KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 mei 2018

Rechtszitting Nico van den Ham op 13 juni aanstaande gaat niet door!

De rechtszitting die staat gepland voor 13 juni aanstaande, waar de vervolging van meer dan 9 jaren beestachtige, buitenproportionele klokkenluidersvervolging op Nico zou worden voortgezet, gaat niet door! Dat hebben de officieren van justitie mr. Alexandros Sarantoudis en mr. Judesca Hooker (niet door ons bedacht) Nico van den Ham laten blijken. De rechtszitting gaat niet door maar wordt vervangen door slechts een veroordelingszitting. Van hoor en wederhoor, het absolute beginsel van rechtspraak, is nu al, opnieuw, geen sprake! Nico vertelt... Start de video... Zie ook:

>>> Rechter mr. C.L.J.M. de Waal probeerde Klokkenluider Nico van den Ham            te vermoorden. Wie gaat de bajes in?

>>> Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit              onwettige civiele vervolging, afkopen!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, zelfmoord. 

zondag 27 mei 2018

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters (Deel 4)


Voorlopig het laatste deel van deze serie waarin mevrouw Gonny Hofs-Akkermans op duidelijke wijze kenbaar maakt wat haar en haar man is overkomen. 


Weer gaat het over diegenen van het laatste beslissende woord, klassenrechters en raadsheren.

Ook in dit ingezonden stuk komen de wanpraktijken van de ING bank opnieuw naar voren evenals die van een een corrupte notaris. 

Gonnie is na de plotselinge dood van haar lieve man Ben, nog steeds zeer strijdlustig en binnenkort horen we weer meer van haar zo heeft ze ons verzekerd!  

Lees ook de delen >>> één >>> twee en >>> drie


Advertentiekosten


De notaris van ING, mr. Laenen van DLA, heeft in 2008 aan ING advertentiekosten ter hoogte van € 4.635,85 (incl. B.T.W.) in rekening gebracht, dit in verband met het plaatsen van een advertentie met betrekking tot de gedwongen verkoop van onze woning door ING. Deze kosten zijn door ING in juli 2008 vervolgens bij ons in
rekening gebracht, dit wederom op grond van artikel 17 van het clausuleblad
behorende volgens haar dus bij de tussen haar en ons op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst. Het in rekening brengen is door ING ook weer geschied door simpelweg onze rekening-courant-rekening met dit bedrag te debiteren.
Dit bedrag is op het bankafschrift niet expliciet genoemd, maar zoals ons later is gebleken in de debitering van een groter bedrag begrepen.

Onderstaand zullen wij meerdere redenen opsommen, waarom wij het bedrag van
€ 4.635,85 nooit verschuldigd zijn geweest:

Volgens de wettelijke vereisten dient een executieveiling aangekondigd te worden in
een plaatselijk verspreid dagblad alsook op >>> www.veilingnotaris.nl en/of >>> www.veilingbiljet.nl, zoals door de door ING ingeschakelde notaris mr. Laenen ook aan ons is bericht in een brief d.d. 20 februari 2008. Overigens spreekt wetsartikel 516 Rv. onder lid 1 alleen over een aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites.

Op de rekening van de Twentse Vastgoedveiling d.d. 2 juni 2008 is te zien, dat het door deze Vastgoedveiling aan Hordijk & Hamer (de uitvoerende notaris) berekende bedrag inzake de veiling van onze woning € 1.234,45, excl. B.T.W. bedraagt. De heer H.Koopman van dit bedrijf heeft mij in een telefoongesprek medegedeeld, dat dit bedrag betreft: zaalhuur, veilingmeester en de advertentiekosten in de krant Tubantia.

Later is ons gebleken, dat de heer Goosmann van ING mr. Laenen opdracht heeft gegeven een advertentie in de Telegraaf te laten plaatsen. Mijn mening is, dat het uiteraard niet zo kan zijn, dat een executant (in dit geval ING) op eigen initiatief aan een notaris kan opdragen om een peperdure advertentie te plaatsen in een landelijk dagblad als de Telegraaf. Ik merk op, dat het eveneens onbestaanbaar en ten gronde foutief is, dat een notaris zo’n opdracht dan klakkeloos uitvoert, dit ook nog eens in de wetenschap, dat mensen die al met de rug tegen de muur staan en tot de bedelstaf zijn gebracht, die kosten moeten betalen.

Noch ING noch notaris Laenen heeft ons toentertijd van deze onbegrijpelijke en foutieve actie op de hoogte gesteld. Wanneer dit wel was gebeurd zouden wij uiteraard tegen deze onrechtmatige handelwijze hebben geprotesteerd.

Het bedrag inzake die advertentie is bovendien exorbitant hoog. Wij hebben op enig moment meerdere landelijke dagbladen benaderd en de betreffende medewerkers vertelden ons, dat de executieadvertenties in de edities van zaterdag (de advertentie in de Telegraaf was ook op zaterdag geplaatst) meestal een behoorlijk aantal betreffen en dat dat (uiteraard) de kosten per advertentie substantieel drukt, zodat deze reeds bij 5 advertenties neerkomen op ca. € 600,-- per stuk, hetgeen overigens ook afhankelijk is van de grootte van de advertentie, aldus de medewerkers.

Van de telefoniste van Total Identity, die de advertentie volgens DLA had laten plaatsen, vernam ik telefonisch, dat dit bedrijf nooit executieveiling-advertenties plaatste, omdat zij zich alleen bezighield met het ontwerpen van logo’s, affiches, bewegwijzering, etc.

Na navraag bij collega’s kwam de telefoniste vervolgens terug met de mededeling, dat er in een ver verleden op initiatief van een medewerker (ene heer Fred Verburg, in het projectnummer op de rekening van Total Identity aangeduid als FVG)), om haar omzet in de regio Amsterdam wat op te vijzelen in opdracht van bedrijven door haar ook advertenties werden geplaatst. Op de rekening is te zien, dat de advertentie € 3.482,25 (excl. B.T.W.) heeft gekost, alsook er een bedrag van € 490,-- aan honorarium (excl. B.T.W.) is gerekend. Wél is de rekening weer verminderd met een bedrag van € 426,58 terzake commissie voor DLA. Op de factuur staat: conform afspraak. Wél wordt de naam van ene heer H. van Praag genoemd, werkzaam bij DLA.

Ook de Telegraaf kon vanwege het tijdsverloop geen verdere informatie verstrekken.

Wikipedia vermeldt: Total Design (sinds 2000 Total Identity) is een Nederlands multidisciplinair ontwerpbureau. Het bureau werd opgericht in januari 1963.

