KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 29 april 2018

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters (Deel 1)

Gonnie Hofs
Gonnie 
De vaste bezoekers van deze site kennen haar wel, Gonnie Hofs, zwaar slachtoffer van de corrupte rechtspraak, evenals haar man Ben Hofs en hun zoon Raymond. Gonnie heeft in meerdere interviews op deze site het een en ander uitgelegd. Ik krijg daar nog steeds reacties op. Mevrouw Hofs legt het allemaal zo begrijpelijk en duidelijk uit, wordt mij dan niet zelden medegedeeld. 

Dood
Augustus vorig jaar gebeurde het. Gonnie was samen met haar man in de tuin aan het werk. Plotsklaps viel Ben op de grond en gaf een schreeuw. Even later was de kerngezonde Ben Hofs >>> dood. Een bloedpropje in zijn hersenen. Gonnie is er nog steeds kapot van. Ben en Gonnie waren en werkten meer dan 50 jaar samen. Gonnie was dagelijks bezig met de vele gerechtelijke procedures. Ben stond haar op allerlei wijzen daarin bij! Hij deed al het andere werk in en rond het mooie huis dat ze beiden met hard werken bij elkaar hadden verdiend. Sinds Ben er niet meer is bel ik Gonnie elke week. Dat doe ik altijd op een moment dat ik denk, nu is ze alleen. Gonnie laat duidelijk merken dat ze dat fijn vindt, dus blijf ik dat met veel liefde dan ook doen! 

Strijdlust
Gonnie is haar strijdlust tegen de alles kapotmakende tot op het bot verrotte en corrupte rechtspraak gelukkig nog niet kwijt en pakt langzamerhand de draad weer op. Ben Hofs had dat niet anders gewild! Hieronder een door Gonnie ingezonden stuk. Er zijn 4 delen. Welkom Gonnie Hofs-Akkermans! De inhoud van de (kop) tekst hierboven ligt geheel bij Nico van den Ham! 

________________________________


Ingezonden stuk: 

Rente

Er is enige tijd geleden in de media heel veel heibel geweest over de salarisverhoging van 50% van topman Ralph Hamers van ING, de huisbankkier van de overheid. Ook de politiek en klanten van ING spraken hun afschuw uit. En terecht, dit met name omdat ING toen zij in 2008 door de kredietcrisis in de problemen kwam een lening van tien miljard euro van de overheid kreeg. Inmiddels heeft president-commissaris Jeroen van der Veer vanwege alle commotie die salarisverhoging teruggedraaid. Zielig voor Hamers, die nu ongetwijfeld een beroep op de voedselbank zal moeten doen. Overigens ben ik ervan overtuigd, dat er buiten het zicht van iedereen toch wel weer een sluiproute wordt gevonden om deze topman “schadeloos” te stellen voor de intrekking van de eerder gedane toezegging.

Dat ING ook een achterkamertje heeft, waarin ontoelaatbare zaakjes worden bekokstoofd om haar winst ten faveure van een select groepje bestuurders te verhogen, dit ondanks het op haar website uitdragen van haar klantgerichte business principles en de door haar medewerkers afgelegde integriteitseed, zal menigeen vermoeden, maar niet kunnen bewijzen.

Ik kan dat wel. In een serie van 4 afleveringen zal ik overtuigende bewijsvoering leveren, dat ING mijn man en mij in het verleden op verschillende manieren onrechtmatig grote bedragen afhandig heeft gemaakt.

Ik stel uitdrukkelijk, dat ik in de komende maanden dan wel jaren zolang mijn gezondheid het toelaat vele blogs zal produceren, die op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl geplaatst zullen worden en waaruit blijkt, dat niet alleen ING, maar ook andere grote partijen, bijgestaan door malafide advocaten, met het recht een loopje nemen. Het allerergste is daarbij, dat onze hooggeëerde beëdigde en zogenaamd onafhankelijke magistraten daarbij een grote bijdrage hebben geleverd aan het om zeep helpen van onze veel geroemde rechtsstaat en dit veelal geheel bewust, daarbij valsheid in geschrifte niet schuwend. De gevolgen: vele zelfdodingen, waarbij de levens van hele families worden verwoest.

Het ten onrechte berekenen van rente

Van 1 maart 2005 t/m 23 juli 2007 hebben mijn man Ben en ik gebruik gemaakt van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). Wij hebben die keus zelf gemaakt, omdat een corrupte vastgoedmaatschappij geheel ten onrechte het faillissement van mijn man had aangevraagd, hetgeen na een jarenlange strijd uiteindelijk is gebleken uit een arrest van het Hof Arnhem d.d. 2 oktober 2012. ING was zo behulpzaam om de aanvraagster van het faillissement een niet bestaande vordering (een beweerdelijke vordering van de postbank) als steunvordering te verlenen. Dit alles betreft een complexe kwestie, waarover ik thans niet verder zal uitweiden, maar dit t.z.t. zeker zal doen op de bovengenoemde website, waar ik ook het verdere wangedrag van ING en andere grote partijen in verschillende procedures en van meerdere magistraten aan de kaak zal stellen.

Op 3 september 2002 hebben wij bij ING een rekening-courant krediet afgesloten ten bedrage van € 200.000,-- en op 5 september 2002 als waarborg voor terugbetaling een hypotheek gegeven op onze woning. In verband met die hypotheek zijn er zijdens ING meerdere kapitale fouten gemaakt, maar daar ga ik nu niet verder op in. De schuldsaneringsregeling werkte ook ten aanzien van de vordering van ING, dit ingevolge wetsartikel 299 lid 1 sub a. Fw. ING heeft geen gebruik gemaakt van haar rechten als separatist ingevolge wetsartikel 57 Fw. Tijdens de schuldsaneringsperiode heeft ING zodoende in strijd met wetsartikel 303 Fw. lid 1 toch maandelijks de hypotheekrente geëind, dit via automatische debiteringen van onze rekening-courant-rekening. De rechtbank heeft in haar uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling of bij beschikking het eerste lid niet buiten toepassing verklaard, hetgeen wel had gekund.

Een voorzieningenrechter heeft in een door mijn man en mij opgestarte kortgedingprocedure om de veiling door ING van onze woning te voorkomen door onkunde in haar vonnis d.d. 30 juni 2008 een kapitale juridische misslag begaan (dit naast andere) door te stellen, dat mijn man en ik vanaf 9 april 2004 de rentebetalingen hadden opgeschort !!. Wij werden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan ING ten bedrage van € 1.070,--.

In een door ons op 20 november 2012 tegen ING opgestarte bodemprocedure heeft ING in haar processtukken o.a. gesteld, dat de rentevordering was verjaard, waarvan echter geen sprake was, omdat wij de verjaring van die vordering meerdere malen schriftelijk hadden gestuit en de betreffende brieven met de benodigde toelichting tijdens de procedure hadden overgelegd, dit middels een Akte d.d. 21 augustus 2013. Daaraan voorafgaande had ING tijdens de comparitiezitting d.d. 23 juni 2013 zelfs glashard beweerd, dat wij geen rente hadden betaald, dit dus ondanks de automatische debiteringen van onze rekening-courant-rekening, die dus tijdens onze schuldsaneringsregeling gewoon doorgingen, hetgeen niet was toegestaan.

De rechtbank Overijssel is ING in haar vonnis d.d. 4 december 2013 (zaaknummer C/08/133417/HA-ZA 12-422) in haar leugens inzake de verjaring en het niet betalen van rente gevolgd, dit ondanks onze overtuigende bewijsvoering met betrekking tot de werkelijke feiten. Wij werden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 8.621,-- aan ING inzake de proceskosten.

In de door mijn man en mij in verband met het vonnis d.d. 4 december 2013 op 3 maart 2014 opgestarte hoger beroep procedure hebben wij er via onze grieven alles aan gedaan om o.a. de terugbetaling van de door ING ten onrechte in rekening gebrachte rente alsnog te bekomen, dit met o.a. verwijzing naar randnummer 8 van onze Akte d.d. 21 augustus 2013, onder welk randnummer de betreffende stuitingsbrieven dus worden genoemd en overgelegd.

Ik noem er enkele.

- een brief d.d. 22 januari 2007 aan mr. Kesler (de advocaat van ING Enschede) (overgelegd als prod. 115 bij Akte), waarin wij hem er degelijk onderbouwd op hebben gewezen, dat ING tijdens de schuldsaneringsperiode onze rekening-courant-rekening ten onrechte met rentebedragen heeft gedebiteerd.

- een brief d.d. 30 juli 2008 aan ING (overgelegd als prod. 105 bij dagv.) , waarin wij hebben gesteld, dat ING onze rekening-courant-rekening ten onrechte heeft belast met een bedrag van € 41.684,55 en haar verzocht c.q. gesommeerd dit bedrag per omgaande terug te boeken.(deze brief is als prod. In die brief hebben wij gesteld, dat dit bedrag ook inhoudt de door ING tijdens de schuldsaneringsregelingsperiode (1 maart 2005 t/m 23 juli 2007) ten onrechte berekende rente in verband met het door haar verleende rekening-courant krediet en daarbij gesteld, dat dat ingevolge wetsartikel 303 Fw niet was toegestaan

- een brief d.d. 7 augustus 2008 aan de Raad van Bestuur van ING, waarin wij o.a. wederom hebben gemeld, dat ING Enschede tijdens onze schuldsaneringsperiode ten onrechte rente heeft berekend en dat het daarbij gaat om een bedrag van ca. € 23.000,--. Deze brief is als prod. 86 bij dagv. overgelegd)

Spraakmakend en ingewikkeld is het volgende. Het Hof verwijst net als ING naar de verkeerde brief van eveneens 7 augustus 2008 (!!) (overgelegd als prod. 100 bij dagv.), daarbij overigens wél verwijzend naar productie 86, en stelt, dat wij daarin geen stuitingshandeling hebben verricht, maar om deblokkering van onze rekening-courant-rekening hebben verzocht, hetgeen wij in die als prod. 100 overgelegde brief inderdaad hebben gedaan. Het Hof heeft ons het recht op terugontvangst van ING van het enorme bedrag aan rente (vordering 10) dus in “vruchtbare samenwerking” met ING via een onaanvaardbaar trucje simpelweg en dit geheel bewust door de neus geboord.

