maandag 21 november 2022

Prikbord nr. 850 L.J.J. Dorrestijn

Achterban
Het lijkt erop dat ministers zich niets meer aantrekken van hun achterban en ‘neutraal’ het regeringsbeleid (coalitieakkoord) uitvoeren, ondanks alle kritiek op de energie-, stikstof-, immigratie- en pensioenplannen. Daarmee bedienen ze wel de D66-kiezers en de overige Eurofielen. Dat Rutte de VVD-fractie moest sussen, omdat staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en fractieleider Sophie Hermans dit niet konden, doet vermoeden dat daarbij leugens nodig waren of een grote ‘worst’ voor Hermans, gezien haar merkwaardige verklaring achteraf. Doch (de opvattingen van) de eigen achterban en opiniepeilingen doen er plotseling wel toe als er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Dus mag het kabinet niet vallen en probeert minister Kaag nog meer binnen te halen dan is afgesproken, want ook de wereldvreemde CU trekt de stekker er niet uit. Integendeel, minister Schouten dramt gewoon door met het pensioendossier, want daarin spelen de belangen van gepensioneerden geen enkele rol. Hoe eerder het kabinet valt, hoe beter dit voor ons land is.

Defensiesamenwerking

Onze (opzettelijk?) onwetende minister van Defensie Ollongren (D66), die het NAVO-project om ook Britse troepen snel in Europa te verplaatsen, ziet als een EU-project en ‘dus’ toenadering van Londen, heeft informatie achtergehouden over onze krijgsmacht. Een kritisch (concept) NAVO-rapport – vlak voor Prinsjesdag – paste niet in het nieuwe leiderschap, dus kwam ze met een nietszeggende toelichting. Dat Nederland het lenen van een aantal Duitse tanks naar verluidt zou compenseren met vuursteun aan Duitse eenheden. Let wel, waar Nederland tijdens de Koude oorlog naar verluidt ooit meer dan 1000 tanks had, waarvan bijna 500 zeer moderne, en ruim 20 afdelingen veldartillerie, zijn nu twee afdelingen kennelijk voldoende om Nederlandse én Duitse troepen te ondersteunen. De Kamer laat zich veel op de mouw spelden, maar iemand moet deze onzin toch eens op de agenda zetten, evenals de beweerde materieelsamenwerking binnen de EU waaraan ook Groot-Brittannië zou deelnemen? Een land dat – net als onze luchtmacht – sterk op de VS georiënteerd is, maar bovendien een defensie-industrie heeft die ‘alles’ kan bouwen en gericht is op de export.
En als Nederland dan toch ‘niet alles zelf wil doen’, stop dan met peperdure onderzeeboten. Inmiddels heeft de minister de toezending van het rapport beloofd, waarin met name ernstige terkortkomingen van de landmacht worden belicht.

Duimschroeven
Het lijkt erop dat de kabinetsdelegatie die in Brussel is gaan praten over de milieudictaten, reeds wist – of zelfs heeft aangemoedigd – dat hun wensen zouden worden afgewezen. In de energie-subcommissie van het Europarlement was immers
al besloten dat de energiecrisis juist zou worden gebruikt om bij de landen de (duim)schroeven voor snelle klimaatmaatregelen verder aan te draaien. Ook voor Duitsland wordt geen uitzondering gemaakt en Den Haag was kennelijk ‘vergeten’ om met Berlijn een gezamenlijke interventie op te tuigen.
Doch ons stikstofprobleem heeft hier niets mee te maken, waardoor het merkwaardig dat op dit punt eveneens bakzeil werd gehaald, terwijl er over de woningnood, asielafspraken en ECB helemaal geen agendapunten waren(?). Intussen gaf minister Kaag het wisselgeld weg door vrijwillig af te zien van de financiële afspraken over de (zuidelijke) lidstaten; boos opzet of incompetentie? De kiezer mag het zeggen.

EU-belastingen

De EU wil graag belasting heffen in de lidstaten; een zoveelste poging om steeds meer greep te krijgen op de nationale financiën. Laat Brussel eerst eens beginnen met inkomstenbelasting van de eigen ambtenaren en politici te heffen, en belasting op de uitgekeerde pensioenen, want zelfs de 7% verhoging is netto. In Nederland zou daarvoor 14% nodig zijn om dezelfde inflatiecompensatie te krijgen. De € 1800 van Timmermans zou hier een loonsverhoging van bijna € 3600 betekenen. Doch deze privileges zijn heilig en in beton gegoten; net als nationale belastingheffing moet blijven.

Groningen
Naar verluidt zijn de noordelijke provincies in het nationale infrastructuurplan nagenoeg ‘vergeten’. Met name voor Groningen is dit teleurstellend, omdat ook nieuwbouwactiviteiten daar hard nodig zijn om dorpen te verplaatsen of aardbevingsbestendig te maken, immigranten onder te brengen in betaalbare huizen en industriële bedrijven uit te breiden. In deze lege provincie kan stikstof nauwelijks een probleem zijn en – zoals al vele malen is herhaald – betalen de kosten zich terug, zodra de gaswinning kan worden hervat. Doch zonder nieuwe wegen, spoorlijn, energiecentrales/-transport en havenontwikkeling zal Groningen niet alleen een achtergestelde, maar ook een achtergebleven provincie worden. Een gemiste kans dus; ook voor de werkgelegenheid, spreiding van immigranten en investeringen door het ABP.

Kaag-doctrine
Minister Kaag heeft een ‘nieuwe’ doctrine ontwikkeld voor EU-overeenkomsten.
Die gelden alleen als het D66 zo uitkomt; dus aan immigratie-afspraken moeten we ons houden, behalve als het over de Dublin-regels en uitzetting gaat. Maar begrotings- en staatsschuldafspraken kunnen bij het grof vuil, samen met de terugbetalingsverplichtingen.
En weer worden we belazerd en beroofd.

Klimaatconferentie
Dat juist jongeren op de klimaatconferentie pleiten voor kernenergie kan betekenen dat ze zich echt hebben verdiept in de problemen en niet zijn gehersenspoeld door beroepsactivisten. Want vooral de opgeklopte angst voor straling belemmert het gezond verstand en de politieke besluitvorming. Hoe dit tot emotionele blunders kan leiden is zichtbaar geworden in Duitsland, maar ook in België en Nederland. Niet ondenkbaar is dat de afkeer van kernenergie en de activistische demonstraties daartegen, gevoed werden door de gas- en oliebedrijven. Anders is de houding van minister Jetten onverklaarbaar, terwijl ook de klimaatconferentie de problemen niet echt gaat aanpakken, maar blijven vragen om meer geld te spenderen. Het maakt niet uit waaraan, zo lang er maar geen oplossing komt die hun (toekomstige) activisme en banen overbodig maakt. Overigens vinden ook klimaatwetenschappers de rapporten van hun internationale collega's kennelijk zo onbetrouwbaar, dat ze al jarenlang allemaal dezelfde onderzoeken blijven doen met vele reizen naar verre oorden en conferenties. Op de ‘Zuidpool’ (Antarctica) is zelfs een heel dorp ontstaan.

MH17
De uitspraak van de rechtbank in het MH17-proces is zeker interessant voor de behandeling van de actuele oorlogsmisdaden in Oekraïne, maar omvat ook enkele juridische discussiepunten.
Hoewel de Russische minister van Defensie in feite verantwoordelijk was voor het ‘uitlenen’ van een raketlanceerinrichting tegen luchtdoelen aan de separatistische troepen in Oost-Oekraïne, wil dit niet zeggen dat die troepen ook onder zijn verantwoordelijkheid vielen en dat daardoor het internationale oorlogsrecht van toepassing was. Dit blijkt wel uit de verwijzing naar het Oekraïense recht. Dit juridische uitgangspunt wordt echter niet helemaal gevolgd waar het de immateriële schadevergoeding betreft. Daar ontstaat jurisprudentie, omdat ook Nederlands recht daarin ontoereikend voorziet. M.i. terecht, omdat alleen toepassing van Oekraïens recht teveel uitgaat van de locatie van de ramp en niet van de nabestaanden die immers als immateriële slachtoffers (kunnen) worden aangemerkt.
Opvallend is overigens dat de schade aan het vliegtuig in deze procedure kennelijk niet is geclaimd.

Een derde aspect betreft de opmerking dat het afvuren van de BUK-raket mogelijk niet het opzettelijk neerhalen van een civiel vliegtuig beoogde. Indien de bemanning/bediening van de lanceerinrichting niet in staat was vriend en vijand te onderscheiden en ook de aanzienlijke vlieghoogte van het toestel werd genegeerd, dan zijn hogere commandanten wel degelijk verantwoordelijk voor de inzet van dit middel ten gunste van de separatisten. De bewering dat elders al eerder een groot militair vliegtuig van het type Antonov zou zijn neergehaald, doet niet ter zake.
Integendeel, die bediening heeft juist wel civiele toestellen ongemoeid gelaten.
Het is duidelijk dat in de huidige oorlog met (officieel erkende) Russische troepen op Oekraïens grondgebied, die verantwoordelijkheid doorloopt tot president Poetin. Zelfs zonder formele oorlogsverklaring. Ook dan speelt de keuze tussen het grondgebied waarvan een raket wordt afgevuurd en de locatie van de slachtoffers; oorlogsrecht moet dit dilemma overbruggen.

Privatisering
Van alle voorspelde voordelen van ‘privatisering’ en marktwerking is niets terecht gekomen; integendeel het gaat om de baantjes en niet om de burgers die telkens de tekorten moeten bijpassen. Schoolbesturen die geld op de bank zetten in plaats van gebouwen te onderhouden (dat doet de gemeente wel); sociale diensten die bv’s zijn geworden, met eigen loonschalen; waterschapsbesturen die kritische burgers weren en de baantjes langs politieke lijnen verdelen; de NS, de PTT, de ziekenfondsen; het ABP; de energiebedrijven; de studiefinanciering; het openbaar vervoer; de Jeugdzorg; het natuurbeheer etc. etc. Bijna alle geldstromen zijn ‘overgenomen’ door semi-overheid en erger met bijbehorende verspillingen en dubieuze bedrijfsvoering resp. machtsmisbruik. En het gebrek aan integriteit, controle en verantwoording heeft zelfs de betrokken ministeries geïnfecteerd.

Spanje
In Spanje is commotie ontstaan over het optreden van de Marokkaanse politie in het ‘niemandsland’ tussen twee versperringen rond de Spaanse enclaves en het achterhouden van informatie over het aantal doden bij een gewelddadige poging om Spaans grondgebied binnen te dringen. Nog afgezien dat ieder land het recht heeft om zijn grenzen te verdedigen, was er een reden voor de versperringen. Marokko is een veilig land en zal zelf echte vluchtelingen moeten opnemen. Geen enkele grond om iedere gelukszoeker die met geweld de EU wil binnenkomen, een ‘immigrant’ te noemen. De regel dat dergelijke groepen niet met tegengeweld mogen worden teruggedrongen, is te zot voor woorden. En mocht het niemandsland toch als Spaans grondgebied worden aangemerkt, dan kan in het contract met Marokko de overdracht ervan worden opgenomen, evenals de aanmeldingsplicht bij de Marokkaanse autoriteiten. Anders blijft de bescherming van de EU-buitengrenzen een farce, zoals in de Italiaanse havens, Griekenland, Polen en Hongarije reeds is aangetoond.

Trump-haat
De Trump-haat is bij sommige politici zo groot, dat de feiten er niet toe doen. Ook Paternotte (D66) ging weer eens in de fout door te beweren dat er bij de Capitoolbestorming politiemensen om het leven zijn gekomen. De vier doden waren echter alleen burgers; de politie telde 2 zwaargewonden en een aantal lichtgewonden. Als Paternotte geen andere redenen kan bedenken om bepaalde rechtse partijen te willen verbieden, dan kan hij zich beter met links geweld bezighouden. Ook onder politici die het niet kan schelen dat ons land door activisten, meelopers en profiteurs naar de filistijnen gaat. Hun straatgeweld, sabotage van bedrijven, illegale blokkades, vernieling van eigendommen en binnendringen van overheidsgebouwen/-terreinen teisteren ons land al jaren. Doch het zal toch niet zo zijn dat D66 op verzoek van Brussel bepaalde politieke partijen wil laten verbieden.

Tuig
De bangelijke burgemeester van Culemborg heeft de inkomst van Sinterklaas verboden vanwege mogelijke verstoringen door gewelddadige activisten. Hij had beter de ME kunnen oproepen, want dat is bijna normaal bij voetbalwedstrijden. Bovendien was het tuig dan ontmaskerd in hun acties, gearresteerd en bestraft, terwijl de bevolking zou zijn gerustgesteld dat ook in de toekomst een consequente aanpak kan worden verwacht. Helaas heeft degene die verantwoordelijk is voor de vrijheden van burgers en de openbare orde, de activisten hun zin gegeven, waar in andere gevallen 11 jaar(!) wordt opgelegd wegens gewelddadige intimidatie. Doch de eerdere slappe houding tegenover milieu- en dierenactivisten en andere terreur heeft het laffe tuig juist aangemoedigd.

Werkweigering
De ambtelijke top van de Tweede Kamer mag dan geen ontslag hebben genomen, maar werkweigering is wel degelijk een ontslaggrond. Met name indien alternatieve functies (herplaatsing) ook worden geweigerd. Bovendien blijft merkwaardig dat de betrokken ambtenaren niet zelf eerst van de klachtenprocedure gebruik hebben gemaakt; ook dit kan de rechter heb aanrekenen. Een financiële ontslagregeling buiten de rechter om zal vermoedelijk niets anders zijn dan het afkopen van geheimhouding, met name ook over de salarissen (en pensioenen) van dergelijke ‘onmisbare’ topambtenaren.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 14 november 2022

Lastercampagne tegen integere politici opnieuw geïntensiveerd na Belgisch interview

Voor de zoveelste keer in korte tijd is de lastercampagne die gaande is tegen enkele integere politici geïntensiveerd. Op zondag 13 november 2022 plaatste de Belgische website >>> COMPLEETDENKERS een video met een gesprek tussen Steven Arrazola de Oñate en Gideon van Meijeren. Vrijwel onmiddellijk kwam fout Nederland in actie. De propaganda staats-media, ministers, advocaten, journalisten verdraaiden de woorden van Van Meijeren. Vanaf 53.30 tot ongeveer 57.00 zou van Meijeren belastende woorden hebben gesproken. Luister en oordeel zelf. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

vrijdag 11 november 2022

Prikbord nr. 849 L.J.J. Dorrestijn

Asieldwang
Dat de VVD-fractie alsnog door de knieën is gegaan voor de asieldwang van het kabinet, is een blamage. Met name voor Sophie Hermans die niet verder kwam dan ‘eerlijk verdelen’.
Wat is eerlijk in het licht van de beschikbare werkgelegenheid, scholen, medische voorzieningen en de aanwezigheid van Oekraïners en gastarbeiders uit EU-landen? Gaan we die straks ook eerlijk verdelen; net
als een verdeling over de wijken binnen de steden?
Kromme argumenten om te verhullen dat het kabinet niet van plan is het asielprobleem echt aan te pakken of voor een verdeling over provincies te kiezen zodat die meteen aan het werk (moeten) gaan met woningbouw.
Want er zijn nog veel te veel verouderde bestemmingsplannen waar niets mee gebeurt om rechtszaken te voorkomen of sancties uit Brussel. Zelfs Italië is voor de asieldwang gezwicht zodat we binnenkort nieuwe instroom kunnen verwachten in het kader van eerlijk verdelen zonder verder op de specifieke omstandigheden te letten. En Den Haag laat het gebeuren of wordt in Brussel weggehoond.