Wij hebben overigens niet één aanbieding ontvangen, die via plaatsing van de advertentie in de Telegraaf is geïnitieerd, dit wel via de advertentie in Tubantia en Veilingbiljet.nl.

Waar het om gaat is vanzelfsprekend, dat ING zonder onze toestemming DLA geen opdracht had mogen geven om een dergelijke peperdure (waarbij er bovendien twijfels zijn over de werkelijke kosten daarvan) en nutteloze advertentie in de Telegraaf te plaatsen, tenzij zij de kosten daarvan zelf had gedragen.

Saillant detail: In de tussen ons en DLA gevoerde procedure heeft DLA nu juist in haar memorie van antwoord tegenover het Gerechtshof Amsterdam verklaard, dat de notaris ervoor heeft gekozen een plaatselijke notaris (zijnde een notaris te Enschede) aan te stellen, omdat naar haar mening zodoende een zo hoog mogelijke verkoopprijs van onze woning verkregen kon worden en dat de veiling van het woonhuis in Amsterdam zeer waarschijnlijk een negatief effect op de prijs zou hebben gehad !.

Opmerking: Notaris mr. Laenen van DLA en ING Amsterdam hebben voortdurend onder één smerig hoedje gespeeld, hetgeen op velerlei gebied tot in het absurde is doorgevoerd. Het was voor ons moeilijk om nu precies te duiden of ING of DLA het meeste had bijgedragen aan de ten onrechte veiling van onze woning en de via onze rekening-courant-rekening door ING afgeboekte grote bedragen. Daarom hebben wij toen wij de zaak tegen ING hadden verloren op advies van onze advocaat een dagvaarding tegen DLA uitgebracht vanwege de bedrieglijke handelwijze van mr. Laenen en een medewerkster, ene mevrouw Holslag. Ook deze zaak hebben wij verloren, zoals eigenlijk van te voren vanwege ons corrupte rechtssysteem te verwachten was.

Zoals reeds gezegd zullen t.z.t. de beide door ons tegen ING opgestarte bodemprocedures alsook die tegen DLA in zijn geheel op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl worden geplaatst, waarna ik deze zaken uitgebreid zal analyseren, zodat iedereen die dat wenst kennis kan nemen van de schokkende feiten, inhoudende: leugens en bedrog en vele erbarmelijke onzinnigheden zijdens ING en DLA en vuile vonnissen en arresten van onze hooggeëerde, beëdigde en onafhankelijke magistraten. Die uitspraken berusten namelijk op tal van juridische misslagen, wetsverkrachtingen, schendingen van de beginselen van de partijautonomie en de lijdelijkheid. Verder zijn voor de uitkomst van de procedure belangrijke bewijsvoeringen onzerzijds genegeerd, is er geweigerd de door ons verzochte getuigen te horen, hebben de gerechtshoven het grievenstelsel miskend door slechts een eigen verhaal te houden ten gunste van de wederpartij, daarbij onze grieven onbehandeld latend, hebben de magistraten zwaarwegende procedurele schendingen begaan, etc. etc.

Het meest spectaculaire betreft echter het werkstuk van een advocaat-generaal (A.G.) van de Hoge Raad mr. J.Spier in een door ons geëntameerde cassatieprocedure in verband met het arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Hof Arnhem-Leeuwarden, dienaangaande door ons zelfs een aangifte bij de politie is ingediend wegens smaad in zijn Conclusie, maar waarmee door het OM uiteraard niets gedaan is.

Ik durf te stellen, dat het door de magistraten steunen van het onverteerbare en schandalige gedrag van ING veel te maken heeft met het door haar huisbankier zijn van de overheid. Geen rechter zal het zodoende in zijn hoofd halen om een bank, die bovendien de eed van integriteit heeft afgelegd en met geld van de belastingbetaler is gered toen zij enkele jaren geleden dreigde om te vallen, wegens bedrog te veroordelen. Want dat is hetgeen ING onomstotelijk in de door ons tegen haar geëntameerde procedure heeft gepleegd. Voor de bank zelf is een dergelijke handelwijze vanzelfsprekend zeer gunstig terzake het uitbetalen van de enorme salarissen en bonussen aan haar bestuurders en dividenden aan de aandeelhouders.

Dat met een dergelijke gang van zaken burgers (in dit geval een man van 80 jaren en een vrouw van 75 jaren) de dupe worden en tot de bedelstaf worden gebracht zal ING, onze magistraten en de politiek worst zijn. Dit alles raakt mij des te meer, omdat mijn man op 16 augustus 2017 aan hartklachten is overleden, waaraan naar alle waarschijnlijkheid de enorme stress met betrekking tot de houding van ING en DLA en de erbarmelijke en onrechtvaardige vonnissen debet zijn geweest. Ook is mijn vaste overtuiging dat vele duizenden burgers, dit zonder het te weten, in de afgelopen jaren de dupe zijn geworden van een vergelijkbare uiterst verwerpelijk gang van zaken.

Gonnie Akkermans


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Misdaadbank ING weigert Nico van den Ham en Harm Bos zakelijke                    rekening te openen voor hun Stichting. Inclusief deel 2 van de vierdelige            serie van mevrouw Gonnie Hofs-Akkermans die ook belazerd is door de              ING

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte          klassenrechters (Deel 3)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord

donderdag 24 mei 2018

Nico van den Ham ontmoet de wereldberoemde primatologe Jane Goodall

Jane Goodall: De wereld is in een beangstigend slechte staat!

Ik raak inmiddels niet meer zo onder de indruk als ik BN'ers of wereldberoemdheden ontmoet en/of een hand mag geven. Uitzonderingen zijn er altijd en afgelopen middag kreeg ik dan ook kippenvel! Dat was tijdens een ontmoeting en wat persoonlijke woorden met 
de wereldberoemde, maar o zo bescheiden, Britse primatologe, dr. Jane Goodall. Zij is 84 jaar, maar reist nog steeds 300 dagen per jaar de wereld rond! Sinds haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees heeft ze één missie: mensen inspireren om zich in te zetten voor een betere planeet. Gisteren stond de lieve, lieve schat, die zich zorgen maakte dat ik tijdens het filmen van een afstapje zou vallen, in een bomvol Carré. Vanavond zit ze bij RTL Late Night en aanstaande maandag bij het TV-programma >>> De Stem van de Straat. Hier een klein voorproefje!NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND  >>> JANE GOODALL INSTITUUT NEDERLAND 

woensdag 23 mei 2018

Nico van den Ham levert open brief/uitnodiging af bij Villa Eikenhorst van Koning Willem-Alexander

De kinderen van Koning Willem-Alexander googelen ook wel eens. We zien het zo voor ons: 'pappa, pappa, kijk eens, een open uitnodiging voor jou en mij (Amalia)'. Hieronder de brief die wij met enige moeite (we moesten eerst op Amalia wachten) afgaven aan de moeilijk doende marechaussee. De video èn de inhoud van de brief (die de Koning zelf nooit zal ontvangen) spreken voor zich.  
AAN KONING WILLEM-ALEXANDER
 EN PRINSES AMALIA


N.G. van den Ham                                                     Amsterdam, 18 mei 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX                                                                                  

Dag Koning-Willem/Alexander,
                                
Anthura
Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 woont u de viering van het 80-jarig jubileum van Anthura bij. Anthura is een groot sierteeltbedrijf dat zich bezig houdt met de veredeling van orchideeën en anthurium. Bij veredeling worden planten met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen.
Het bedrijf legt de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken die minder milieubelastend zijn.

Matthijs van Nieuwkerk
U krijgt op die eerste dag van juni onder andere een rondleiding door het bedrijf aangeboden, Koning Willem-Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken waaraan experts en opinieleiders deelnemen. De gesprekken gaan over 'veredeling, duurzaamheid en de afzetmarkt van de toekomst'. Deze spraakmakende persoonlijke gesprekken zullen worden geleid door Matthijs van Nieuwkerk!
Dat wordt dus een hele gezellige middag voor u, Koning Willem- Alexander!

Idee
Het bovenstaande bracht mij op het volgende idee:

Zwendel

Ik heb contact met veel mensen waarvan hun bedrijven door gerechtelijk bedrog door tot op het bot verrotte en corrupte rechters en raadsheren, in Naam van de Koning, u dus Koning Willem-Alexander, kapot gemaakt zijn! Dat is allemaal gebeurd voor de geldelijke belangen van grote organisaties en/of door corrupte rechters belangrijk geachte personen. Veel van die mensen waar ik als Melder van Misstanden contact mee heb, hadden net zoals de eigenaren van het bedrijf Anthura, ook een soort van sierteeltbedrijf. Een soort van, want die bedrijven waren niet gespecialiseerd in orchideeën en anthurium maar in Tulpen- en Gladiolenbollen! 

Beleggers
Ik mag, Koning Willem-Alexander, u namens een aantal voormalige bloembollenboeren, hun toeleveranciers, beleggers in bloembollen en nog wat anderen uitnodigen. Een uitnodiging om eens te komen kijken hoe door middel van enorme gerechtelijke zwendel, allemaal in uw naam Koning Willem- Alexander, het leven is verwoest van al deze mensen. Ik vraag u te komen na 1 juni. Dus nadat dat u op bezoek bent geweest bij het sierteeltbedrijf Anthura. 

Brievenbus

Ik ben al eens bij u aan de deur geweest Koning Willem-Alexander. Dat was om een brief in uw brievenbus te stoppen. De inhoud van die brief ging ook over de  gerechtelijke zwendel die dagelijks en massaal, in uw naam, in de rechtszalen en gerechtshoven van uw land plaatsvindt. Echter, u heeft geen brievenbus en dat is knap lastig! Ik heb de brief afgegeven aan één van uw lakeien. Ik heb nooit enige reactie op mijn schrijven gekregen. 

Sierteeltbedrijven

De bloembollenbedrijven waar het hier om gaat waren, net zoals Anthura, veelal grote bedrijven. Bedrijven die zich bezig hielden met de veredeling van diverse tulpen- en gladiolensoorten. Bij veredeling werden de bollen met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen. Ook deze bedrijven legden de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken die minder milieubelastend zijn.

Rondleiding

U krijgt op die dag onder andere een rondleiding door het bedrijf wat van Wim Visser (ooit de grootste bloembollenboer tulpenkweker van uw land) is geweest, Koning Willem-Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken waaraan ook vele andere slachtoffers deelnemen. De gesprekken gaan vooral over diegenen van het laatste beslissende woord: criminele rechters en raadsheren.
Criminelen van de allerergste soort die ten voordele van de Rabobank en haar kliek, waaronder onder meer curatoren en zwarthandelaren, al deze bedrijven en dus ook de mensen achter die bedrijven in uw naam volledig kapot hebben gemaakt en leeggeroofd, Koning Willem-Alexander. 

Bewijsmateriaal
Veel niet voor twijfel vatbaar bewijsmateriaal, die bovenstaande beweringen onomstotelijk onderbouwen, ligt voor u ter inzage. Dat bewijsmateriaal is door uw Zwarte Toga Maffia, in uw naam, Koning Willem-Alexander, tot nu toe opzettelijk uit de proces-verbalen van de vele rechtszittingen èn uit de vonnissen gehouden of werd met nietszeggende standaard afscheepzinnen afgedaan, zoals bijvoorbeeld niet 'voldoende onderbouwd'.   

Gezellig

Ik geef toe Koning Willem-Alexander, dat het een minder gezellige dag zal gaan worden als daar bij Anthura met Matthijs van Nieuwkerk op 1 juni. Anthura viert immers feest omdat zij 80 jaar bestaat. De grote groep mensen waar ik u voor uitnodig zijn allen in uw naam volledig kapot gemaakt, niet zo leuk dus. 

Zelfmoord

Wij nodigen Matthijs van Nieuwkerk dan ook niet uit voor déze gelegenheid! Het gebral van Matthijs is mogelijk grappig op een dag dat er een 80 jarig jubileum wordt gevierd. Ik denk dat de slachtoffers van de Zwarte Toga Maffia, waarvan het leven in uw naam, Koning Willem-Alexander, volledig is verwoest, geen zin hebben in het zinloze gelul van Van Nieuwkerk!
Van één slachtoffer van deze immense (inmiddels internationale doofpot) fraudezaak weet ik,  Koning Willem-Alexander, dat die maar zelfmoord heeft gepleegd. Erg hè, Koning Willem-Alexander? Zelfmoord! U komt toch wel? Niet alleen feest vieren hoor!  

Amalia

Uw vrouw Maxima mag ook mee. Datzelfde geldt voor uw dochter Amalia, onze toekomstige Koningin! Prinses Amalia kan dan eens zien hoe, als er voor die tijd niets veranderd, in haar naam de levens van grote groepen van onze landgenoten worden verwoest en ook weer, in haar naam, velen de zelfmoorddood in worden gedreven. Ik geef toe Koning Willem-Alexander, dat het vrij heftig is om zo'n meisje van 14 jaar daar nu alvast mee te confronteren.

Staatshoofd

Maar omdat je in een rechtsstaat, door middel van immens gerechtelijk gesjoemel voor de belangen van grote organisaties, in naam van het staatshoofd eigenlijk geen mensen de dood in mag jagen denk ik: we kunnen Amalia niet vroeg genoeg van dit immense nationale schandaal op de hoogte stellen!

Pappa
Ik denk dat we van uw dochter Amalia, Koning Willem-Alexander, ook al is ze nog maar 14 jaar, kunnen en mogen verwachten dat, nadat ze van het een en ander op de hoogte is gesteld, tegen haar vader zegt: 'dit moeten we toch niet willen pappa, het is in jouw naam pappa! Ik wil dat later als ik Koningin ben niet hoor! Mensen plegen zelfmoord omdat ze kapot zijn gemaakt door criminele rechters, door middel van list en bedrog tot stand gekomen vonnissen. Doe er wat aan alsjeblieft, nu pappa!'

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u Koning Willem-Alexander wanneer u kunt komen. 

Nico van den Ham
Journalist.      

_________________________________________

Zie ook:

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem-Alexander langs om te praten              over criminele rechters.    

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem-Alexander en spreekt            ook nog even minister Koenders    

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Koningshuis, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking >>> Zelfmoord.        

maandag 21 mei 2018

De lange strijd van Wouter Verbree tegen het UWV

In onze schurkenstaat worden belangrijke documenten, als deze niet zo van pas komen bij het belazeren van het gewone volk 'zoekgemaakt', opzettelijk naar de verkeerde adressen toegezonden en/of gaan veelal rechtstreeks de papierversnipperaar in. 
Dit gebeurt massaal! Zo ook bij de uitkeringsinstantie, UWV! Het grootste gedeelte van het onderworpen volk gaat, ook als zij ervan weten of er zelf de dupe van zijn, verder met zijn haar 'slimme' telefoon en SBS6. Wouter Verbree niet! Die strijdt al vele jaren tegen het onrecht wat hem wordt aangedaan. Hieronder een videoverslag van een zitting bij de Raad van State die wij afgelopen vrijdag opnamen. Het gaat over: ontbrekende documenten. Start de video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

zaterdag 19 mei 2018

Gerechtelijk procederen in welke vorm dan ook, voor grote groepen Nederlanders volstrekt zinloos!

Elke keer nemen we ons voor om er maar mee te stoppen. Stoppen met het filmen van het aanbieden van klaagschriften, doen van aangifte tegen criminele rechters, officieren van Justitie, politieagenten, grote, aan de overheid gerelateerde, organisaties enz. enz. En telkens doen we het toch maar weer. Dat is omdat ook wij niet meer weten wat we verder nog kunnen doen. Het meedogenloos verwoesten van de levens en/of de zelfmoord-dood in drijven van grote groepen medemensen gaat onverminderd door.
De reguliere media zwijgt op meer dan misdadige wijze en het onderworpen volk doet he-le-maal niets! 
 Start de korte video...Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking >>> Zelfmoord.

donderdag 17 mei 2018

NIEUWE (AVG) EU NOORD-KOREA CENSUURWET VELT WEBSITE SOCIALE DATABANK NEDERLAND

Rob Brockhus, de hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland, stopt er na 22 jaar mee. Althans Rob wil zijn stichting en website overdragen aan een ander. Lukt dat niet dan gaat de stekker er uit. De bedreigingen van het ANP van John de Mol om een paar foto's van meer 19 jaar geleden en nu ook de Brusselse AVG-wet maken Brockhus èn zijn sociale Databank Nederland kapot. Op het moment dat wij dit schrijven is door iemand, niet door Brockhus zelf, de 19 jaar oude website >>> http://www.sdnl.nl
'uit de lucht' gehaald. Gisteren maakten wij onderstaande video in de Passage in het Centraal Station in Amsterdam. Update: 19-05-'18, 19.00 u.  Brockhus heeft de website weer online weten te krijgen'. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking >>> Zelfmoord.

zondag 13 mei 2018

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters (Deel 3)

Gonnie Hofs-Akkermans
Rechters, raadsheren, advocaten en aanverwant tuig, passen steeds meer gerechtelijke, levensingrijpende misdrijven toe op grote groepen van de niet belangrijk geachte bevolking. Allemaal voor de vuile belangen van grote organisaties/bedrijven of andere boven ons gestelden. Steeds meer slachtoffers van de Zwarte Toga Maffia draaien vanwege zoveel onrecht, wat schaamteloos open en bloot op hen  wordt toegepast, volledig door en gaan rare dingen doen. Mevrouw Hofs houdt het hoofd koel en gaat ondanks haar rouw door met haar strijd.


_____________________________

Ingezonden stuk: 

Betekenis artikel 17 Clausuleblad   

Zoals in >>> aflevering 2 is gemeld is de gehele vordering X (10) van ons op ING
ad € 56.788,85 door het Hof afgewezen. In dit bedrag was dus opgenomen het bedrag van € 9.941,03 inzake de zogenaamde postbankvordering. Blijft over: een bedrag van
€ 46.847,82.

Ook deze vordering is door het Hof op foutieve gronden afgewezen, waarbij het is afgegaan op het door ING ook betreffende dit bedrag in haar processtukken gepleegde bedrog.

De bewijsvoering van dat bedrog en ook de bewijsvoering omtrent onzinnige en foutieve stellingen zijdens ING in haar conclusie van antwoord (in eerste aanleg) en in haar memorie van antwoord (in hoger beroep) zal ik onderstaand leveren, waarbij ik deels teruggrijp op het reeds in aflevering 2 gestelde.

Onder randnummer 4.90  van haar conclusie van antwoord d.d. 20 februari 2013 in reactie op de door mijn man en mij op 20 november 2012 tegen ING uitgebrachte dagvaarding stelt ING eerst dat het bedrag van € 56.788,85 advocaat-notaris- en uitwinningskosten betreft en geeft zij toe, dat zij de betreffende bedragen zondermeer van onze rekening-courant-rekening heeft afgeboekt. Verder vindt zij, dat wij het recht om over die afboekingen te klagen op grond van wetsartikel 6:89 BW hebben verloren.

Dit artikel is in deze echter niet van toepassing, omdat het niets van doen heeft met de door ING begane onrechtmatige daden, zijnde dus meerdere onterechte debiteringen van onze rekening-courant-rekening, maar slechts duidt op een gebrek terzake een prestatie. 

Dit wetsartikel luidt namelijk:
De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

Afgezien van het niet van toepassing zijn van wetsartikel 6:89 BW, hetgeen wij in onze Akte d.d. 21 augustus 2013 uitdrukkelijk hebben gesteld en toegelicht, hebben wij wel degelijk en dit meerdere malen tegen die onrechtmatige boekingen geprotesteerd, hetgeen o.a. blijkt uit de eiswijziging, die onze advocaat reeds in een brief van 11 november 2008  tijdens een eerdere procedure aan zowel de rechtbank als aan de toenmalige advocaat van ING (mr. Netten)  heeft verzonden en waarop onder randnummer 8 van onze Akte van 21 augustus 2013 wederom wordt gewezen.
Die belangrijke eiswijziging is overigens in die eerdere procedure door zowel de rechtbank als het Hof genegeerd !!. 

Spraakmakend is het volgende:
Tijdens de comparitie van partijen d.d. 25 juni 2013 heeft de heer Goosmann van ING tot ons ongeloof tegenover de rechter verklaard, dat de bank toentertijd (dus in het
jaar 2008) administratief, dat wil volgens hem zeggen:  qua boekhoudkundige systematiek,  geen andere mogelijkheid had dan die kosten (dus de notaris- advocaat- en uitwinningskosten) “weg te werken” dan wel te boeken via de cliënt-rekening van eisers, zijnde dus in dit geval mijn man en ik. Deze absurde uitspraak is te lezen in het proces-verbaal van de comparitiezitting. De rechter heeft toen gesteld, dat het onbegrijpelijk is, dat  ING na 1 juli 2008 nog zo gehandeld heeft, van welke stelling in het vonnis van 4 december 2013 helaas niets is terug te vinden, in tegendeel dus. Ná 1 juli 2008 heeft ING onze rekening-courant-rekening nog met een bedrag van € 46.035,99 gedebiteerd inzake advocaat- en notariskosten. Een bedrag van € 811,83 is door ING reeds tijdens onze  schuldsaneringsperiode ten onrechte van onze rekening gehaald.

Nota bene: Op 30 juni 2008 hebben wij “onder protest” een bedrag van € 265.000,-- overgemaakt op de derdengeldrekening van DLA, dit ter voorkoming van de veiling van onze woning op 1 juli 2008. Daaromtrent heeft ING in haar conclusie van antwoord verklaard, dat dit bedrag diende ter voldoening van haar gehele vordering, waarbij zij wel de opmerking maakt, dat zij Hofs c.s. heeft toegezegd (!) later nog het definitieve bedrag te zullen mededelen en dat die vordering per 1 juli blijkt neer te komen op een bedrag van € 270.468,43.  

In een bij onze dagvaarding overgelegde brief van 10 juli 2008 schrijft ING, dat zij ons op 21 mei 2008 heeft bericht, dat er € 265.000,-- diende te worden betaald om tot een integrale aflossing van het verschuldigde bedrag te komen, waarbij zij in tegenstrijd daarmee vervolgens verkondigt, dat zij per de aflossingsdatum van 1 juli 2008 uitkomt op een bedrag van € 270.468,43.

In een telefoongesprek van 14 juli 2008 heeft de heer D. van den Berg (van dezelfde afdeling waar de heer Goosmann werkt)  aan mij verteld, dat met de betaling van het bedrag van € 265.000,-- de rekening-courant-rekening zou worden opgeheven en de zaak gesloten was, hetgeen wij ook in onze dagvaarding hebben vermeld.  

Ook de notaris, die de opdracht tot executoriale verkoop van ING heeft ontvangen heeft verklaard, dat met betaling van € 265.000,-- de gehele vordering was voldaan.

ING heeft het Hof in haar memorie van antwoord in de door ons geëntameerde hoger beroep procedure inzake het vonnis d.d. 4 december 2013 van de rechtbank Overijssel voorgehouden, dat wij de advocaat- en notariskosten verschuldigd waren op grond van artikel 17 van het clausuleblad, behorende bij de op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst, hetgeen een grove miskenning van dat artikel is, hetgeen ING natuurlijk heel goed wist.

De bewijsvoering: Artikel 17 van het clausuleblad luidt:

“Alle kosten waartoe het met  de bank overeengekomene te eniger tijd aanleiding kan geven,  zoals alle gerechtelijke en  buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de kredietnemer. De hiervoor bedoelde kosten dienen op eerste verzoek van de bank door de kredietnemer te worden voldaan.

Ieder zinnig mens zal begrijpen, dat artikel 17 van het clausuleblad niet betekent, dat ING wanneer één van haar kredietnemers een vordering tegen haar instelt in verband met het met haar overeengkomene, dit omdat zijzelf haar verplichtingen niet nakomt
of anderszins de fout is ingegaan, dan sowieso alle aan haar zijde gemaakte kosten aan haar dient te vergoeden. Een dergelijke voorwaarde zou onmiddellijk naar de zwarte lijst worden verbannen.

Met dat artikel  wordt natuurlijk bedoeld, dat wanneer een kredietnemer niet aan zijn verplichtingen terzake het overeengekomene voldoet en ING kosten moet maken om hem daartoe te dwingen, dan die kosten voor rekening van de kredietnemer komen.  Vanzelfsprekend is het dan ook zo,  zoals ook ING zelf in dit artikel 17 zegt, dat zij de kredietnemer eerst dient te verzoeken deze kosten te voldoen, dit uiteraard vergezeld van een specificatie van de betreffende kosten, waarop haar kredietnemer indien deze het niet eens is met de betaling daarvan daarop commentaar kan leveren. Hoor en wederhoor.

In haar memorie van antwoord in de hoger beroep procedure stelt ING zelfs, dat zij
op grond van artikel 17 van het Clausuleblad gerechtigd is om niet alleen juridische en uitwinningskosten door te belasten terzake de (door ons opgestarte) lopende bodemprocedure, maar tevens kosten inzake de door ons op 25 juni 2008 geëntameerde eerdere bodemprocedure (dit met de grondslag dwaling), welke visie uiteraard te gek voor woorden is. 

Bovendien laat ING bewust na te vermelden, dat artikel 17 ook aangeeft, dat die kosten op eerste verzoek van de bank door de kredietnemer dienen te worden voldaan. 

Het spreekt voor zich, dat in het onderhavige geval met betrekking tot de door ING gemaakte proceskosten artikel 28 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is, van die Algemene Voorwaarden onder punt 1 van het clausuleblad ook wordt gesteld, dat die gelden voor zover daaromtrent geen andere regeling wordt getroffen.  Dat artikel 28 houdt in, dat de kosten van rechtsbijstand die ter zake van een geschil tussen een cliënt en de bank zijn gemaakt in een procedure voor de rechter of een geschillencommissie, voor rekening van cliënt respectievelijk voor rekening van de bank komen, indien en voor zover zulks bij uitspraak van die rechter of geschillencommissie is bepaald, hetgeen ook een correcte en logische voorwaarde is.

Zoals veelal gebeurt heeft het Hof er in elk geval voor gezorgd, dat de grootste partij, bijgestaan door een groot en gerenommeerd advocatenkantoor (DLA) heeft gewonnen, wat er ook zij van de vele foutieve en onbegrijpelijke stellingen van haar advocaat mr. Atema.  Dit simpelweg door ING in haar abjecte procesvoering te volgen en al onze overtuigende bewijsvoering in deze te negeren.

In zijn arrest d.d. 13 oktober 2015 (zaaknummer 200.143.259) heeft het
Hof Arnhem-Leeuwarden in r.o. 3.24 tot onze verbijstering dus gesteld, dat ING het bedrag van € 56.788,85 (vordering X (10) betreffende) niet aan ons hoeft terug te betalen, omdat ING onze rekening-courant-rekening terecht met het dit bedrag
(dit in deel-afschrijvingen) heeft gedebiteerd op grond van artikel 17 van het bij de kredietovereenkomst behorende clausuleblad, aldus het Hof. 
Het Hof citeert net als ING heeft gedaan bovendien slechts een deel van dat artikel 17, namelijk:

“Alle kosten waartoe het met  de bank overeengekomene te eniger tijd aanleiding kan geven,  zoals alle gerechtelijke en  buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de kredietnemer”.

Het Hof laat dus net als ING en de rechtbank de laatste zin van dat artikel weg, welke zin luidt: De hiervoor bedoelde kosten dienen op eerste verzoek van de bank door de kredietnemer te worden voldaan.

Het is werkelijk niet te bevatten, dat drie raadsheren (zijnde mrs. H.E. de Boer, L.M.Croes en H.L.Wattel) het normaal vinden, dat een bank een rekening-courant-rekening van haar cliënten zonder machtiging, zonder enige aankondiging vooraf en ook nog eens op de verkeerde gronden leeghaalt !!.

Let wel: Zowel de Rabobank als de ING-bank geven zelfs na een machtiging van een cliënt om periodiek geld van zijn of haar rekening af te schrijven, dit meestal inzake vrijgevallen hypotheekrente, voorafgaande  aan die afschrijving bericht wanneer deze
zal plaatsvinden. Dit met de opmerking, dat er dan gecontroleerd kan worden of die afschrijving terecht is en dat wanneer deze niet terecht is deze dan geweigerd kan worden of wanneer de incasso al heeft plaatsgevonden deze in veel gevallen nog teruggeboekt kan worden met de Mobiel Bankieren app.


Saillant detail: op enig moment heeft ING onze rekening-courant-rekening, die dus op naam van mijn man en mij stond, zijnde een privérekening, plotseling omgedoopt tot een zakelijke rekening, waardoor het Hof in één van de procedures ons als ondernemer heeft beschouwd, hetgeen gunstig voor ING uitpakte.

In de vierde aflevering betreffende de onoorbare handelwijze door ING zal ik bewijzen, dat ING ons ten onrechte heeft opgezadeld met hoge advertentiekosten, dit via een wel heel smerig trucje, daarbij geholpen door notaris mr. Laenen van DLA-Piper.  Deze notaris voert alle door haar van ING ontvangen opdrachten tot gedwongen verkoop van woningen klakkeloos uit, of beter gezegd: zij laat dit doen door een medewerkster van het notariaat, zijnde mw. Holslag, welke dame niet de deskundigheid bezit om een complexe zaak als de onze te beoordelen en niet in staat is te signaleren, dat niet alle opdrachten van ING koosjer zijn. Inzake  de eveneens verwerpelijke en frauduleuze handelwijze in deze van DLA, waartegen wij ook een procedure hebben opgestart in verband met de handelwijze van notaris Laenen en haar medewerkster mw. Holslag, zal ik t.z.t. ook uitgebreid verslag doen op de website www.vrouwejustitiainverval.nl. Daarmede zal ik uiteraard tegelijkertijd bewijzen, dat zowel de advocaten van ING als die van DLA, die in feite dus de procesvoering hebben gedaan,  een  ontoelaatbare en bedrieglijke rol hebben gespeeld en dat deze beëdigde functionarissen hun taak niet uitvoeren zoals beoogd en verplicht, in tegendeel dus.  

Ik wijs in deze op de volgende uitspraken en regels, die wat mij betreft onmiddellijk naar de prullenbak kunnen worden verwezen, omdat zij niets met de realiteit van doen hebben, maar alleen worden geponeerd om burgers voor de gek te houden en braaf de uitkomst van vuile vonnissen en arresten te accepteren.  

In een brief van voormalig minister Donner aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 23 december 2004 betreffende Rechtsstaat en Rechtsorde staat o.a. het volgende:

  • De advocaat is de poortwachter tot en de begeleider op de weg naar het recht. De mate waarin de advocatuur er in slaagt deze rol goed te vervullen geeft in zekere zin de kwaliteit van de rechtsstaat weer. Kortom, een goed functionerende krachtige en integere advocatuur als poortwachter tot en onderdeel van het rechtsbestel is onmisbaar in onze samenleving.
  • De advocaat heeft een belangrijke publieke medeverantwoordelijkheid voor de effectuering van het recht. Dit betekent onder meer dat hij de plicht heeft partijdigheid voor de cliënt te combineren met een juiste toepassing van het procesrecht.
De Orde van Advocaten stelt  in de inleiding Gedragsregels van 1992 hieromtrent als volgt:   

De medeverantwoordelijkheid voor de rechtsbedeling brengt tevens mee dat de advocaat oog  dient te hebben  voor de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en een goed verloop van de processen. Dit is in essentie de functionele beroepswaarde van de advocaat. De advocaat is
medeverantwoordelijk voor een eerlijke procesgang.

Ik durf te stellen, dat het door de magistraten steunen van het onverteerbare en schandalige gedrag van ING veel te maken heeft  met het door ING huisbankier zijn van de overheid. Geen rechter zal het zodoende in zijn hoofd halen om een bank, die bovendien de eed van integriteit heeft afgelegd en met geld van de belastingbetaler is gered toen zij enkele jaren geleden dreigde om te vallen, wegens bedrog te veroordelen (want dat is hetgeen ING onomstotelijk in deze heeft gepleegd). 