ING wist in haar memorie van antwoord in deze geen enkele adequate reactie te geven en heeft inzake de verjaring van onze meerdere vorderingen, dit dus ook inzake de rentevordering, slechts een onsamenhangend en onzinnig verhaal gehouden, waar geen touw aan vast te knopen viel.

Dan volgt het erbarmelijke arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.143.259). Ik zal het in deze aflevering weer alleen maar hebben over hetgeen het Hof inzake de rentevordering heeft gesteld. Het Hof erkent, dat ING de hypotheekrente tijdens de schuldsaneringsregeling ten onrechte heeft berekend en geeft tevens aan, dat de verjaringstermijn inzake de rentevordering in elk geval op 23 juli 2007 (de datum waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling is beëindigd) is gaan lopen. Vervolgens verwijst het Hof naar de aansprakelijkstellingsbrief van 17 oktober 2012 zijdens ons en stelt vervolgens, dat wij ons in de voorafgaande periode van vijf jaren niet op ondubbelzinnige wijze het recht op nakoming van de verbintenis tot schadevergoeding hebben voorbehouden, zodat de verjaring niet is gestuit. Het Hof “verzuimt” net als de rechtbank en ING rekening te houden met de stuitingsbrieven en stukken zoals genoemd en overgelegd onder randnummer 8 van de Akte d.d. 23 augustus 2013 in verband met de verjaring van de rentevordering (zie toelichting hierboven) en wijst deze vordering aldus geheel ten onrechte af op grond van verjaring.

In het arrest van 13 oktober 2015 worden wij wederom veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 10.956,50 !

Nota bene: ook al zouden ING en het Hof gelijk hebben inzake de verjaring van deze vordering X (10) (hetgeen dus pertinent niet het geval is), dan blijft er voor ING toch een natuurlijke verbintenis bestaan (een morele plicht) betreffende terugbetaling van de ten onrechte geïnde rente.

Natuurlijke verbintenis:

Dit is een verbintenis die in tegenstelling tot andere verbintenissen bij de rechter niet af te dwingen is, maar wel een dringende morele verplichting inhoudt. In het onderhavige geval is ING die verbintenis echter niet nagekomen, hetgeen te meer klemt, omdat ING er zeer goed van op de hoogte is, dat er ook helemaal geen sprake was van verjaring van die vordering, waaromtrent zij de rechter meermaals heeft voorgelogen. Ik schat zo in, dat heel veel mensen van een dergelijke handelwijze van ING de dupe zijn geworden, maar daarvan niet op de hoogte zijn. ING besteedt het door haar op een onrechtmatige manier verkregen geld van haar cliënten liever aan salarissen en bonussen van haar topgraaiers.

Helaas is mijn lieve man op 16 augustus 2017 op bijna 81-jarige leeftijd plotseling overleden en moet ik als weduwe van 76 jaar rondkomen van AOW en een klein pensioen. Het bedrag, dat ik van ING tegoed heb door het ten onrechte berekenen van rente tijdens de schuldsaneringsperiode is inmiddels door de renteopbouw opgelopen tot € 43.156,20, dit per 1 januari 2018. Voor een man als Hamers betekent een dergelijk bedrag hooguit een bestelling van exotische wijnen of een anderszins bij zijn status behorende uitspatting. Voor mij zou dit bedrag een stuk financiële rust betekenen betreffende onontbeerlijke zaken die geregeld en betaald moeten worden, dit ook door mijn verhuizing naar een kleinere woning, de mogelijkheid bieden om voor mijn kleinkinderen een cadeautje te kunnen kopen voor hun verjaardagen of anderszins eens wat toe te stoppen en op een andere manier de ellende, waarin ik door het overlijden van mijn man verkeer, enigszins te verzachten. Rest mij nog te vertellen, dat mijn man en ik ING in de afgelopen jaren meerdere malen op de ontoelaatbare situatie hebben aangesproken, dit o.a. in aangetekende brieven van 28 december 2016 en 22 februari 2017, maar vervolgens slechts werden geconfronteerd met briefjes van een of ander secretariaat, waarin ons op een denigrerende toon werd gemeld, dat ING alles goed had gedaan en dat dat ook gold voor de rechterlijke macht !!

Gonnie Akkermans

De komende tijd, de volgende 3 delen.


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

zaterdag 28 april 2018

Breaking News, Rechtszaak Zorgverzekeraar gewonnen


Het gaat beginnen,
einde 'verplichte'
illegale zorgverzekering!
Beste Nederlanders,

Grote doorbraak in de 'verplichte' illegale zorgverzekering, die een schending zijn in uw burgerrechten! Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts, voorzitter/oprichter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.

Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden. Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).

CONCLUSIE: CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en Incassobureaus, zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden, wat nu is vastgesteld door de civiele rechter en op basis van de ambtsplicht Artikel 162 SV zijn de bewijzen ingediend! (N.B.O. is in bezit van bewijzen)

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken hoopt met deze gerechtelijke uitspraak, de eerste stap te zetten om de 'verplichte' illegale Zorgverzekering te ontmantelen en de vele mensen die slachtoffer zijn van deze grootschalige zwendel te ondersteunen!..... 

Groot respect dus voor Jordy Zwarts! Verder te lezen en het vonnis bestuderen op de website van de >>> Nationale Bond tegen Overheidszaken 

donderdag 26 april 2018

Aangiften tegen criminele rechters afgeven bij de Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Justitie en het OM

Er worden veel aangiften gedaan tegen frauderende rechters. Alle aangiften verdwijnen tot nu toe in de papierversnipperaar en dus, in Naam van de Koning, in de doofpot van de Schurkenstaat der Nederlanden. De reguliere media zwijgt! Voor de zoveelste keer leverde de door de Rabobank en haar klassenrechters kapot gemaakte bloembollenboer >>> Wim Visser namens hemzelf en vele mede-gedupeerden een groot aantal klaagschriften en aangiften in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM.
Bij de Raad voor de Rechtspraak, waar de tot op het bot verrotte en corrupte mr. Frits Bakker de baas is, kwamen we er niet in en kregen we ook geen ontvangstbewijs!
Ook mochten we niet filmen in de hal van de Raad, maar deden dat toch! Realist Nico van den Ham kan heel goed voorspellen wat er nu weer met de aangiften en de klaagschriften gaat gebeuren, maar houdt daarover wijselijk zijn mond. Dit omdat hij niet telkens wil worden neergezet als een pessimist!  Start de video...  
Zie ook >>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-                      RABOBANK-MAFFIA-ZAAK

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord

dinsdag 24 april 2018

EERLIJKE, NIEUWE MEDIA WORDT KAPOT GEMAAKT DOOR EEN KLEINE GROEP VOLSLAGEN IDIOTEN !

Om door een belangrijke groep serieuze mensen, waar wij mee samenwerken en 
die vechten waartegen wij ook strijden, nog serieus te worden genomen zijn wij genoodzaakt om kenbaar te maken dat wij ons nadrukkelijk distantiëren van een kleine, maar gevaarlijke groep idioten op Facebook, een website en het gebral in de reacties op een videokanaal van die website. Al lange tijd zwijgt Nico van den Ham over het een en ander om onderlinge ruzies uit de weg te gaan. Omdat wij denken dat het zo niet langer kan en wij nog graag even serieus willen doorgaan met onze strijd het volgende:
(start de video).                       
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Nieuwe media. 

>>> Schaterende Mark Rutte misleidt schaamteloos dakloze

>>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te                     ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te               ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te             ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie                        te ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen               en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag              stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen                criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen            tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten              over criminele rechters 

>>> Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt              ook nog even minister Koenders 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele                              zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>>
 Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham 

>>> 
PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

>>> Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister                    Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

>>> Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele                          zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>> Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

>>> Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale                            Politie. (Deel 3)

>>> V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                      bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

>>> Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-                        kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)


zaterdag 21 april 2018

Advocaat slachtoffers Bloembollen-Maffia-Zaak krijgt geen geld meer van Raad v/d Rechtsbijstand (video)

Er zijn slachtoffers van grote frauderende misdaadgroepen, zoals deurwaarderskantoren, geldbanken, Jeugdzorg, overheidsorganisaties zoals het UWV, samenspannende curatoren, gemeenten, 'gerenommeerde' advocatenkantoren, De Rechtspraak enz. enz., die geen >>> zelfmoord plegen, maar zich ook op andere wijze niet neerleggen bij datgene wat hen is aangedaan. Op allerlei manieren wordt getracht het leven van deze slachtoffers onmogelijk te maken. Datzelfde geldt ook voor hun advocaten als die niet met de tegenpartij van hun cliënt én de corrupte klassenrechters meewerken! Advocaat mr. Jacob Vlaar, spant zich op meer dan fantastische wijze in voor de gedupeerden van >>> De bloembollen-Rabobank-Maffia-Zaak. Al vele malen eerder werd getracht deze, wél goudeerlijke, advocaat de mond te snoeren. Dat is o.a. in de eerste twee minuten van de video in dit >>> artikel te zien en te horen. De Raad voor de Rechtsbijstand maakt ook deel uit van de kliek en wordt nu ingezet om mr. Vlaar uit te schakelen. Dit door de toevoeging in te trekken. Mr. Vlaar krijgt dus geen geld meer voor zijn vele, vele, werk. Vlaar wendde zich tot de Raad van State inzake de kwestie.Een andere advocaat, mr. Anky Dohmen, die ook niet aan het gerechtelijke gesjoemel wilde meedoen, werd door corrupt collega-tuig tot uiterste wanhoop gebracht en pleegde >>> zelfmoord!  

Er wordt tijdens de zitting gesproken over High Trust. Lees >>> hier meer over High Trust.   


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 19 april 2018

Burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, niet tevreden over ontruiming Rob Scholte Museum!

Ontheemd
Vanmorgen hadden wij even telefonisch contact met de afgelopen dinsdag dakloos-gemaakte kunstenaar, Rob Scholte. Scholte meldde ons dat hij zonder vrouw en kinderen ergens verblijft op een onderduikadres. 'Wij zijn totaal ontheemd', zo vertelde Rob aan Melder van Misstanden, Nico van den Ham. 

Bevredigd
Burgemeester Koen Schuiling
(misdaadgroep VVD)
Lijsje, de vrouw van Rob, hun kinderen en de kat verblijven elders. Niemand van de 5 gezinsleden slaapt gelukkig op straat maar de gevolgen van de ontruiming zijn niet beheersbaar, zoals dat dan gaat. Daar bovenop komt nu dat de burgemeester van Den Helder, VVD-gluiperd, Koen Schuiling, de ontruiming van het gezin Scholte en het museum hem niet genoeg heeft bevredigd! 


Satanisch genoegen
Zoals wij dat veelal zien bij rechters, officieren van justitie, VVD'ers, deurwaarderstuig, politie en nog veel meer aan de Staat der Nederlanden gerelateerd schorem, schept Schuiling er een satanisch genoegen in om Scholte en zijn gezin nog meer kapot te maken dan dat zij afgelopen dinsdag al kapot gemaakt zijn! 

Beslag
Op alle bezittingen van de kunstenaar heeft de VVD'er beslag laten leggen. Dat geldt dus ook voor de kunstwerken van Rob en die van anderen die ook in het museum hingen of stonden! De peperdure ontruiming van het museum zal waarschijnlijk worden betaald door de kunstwerken voor een habbekrats te veilen. Tevens verklaarde Scholte dat Koen Schuiling er ook op uit is hem failliet te laten verklaren! 

Tegenpartij
Wij roepen het al tientallen jaren, eenmaal dakloos gemaakt, dan komt het nooit meer helemaal met je goed. Of dat ook voor de 'grote' kunstenaar Rob Scholte geldt? We weten het niet, maar vrezen het ergste. We hebben al meer 'groten' volledig kapot gemaakt zien worden! Als de tegenpartij maar veel groter of belangrijker wordt geacht dan jij, zo is inmiddels onze ervaring.  

Beangstigend
Wij zien steeds meer medemensen kapot gemaakt worden voor een klein groepje
>>> boven ons gestelden. Tevens zien wij, op wat enkele uitzonderingen na,
dat de onderworpen bevolking het zich meer en meer gedwee laat welgevallen. 


Natuurrecht
Het natuurrecht is een veel hoger en beter recht dat niet uit de wil van de overheid is voortgevloeid. Dat recht is ons als van nature gegeven. Natuurrecht; een voor elk menselijk individu geldend recht, te herkennen via de menselijke rede! De extreem criminele, allesverwoestende, gevaarlijke reguliere media hebben die rede bij de meesten van ons reeds uit de hersenen gespoeld! 'Nederland is een rechtstaat', is elke dag wel ergens in de media te lezen of te horen. Herhaling is de kracht van de reclame! 'Nederland is een rechtsstaat, zo vindt inmiddels ook het grootste deel van het gehersenspoelde, onderdanige Nederlandse volk. Angstaanjagend! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 17 april 2018

Kunstenaar Rob Scholten vanaf geheime locatie

Beelden van de ontruiming van het Rob Scholte Museum. 
Rob deelde ons mede dat hij en zijn gezin vannacht niet op straat slaapt.
Ook de kat is ondergebracht! Met dank aan PowNet! 
Meer over de kwestie klik >>> hier en scrol naar beneden.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

BEELDEN ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUMEerder vanmiddag... Start de 2e video 


Zie ook:

>>> Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos.
        Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUM

Een half uur geleden belde Rob Scholte ons in paniek op. Start de video... 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking.


maandag 16 april 2018

OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTE AMSTERDAM


Gemeente Amsterdam                                            Persoonlijk door 
Afd. BRP                                                                ondergetekende tegen
Amstel 1                                                                ontvangstbewijs afgegeven
1011 PN Amsterdam                                                   

Datum: 16 april 2018
Betreft: Basisregistratie personen, Minachting, Dwangsom

Heer/mevrouw,


Op 10 januari 2018 heb ik persoonlijk een schrijven tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis afgegeven. Het betrof hier een verzoek om binnen 4 weken mij een opgaaf te doen toekomen betreffende het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan overheidsorganen en/of andere derden van de laatste 20 voorafgaande jaren. Ik heb daarbij gewezen naar de bepalingen die liggen verankerd in het artikel 3.22 van de wet basisregistratie personen. Op dat verzoek heb ik geen enkele reactie gekregen.

Daarom heb ik op 21 februari 2018 een 2e verzoek op dezelfde, zoals hierboven omschreven wijze, persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan uw gemeentehuis bezorgd.

De minachting naar de burger toe, zoals de gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam veelvuldig laten blijken aan haar medemensen, is enorm!
Datzelfde geldt voor het, door de gemeenteambtenaren, volstrekte lak hebben aan bepalingen die in de wet liggen verankerd. De nare gevolgen voor de gewone Amsterdammer is door dit ambtelijke gesjoemel niet zelden zeer ingrijpend!  

Betreffende de onderhavige kwestie is dat ook aan de orde want ook mijn 2e verzoek, wat ik op 21 februari jl. tegen ontvangstbewijs heb afgegeven, bleef ook onbeantwoord!

Bij deze dien ik dan ook een 3e verzoek in betreffende het verstrekken van de gegevens en deel u mede dat als ik niet binnen 2 weken antwoord van u krijg op zoek ga naar de mogelijkheden om geldelijke schadevergoeding bij u af te dwingen.

Tevens deel ik u mede dat dit schrijven ook wordt gepubliceerd op mijn website.

Opnieuw in afwachting van uw reactie,

Nico van den Ham
Journalist

...................
1016 .. . Amsterdam 

zaterdag 14 april 2018

De onaangename gelaatsuitdrukking van de voormalige A'damse politiecommissaris Ad Smit en Jack Druppers

Politiecrimineel Ad Smit

Slim
Lang geleden ontdekte ik al dat sommige mensen worden geboren met een onaangename, niet veel goeds-belovende gelaatsuitdrukking. Tevens ontdekte ik dat het karakter van een mens zich in de loop der jaren aanpast aan zo'n rotkop.
Maar, andersom kan ook!

De bezoekers van deze website zijn slim, dus dat laatste hoef ik niet uit te leggen! Ik ben vaak voor deze 2 stellingen op de vingers getikt door 'keurige' medeburgers.


Politiecrimineel
 Jack Druppers

Uiterlijk
'Je mag nooit oordelen op het uiterlijk', zo is mij
vele malen toegebeten. Echter, ik kan dat oordelen maar niet laten. Vooral omdat ik, op een enkele uitzondering na (die zijn er altijd), telkens maar
weer mijn gelijk kreeg in
dezen. 

AT5
Ongeveer 25 jaar geleden, toen ik nog maar net in Amsterdam woonde, viel de onaangename gelaatsuitdrukking van politiecommandant Ad Smit mij al op. Regelmatig kwam Smit vol trots en arrogantie, met een vuil-grijnzende tronie, langs op de Amsterdamse TV-zender AT5. 

Straf-ontslag 
Ad Smit, die o.a. zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district-Oost in Amsterdam, maakte jarenlang misbruik van zijn bevoegdheden. Vertrouwelijke politie-informatie gaf hij door aan anderen. Smit betaalde stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie, zoals dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en concerten in Ziggo Dome (Voorbeeld: het goedkoopste kaartje voor een concert van Elton John kost 159 Euro). Ook regelde Smit wel even een woning voor een vriend die 'vanuit politieoogpunt gezien' nooit een vriend van de politieman had mogen zijn! Gisteren kreeg Ad Smit straf-ontslag.

Verkeerscontroles
Ad Smit was ook een tijd chef van de politie in de binnenstad. Welke Amsterdammer kent ze niet: de destijds vrijwel dagelijkse, grootscheepse verkeerscontroles?!
Die controles werden telkens geleid door Ad Smit, die daar dan vrijwel altijd heel triomfantelijk bij stond met zijn hierboven beschreven politiegrijns. Buik naar voren en de politie-oogjes samengeknepen. Een houding waarmee de politieman schaamteloos aangaf, een meer dan ziekelijk wantrouwen tegen het niet-geüniformeerde gedeelte van de Amsterdamse bevolking te hebben.


Discotheek iT
Ad Smit was ook zeer succesvol in het kapotmaken van de Stad Amsterdam, want hij was de 'man' die de wereldberoemde discotheek iT, van wijlen Manfred Langer, aan het Rembrandtplein liet dichttimmeren. Een zeer groot verlies voor de hoofdstad! 

Dirty Harry
Ad Smit was de 'Dirty Harry' van het hoofdstedelijke politiekorps; iedereen die zwart was en rondhing in een probleemgebied was in principe vogelvrij. Elke zwarte was een drugsdealer in de politie-ogen van Smit. Zelfs donker getinte moeders met kinderwagens konden niet meer vrij over straat! De kinderwagen werd zonder pardon binnenste buiten gekeerd! Advocaten beschuldigden de politieman van Zuid-Afrikaanse methodes! Het regende in die tijd klachten over excessief politieoptreden onder leiding van Ad Smit die dat telkens maar weer trots-grijnzend mocht komen vertellen in het AT5-journaal. Nogmaals, nooit ben ik die rottige politiekop en bijbehorende naam vergeten. Nu is de politieschoft zelf aan de beurt en is de crimineel zelf oneervol ontslagen. 

Politiegeweld
Rond Smit hangt vanaf het begin van zijn loopbaan een dreigend aura van buitensporig politiegeweld. Ad Smit vond ook dat elk protest 'uit elkaar zou moeten worden geramd'. H
et dossier van Ad Smit bij het Amsterdamse meldpunt voor klachten over al te uitbundig optreden van politieagenten is vuistdik! Collega's van Smit grepen nooit in en zijn daarom medeschuldig. 

Jack Druppers
Een andere Amsterdamse politiecrimineel, >>> Jack Druppers (2e foto), schreef over zijn collega Ad Smit op de politiewebsite web.nu; 'De Arena was zijn kindje', Dat is te lezen in een artikel van Marcel Heanen van het NRC . De valsheid in geschrifte-politieman, Druppers dus, zou dat in 2017 geschreven hebben. Wellicht is het artikel door Jack Druppers, die gespecialiseerd is in het op ambtseed liegen en het kwijtraken en/of vervalsen van geschriften, alweer verwijderd want als men op de link van het artikel drukt, krijg je >>> dit. Dat het ooit wel op de politiewebsite heeft gestaan, is te zien in een artikel van Marcel Heanen in het >>> NRC.

Zuid Frankrijk
We kunnen niet alle smeerlapperij van de abjecte politieman opschrijven want dan wordt dit artikel een boek! In het verleden is al veel negatiefs over Ad Smit geschreven. Opmerkelijk daarbij is dat als de, nu ontslagen, politieman daarop reageert dit veelal gebeurt vanuit Zuid Frankrijk. Dat dan weer wel! Het komt wel weer goed met Ad Smit, zo denken wij. Rechters bestraffen vrijwel nooit leden van de politie hun hulptroepen. Zelfs niet als zij onze medemensen hebben vermoord >>> http://nicovandenham2.blogspot.nl/search?q=politie+moord+ dus... het komt wel weer goed met Ad Smit.  

Door Nico van den Ham, i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Politiegeweld, Moord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

donderdag 12 april 2018

Weer 300 miljoen fraude in Bloembollen-Maffia-Zaak!

Integraal videoverslag van de rechtszitting.
Woensdag jl. was de zoveelste rechtszitting in de zogenaamde Bloembollen-Maffia-Zaak waar, zoals ons nu pas blijkt, nog veel meer slachtoffers zijn gemaakt. Ook zijn er beleggers (in nieuwe tulpen-rassen) die van een mooi bloeiend bedrijf de schuldsanering in zijn geholpen. Bovendien was er een die, >>> waar kennen we dat van, zelfmoord heeft gepleegd. In deze zaak ging het om, via WOB-verzoeken, nog meer boven water te krijgen. Voor de gemiddelde bezoeker van deze site mogelijk een saaie rechtszitting, maar een o zo belangrijke! Luister daarom, wat Wim Visser - ooit de grootste tulpenkweker van Nederland - in het voorstukje van de video aan Nico vertelt. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND 

Zie ook:

>>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-                      RABOBANK-MAFFIA-ZAAK

>>> De Bloembollen-Rabo-Maffia én De Rechtspraak. Deel 1

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 2

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 3

>>> De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 4

>>> Rechters én advocaat maken voor Rabo-Maffiabank chrysantenkweker
        kapot

maandag 9 april 2018

'Het Parool' - Volksmisleiding, Leugens en Bedrog!Gevaarlijke

Volksmisleidende
   
perskaartjournalisten

van Het Parool

John Jansen van Galen (links)  

Ton Damen (rechts) 


Steve Brown

John Jansen van Galen (foto links) is journalist volksmisleider bij het krantenvod
'Het Parool' én de staatspropaganda-omroep NOS. Jansen van Galen schreef loog zaterdag 4 maart 2018; 4 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, in 'Het Parool' dat de partijleider van de politieke Partij 'Stem van de Straat', ing. Steve Brown, een veroordeelde drugshandelaar is. John Jansen van Galen pleegde dat misdrijf jegens Brown met opzet, want de partijleider maakte aan de redactie van het gecensureerde krantenvod onmiddellijk kenbaar dat hij nog nooit is veroordeeld voor wat dan ook en dus geen strafblad heeft! De redactie van 'Het Parool' hield zich daarop stil en weigerde dus rectificatie vóór de verkiezingen! 

Geloven
 
De opdracht aan 'Het Parool' was het gewone volk, dat nog niet uit het mooie Amsterdam is verjaagd, te laten doen geloven dat de partijleider van 'De Stem van de Straat' een veroordeelde crimineel is. Zo zou de politieke partij; 'De Stem van de Straat', geen enkele kans maken! Melder van Misstanden, Nico van den Ham stond overigens ook op de kandidatenlijst van 'De Stem van de Straat.

'Rectificatie' 
Afgelopen zaterdag 7 april, weken na de verkiezingen, publiceerden de criminele, gecensureerde perskaart-journalisten van 'Het Parool' - voor de schijn - een piepklein berichtje weggedrukt in een >>> hoekje (rechtsonder) waarin zij toegaven dat zij de Amsterdammers in hun nepnieuws-krantenvod weer eens hadden voorgelogen. 

Jan met de Pet
De Amsterdamse Jan met de Pet heeft niet voor de 'Stem van de Straat' gekozen want de partijleider is een crimineel, zo loog 'Het Parool' voor de gevestigde politiek de gewone bewoners van de hoofdstad voor. Dit met alle gevolgen van dien. Met andere woorden: Amsterdam kan verder naar de kloten worden geholpen!  

Ton Damen
Ook volksmisleider Ton Damen (foto rechts) is zo'n gevaarlijke perskaartjournalist van 'Het Parool'. Damen >>> suggereerde enkele jaren geleden in 'Het Parool', dat Melder van Misstanden, Nico van den Ham ook een >>> crimineel is. Dat deed hoernalist Ton Damen in opdracht van >>> Gerard Anderiesen. Dat is een voormalige bestuursgangster van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Anderiesen had afspraken op kantoor met een pyromaan die wekelijks >>> branden stichtte in een van de grotere wooncomplexen van zijn misdaadgroep. Toen Nico aan Ton Damen vroeg of hij een weerwoord in 'Het Parool' mocht doen, weigerde de misdadiger dat. Nico had daarvoor ook al vele verzoeken gedaan aan 'Het Parool' om eens aandacht aan de vele brandstichtingen in het woongebouw van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, te besteden.

Zie ook:

>>> Het Parool pleegt een Misdaad tegen Partijleider Brown vd Stem vd Straat          partij & Kiezersbedrog!

>>> Nico van den Ham in gesprek met emeritus hoogleraar Internationale                  Communicatie, prof. dr. Cees Hamelink

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zaterdag 7 april 2018

Weer Justitie aan de deur bij Nico van den Ham (video)

Vanmorgen opnieuw de grootste, meest ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende misdaadorganisatie die ons land kent aan de deur bij Klokkenluider Nico van den Ham. Weer een dagvaarding voor de Melder van Misstanden! En dat terwijl de Officier van Justitie zijn grote minachting jegens Nico toont door geen antwoord te geven op de >>> brief die hij onlangs afgaf bij het OM! Geen antwoord... wellicht omdat in die brief het een en ander staat dat wel eens gunstig voor Nico zou kunnen zijn. 

Precies dezelfde, misdadige gerechtelijke handelswijze die corrupte klassenrechters er op na houden als zij grote misdaadorganisatie's aan het bevoordelen zijn; 'wat niet van pas komt, wordt niet beantwoord en ook niet in de vonnissen vermeld'. Nico van den Ham had vanmorgen vreselijke moeite met de man van het OM. Moeite... omdat deze voormalige postbode verdomme zo'n aardig kerel bleek te zijn. Start de video...Zie ook:

>>> Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit              onwettige civiele vervolging, afkopen!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Openbaar Ministerie, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 4 april 2018

Angstaanjagend! Beelden van '40 - '45 politieoptreden op en rond concentratiekamp Oostvaarderplassen

De jonge vrouw (in het midden van de video) stond, met haar hand op het hek, aan de niet-verboden kant van de afscheiding! Een politieagent laffe 2018-NSB'er, sloeg met een politieknuppel zo hard op de hand van de vrouw, dat haar hand nu gebroken is. De goedwillende vrouw kwam met haar moeder balen hooi aan de, op sterven na 'hongersdode' concentratiekamp-dieren brengen. Ook werd er nog een kind door zo'n politieagent NSB'er, in de maag gestompt. Verder lezen onder de video alstublieft... Vandaag moet ik, met de trein, naar Assen en zal dan, vanaf Amsterdam dwars door het concentratiekamp Oostervaarderplassen rijden.
Ik zie als ik uit het raam van de trein kijk, ik kom daar wel vaker langs, een omheinde, huiveringwekkende dorre vlakte met dood-gevreten bomen (zie daarvoor de 2e video) en grote aantallen (kuddes) paarden, edelherten en koeien. Een vuil, door mensen MONSTERS opgezet dieren-concentratiekamp dus, want echte natuur bestaat in Nederland niet meer. Er zijn slechts een paar lieverds die zich het vreselijke lot van deze concentratiekamp-dieren aantrekken en wat hooi komen brengen. Die helden worden door politieagenten NSB'ers in elkaar geslagen. Allemaal in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. gewoon omdat het kan! 
Zie ook >>> http://nicovandenham2.blogspot.nl/search?q=Politie+moord Met tranen van verdriet en woede opgeschreven...

Melder van Misstanden, Nico van den Ham

maandag 2 april 2018

Deurwaarder gooit traangasbom door voorruit woning om gezin met kleine kinderen te kunnen ontruimen!

Waarom al 3 dagen geen nieuw artikel op deze site? Start de video ... Lees ook >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Zie ook >>> Woningontruiming Rietveld. Angstaanjagend - Grimmig

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Nepnieuws, Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.