Iran
Iran blijkt gelogen te hebben over de levering van drones aan Rusland en ontkent nu de levering van raketten. Waarom zouden we de dictators in Teheran geloven, gezien eerdere leugens over kernwapenontwikkeling?

IS
Onbegrijpelijk dat de regering zich verschuilt achter een uitspraak van de rechter bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. Bij andere uitspraken – zoals schadevergoeding – wordt de rechter gewoon genegeerd en mag de Landsadvocaat de belanghebbende(n) kapot procederen.
En waar blijven de Kamerleden met aanpassing van de wet te eisen, zodat het Nederlandse paspoort wel vervalt?

Klimaatmiljarden
Premier Rutte lijkt met open ogen in de klimaatval te zijn gelopen van de
compensatie-eisers. Zijn pleidooi voor steun aan arme landen omvat geen voorwaarden, zoals geboortebeperking; definitie arme landen die wel geld hebben voor wapens, elites en maffia; definitie schade door klimaatverandering e.d.
Door nu al de ‘rijke’ landen – inclusief de olie- en gas producerende landen? – verantwoordelijk te stellen voor die steun, volgt hij precies de tienduizenden klimaatactivisten, wetenschappers, adviseurs en politici die hun gesubsidieerde inkomen (en vliegtickets) ontlenen aan hun eisen. Bij voorbaat daarvoor zwichten betekent straks betalen voor ontwikkelingshulp, energiehulp, CO2-reductie (bijna onmogelijk in ontwikkelingslanden) én vermeende gevolgschade. Want het wegzakken van een eilandje in de Malediven valt niet te verklaren uit een zeespiegelstijging met enkele centimeters, maar wel uit tektonische bewegingen in de aardkorst. Doch straks zullen alle armoede, overbevolking, natuurrampen, voedsel- en energietekorten de ‘schuld’ van het Westen zijn en niet van de overige olie- en gas producerende landen. Rutte heeft een voorzet gegeven, die ons land 20 miljard per jaar kan gaan kosten in plaats van de huidige 1,8 miljard, maar ook het dubbele als er weer handtekeningen worden gezet zonder de kleine lettertjes te lezen.

Klimaatsteun
De website-redactie van Follow the Money staat er om bekend gedegen onderzoek te doen. De bewering dat de ‘rijke landen’ reeds klimaatsteun hebben beloofd aan de ‘arme landen’ (100 miljard per jaar), moet dan ook serieus worden genomen. Niet alleen in het licht van de miljardenclaim vanuit Pakistan, maar vooral de absurditeit dat er westerse landen zijn, die de gehele economie (en vermeende klimaatschade) van arme landen kunnen ‘overnemen’, dat dergelijke enorme kosten tevens effect zullen hebben op het klimaat, en dat bekend is wie die rijke en wie die arme landen zijn.
Een gerelateerd probleemdossier is de bevolkingsgroei, de corruptie en de houding van onwillige rijke resp. olieproducerende landen. Anders gezegd: de bewering is te krankzinnig om waar te zijn, toch? Behalve voor premier Rutte die internationaal populisme bedrijft; niet alleen op klimaatgebied.

Milieuwetgeving
Weer heeft de Raad van State de regering met haar eigen milieuwetgeving om de oren geslagen. Kennelijk is in Den Haag nog steeds niet begrepen dat het slaafs volgen van de dictaten uit Brussel tot calamiteiten leidt. En niet alleen op milieugebied.

Mondige burgers
Sommige rechters hebben kennelijk een hekel aan mondige burgers die het op een rechtszaak laten aankomen als de aannemer prutswerk levert. Gewoon betalen; had je maar een expertiserapport moeten overleggen.
Hetzelfde fenomeen bij een docente die door een mannelijke collega werd lastig gevallen en dit niet geheim wilde houden. Gewoon ontslag wegens ‘verstoorde arbeidsverhouding’ met het christelijke schoolbestuur.
Idem een (ex-)gedetineerde die misstanden in de gevangenis naar buiten bracht. De vrijheid van publicatie ontnomen en veroordeeld in de kosten van het geding.
Hoe gevaarlijk is het dan om over minister Weerwind te schrijven dat hij vooral de belangen van de advocatuur dient met zijn EBI-beleid, terwijl vele andere misstanden onbesproken blijven?

NAVO
De Nederlandse voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, Bauer, sprak in Buitenhof ferme woorden over de rol van NAVO-strijdkrachten en de herbewapening daarvan. Daarbij moest hij toegeven dat Nederland (en Duitsland?) nog niet op oorlogssterkte zijn en dat de VS de beroemde 101 Airborne divisie zal sturen ter verdediging van een stukje grens van het NAVO-grondgebied. Dit is volgens hem belangrijk, omdat Russisch succes in Oekraïne kan betekenen dat daarna landen als Moldavië aan de beurt zijn.
Pardon, is dit een NAVO-belang en een reden om Oekraïne te steunen? Of zijn die
VS-troepen nodig, omdat Turkije niet van plan lijkt zich als betrouwbare partner te gedragen? Anders gezegd: de Russen wellicht zou kunnen aanmoedigen om meer landen bij de oorlog te betrekken; te beginnen met Wit-Rusland en daarna Finland? Finland, Zweden en de overige landen moeten zich afvragen of ze wel met dit Turkije in de NAVO willen zitten.

Pensioendossier
De vasthoudendheid van de voorstanders van nieuwe pensioenwetgeving – ondanks alle gefundeerde kritiek – doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan het verhullen van gestolen bonusmiljarden (inmiddels naar verluidt 14 miljard per jaar). Immers, de toekomstige accountantsverklaringen zullen nog minder inhoud hebben dan nu al.
En dergelijke bonussen kunnen (ook) worden beschouwd als zwijggeld. Zoals bijv. over de vermeende 50 miljard aan ‘kosten’ voor de transitie; wellicht is dit ronde bedrag reeds ‘verdampt’ (ontvreemd) en gaat het straks in feite over willekeurige méérkosten.

Politieke leugens
Niet alleen over het vermeende stikstofprobleem, de nieuwe pensioenwet en de immigratie worden politieke leugens verteld, maar nu ook over de Griekse buitengrens van Europa. En nog wel door de koning die niet geacht wordt dergelijke uitspraken te doen over een grens die zo slecht wordt bewaakt, dat Turkije naar verluidt € 6 miljard per jaar krijgt om daarbij te ‘helpen’. Want de EU wil geen gelukszoekers ‘terugdringen’, maar Turkije mag dit tegen betaling wel doen.
Zelfs een Grieks opvangkamp dat kennelijk door Den Haag wordt gefinancierd, werd naar verluidt bezocht alsof ‘uw grens, onze grens’ is.
Een blunder in strijd met het Dublin-akkoord en met het gezond verstand.
Want binnen ‘onze grens’ heeft iedereen het recht om hier asiel aan te vragen, terwijl Turkije allang geen uitgeprocedeerden en illegale grensoverschrijders meer terugneemt. Welke mafkees laat de koning zulke teksten uitspreken? In feite een politieke uitspraak, in strijd met het formele asielbeleid, of onthulde de koning het echte (geheime?) beleid uit Brussel...

Sabotage
Eigenlijk moeten de sabotagemaatregelen van de gemeentes bij geplande woningbouw als positief worden beoordeeld, omdat daarmee de fouten in het Haagse (en Brusselse) beleid zichtbaar blijven. Geen woningen bouwen en geen noodopvang betekent de bevolkingsgroei stoppen, de grenzen sluiten en het uitzettingsbeleid intensiveren.
Want zelfs over het beloofde onderzoek naar vakanties van statushouders in hun landen van herkomst (Eritrea/Ethiopië, Afghanistan, Irak, Syrië en Libanon) werd niets meer vernomen.
Pijnlijk is echter dat gemeentes ook vaak de huisvesting van gastarbeiders blokkeren; terwijl die niet nodig zouden zijn, indien de honderdduizenden werklozen aan het werk gingen op contracten waarmee hun ontslag eenvoudig is. Dan is dit meteen een testtraject om de arbeidssabotage door uitkeringsprofiteurs te registreren én af te straffen.

Verkeerspsychopaat
Een gestoorde autobestuurder met een straflijst van hier tot Tokio, rijdt bij rood licht twee meisjes dood. Doch kennelijk is het feit dat de autoriteiten hebben gefaald door eerder het rijbewijs niet in te trekken, reden om slechts 5 jaar op te leggen in plaats van de geëiste 10 jaar detentie.
Waar een man die zijn vrouw (en zichzelf) ernstig verwondde in een vlaag van verstandsverbijstering, met 12 jaar werd bestraft, plus een schadevergoeding en verlies van zijn AOW. Nu faalt de rechtsstaat opnieuw door de psychopaat geen tbs op te leggen naast de absurd lage straf.

Volkshuisvesting
We hebben een minister voor Volkshuisvesting (en Ruimtelijke ordening) die is afgebrand in zijn vorige functie. Het zal bovendien niet lang meer duren voordat de uitkomsten van het Duitse Corona-onderzoek ook hier bekend worden, maar dan nog versterkt door het IC-beddenonderzoek, mondkapjesonderzoek, de OMT-affaires en de RIVM-adviezen (onder meer verbod op bepaalde medicijnen).
Wat heeft deze minister in zijn nieuwe functie eigenlijk al gepresteerd, behalve beloftes?

VS-verkiezingen
De (conservatieve) Republikeinen worden vlak voor de midterm verkiezingen in de VS-staten – door de linkse media daar en in Europa – beschuldigd van activiteiten die in het recente verleden juist aan de Democraten konden worden toegeschreven. Nieuw zijn echter de ‘vrees’ voor verkiezingsfraude, wat overigens helemaal niet kon volgens Biden bij diens verkiezing, en voor succesvolle demonstraties zoals door de (rechtse) anti-abortuslobby. Daarbij wordt telkens verwezen naar de bestorming van het Capitool en de doden die daarbij zouden zijn gevallen. Doch hier lijkt niemand precies te weten aan welke zijde en waardoor (hartstilstand). Hoewel de FBI de kwalificatie ‘binnenlands terrorisme’ gebruikte – wat dus allang geobserveerd werd of had moeten worden – en andere commentators een ‘poging tot staatsgreep’ zagen, omvatte de harde kern van de actie slechts 150 man waarvan 50 nog dezelfde dag werden gearresteerd.
Intussen is de schade die ‘onze’ activisten aanrichten vele malen groter en heeft wel degelijk met de falende democratie, slap politieoptreden en dubieuze rechtspraak te maken.

WK voetbal
Natuurlijk gaat de koning naar het WK voetbal; net als een delegatie van het kabinet en andere politieke figuren (op eigen kosten?). Want wat is het verschil met de contacten met Erdogan, de Indonesische machthebbers, Chinese autoriteiten, Poetin, Saoedi-Arabië, de Palestijnse Autoriteit en Duitsland; om er maar een paar te noemen. Want het aantal landen waar ernstige misstanden worden verhuld of ontkend, omvat niet alleen Nederland en Qatar; zeker als het gaat om fatale arbeidsomstandigheden, uitbuiting of dodelijke milieuvervuiling.

60.000
Het aantal nieuwe asielzoekers blijft in 2023 op het niveau van dit jaar: 50.000. Dit is geen goed nieuws, want het betekent dat het beleid nog steeds faalt en dat zelf het uitstel van gezinshereniging geen effect heeft. Bovendien zijn dergelijke ramingen vaak aan de voorzichtige kant; inmiddels is er al sprake van 60.000. Dus waar blijven echte maatregelen, zoals volledig stoppen met nareizenden, geen ‘overname’ van gelukszoekers uit andere EU-landen, terugsturen van minderjarigen (opvang in het land van herkomst) en detentie – bij illegale grensoverschrijding en verblijf (uitgeprocedeerden) – tot uitzetting? En in ieder geval in Brussel gaan vertellen dat de grenzen worden gesloten, indien het asielbeleid niet verandert.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

maandag 31 oktober 2022

Wat gaat er mis in de wereld van huisartsen?

Kijk en luister goed, desnoods 2 keer en huiver. Waarom staat het volk niet massaal op voor deze helden waarvan we als het erom spant zo afhankelijk zijn? Dat geldt ook voor de dappere apotheker en Flavio Pascino en zijn team! Waarom mogen deze, en vele andere, wetenschappers hun onderbouwde verhaal niet op de staats-TV komen vertellen? Wij hoeven geen antwoorden op deze vragen want die weten we wel. Het zijn retorische vragen. Om moverende redenen hebben we de video onder de afbeelding moeten plaatsen. Meer belangrijke tekst én bronvermeldingen onder de video!   

Start de video, klik op de pijl in het midden. 
Ga voor bronvermeldingen betreffende de kwestie die in de video worden besproken naar 
>>> BLCKBX en scrol naar beneden. 

De website van >>> BLCKBX is in de rechterkolom van deze site permanent aan te klikken. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels

zondag 30 oktober 2022

Prikbord nr. 848 L.J.J. Dorrestijn

Bedreiging
Het is goed dat er aandacht voor de bedreiging van politici wordt gevraagd, maar tegelijk moet de vraag worden beantwoord: hoe erg is het? Bijvoorbeeld in vergelijking met rechters, officieren van Justitie, artsen, onderwijzers, politiefunctionarissen, gevangenispersoneel en medewerkers van de Sociale Dienst. Daarbij kunnen ook de uitlatingen van en intimidaties door politici zelf en leidinggevenden in genoemde categorieën – met name gevangenissen en politie – een rol spelen. Vóórdat ‘iedereen’ elkaar op de sociale media voor rotte vis uitmaakte, werd Pim Fortuyn al gedemoniseerd, gevolgd door Geert Wilders; ook door figuren die nu zelf beveiligd willen worden. En de laffe houding van sommige leidinggevenden heeft tot ernstige misstanden geleid in scholen, wijken, gevangenissen en bij de Sociale Dienst. In hoeverre het UWV en de douane eveneens worden geïntimideerd, kan ik niet beoordelen, maar valt niet uit te sluiten. Kortom, angst is nog steeds een slechte raadgever en niet iedereen kan worden beveiligd.

Droombaan
De enthousiaste VVD-vertegenwoordiger in het Europese Parlement wist het zeker: de elektrische auto was straks goedkoper, had lagere kosten en je zou er minder voor gaan betalen. Hé, zijn dit wel drie argumenten of is dit het moderne politieke geneuzel om verdere vragen te voorkomen? Want wat er gebeurt als de subsidie vervalt, China goud vraagt voor lithiumaccu’s en de elektrische netwerken moeten worden verdubbeld, was hem kennelijk ontgaan. En hoe vervuilend stroom is als het niet uit kerncentrales komt, blijft onbesproken. Zo kennen we de VVD inmiddels: dagdromend en goedgelovig tot op EU-niveau, net als in het asieldossier.
Intussen is Greta Thunberg wakker geworden en zoekt een opvolger voor haar ‘droombaan’: was toch vermoeiend om jarenlang onzin te beweren en boos te kijken. Misschien iets voor onze gesubsidieerde klimaatplakkers?

Italië
De nieuwe minister-president van Italië en haar kabinet moeten niet dezelfde fout maken als de afgetreden Britse premier, door haar rechtse resp. rijke ‘sponsors’ via wetgeving te belonen. Daar is gewoon geen geld voor, want de ‘rijke’ EU-landen zijn allang niet rijk meer en hebben dezelfde financiële problemen: inflatie, rente, energie, immigratie en een besluiteloze, verspillende overheid.
Daar komen de Brusselse dictaten nog bij, waarvan de Britten in ieder geval weinig last hebben, noch van de ECB-schuldenberg en de instorting van de Euro. De zeven magere jaren zijn begonnen, waarin alleen harde maatregelen bruikbaar zijn; ook voor de Italianen en de luchtfietsers in Brussel.

Kat
De vergelijking van Poetin met een kat in het nauw begint inmiddels te irriteren. Hij zit niet in het nauw en heeft verschillende opties open. Zelfs een verzoek om VN-troepen die de partijen moeten scheiden zodat hij in de nieuwe gebieden kan consolideren. Voorts heb ik moeite met het simplistische beeld dat een kernwapenoorlog ontstaat als één man op een rode knop drukt. Daar komt veel meer bij kijken en angst is in deze een slechte raadgever; het maakt ons in alle andere situaties (ook) chantabel. Niet alleen voor Rusland, maar tevens voor Iran, China, Noord-Korea en Pakistan.

Militaire robots
De Koninklijke landmacht experimenteert met gewapende robots die soldaten in voorste lijn zouden kunnen vervangen(?) Een merkwaardige bewering, omdat robots kwetsbaar zijn en heel duur, ook in onderhoud.
De computer van een gevechtsveldrobot moet meer kunnen dan van een gevechtsvliegtuig met piloot of een drone (zonder afstandsbesturing) en bovendien bestand tegen de schokken van het boordwapen en van de inslagen van vijandelijke (pantser)projectielen, bijv. van 20 of 40 mm.
De gewenste pantsering kan zo zwaar zijn dat het voertuig een brandstofmotor of zeer grote accu’s nodig heeft, die ‘ergens’ moeten worden opgeladen. Een hoge officier heeft het zelfs over een ‘zwerm’ van meerdere robots die door een operator (vanuit een pantservoertuig met computerschermen) worden aangestuurd. Na hoeveel uur moet deze worden afgelost?

Doch in tegenstelling tot een drone, moet de robot zelf dekking kunnen zoeken, ook in straatgevechten (deuren openen?). Heggen, struiken en kraters ontwijken; rookgranaten afvuren; gebieden zuiveren; (mijn)hindernissen aanleggen; artilleriedoelen opsporen; omhoog ‘kijken’ naar sluipschutters en omlaag naar mijnen; bestand zijn tegen elektronische oorlogvoering (stoorsignalen); te vervoeren zijn op militaire voertuigen; met voldoende snelheid een tegenaanval kunnen uitvoeren en geen (te) hoog brandstofverbruik hebben.
En dan nog kan een robot geen krijgsgevangenen maken, geen gewonden verzorgen/afvoeren, geen schuttersput graven, geen sloten passeren, niet zelf aftanken of munitie aanvullen, en geen (kleine) reparaties uitvoeren. Als er tevens een ‘leger’ aan onderhoudspersoneel benodigd is, terwijl de opleiding van operators niet simpel zal zijn en het vuren op eigen troepen niet valt uit te sluiten, dan verdient het hele project heroverweging. Want de voorste lijn (moeten) terugtrekken in het tempo van robots, brengt ons terug in het tijdperk van de voetinfanterie. In ieder geval ongeschikt om vluchtelingen te beschermen/helpen, kampen te bouwen, voertuigen te controleren, huizen te doorzoeken, mortiervuur te leiden en sluipschutters te bestrijden.

OMT-geheimen
Waarom moeten de geluidsopnamen van het OMT-overleg vernietigd worden? Het ging om duizenden mensenlevens en miljarden aan kosten en schade. Is men bang dat bij de Corona-enquête de geheime blunders en belangen bekend worden? Want schriftelijke verslagen zijn veel eenvoudiger te manipuleren dan die geluidsopnamen. En de vermeende leugen van minister Kuipers is kenmerkend voor de gang van zaken die veel groter is dan de toeslagenaffaire.

Misverstand
Er zijn nog steeds briefschrijvers (Telegraaf 21/10) die niet weten wat een zzp-er is.
Ze vinden het ‘normaal’ om € 60 per uur te betalen aan een dakdekker, loodgieter of automonteur, maar dat dit vaak ook zelfstandigen zijn ontgaat hen kennelijk.
Een zzp-er in de bouw die € 25-30 per uur verdient, moet alles zelf betalen en wordt
niet doorbetaald als er geen werk voor hem/haar meer is. De ‘tijdelijke werkgever’ (opdrachtgever) betaalt bovendien geen pensioen- en andere premies, geen reiskostenvergoeding of vakantiegeld, geen ziekte-uitkering (aanvulling), geen gereedschap/-verzekering, geen ouderschaps-/zwangerschapsverlof, geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering etc. De bewering dat een zzp-er duur(der) is dan iemand met een vast contract, die niet meteen ontslagen kan worden als hij/zij de kantjes eraf loopt, kan gewoon niet waar zijn. Terwijl de zzp-er vaak 10 uur per dag moet werken en reizen, soms ook op zaterdag, om boven het minimum-nettoloon uit te komen.

Slijtage-oorlog
De oorlogsmisdaden van Poetin tegen de bevolking van Oekraïne zijn niet anders dan de luchtbombardementen op Duitse (en Nederlandse) steden in WO II. Het enige verschil is dat toen beide partijen dergelijke schendingen van de conventie van Genève op grote schaal pleegden.
Hoe lang Oekraïne de slijtage-oorlog kan volhouden, hangt mede af van de (financiële) steun van de westerse landen, die ook uitzicht moet bieden op voldoende herstel na de oorlog. Van een blanco cheque kan echter geen sprake zijn, gezien de gevolgen van de sancties tegen Rusland en de houding van bepaalde EU-landen. Er zijn al te veel cheques uitgedeeld aan de zuidelijke EU-landen en de protesten in Frankrijk laten zien dat er niet veel méér van de bevolking kan worden gevraagd. Hoe lang de vakbonden hun slijtage-oorlog daar (kunnen) volhouden, hangt af van de noodzaak het stakingsrecht nu te beperken. Dit had al veel eerder moeten gebeuren, want het misbruik is onaanvaardbaar.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

donderdag 20 oktober 2022

Prikbord nr. 847 L.J.J. Dorrestijn

Brevet van onvermogen
Tijdens de verhoren over de Groningse gasschandalen, is een ding duidelijk geworden: men wist het, men zweeg en liet de Groningers in de steek. Juridisch getouwtrek over de verantwoordelijkheid voor de schade, de hoogte van de schadevergoedingen en de wijze van uitbetaling (verzekering, gaswinningsbedrijven en overheid) had kennelijk alleen tot doel om zo lang mogelijk door te gaan met de gaswinning. En daarvoor zijn ministers aansprakelijk; dus hoe lang duurt het om de individuele schade-ramingen te maken en te beginnen met uitbetalen.
Daarna kan het verhaal op de bedrijven en verzekeraars beginnen, maar hier hoeven de Groningers niet op te wachten. Of heeft het kabinet er toch niets van geleerd?