Voor de bank zelf is een dergelijke handelwijze zeer gunstig terzake het uitbetalen van de enorme salarissen en bonussen aan haar bestuurders en dividenden aan de aandeelhouders. Dat met een dergelijke gang van zaken burgers (in dit geval een man van 80 jaren en een vrouw van 75 jaren) de dupe worden en tot de bedelstaf worden gebracht zal ING, onze magistraten en de politiek worst zijn. Dit alles raakt mij des te meer, omdat mijn man op 16 augustus 2017 aan hartklachten is overleden, waaraan zeker de enorme stress met betrekking tot de houding van ING en de erbarmelijke en onrechtvaardige vonnissen debet zijn geweest. Ook is mijn vaste overtuiging dat vele duizenden burgers, dit zonder het te weten, in de afgelopen jaren de dupe zijn geworden van een vergelijkbare uiterst verwerpelijke gang van zaken.

De door het Hof ditmaal in zijn arrest d.d. 13 oktober 2015 aan ons opgelegde “boete” (proceskosten) bedroeg  € 10.956,50 !

donderdag 10 mei 2018

Een van de vuilste wapens van de corrupte rechtspraak

De rechtspraak die er maar voor een >>> belang is in de Schurkenstaat der Nederlanden heeft vele wapens. Één van die wapens, waar grote groepen van het onderworpen volk zo het slachtoffer van zijn, komt aan de orde in onderstaande video. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord

maandag 7 mei 2018

Misdaadbank ING weigert Nico van den Ham en Harm Bos zakelijke rekening te openen voor hun Stichting

Inclusief deel 2 van de vierdelige serie van mevrouw Gonnie Hofs-Akkermans die ook belazerd is door de ING

Stichting
Harm Bos en Nico van den Ham hebben een Stichting (zie boven in de linkerkolom van deze site). Voor die stichting hebben zij een particuliere rekening geopend omdat dat goedkoper is dan een zakelijke rekening. Die rekening wordt al ruim een jaar gebruikt zonder problemen. De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel vinden dat niet goed! Daarom is Nico 3 keer naar Assen geweest, waar de stichting is gevestigd, om samen met Harm bij de ING-Bank die zakelijke rekening in orde te maken. Alles was  akkoord, maar de ING stuurde eerst nog een knullig opgesteld vragenformulier op dat moest worden ingevuld.

Syrië
Achterlijke vragen zoals; doet u zaken met Cuba, Syrië, Noord Korea, Sudan of Iran werden keurig met nee beantwoord. De statuten van de stichting werden in een bijlage meegestuurd en wat daar in staat zijn mogelijk de beweegredenen voor de ING geweest om een zakelijke rekening te openen te weigeren. In de statuten staat vermeld wat het doel is van de stichting en die komt er op neer dat wij de criminele activiteiten van de Zwarte Toga Maffia trachten te bestrijden. En laat nou net de ING, maar ook vele andere geldbanken die criminele rechters hard nodig hebben bij hun misdadige zaakjes.  


 

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters deel 2. (>>> Deel 1)

Mevr. Hofs-Akkermans
                                                                                 
Postbankvordering
In een brief d.d. 4 maart 2005 ontving mijn man
B.Th. Hofs van Postbank Zakelijk (toentertijd onderdeel van ING) (kortgezegd) het bericht, dit vergezeld van excuses en een bos bloemen, dat door toedoen van
deze bank zelf het reeds op 25 maart 2003 ontvangen verzoek tot omzetting van de naam van girorekening 8408302 naar Xenon Webstore B.V. niet was doorgevoerd. Deze girorekening stond aanvankelijk op naam van Xenon Computers v.o.f., waarvan vader
(B.Th. Hofs) en zoon Hofs (R.T.B. Hofs) de vennoten waren. In een brief van 31 juli 2006 aan mr. Kesler (toentertijd de advocaat van ING Enschede) is door ons een uitgebreid overzicht inzake de feiten met betrekking tot deze rekening gegeven en tevens de bovengenoemde brief d.d. 4 maart 2005 overgelegd.Zowel op 23 september als op 4 november 2003 richt ING Enschede brieven aan de directie van Xenon Webstore B.V., waarin zij deze aanspreekt op de debetstand van girorekening 8408302. Op 19 februari 2004 wordt een dergelijke aanmaning echter plotseling gericht aan de (voormalige) firmanten van Xenon Computers v.o.f., t.a.v. de beide heren Hofs, waaronder dus mijn man Ben. Op 9 april 2004 schrijft een door ons ingeschakelde advocaat (mr. Hoeksma) in een aangetekende brief aan ING Enschede, dat tot het moment van oprichting van Xenon Webstore B.V. de heren R.T.B. Hofs en M.C. Mensink de verantwoordelijken waren betreffende deze rekening, maar dat die rekening inmiddels is overgezet naar deze B.V. en dat dat ook blijkt uit de brieven van ING d.d. 23 september en 4 november 2003.

In een Beschikking ten aanzien van R.T.B. Hofs van 5 januari 2005 heeft de Rechtbank Almelo vervolgens bepaald, dat bovengenoemde Postbankvordering een schuld van Xenon Webstore B.V. betrof, daarbij aangevend, dat Hofs jr. na de (bevestiging) van de inbreng van de v.o.f. in deze B.V. tijdig een aanvraag tenaamstelling bij ING heeft ingediend met betrekking tot de omzetting van de rekening-courant-rekening van Xenon Computers v.o.f. naar Xenon Webstore B.V., waarop ING volgens de rechtbank nooit gereageerd heeft. Ook wijst de rechtbank er nog op, dat ING op 23 september 2003
(zie hierboven) een brief aan Xenon Webstore B.V. heeft gericht, waarin om aanzuivering ter zake de debetstand op de girorekening bij de Postbank wordt verzocht. In een Beschikking van 21 februari 2005 heeft het Gerechtshof Arnhem deze Beschikking van de Rechtbank Almelo bekrachtigd.

In een brief d.d. 12 januari 2005 bericht ING desondanks aan de advocaat van V.N.I. Enschede B.V. (het bedrijf, dat ten onrechte het faillissement voor mijn man had aangevraagd), dat zij een opeisbare vordering heeft op o.a. B.Th.Hofs en dat zij er geen bezwaar tegen heeft, dat deze vordering (ter zake girorekening 8408302) als steunvordering wordt gebruikt bij de door V.N.I. ingestelde faillissementsaanvraag voor B.Th.Hofs. Terzijde: die faillissementsaanvraag was dus ten onrechte, hetgeen uiteindelijk door het Hof Arnhem op 2 oktober 2012 is vastgesteld, zoals reeds in Aflevering 1 is gemeld, en er waren geen andere schulden dan een hypotheek bij de Rabobank en een rekening-courant krediet bij ING.

Met een brief van 15 maart 2007 heeft mr. Kesler de genoemde Beschikkingen van de rechtbank en het Hof van ons ontvangen, dit op zijn eigen verzoek na telefonische uitleg van de situatie door mij. 
In een aangetekende brief d.d. 6 april 2007 aan de directie van ING Enschede hebben wij onder het kopje De postbankvordering betreffende girorekening 8408302 in twee bladzijden wederom uitgebreid onderbouwd bewezen, dat dit een vordering op Xenon Webstore B.V. betrof, waarbij eveneens de Beschikkingen van de rechtbank en het Hof in deze wederom zijn overgelegd. Met het bovenstaande is tevens onomstotelijk komen vast te staan, dat ING aan V.N.I. ten onrechte toestemming heeft gegeven ook deze vordering bij haar faillissementsaanvraag d.d. 17 november 2004 ten aanzien van B.Th. Hofs als steunvordering in te dienen, dit dus tegen beter weten in. 

In augustus 2007 heeft mr. Kesler het Postbankdossier overgedragen aan de afd. DCR/Recovery van ING Amsterdam, waarvan ene heer C.E.Goosmann deel uitmaakte. Dit heerschap heeft ons onvoorstelbaar onbeschoft en denigrerend, maar vooral in
strijd met het recht behandeld, waarover ik later uitgebreid op de website www.vrouwejustitiainverval.nl zal schrijven. Door ING Amsterdam zijn bij DLA-Piper te Amsterdam vervolgens twee advocaten ingehuurd, zijnde mr. P.Hopman en mr. Netten, dit om zich te weren tegen een door ons tegen ING in juni 2008 opgestart kortgeding ter voorkoming van de door ING geplande veiling van onze woning en tevens om te reageren op onze dagvaarding terzake een door ons op 25 juni 2008 geëntameerde bodemprocedure tegen ING. In zijn pleitaantekeningen d.d. 26 juni 2008 m.b.t. het
door ons opgestarte kortgeding heeft mr. Netten beweerd, dat er tijdens onze schuldsaneringsregeling een postbank-procedure was gevoerd, waarvan echter geen sprake was. Dit zou ook volslagen onlogisch zijn geweest, omdat er door de Beschikkingen van de rechtbank en het Hof al begin 2005 bekend was, dat de Postbank geen vordering op de heren Hofs had en de schuldsaneringsregeling is ingegaan op
1 maart 2005. Overigens is procederen tegen een saniet (schuldenaar red.)  onmogelijk en ook de bewindvoerder heeft geen enkele procedure hieromtrent gevoerd. In verband met de werkzaamheden betreffende de postbankvordering heeft DLA op 27 juni 2008 een rekening ad € 9.941,03 aan ING verstuurd. De omschrijving op de declaratie is: Postbank N.V..

Vervolgens heeft ING een wel heel smerige onrechtmatige daad begaan door deze nota op 10 juli 2008 via onze rekening-courant-rekening zonder enige berichtgeving vooraf aan DLA te betalen, waar wij eerst veel later achter zijn gekomen, omdat dit bedrag zat “verborgen” in een andere onrechtmatige debitering, waarover meer in een derde aflevering inzake het van ons stelen door ING.

Natuurlijk hebben wij tegen deze onrechtmatige debitering in de op 20 november 2012 tegen ING opgestarte bodemprocedure (wegens meerdere onrechtmatige daden) bezwaar gemaakt, dit dus door in de eerste plaats te stellen, dat er nooit een postbank procedure is gevoerd, ook niet gevoerd kon worden, omdat B.Th.Hofs zoals onomstotelijk bewezen geen schuld aan de postbank had, maar ook dat ING niet het recht had onze rekening-courant-rekening zonder enige berichtgeving vooraf met bedragen te debiteren.

ING heeft om deze onrechtmatige daad goed te praten (waarvoor zij weer een andere advocaat van DLA had ingeschakeld, zijnde mr. Atema) de volgende leugens verkondigd:

a) Zij heeft het Hof Amsterdam in haar memorie van antwoord in de door ons opgestarte hoger beroep procedure tegen het vonnis van de rechtbank wijs gemaakt, dat het bedrag van € 9.941,03 kosten betrof, die door haar gemaakt waren met betrekking tot de voorgenomen executieveiling

b) Zij heeft het Hof ook voorgehouden, dat wij die kosten verschuldigd waren op grond van artikel 17 van het clausuleblad, behorende bij de op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst.

Welnu, het gestelde onder a) is een grove leugen, zoals reeds uitgelegd in deze aflevering. Ook het gestelde onder b) heeft niets met de waarheid van doen, waarop ik in de volgende aflevering zal terugkomen.

Het aan de Postbank verschuldigde bedrag had dus in elk geval helemaal niets te maken met de op 3 september 2002 door ons met ING Enschede afgesloten kredietovereenkomst en ook al zou dat zo zijn geweest, dan nog had ING om meerdere redenen niet het recht ons voor die kosten op te laten draaien, laat staan onze rekening-courant-rekening met dit bedrag te debiteren om deze rekening van DLA te betalen.

Gonnie Akkermans 


De komende tijd, de volgende 2 delen.


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord

zaterdag 5 mei 2018

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek net zo geheim en corrupt als de staatsgecensureerde journalistiek zelf

Videoverslag van de rechtszitting in de zaak die het TV-programma 'Stem van de Straat' aanspande tegen het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Presentator Steve Brown vroeg subsidie aan voor zijn programma maar kreeg dat niet. Het team van de 'Stem van de Straat' weet natuurlijk wel waarom de subsidie geweigerd is. Ing. Steve Brown maakt, evenals wijzelf, deel uit van een kleine groep journalisten die zich door niets en niemand laten censureren. Zelfs niet door de diegenen van het laatste beslissende woord: rechters. Wie wil weten of nog eens bevestigd wil hebben dat de reguliere media de meest gevaarlijke, allesbepalende corrupte kliek van ons land is, luistert naar het telefoongesprek wat Steve had met de directeur van het Stimuleringsfonds (1e video). Kijk en luister daarna ook naar de onlangs door ons opgenomen rechtszitting betreffende deze zaak (2e video). Meer info onder de video's. 

Alle artikelen op de website van Steve Brown over de hierboven vermelde kwestie vindt u >>> hier!

Voor herhalingen van het TV-programma Stem van de Straat (SaltoTV) klik >>> hier (YouTube) klik >>> hier 

>>> Volksnieuws uit Amsterdam-Noir