KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 2 mei 2018

Rechter mr. C.L.J.M. de Waal probeerde Klokkenluider Nico van den Ham te vermoorden. Wie gaat de bajes in?


Aan de Officier van Justitie mr. J. Hooker


N.G. van den Ham                                                    Amsterdam, 1 mei 2018
XXXXXXXXXXXX XX
XXXX XX  Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX   


                                                                              
Betreft: Parketnummer 96-028859-18                          Tegen ontvangstbewijs
            Verzoek voeging alle feiten                               
afgeleverd bij het OM 
            Primair: sepotaanvraag (alle feiten)
            Subsidiair: afkopen alle feiten


Officier van Justitie,

Van u ontving ik een (nieuwe) dagvaarding, aanmaakdatum 21 maart 2018, met het bovenstaande parketnummer. Het gaat om 7 strafbare feiten (reizen per trein zonder geldig vervoerbewijs) die ik - noodgedwongen -  heb moeten plegen.

Eind 2015 – begin 2016 werd ik slachtoffer van een zeer levensingrijpend misdrijf
dat op mij is toegepast. De dader die dit ernstige misdrijf tegen mij pleegde, is de Amsterdamse kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Middels het vervalsen van een datum door zijn baas, mr. Henk Navis, rechtbankpresident te Amsterdam, én het aan zijn gerechtelijke laars lappen van bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en internationale verdragen die rechter De Waal niet van pas kwamen tijdens het bevoordelen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Ook door de huurwet te omzeilen, veroordeelde de justitiële schurk mij op mijn 63e levensjaar tot dakloosheid! 

Normaal denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter, mr. C.L.J.M. de Waal maakte mij dakloos zonder complete dagvaarding en zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie! Het rechtsbeginsel hoor en wederhoor is daardoor op geen enkele wijze toegepast. Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt. In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal valselijk geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd)
gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/haar is afgepakt.
Een moordenaar wordt minder gestraft dan een klokkenluider.

Ik heb negen-en-een-half jaar geleden iets goeds gedaan voor de maatschappij.
Bel nimmer de politie! Dat verkondig ik inmiddels aan iedereen die het maar horen wil. Doe je dat wel, dan loop je de kans dat je klokkenluider wordt. Je verdere leven wordt dan op onmenselijke wijze door meedogenloze criminelen van de allerergste soort volledig verwoest.

Het is inmiddels tweeënhalf jaar geleden dat De Waal dat vreselijke misdrijf, in Naam van Koning Willem-Alexander, voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot op mij heeft toegepast. Mijn mensenrechten zijn op grove en zeer misdadige wijze geschonden door rechter mr. C.L.J.M. de Waal!

De woning waar ik uit ben uitgezet, wordt nu door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot voor maar liefst drie keer zoveel verhuurd als dat ik er voor betaalde!
U leest het goed; drie keer zoveel! In de ruim 21 jaar dat ik in betreffende woning heb gewoond, ben ik nooit ook maar een minuut te laat geweest met het betalen van de huurpenningen! Voordat  rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toepast, had ik nimmer schulden of betalingsachterstanden op welk vlak dan ook.
Ik had mijn leven op orde en kan  erg goed met geld omgaan! Van het veroorzaken van overlast of het hebben van bijvoorbeeld een wietplantage in mijn woning was geen sprake.

Wat ik fout heb gedaan is, dat ik een pyromaan die jarenlang vele branden heeft gesticht in een groot wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, heb gepakt en heb overgedragen aan de politie.
Ik had de politie en Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot al meer dan een jaar lang, keer op keer, verteld wie die branden stichtte, waar de pyromaan verbleef en zelfs wanneer hij weer brand zou gaan stichten (de brandstichter deed dat in ieder geval altijd op zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur).

De woningcorporatie had afspraken op haar kantoor met de pyromaan! U leest het goed, een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan die jarenlang zo'n 3 keer per week brand stichtte in een van haar grote wooncomplexen. Afspraken dus met een brandstichter die zo veel leed, ellende, enorme schade en maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt!

Een medehuurder is zwaar gewond geraakt bij een van die branden en is voor de rest van zijn leven invalide en zwaar verminkt. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot stond het niet aan dat ik die pyromaan, waar zij afspraken mee had, uit had geschakeld en heeft mij daarna valselijk beschuldigd van het plegen van een groot aantal zeer ernstige misdrijven.

Er zijn civielrechtelijke rechtszaken geweest die ik allemaal heb verloren. Alles wat in mijn voordeel was en ik naar voren heb gebracht, is niet vermeld in de proces-verbalen. De enorme hoeveelheid onomstotelijke bewijsstukken die in mijn bezit zijn en een onderbouwing is van datgene wat ik beweer, is uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de vonnissen gehouden. Datzelfde gold voor de uiteindelijke vonnissen.

Het betreft hier een van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam. Er is nooit een strafrechtelijke procedure tegen mij opgestart betreffende de ernstige misdrijven waarvan ik door misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot valselijk werd beschuldigd! 

Toen ik alles verloren had, ben ik een website begonnen en heb mijn verhaal op een goudeerlijke wijze gepubliceerd. Inmiddels publiceer ik ook (meer) artikelen van anderen. Andere slachtoffers van de tot op het bot corrupte civiele rechtspraak.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot is toen gaan procederen tegen mij, omdat zij mijn goudeerlijke artikelen over deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.

Mijn beweringen zijn niet onderbouwd, schreef rechter mr. C.L.J.M. De Waal in zijn vonnis, maar dat komt omdat de gerechtelijke crimineel mij die mogelijkheid heeft ontnomen! Alles wat in mijn voordeel was en naar voren gebracht werd, is uit de processen verbaal van de zittingen gehouden. Dit als er al een verplicht proces-verbaal van de zitting was opgemaakt. Datzelfde gold voor de uiteindelijke vonnissen. Alles wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd verzwegen. In de vele rechtszaken van anderen die ik de afgelopen jaren heb bezocht, waarin het ging om partijen waarvan de een veel groter of door de rechter belangrijker werd geacht, heb ik het niet anders gezien. Van grote groepen medeburgers wordt het leven volledig verwoest ten voordele van een relatief kleine groep van de boven ons gestelden.

Zo heb ik ook een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer van een van die branden in zijn onderbroek zijn ernstige verminkingen toont.
Dat mocht niet en klokkenluider- Melder van Misstanden Nico van den Ham kreeg er het buitenproportionele boetebedrag van maar liefst 12 duizend euro voor!

Toen dat niet hielp, dus ik niets van mijn website had verwijderd, werd mijn website uit de lucht gehaald. Toen ik vrijwel direct daarna weer online terug was (onder een buitenlands adres) met dezelfde goudeerlijke waarheidsartikelen, werd ik voor straf dakloos gemaakt.

Door de onwettige, criminele en onmenselijke beslissing van rechter De Waal is mijn basisbehoefte, mijn eenkamerwoning, daarna voor de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ontruimd en ben ik, net toen ik 64 jaar was geworden, in zeer slechte gezondheid verkerend, de straat op gegooid!

Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken heeft, werd daardoor op mijn, toen, 63e levensjaar overhoop getrokken. Korte tijd later bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en nog wat andere kleine dingen! Ik verzoek u met klem hier niet  op een zakelijke wijze maar even over heen te lezen, maar u af te vragen hoe het is en wat er gebeurt wanneer iemand op zijn of haar oude dag, in slechte gezondheid verkerend, zonder geld of middelen in een koud land dakloos op straat belandt!

Het was een regelrecht misdrijf mijnheer de Officier van Justitie, een ernstig misdrijf! Uitgevoerd door een tot op het bot corrupte rechter die dat misdrijf op mij toepaste om een grote, aan de overheid gerelateerde, organisatie door middel van gerechtelijke list en bedrog te bevoordelen.

Het komt met de meeste mensen, vooral als die al wat ouder zijn en dakloos zijn gemaakt, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als normaal denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag, op vele momenten. Het komt met mij, maar ook met al die andere daklozen uiteindelijk nooit meer helemaal goed!

Mijn gezondheidstoestand was toen ik dakloos werd gemaakt al zeer slecht te noemen. Nu is mijn gezondheidstoestand inmiddels nog veel slechter! Ik vraag mij wel eens af of dat komt door de al meer dan 9 jaar langdurende stress. Extreme, aanhoudende stress zonder onderbrekingen, veroorzaakt door de buitenproportionele, levensontwrichtende, civielrechtelijke vervolging die al die jaren op mijn persoon op de meest denkbare vuile wijze wordt toegepast. Deze brief wordt een dik boek als ik alle smeerlapperij die op mij is losgelaten zou opschrijven.

En nu is de civielrechtelijke vervolging, zoals je dat ook zo vaak ziet bij de vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging.  

Het is zeer onterecht of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! Door het hebben van een website  heb ik de regelrechte moordaanslag die de meedogenloze, gewetenloze crimineel op mij heeft toegepast, kunnen overleven!

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen al in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal dat in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaap/werkplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve mensen dat niet hadden gedaan, had ik deze brief nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik dan dood zou zijn geweest! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode niet één nacht in dit koude land op straat hoeven te slapen!
Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven!

Ik heb gevochten om mij niet door crimineel rechter mr. C.L.J.M de Waal de dood in te laten drijven en ben keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de Schurkenstaat der Nederlanden.
Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen. Voordat ik dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door uw recht dat uit de wil van uw overheid is ontstaan.

Het Natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht. Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Ik heb, omdat ik niet op straat wilde doodgaan, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen waarvan alle aandelen van de Schurkenstaat der Nederlanden zijn. Schurkenstaat, onder andere, omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks grote groepen medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen. In de verplichte proces-verbalen van zittingen, als die al worden opgesteld, wordt vaak alles wat in het voordeel is van de veel kleinere of door de rechter minst belangrijk geachte persoon niet vermeld. Datzelfde geldt voor de uiteindelijke vonnissen.  

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij leiden, zoals eerder vermeld, door het Natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan te trachten uit te stellen.

Ook ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen een crimineel. Ook als dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het recht om mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze gerechtelijke schurk! Ik moest reizen van het ene naar het andere adres om binnen te kunnen slapen. Dat kon alleen per trein, zonder kaartje, omdat de dakloze klokkenluider Nico van den Ham geen geld had om een kaartje te kopen!

Gelet op het bovenstaande beroep ik mij dan ook op strafuitsluitingsgronden en verzoek u de zaak te seponeren. Ik beroep mij op het natuurlijke recht om alles in het werk te stellen om niet te sterven op straat.

Ik verzoek u om alle feiten die ik heb gepleegd, betreffende het zonder geldig vervoerbewijs te rijden in de trein, te voegen.

Verder verzoek ik het volgende:

  • Primair: mede gelet op de bepalingen in artikel 40 Sr., artikel 41 Sr., afzien van alle verdere strafvervolging betreffende alle feiten inzake het reizen zonder geldig vervoersbewijs en in dezen te seponeren.
  • Subsidiair: afkopen strafvervolging (zie hieronder).

De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd ten gevolge van een ernstig misdrijf waar ik het slachtoffer van ben. Het is daarom zeer onterecht en voor mij ook niet te bevatten dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd!

Mocht u mijn verzoek om te seponeren toch afwijzen dan verzoek ik om afkoping
van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is.
Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore.
Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar). Dat is 1,09 procent van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09  procent. Ik verwijs daarbij naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights.  


N.G. van den Ham
Journalist    


_________________________________________

Gepubliceerd door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord.