in strijd met de asielregels, EU-afspraken, veiligheidseisen en zorgvuldigheidsvoorwaarden de grens willen openzetten, bevestigt slechts hun eigen blunders uit het verleden.

Minister
Bij de integriteit van meerdere ministers van Infrastructuur en Waterstaat – voorheen Verkeer en Waterstaat – kunnen vraagtekens worden geplaatst. Dit geldt ook bij het voortijdige vertrek van Cora van Nieuwenhuizen (VVD) die zowel op het gebied van verkeer (miljarden tekort voor onderhoud van wegen, bruggen etc. waardoor grote achterstalligheid) als milieu (ondemocratische invloed van milieuclubs en rechters door krakkemikkige wetgeving en onhaalbare doelstellingen). Het is toch niet zo dat ze weg wilde zijn voordat bij de komende Algemene beschouwingen haar functioneren en de verdampte miljarden onder vuur komen? Of dat ze nog even 6 miljard (extra, naast de reeds aangegane verplichtingen?) voor milieu heeft verlangd om haar lobby-baan te ‘krijgen’. Laat de nieuwe (demissionaire) minister die dan maar besteden aan infrastructuur, want de miljarden voor het zwarte gat van milieu hebben geen enkel effect. Overigens is Cora niet van plan straks nog ‘tropenjaren’ mee te maken, want dat was kennelijk al een bezwaar bij haar goedbetaalde ministerschap.
Waarom ze toch het premierschap ambieerde is derhalve een raadsel. Misschien kan ze dan nog wel even iets doen aan die ‘uitvinding’ van een trein op batterijen, want elektrische treinen hebben we al.

Paralympics
Aan het einde van de Paralympische spelen blijkt waar het bij de meeste landen werkelijk om draait: niet om de prestaties van individuen, maar om de internationale rangorde. Dus moeten die prestaties zo hoog mogelijk worden opgeschroefd, terwijl in de wedstrijden duidelijk is dat winnen/ verliezen ook samenhangt met externe factoren, toevallige incidenten, minimale tijdsverschillen en de vorm van de dag. Doch landen schamen zich niet om van enthousiaste amateurs verbeten professionals te maken, die hun levensgeluk en inkomen nagenoeg volledig moeten vinden in hun handicap. De bedelnap vervangen door sportverdwazing, want ‘meedoen’ is dan niet het belangrijkste doel. Voor echte bijdragen aan de samenleving door werk, sociale contacten en stressvrije sportbeoefening is bij prestatiedwang bijna geen ruimte meer totdat ze door hun leeftijd geen ‘vermaak’ meer bieden. En de periode daarna zal alsnog moeten worden ingevuld met activiteiten die liefst evenveel waardering, ondersteuning, emotionele groei of voldoening opleveren als hun sportieve topjaren. Wil men de individuele Paralympische sporter méér waarderen, dan zou het toekennen van meerdere medailles met dezelfde kleur – bij minimale verschillen in seconden of centimeters tussen finalisten – binnen bepaalde ‘spelingen’ een optie zijn.

Pensioenleugen
Volgens de SP berust het niet-indexeren van de pensioenen op een leugen van de regering. De fondsen zijn enorm gegroeid, maar die reserves mogen niet worden aangewend. Waarom niet: zijn ze de dekking voor de onbetaalbare milieuplannen (sommige fondsen beginnen al over te stappen), mag de werkelijke inflatie niet zichtbaar worden of heeft staatssecretaris Klijnsma destijds getekend voor een geheime dekking van de ECB-verplichtingen?

Inmiddels wordt door burgers het beslissingsrecht over de pensioenreserves voorgelegd aan het (Europese) Hof voor de rechten van de mens als een geschil met de Staat der Nederlanden. Dit is pikant, omdat de pensioenfondsen met diezelfde Staat hebben onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel dat het 'eigendomsrecht' (van de aanspraken op de collectieve vermogens) aantast. Als het Hof dit in behandeling neemt - wat niet waarschijnlijk is gezien een eerdere uitspraak over de AOW-rechten en de Nederlandse 'poortwachter' die in Straatsburg er voor moet zorgen dat bepaalde dossiers tegen de Nederlandse staat worden afgewezen - komen vanzelf eventuele geheime overeenkomsten en het niet volledig voldoen aan de verplichte pensioenstortingen voor ambtenaren aan de orde. Tenzij... op grond van vermeende 'niet-ontvankelijkheid' of een der andere beruchte Artikelen de klacht wordt afgewezen/geseponeerd. Slachtoffers van deze gang van zaken zijn er ruimschoots te vinden in onze failliete 'rechtsstaat'.

Privacy
Dat de interpretaties van onze privacywetgeving tot absurde situaties leiden, is reeds langer bekend. Doch wat er nu over vaccinatiebewijs wordt beweerd, is niet alleen in strijd met het gezond verstand, maar bovendien gevaarlijk als ‘jurisprudentie’. Want als een werkgever niet meer naar een vaccinatiebewijs mag vragen, dan kan die voorwaarde ook niet in de vacature-omschrijving. Net als de vraag naar drugs- en alcoholverslaving voor vrachtwagenchauffeurs en chirurgen. Een werknemer die zich ziek meldt, hoeft dan niet meer te vertellen wat hij mankeert en waar hij zich bevindt. In het verleden reeds misbruikt door Turken en Marokkanen op vakantie of in de proefperiode van een (gesubsidieerde) baan. Dit zal straks vooral de verzekeraars verder beperken in hun onderzoeksmogelijkheden: de politie mag niet vertellen of er alcohol is gemeten, de arts mag niet vertellen of iemand reeds arbeidsongeschikt was of ongeneeslijk ziek, de sollicitant hoeft niet te vertellen of hij/zij in detentie is geweest of in behandeling bij een psychiater etc. Als daar de kosten van medische behandeling wegens het weigeren van vaccinatie bijkomen, omdat er geen enkele ‘druk’ mag worden uitgeoefend, is het niet verbazingwekkend dat de normale ziekenhuiszorg wordt gereduceerd. Het geld moet immers ergens vandaan komen – ook voor de honderdduizenden niet-betalenden en toeslagontvangers – en de ‘premies’ zijn al (te) hoog: via de belastingdienst, de verzekeraar, de eigen bijdragen en het eigen risico. Privacy moet een bescherming zijn tegen (crimineel) misbruik van informatie, maar geen middel tegen waarheidsvinding.

Taliban
Wie iets meer dan de gemiddelde journalist en politicus over de Taliban wil weten, en over de rol van de Amerikanen, Duitsers en Islamitische scholen daarbij, zou de analyse van Michael Lüders – Afghanistan: die Taliban an der Macht – moeten aanhoren. Naast een zeer heldere presentatie van de recente geschiedenis en de hoofdrolspelers daarin, omvat zijn compacte betoog ernstige kritiek op de strategische blunders, de misleiding van en door de deelnemende NAVO-landen en op de onvoorstelbare verspilling van geld en mensenlevens. Zo heeft – in afwijking van andere bronnen – de oorlog alleen al voor de VS 2 biljoen dollar gekost en voor Duitsland bijna 60 miljard Euro. De corrupte elites in Kaboel hebben daarvan naar verluidt ongeveer 800 miljard weggesluisd, waarmee sommigen zelfs miljardair zijn geworden. Helaas heeft Den Haag dergelijke analyses door Instituut Clingendael, Brussel (EU, NAVO), New York (VN) of Berlijn, gemist of niet gelezen.
>>> https://www.youtube.com/watch?v=xqWveOoSLXM

Vier dagen
Vakbonden die pleiten voor een werkweek van vier dagen, gaan kennelijk uit van hun eigen werkweek en salaris. Want korter werken – behalve bij de overheid waar 4,5 dag reeds normaal is, net als bij sommige artsen en tandartsen die echter wel klaar (moeten) staan voor spoedgevallen en weekeinddiensten – betekent ook minder salaris, zodat de partner (meer) moet gaan werken met alle gevolgen voor de kosten van reizen, kinderopvang en ziekteverzuim. Terwijl de gezinsuitgaven reeds worden opgestuwd door de overheid, woningcorporaties, banken, verzekeraars en energiebedrijven. Laat eerst de thuiszitters met een uitkering aan het werk gaan om de werkstress in bedrijven te verminderen, te beginnen met de integratieweigeraars die helemaal niet van plan zijn hier te gaan werken. België durft dit hardop te zeggen, maar Duitsland met zijn eveneens absurde uitkeringen voor buitenlanders, en Nederland (BuZa, IND) weigerden tot dusver cijfers te geven. Voorts blijkt uit een steekproef van internetbezoek tijdens werkuren, dat opvallend veel ambtenaren (ook bij de politie en de belastingdienst) tijd hebben om allerlei publicaties te lezen. Met de werkdruk binnen de overheid valt het kennelijk wel mee en een oplossing kan eerder worden gevonden in 5,5 dag werken per week, waarbij de uren worden verdeeld over kortere ‘dagen’ (max. 6,5 uur) die deels vroeg en deels laat kunnen worden ingevuld; ook beter voor de files, het gezin, de gezondheid (nachtrust) én de bereikbaarheid van de overheid.

Vraagjes
Waarom willen nieuwkomers zo graag in onze dure grote steden wonen? Omdat daar meestal een links bestuur is zonder arbeids- en integratiedwang (waarop je ook zonder NL paspoort kunt stemmen) en illegalen worden gepamperd? Omdat daar eenvoudiger eigen scholen kunnen worden gesticht of omdat er hele wijken kunnen worden ‘overgenomen’ (waar de politie niet kan fouilleren zonder getint straattuig tegen te komen) ?

Waarom is ‘iedereen’ zo boos op mevr. Kaag? Elitaire arrogantie is toch het belangrijkste kenmerk van D66?

Wat is eigenlijk een politiek filosoof (Tel. 9/9): iemand die open deuren intrapt, zoals vele politieke ‘deskundigen’ op tv?

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND