KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 23 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham klaagt de corrupte officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis aan

Officier van justitie
 Alexandros Sarantoudis 

De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018
deed tegen de criminele officier van justitie,
mr. Alexandros Sarantoudis.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van 
de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                         12 september 2018                XXXXXXXXXXXX  XXX                                              XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                               PDF >>> aangifte 
Tel: 06-19215778                                                                   PDF >>> Bijlage
                                             

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                                      
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie
mr. Alexandros Sarantoudis wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een
gerechtelijk proces.

Op 22 maart 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis.
Dat schrijven, gedateerd 22 maart 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

De enige voor mij merkbare reactie van mr. Sarantoudis was, nadat hij kennelijk mijn brief had gelezen, dat Sarantoudis zijn beide Facebook-accounts heeft verwijderd.
Mr. Sarantoudis heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 22 maart 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr. Sarantoudis heeft met zijn niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake.

Mr. Sarantoudis heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend: Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXX
  XXX  te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18. 


N.G. van den Ham                                                                      Bijlagen: 1
Journalist