Bondskanselier Scholz
Nederland is niet het enige EU-land waar politici samenwerken met criminelen of deze faciliteren. In Duitsland ligt bondskanselier Scholz (SPD) onder vuur wegens zijn vermeende inspanningen als burgemeester van Hamburg om een bevriende bankier het ontvreemden van 170 miljoen belastinggeld toe te staan. Welke mentaliteit hiervoor nodig is, zien we ook in de Haagse schandalen, maar Berlijn gaat nog een stapje verder. De dienstdoend voorzitter van de onderzoekscommissie heeft destijds als advocaat samengewerkt met de adviseur van de belastingdieven. Waarom onderzoekt het OM dit dossier (nog) niet of is men bang voor dezelfde uitkomst als destijds bij de Deutsche Bank, waar de rechtbank een dossier over 100 miljard (!) liet ‘verjaren’? Met voorgangers als Kohl, Schröder en Merkel is de verkiezing van Scholz niet verwonderlijk; wel de kritiek die men in Berlijn heeft op andere corrupte landen.

Defensiesamenwerking
Waarom minister van Defensie Ollengren mee moest met het staatsbezoek aan Zweden, is onduidelijk, evenals haar vage ‘verklaring’ voor de media. Het tekenen van een overeenkomst; waarover? Defensiesamenwerking bestaat al lang met Zweden en materieelstandaardisatie met een nieuw NAVO-land moet aan NAVO-normen voldoen; niet aan Haagse bla-bla. Dus hier geen nieuwe munitiefabriek bouwen, maar een fikse order in Zweden plaatsen; samen met de Duitsers die sinds Merkel en Von der Leyen naar verluidt alarmerende tekorten hebben.

EU-jaarrekening
Wederom zijn er in Brussel miljarden uitgegeven, waarvoor geen verantwoording of budget bestaat. Na het afkeuren van de ‘jaarrekening’ hoort men hier niets meer
over, want corruptie, verspilling en machtsmisbruik zijn al heel lang kenmerken van de EU-organisatie. Ook over het bankentoezicht wordt niets meer vernomen, terwijl zelfs de Duitse banken naar verluidt de overheid voor 35 miljard(!) hebben bestolen, en de Corona-pot is slechts om te graaien zonder regels, laat staan terugbetaling. Kennelijk is dit besmettelijk, want de bestuurscultuur in bijna alle EU-landen heeft veel gemeen met die van de bende van Brussel.

Franse kernwapens
Volgens de media heeft president Macron duidelijk gemaakt dat de Franse kernwapens niet worden ingezet tegen de troepen van Poetin in Oekraïne. Kennelijk beslist dit NAVO-land zelf wat een ernstige bedreiging is (voor Parijs?), net als Erdogan die – kennelijk zonder instemming van de NAVO – met Poetin overlegde of Turkije gasdistributeur voor de Europese landen zal worden. Intussen worden in Turkije de oppositie, demonstranten en media nog verder monddood gemaakt, zodat kritiek op de dictatuur er zal verstommen. Zoals in Iran, Rusland, Wit-Rusland, China en Noord-Korea; alleen zijn die landen geen NAVO-lid ter bescherming van de vrije, democratische wereld waarin de mensenrechten, westerse leefwijze en internationale rechtsorde worden verdedigd.
Zo nodig met kernwapens.

Helaas gelijk
Klokkenluiders die al jarenlang de schandalen van de Rutte-kabinetten aan de kaak stellen, krijgen helaas telkens gelijk in rapporten, parlementaire enquêtes en onafhankelijke media. Geen ministerie blijft uitgezonderd; zelfs niet van Algemene Zaken met zijn verantwoordelijkheid voor onder meer het koningshuis. Onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer en de Raad van State geen enkele poging doen om het tij te keren en tot verantwoord landsbestuur te komen. Daarbij spelen niet alleen het gebrek aan onafhankelijkheid een rol, maar ook de geestelijke luiheid of incompetentie om de problemen te onderzoeken, de rapporten te lezen – ook van de Algemene Rekenkamer –en een eigen oordeel te vormen. Welke belangen zijn hier in het geding en welke integriteit is er nodig om het kabinet een spiegel voor te houden? Bijvoorbeeld over heel zuinig omgaan met belastinggeld, wat iets anders is dan bezuinigen.

Profiteurs
Statushouders die ontslag nemen zodra ze over een woning en toeslagen beschikken, bewijzen weer eens dat onze wetten niet deugen en dat hier mensen komen (met recht op gezinshereniging) die zelfs geen gelukszoekers zijn, maar ordinaire profiteurs. Hoe dit mogelijk is – met dank aan Vluchtelingenwerk en de rest van de asielindustrie – mogen de verantwoordelijke politici uitleggen, maar dat een status tijdelijk dient te zijn en afhankelijk van het gedrag van dergelijke economische ‘vluchtelingen’ is duidelijk. Nederland is het luilekkerland van Europa geworden voor asielzoekers die vaak (50%) naar verluidt na 6-10 jaren nog niet werken en daarmee hun gezin een dubieus voorbeeld geven.

Rechtspraak
Er worden al zoveel criminele zaken geseponeerd of zelfs genegeerd dan wel verwezen naar de civiele rechter (oplichting), maar dat zelfs lopende zaken moeten worden gestopt wegens capaciteitsgebrek bij de rechtbanken, is absurd. Daar komt nog een tekort aan officieren van Justitie bij – worden die te vaak bedreigd?, (financiële) rechercheurs en aan (jeugd)gevangeniscapaciteit resp. behandelcapaciteit.

Misschien moet er (veel) minder geld naar cultuur of topsport of BuZa of gesubsidieerd activisme en meer naar de basisbehoefte van veiligheid en rechtszekerheid?

Reclamebord
Waar hoofddoekjes in openbare functies e.d. terecht nog steeds verboden zijn, willen
de gender-drammers nu ook voetballers gaan gebruiken als reclamebord voor hun belangen. Doch die zijn in de wet al geborgd en als daar iets aan ‘mankeert’, moeten de activisten bij de politiek zijn. Juist bij het weigeren van een regenboogarmband mag in dit vrije land iedereen zich beroepen op zijn persoonlijke opvattingen.

Voetballers die een protestband dragen tegen deelname aan de WK in Qatar zijn daarom m.i. veel relevanter.

Uitspraak Raad van State

Dat de Raad van State bekend staat om haar politieke uitspraken, is niet nieuw. De goedkeuring van het financiële beleid van de islamitische Haga-school is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Immers, nagenoeg alle scholen en gemeentes sjoemelen met geld, hebben onnodige reserves, doen niet-efficiënte uitgaven en hebben soms last van belangenverstrengeling. Doch niet in die mate dat de minister ingrijpt. Hier was dus meer aan de hand, doch niet volgens de Raad.

Vluchtelingenhulp
Met de schandalen uit het verleden in het achterhoofd, lijkt het gewenst kritisch te kijken naar de besteding van ruim 170 miljoen euro in Oekraïne.

De tv-reportage van Jeroen Pauw leverde weinig concrete feiten, mede doordat die meer ramptoerisme omvatte dan bewijzen van humanitaire hulp door de vele Nederlandse organisaties. Het MAX-interview met directeur Ceelen van de Stichting Vluchteling en de SHO (Samenwerkende HulpOrganisaties) leverde meer informatie op zonder enig bewijs. Ze beweerde zelfs dat sommige organisaties contant geld uitdelen, hetgeen rekening en verantwoording nagenoeg onmogelijk maakt. Het Rode Kruis blijkt haar deel in ‘verschillende landen’ uit te geven, waarvoor het geld echt niet was bedoeld. In aanmerking genomen dat ook andere (buitenlandse) hulporganisaties hun steentje bijdragen, lijkt het volstrekt uitgesloten om vast te kunnen stellen waar en hoe de hulp-miljoenen worden besteed. En dit is precies wat de vage antwoorden van mevrouw Ceelen bevestigden, terwijl de directeur van het Rode Kruis alleen kon jammeren over haar eigen gevoelens en de ‘beelden’. De nationale zieligheidsindustrie in optima forma.

Timmermans
Timmermans en de milieumaffia zijn kennelijk zo bang dat in Nederland het gezond verstand terugkeert en Natura 2000 wordt herzien, dat ze nu alle natuur onder hun regels (dwang) willen laten vallen. Het Haagse antwoord daarop kan simpel zijn: eerst de grenzen mogen sluiten, iedereen van een bewoonbaar huis voorzien zonder natuurcompensatie, de stikstofdwang opheffen en pas dan kijken hoeveel natuur er in Nederland én Europa nog over is om te beschermen. Want wie zich tijdens een allesverwoestende oorlog nog druk maakt over de ‘postzegel’ Nederland, terwijl
allerlei vermeende deskundigen een atoomoorlog ‘voorspellen’, is alleen nog geschikt om EU-commissaris te zijn.

Vluchtelingenkampen
Wat bedoelt mevrouw Ceelen (Stichting Vluchteling) precies; dat de vluchtelingenkampen in Griekenland – waar haar stichting zich ook al mee bezighoudt – een reden zijn om daar niet op staatsbezoek te gaan? Dan kan ik nog 10 andere redenen bedenken om bepaalde landen te mijden zonder dat Nederland daar iets moet ‘corrigeren’. En welke landen moeten Den Haag mijden vanwege de vele misstanden hier, zoals de dreiging voor koningshuis en bezoekers, de witwascorruptie van banken, de toestroom van (profiterende) gelukszoekers, de drugscriminaliteit, de graaicultuur en het stupide milieubeleid?

VVD
De VVD wilde gemeentes niet dwingen om statushouders met voorrang een woning aan te bieden; kennelijk bang voor de gevolgen bij de komende verkiezingen. Maar laat zich wel dwingen door Brussel, de rechter en de coalitiepartners om alsnog die huisvestingsplicht op te leggen, de grenzen open te houden voor gelukszoekers en minderjarigen, en de uitzetting van uitgeprocedeerden te traineren. Dat de onwetende achterban van de CU dit ‘vergeet’ is echter geen garantie voor de reactie van de VVD-kiezers.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.

dinsdag 11 oktober 2022

Prikbord nr. 846 L.J.J. Dorrestijn

Criminele staten
Landen met veel bossen dragen in hoge mate bij aan de productie van zuurstof, tenzij het om naaldbomen gaat. In Duitsland zijn die in bepaalde gebieden geleidelijk aan het verdwijnen door de omgevingsfactoren. Daarom zijn regenwouden zo belangrijk, doch daar vindt op grote schaal ontbossing plaats met medeweten van de regeringen. Brazilië en Indonesië overwegen zelfs dit fenomeen naar verluidt te gebruiken om andere landen te chanteren: betalen of…Steeds meer zijn het de criminele staten en psychopatische dictators die bepalen hoe het verder gaat met deze wereld; vooral ten nadele van de eigen bevolking. De VN staat hier kennelijk machteloos tegenover en de voorbeelden uit het verleden bevestigen dit. Binnenkort kunnen we terugzien op een ontstellende reeks van 100 jaar slappe knieën sinds 1923, met honderd miljoen doden tot gevolg, en we hebben er niets van geleerd.

Drinkwater
Er is in dit land helemaal geen tekort aan zoet water; we laten het gewoon de zee in stromen. En wie meent dat ontzilting van zeewater – ondanks de benodigde pijpleidingen – goedkoper is dan rivierwater zuiveren, zou kunnen nadenken over ‘ontzilting’ van IJsselmeerwater of zelfs brak water uit de Dollard. Maar daar is helemaal geen aanleiding voor, anders dan de verspilling van drinkwater door datacenters e.d. Ook de gigantische voorraden in de Biesbosch en de vele meren in ons land zijn geen reden om over tekorten, prijsverhoging en ontzilting te leuteren. Daarbij spelen andere factoren en belangen.


Energietarieven
In de hele discussie over de buitenproportionele stijging van de energietarieven, vallen enkele zaken op. Niemand lijkt te hebben nagedacht over de gevolgen van de verkoop van onze energiebedrijven, over de (strategische) kwetsbaarheid van de afhankelijkheid van een bepaalde leverancier en over de technische kwetsbaarheid van pijpleidingen, netwerken, opslagtanks en pompstations. Daarnaast ontbreken er nog steeds lijstjes over de inkooptarieven in de verschillende (EU-)landen; ook van autobrandstoffen en atoomstroom. Want zonder oorlog in Oekraïne had Moskou de prijzen eveneens kunnen opdrijven, zoals nu gebeurt door de kartels.
En tot slot maakt Brussel zich druk over gezamenlijke inkoop, uiteraard met korting voor de zuidelijke landen, wat nog ondoorzichtiger is dan nationale inkoop, maar ontbreekt een plan voor het oplossen van de problemen op de korte en middellange termijn. Welke taboes worden doorbroken, welke prioriteit krijgt het beveiligen van energiesystemen (onderzeese leidingen kunnen elke dag worden opgeblazen), welke anti-kartelmaatregelen worden van kracht en welke elektriciteitscentrales worden verboden dan wel verplicht gecontinueerd en uitgebreid? En niet, welke geldstromen er nu weer naar het zuiden moeten gaan.

Europese eenwording
In Praag vindt een conferentie plaats in het kader van de beoogde Europese politieke eenwording. Het is een raadsel wat de Turkse president van een niet-Europese, islamitische dictatuur daar te zoeken heeft. Vervalt Duitsland met de Europese ‘dictator’ Von der Leyen in oude fouten? Want hoe kan Brussel nog verwijten maken aan EU-landen die ‘vriendjes’ willen blijven met Poetin of de rechtsstaat manipuleren of een buurland bedreigen of corrupt zijn (o.a. Malta)? Of is het Macron geweest, die zelf onder vuur ligt van de nieuwe premier van Italië. De wereld heeft genoeg aan één VN waarin dictators gewoon welkom zijn.

Inflatie
Ook in België hebben ze het rekensommetje gemaakt en ontdekt dat de koopkracht van de Euro in de voorgaande 20 jaar met 25% is gedaald. De kunstmatig lage rente gaf dus een volstrekt vertekend beeld van de werkelijkheid. Nu komt daar nog 10-15% bovenop zodat de waarde van de pensioenreserves, spaartegoeden en ook (hypotheek)schulden met tenminste 1/3 is afgenomen.
Slecht nieuws voor de hypotheekverstrekkers en gepensioneerden; goed nieuws voor de staatsschuld die dus best een beetje omhoog kan. Al was het maar om de 10% ‘armen’ die ons land straks ‘rijk’ is aan het werk te krijgen tegen een toereikend minimumloon. Daarbij zal de regering zich moeten herbezinnen op het asielbeleid en de werkelijke cijfers moeten publiceren, ook van de kosten en criminaliteit/illegaliteit, alsmede op het toelaten van de gezinnen van gastarbeiders uit EU-landen. De terugkeerregeling met Marokko voor gelukszoekers is pas een begin; niet alleen omdat dit allang had moeten worden afgedwongen, maar ook omdat het percentage daarvan binnen de totale instroom veel hoger is dan officieel wordt toegegeven.

Justitie
Onze ministers van Justitie en Rechtshandhaving hebben er kennelijk behoefte aan zich met proefballonnetjes bezig te houden, terwijl Justitie toch barst van de echte problemen. Wie zit er te wachten op het standpunt dat DNA-banken juridisch niet gebruikt kunnen worden voor cold case zaken?
Is dit een blunder en van wie dan; de minister voor juridische zaken? Juist ja. En die vrijlating van moordenaars na 25 jaar zou toch geen automatisme worden; waarom moet de samenleving dan daaraan ‘wennen’?

Menswaardige opvang
Wat weet de rechter eigenlijk van die tienduizenden gelukszoekers die zich hier melden. Waar hebben die geleefd voordat ze in Duitsland in de lange-afstandsbus naar Nederland stapten. Niet in tentjes, want die worden door de hulpverleners verstrekt voor de deur van het aanmeldcentrum. Een opvang van bed, bad en brood is volgens Vluchtelingenwerk, en dus de rechter, niet menswaardig. In Canada is het gewoon een cel in afwachting van uitzetting. In Afrika zijn het de tenten van UNHCR; waarom moeten er dan hier meer privacy en douches komen?
En wie controleert of deze ‘vluchtelingen’ niet reeds in een ander EU-land zijn onderzocht of een status (uitkering) hebben onder een andere naam. Of daar hun familie achterlaten totdat ze in Nederland hun doel hebben bereikt? Wie regelt die reis voor hen of kunnen ze dit zelf betalen? In vele gevallen zijn valse papieren gewoon te koop en meerdere identiteiten is normaal voor activisten, terroristen en criminelen. Nederland moet het Deense (en binnenkort Engelse) voorbeeld volgen: alleen een tijdelijke status, opvang in het buitenland en geen ‘hulpverleners’ die rechtszaken aanspannen over de onmenselijke behandeling in de noodopvang nadat ze eerst de gelukszoekers zouden hebben geholpen Europa binnen te komen.

Staatsschuld
Sommige briefschrijvers maken zich ongerust over de 20 – 40 miljard aan energiecompensatie, die door de staat zal worden teruggevorderd via de belastingen. Dat we allang de staatsschuld vergroten door het verdwijnen van 20 miljard bij verschillende ministeries die geen verantwoording (kunnen) afleggen, is hen blijkbaar niet bekend. Noch de hoogte van de schulden van de ECB waarvoor wij mede garant staan, omdat Italië en Griekenland die nooit zullen terugbetalen. Of de diefstal van naar verluidt 5 – 10 miljard (van totaal 14,5 miljard ‘vergoedingen’ en bonussen) uit de pensioenfondsen door de beheerders. Bovendien is energiecompensatie van ‘levensbelang’; wat van een heleboel andere uitgaven niet kan worden gezegd. Zo bouwen we ziekenhuizen in het (corrupte) buitenland terwijl er hier een beddentekort is en wachttijden van 8 maanden en meer. En de kosten van immigratie en stikstof rijzen de pan uit. 500 boeren uitkopen tegen gemiddeld 5 miljoen kost ‘slechts’ 2,5 miljard voor ‘natuurherstel’ die hier belangrijker is dan mensen, woningen, voedselproductie en welvaart. Gewoon de staatsschuld vergroten met 15% ; in balans met de verwachte geldontwaarding die wellicht al 20% bedraagt en voor gepensioneerden 30%.

Stank voor dank
Dat Rutte ons land geen dienst heeft bewezen toen hij twee maal door de pomp ging in Brussel – ECB-’leningen’/opkopen schulden en Coronafonds – staat wel vast. Doch nu zal hij zijn poot stijf moeten houden tegenover de Italianen die wederom met een ongekende verwijt-campagne druk uitoefenen op Nederland en Duitsland om tot collectieve energie-inkoop te komen in de EU. Zelfs collectieve prijsafspraken, anders dan offertes aan alle EU-landen, gaan al te ver. Want Italië wil dat Brussel tekent voor die leveringen, zodat het gas blijft stromen als Italië niet betaalt. Dat Italië geen geld heeft – ondanks de enorme schuldenverlichting door de ECB – is al aangekondigd en de nieuwe regering zal nog meer geld nodig hebben dan de vorige. Indien de noordelijke landen daar niet aan meewerken worden ze brutaal geschoffeerd: solidariteit op z’n Italiaans. Ofwel stank voor dank van een land dat weigert te hervormen en zijn schulden te betalen.

Tweederangs burgers
Honderdduizenden Nederlanders vragen zich af hoe lang zij al tweederangs burgers zijn, die niet alleen een topzware overheid moeten dragen, maar ook de misstanden in de zuidelijke EU-landen, de klimaatdwaasheden, de (zeer) vele gesubsidieerde baantjes, de verdwenen miljarden, de bonussen, de gelukszoekers en de huisvestingsvoorrang voor statushouders. Juist deze voorrang lijkt nog steeds veel gelukszoekers aan te spreken, terwijl kennelijk ‘iedereen’ tot de noodopvang moet worden toegelaten. Waarom? Immigranten uit veilige landen e.d. hebben hier niets te zoeken en zelfs hun tentjes zouden verboden moeten worden. Maar Vluchtelingenwerk en de zieligheidsindustrie zijn kennelijk belangrijker dan hardwerkende Nederlanders die zelfs geen huurhuis kunnen vinden of betalen en die de immigratieproblemen elke dag meer geld zien opslokken; inmiddels honderden miljarden sinds het opengooien van de grenzen sinds 1986 (Schengen). Met busladingen komen ze dagelijks vanuit Duitsland aangereisd zonder enige controle. Waarom vooral moslims zo graag naar Nederland (of Engeland?) willen is een raadsel; of toch niet?

Verdrag
Engeland verwacht dit jaar meer dan 60.000 mensen die illegaal het land binnendringen, vooral vanuit Frankrijk, te moeten opvangen. Neen, niet alleen volgens het vluchtelingenverdrag, want dan is Frankrijk aansprakelijk volgen de daar geldende EU-regels, maar tevens op grond van een onbekend verdrag over Moderne Slavernij. Zou dit laatste ook deel zijn van de (geheime) afspraken met Brussel, waar premier Rutte telkens naar verwijst? Want dan is duidelijk dat niet alleen Albaniërs uit een kandidaat EU-land (!) moeten worden toegelaten, maar de halve wereld. Ook de Britten weten kennelijk niet waar ze destijds hun handtekening onder hebben gezet. En ‘de controle geschiedt aan de buitengrenzen van het Schengengebied’, dus de Franse (en Ierse) kust, is een van de grote EU-leugens, net als het Dublin-akkoord.

Woningdeling
Twee generaties geleden was woningdeling – met name vlak na de oorlog – heel normaal. Met de huidige energieprijzen kunnen huurders gedwongen zijn zelf kamers te verhuren. Het verdient daarom aanbeveling de (fiscale) regels op dit punt te versoepelen, ook voor huurders met een uitkering, want ‘tiny’ huizen lijken geen oplossing te bieden voor studenten, gastarbeiders, alleenstaanden, partners zonder kinderen en statushouders. Zeker niet op korte termijn en zonder illegale verhuur/bewoning. Bovendien zijn er steeds meer bezwaren tegen de gettovorming bij de minimalistische of collectieve huisvesting van gastarbeiders en statushouders.

L.J.J. Dorrestijn  |  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.