KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 7 februari 2019

Veel gerechtelijke zwendel zaak Klokkenluider Nico van den Ham. Mails van trollen welkom bij rechter Spruit!

Hieronder een brief die Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham onlangs naar rechter mw. mr.  H.E. Spruit stuurde. Dit naar aanleiding van een e-mailtje van tuinkabouter Arjan Gelder aan die rechter. Arjan Gelder doet zich voor als voorzitter van de zogenaamde politieke beweging 'Wil Nu' die hij samen met zijn vrouw runt. 'Voorzitter' Gelder bemoeit zich ongevraagd met zaken van anderen en richt daarmee enorme schade aan. Enkele jaren geleden werd Arjan Gelder op social media door een aantal vrouwen herhaaldelijk beschuldigd van verkrachting. Uit onderstaande brief blijkt dat Arjan Gelder nu, voor de derde keer, zijn pijlen op Nico van den Ham heeft gericht. De rechtszaak van 14 februari 2019 is door het gedoe van Arjan Gelder opnieuw uitgesteld! Later op deze site meer over Arjan Gelder. Hieronder de brief én een reactie van de rechter. Waar de rechtszaak over gaat en hoe het allemaal zo is gekomen, is te lezen in deze >>> onlangs geschreven brief aan de rechter


Aan rechter mw. mr. H.E. Spruit


N.G. van den Ham                                                       Amsterdam, 29 
januari 2019
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com             (brief in Pdf bestand klik >>> hier)   
Tel: 06-19215778

Betreft:       parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17  en 96-028859-18,                                      
                  Brief Arjan Gelder
                  Extreem misdadige werkwijze van vele officieren van justitie
                  en meerdere rechters (alle) in de zaak met de hierboven vermelde
                  parketnummers

Rechter mevrouw mr. Spruit,

Op 18 januari 2019 ontving ik van mijn advocaat, mr. J.M.R. Vlaar, een e-mail met daarin 2 bijlagen. Één van die bijlagen betreft een brief. Dat zeer slecht geformuleerde schrijven gaat over mijn persoon. In de brief staan meerdere onwaarheden opgeschreven. De brief is op 11 januari 2019 in een bijlage van een e-mail door de heer Arjan Gelder naar uw rechtbank toegezonden en aan mijn dossier toegevoegd.
 
Het is belangrijk in deze om te vermelden dat Arjan Gelder een heel klein mannetje is die door zijn geringe lengte in hevige mate lijdt aan een minderwaardigheidscomplex. De heer Gelder wil graag heel belangrijk zijn en compenseert zijn geringe lengte door zich voorzitter te noemen van zijn politieke beweging Wil Nu.

Die politieke beweging, zoals hij het zelf noemt, bestaat uit Gelder zelf en zijn vrouw. Af en toe weet Arjan een ander te bewegen om mee te doen aan zijn politieke beweging. Echter, er ontstaat dan elke keer al snel ruzie en dan 'runt ' Arjan zijn politieke beweging Wil Nu, die nergens officieel geregistreerd staat, weer samen met zijn vrouw. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar nooit iemand op komt dagen. Maar… Arjan Gelder zet gewoon door en wordt na de volgende verkiezingen Tweede Kamerlid, zo beweert hij al vele jaren. Eenmaal Tweede Kamerlid, dan zullen er dankzij Wil Nu grote veranderingen in de Nederlandse politiek gaan plaatsvinden, zo bralt Gelder dagelijks op internet verder.

De heer Gelder stuurt graag e-mails naar in zijn ogen belangrijke personen.
Als hij bij hoge uitzondering dan eens een antwoord daarop krijgt, geraakt Arjan in staat van euforie. Ook bezoekt de kleine voorzitter van Wil Nu zoveel mogelijk bijeenkomsten waar één of meer bekende Nederlanders aanwezig zijn. Als zo'n BN'er tijdens zo'n bijeenkomst Arjan vriendelijk toeknikt of zelfs ook nog wat tegen hem zegt, belt Arjan daarna massaal anderen om dit belangrijke nieuws aan hen mede te delen! 

De heer Gelder houdt anderen voor dat hij, als voorzitter van de politieke beweging Wil Nu, in problemen verkerende medemensen (het liefst vrouwen!) helpt om uit die problemen te komen. Vrijwel al die kwetsbare medemensen die door de voorzitter zouden worden geholpen, zijn in plaats daarvan slachtoffer van Arjan Gelder geworden. Zij werden financieel door hem benadeeld of hij heeft hun zaak op een andere wijze verprutst. Zo'n 2 jaar geleden verklaarden een aantal door Arjan 'geholpen' vrouwen op social media dat de heer Gelder hen had gedwongen hem seksueel te bevredigen of op wat voor een wijze dan ook had verkracht.

De heer Gelder stuurt regelmatig leugenachtige brieven betreffende mijn persoon aan organisaties en personen die het niet goed met mij voor hebben. Ik ondervind hier heel veel last van. Gelet op onder andere het hiervoor vermelde, wil ik absoluut niets te maken hebben met Arjan Gelder!

In mijn vorige brief, gedateerd 18 januari 2019, aan u rechter mevrouw mr.
H.E. Spruit, heb ik uitgelegd dat bijna al mijn brieven, die ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, door het Openbaar Ministerie waren zoekgemaakt. Die brieven waren geadresseerd aan de vele samenspannende officieren van justitie die beurtelings op mijn zaak met bovenvermelde parketnummers waren gezet. Die brieven kwamen de officieren van justitie die ook nog eens met meerdere rechters, die zich ook met mijn zaak hebben beziggehouden, onder één hoedje speelden, niet zo goed van pas.

Door mijn vasthoudendheid  en het opnieuw afgeven van de brieven tegen ontvangstbewijzen, heb ik kunnen bewerkstelligen dat even later alsnog werd erkend dat de brieven aan het dossier waren toegevoegd. Antwoord op die brieven heb ik nooit gekregen. Op de laatste brief, met nagenoeg dezelfde inhoud als alle andere voorgaande brieven, heb ik een afwijzende reactie gekregen. Maar dat was omdat die laatste brief het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak wél goed van pas kwam omdat toen de termijn betreffende mijn verzoeken in die brieven, door het zogenaamde zoekmaken en het niet reageren, was verstreken.

Ik woon al meer dan 6 jaar rechtszaken bij die gaan tussen partijen waarvan de één veel groter is dan de andere of de ene partij door de rechter veel belangrijker wordt geacht dan die andere. Ik ben dus heel wat gerechtelijke zwendel, ook in mijn eigen voorgaande zaken, gewend.
Toch was mijn verbijstering weer groot toen mij werd medegedeeld dat de e-mail met als bijlage het schrijven van de heer Gelder onmiddellijk na ontvangst aan mijn dossier was toegevoegd. Ten eerste omdat dat ongebruikelijk en uitermate ongepast is, maar meer nog omdat al mijn zorgvuldig geschreven brieven die ik persoonlijk tegen ontvangstbewijzen heb afgegeven op allerlei wijzen worden genegeerd. Als ik mij over dat zoekmaken en dus niet beantwoorden van mijn brieven beklaag, dan krijg ik daarop ook weer geen enkele reactie. 

U heeft als rechter, en dus verantwoordelijk voor een eerlijke, integere procesgang, toegestaan dat de e-mail met bijlage van de heer Arjan Gelder, die geen partij is in de zaak met bovenvermelde parketnummers, onmiddellijk na ontvangst aan mijn dossier is toegevoegd. Een leugenachtige brief van een buitenstaander die wél goed van pas komt bij het nog meer kapot maken van mijn persoon, dan dat ik al kapot gemaakt ben.

Door dit toe te staan rechter mr. Spruit, geeft u duidelijk aan dat ook u graag meewerkt aan het verder slopen van klokkenluider, melder van misstanden en journalist, Nico van den Ham. Vanwege de aanhoudende massale gerechtelijke zwendel nu ook weer in deze zaak, een strafzaak die is voortgekomen uit het zeer levensingrijpende misdrijf dat op mij is toegepast door uw collega-rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, is het onmogelijk geworden om mijzelf nog te verdedigen.

Ik heb, mevrouw Spruit, in mijn schrijven van 18 januari 2019 aan u primair sepot en subsidiair het afkopen alle feiten gevraagd. Ik weet dat dit in dit stadium van de procedure wettelijk bepaald niet kan. Ik verwijs u naar mijn schrijven van 18 januari 2019, waarin ik uiteenzet waarom ik het u dan toch verzoek en tevens uitleg waarom ik vind dat het wel zou moeten kunnen!

Ook op dát schrijven van 18 januari 2019 heb ik geen antwoord ontvangen.
En dat terwijl de tijd dringt. Door evenals alle andere gerechtelijke personen die zich bezig houden en zich bezig hebben gehouden met deze zaak, nergens op te reageren, maakt ook u het ook in deze zaak weer, voor mij volstrekt onmogelijk om verweer te voeren.

Ik vraag dan ook middels dit schrijven om aanhouding van de terechtzitting die op 14 februari 2019 om 10.00 uur staat gepland in uw rechtbank te Utrecht, omdat ik mij niet voldoende kan voorbereiden.

In dit schrijven verzoek ik om aanhouding van de zaak terwijl ik 11 dagen geleden nog sepot of om afkopen strafvervolging heb verzocht.  Dat rijmt niet met elkaar. Echter, ik heb geen andere keus, omdat ik nergens antwoord op krijg en doodgezwegen wordt. Mijn verzoeken tot sepot of afkopen van strafvervolging blijven staan! Ik verwijs daarbij onder andere naar artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights, de artikelen 6 en 14 van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens en de artikelen 7 en 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik heb het recht op gelijke behandeling! Om te voorkomen dat er toch op 14 februari 2019 voor de derde keer in deze kwestie een rechtszitting betreffende mijn persoon zonder mijn aanwezigheid wordt gehouden, vraag ik om aanhouding van de zaak. 

In deze al 10 jaar lang durende levensingrijpende klokkenluidersvervolging heb ik mij in de vele gerechtelijke procedures nog nooit kunnen verdedigen. Nu in de aanloop naar de terechtzitting die gepland staat op 14 februari 2019 is het niet anders. In samenspan met het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank één van haar bekendste en vuilste wapens – nergens op antwoorden – ingezet. Van een eerlijk proces is vanaf het begin af aan al geen sprake. Verweer voeren is mij volstrekt onmogelijk gemaakt. Het wachten is op de veroordelingzitting.  

Er is in deze zaak weer veel gerechtelijke zwendel toegepast en daarmee grote verwarring gesticht. Nu komt die valse brief van de heer Gelder er ook nog eens bij. Ik ben door dit alles niet meer in de gelegenheid om mij nog op een adequate wijze voor te bereiden op de zitting op 14 februari 2019. Gelet op datgene wat onder andere is bepaald in artikel 6, lid 3, onder 3b van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens bent u als rechter verplicht, mevrouw mr. Spruit, om er zorg voor te dragen dat ik genoeg tijd heb om mij voor te bereiden op mijn terechtzitting.  Die tijd heb ik door toedoen van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak niet en ik eis dan ook aanhouding van de terechtzitting die gepland staat voor 14 februari 2019 om 10.00 uur.  

Tevens verzoek ik u, uw medewerkers en het met u samenspannende Openbaar Ministerie te stoppen met het toepassen van nog meer gerechtelijke list en bedrog op mijn persoon.
   
Ik heb na 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging en datgene wat mij door rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal is aangedaan, recht op intensieve hulp van de overheid om mijn leven nog enigszins dragelijk te maken en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog!

Ik verzoek u dringend dit schrijven aan het dossier toe te voegen!
Tevens verzoek ik u op dit schrijven inhoudelijk en eerlijk te reageren en niet in uw eventuele antwoord ergens anders over te beginnen. Nico van den Ham
Journalist


__________________________________________


          Duidelijke e-mail in Pdf bestand klik >>> hier

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.