KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 31 oktober 2016

Leven 39 jarige man verwoest door corrupte rechters!

Besmeurde Toga's 
Hieronder een ingezonden stuk van de familie Hofs van de website Vrouwe Justitia in Verval. Ik heb de persoon waar het in dit stuk om gaat en zijn ouders meerdere keren ontmoet en uitvoerig gesproken. Ook in deze kwestie zie ik, dat deze mensen een overvloed aan bewijs hebben dat onomstotelijk aantoont, dat ook het leven van deze mensen is geruïneerd door criminele rechters en raadsheren.
Zwarte Toga-Misdadigers, die ten voordele van hun elite vrinden, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen ook het leven van deze mensen hebben verwoest. Nico van den Ham.In een arrest d.d. 19 april 2011 is een jonge man van 39 jaar (R.T.B. Hofs (Raymond)) door het Gerechtshof Arnhem veroordeeld tot het betalen van het enorme bedrag van € 531.710,41 aan achterstallige huurpenningen en rente aan een criminele vastgoedmaatschappij (V.N.I. Enschede B.V.), welk bedrag inmiddels is opgelopen tot om en nabij € 700.000,--

Toelichting: Op 23 december 2003 is V.N.I. een bodemprocedure gestart tegen de beide voormalige vennoten van Xenon Computers v.o.f., zijnde R.T.B. Hofs en zijn vader B.Th. Hofs vanwege een (vermeende) huurachterstand ter zake haar pand aan de Neptunusstraat 23-25 te Enschede.

Onomstotelijk staat echter vast, dat het arrest d.d. 19 april 2011 (opzettelijk) foutief is gewezen, dit om V.N.I. ter wille te zijn. R.T.B. Hofs is in elk geval vanaf 4 november 2002 niet meer de huurder van het pand van V.N.I. geweest, op welk moment er overigens geen enkele huurachterstand bestond.

De huurster was vanaf die datum Xenon Webstore B.V., de rechtsopvolgster van de v.o.f. Het arrest behelsde slechts 2 kantjes, dit na een rechtsstrijd van ruim 8 jaren met uiteraard een groot aantal processtukken en producties. Saillant detail: meerdere rechters hebben in gelieerde procedures erkend, dat dat arrest onmogelijk juist kan zijn. Maar dat helpt Raymond niet verder. Hij moet er maar mee leren leven ! Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, nietwaar!


De Staat aansprakelijk stellen is vrijwel onmogelijk, daar heeft de “kongsi” wel voor gezorgd.

De voornaamste kapitale blunders in het eindarrest:

- Het Hof verwijst naar het eerdere tussenarrest d.d. 10 juni 2008 met de stelling, dat daarin reeds is overwogen, dat de grieven van V.N.I. geslaagd zijn. De (3) grieven zijn echter helemaal niet behandeld!

- Het Hof vindt, dat op 14 maart 2007 Xenon Computers v.o.f. nog bestaat, terwijl uit de zich in het dossier bevindende akten van bedrijfsoverdracht ingevolge wetsartikel 6:159 BW onomstotelijk blijkt, dat die v.o.f. reeds op 31 december 2000 is opgeheven!

- Het Hof heeft de huurtermijnen toegewezen t/m 14 maart 2007, terwijl de
huurovereenkomst reeds rechtsgeldig was geëindigd op 25 februari 2004, daaromtrent zeer veel schriftelijke bewijsvoering zich in het dossier bevond.

- Het Hof heeft een bedrag van € 116.193,48 aan rente aan V.N.I. toegewezen, terwijl deze in een akte van 19 januari 2010 uitdrukkelijk heeft verklaard te gaan voor het primaire standpunt, inhoudende ontvangst van de boete ingevolge artikel 14.2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst. In die Akte staat letterlijk: De berekeningen op basis van het subsidiaire standpunt van V.N.I. (productie 21), die uitgingen van wettelijke rente in plaats van de boetes, komen daarmee te vervallen. De boete was namelijk hoger dan de rente (althans dat was op dat moment de visie van V.N.I.).

- Het Hof heeft verzuimd de belangrijke bepaling te vermelden, die V.N.I. in haar dagvaarding in eerste aanleg d.d. 23 december 2003 onder Mitsdien heeft vermeld, inhoudende gedaagden sub 1 t/m 3 te veroordelen, hoofdelijk des dat de één betaalt de ander zal zijn gekweten, om: tegen behoorlijk bewijs van betaling binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eiseres te voldoen . . . . (waarna de betreffende vorderingen volgen). Sub 2 is R.T.B.Hofs en sub 3 is B.Th. Hofs.

- Het Hof heeft R.T.B. Hofs veroordeeld tot beslagkosten, terwijl er nooit beslag is gelegd op wat dan ook van hem. Er is van dit erbarmelijke arrest weliswaar cassatie ingesteld, maar dat mocht Raymond niet baten. De betreffende Advocaat-Generaal heeft er in zijn Conclusie wat misslagen betreft namelijk nog een flinke schep bovenop gedaan en geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad heeft de A.G. in naam van de Koning zoals te doen gebruikelijk in alles gevolgd en gesteld, dat de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden en dat dat ingevolge artikel 81 lid 1 RO geen nadere motivering behoeft. De zogenaamde Borgersbrief is onbehandeld gebleven, waarmede wetsartikel 44 lid 3 Rv. bewust is geschonden. Het Hof heeft Raymond in deze levenslang gegeven en daarmede zijn leven afgenomen!! De totale kafkaiaanse gang van zaken, deze ook inzake de procesgang betreffende B.Th. Hofs, is te  vinden op de website van Vrouwe Justitia in Verval >>> www.vrouwejustitiainverval.nl

Spraakmakend is, dat ten aanzien van B.Th. Hofs in een arrest van 2 oktober 2012 door hetzelfde gerechtshof is bepaald, dat hij niets aan V.N.I. verschuldigd is (door omstandigheden is de door V.N.I. op 23 december 2003 geëntameerde procedure tegen vader en zoon Hofs gescheiden gevoerd). Let wel: Door Hofs sr. is exact dezelfde bewijsvoering overgelegd als zijn zoon Raymond in zijn procedure had gedaan. Over eenheid van rechtspraak gesproken !Ach 
                                                  
Wacht

Het recht verkracht

Rechter prat van macht

Weet zich geacht

Lacht


Ach


De link naar de website van Vrouwe Justitia in Verval is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Ingezonden stuk: Geplaatst door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Mediacensuur.

vrijdag 28 oktober 2016

'Nederlandse rechtspraak in wereldtop' pure misleiding!

Staats-trol-journalist Chris Klomp


Werkt World Justice Project met mensen zoals Chris Klomp?


Volksmisleiding, Zwendel, Arglist
 en Censuur!Berichten
Afgelopen week raasde er een extreem groot gevoel van vreugde door het lijf van staatsjournalist Chris Klomp. Het World Justice Project had immers via haar -Rule of Law Index- bekendgemaakt; 'Nederlandse rechtspraak op plaats 5 en blijft in wereldtop'. Onmiddellijk na die misleidende bekendmaking van de organisatie met de imponerende naam en professioneel opgebouwde website, zodat het allemaal heel wat lijkt, verzond de in euforie verkerende Chris Klomp diverse berichten.
Berichten via Twitter, E-mail en SMS. Berichten naar slachtoffers van de grootste smerigste, criminele organisatie die ons land kent: De Rechtspraak. Berichten naar meerdere collega-journalisten die wel eerlijk en integer te werk gaan. 

Typische, infantiele -Chris Klomp >>> -Sliep uit, Sliep uit- berichten met daarin een link naar een artikel dat 'zijn' gecensureerde Staatscourant; Het Algemeen Dagblad, over de Rule of Law Index had >>> gepubliceerd.

Dood
Ook de andere volksverlakkende staatskranten kopten vol valse trots dat de Nederlandse Rechtspraak tot de wereldtop behoort! En dat terwijl wij steeds beweren en onomstotelijk kunnen bewijzen dat de Nederlandse Rechtspraak en haar kliek, waaronder de reguliere media, de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadgroep is die Nederland kent. Een misdaadgroep die ten voordele van haar elite-vrinden, kapitaalkrachtige organisaties, bedrijven en door rechters belangrijk geachte personen schaamteloos door middel van extreem veel gerechtelijke list en bedrog goedwillende burgers kapot maakt en in vele gevallen meedogenloos de >>> dood in drijft.  

Kruimelwerk
Alle burgercriminaliteit bij elkaar is absoluut kruimelwerk vergeleken met de misdrijven die criminele rechters en raadsheren massaal plegen jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking. Massaal gerechtelijke misdrijven plegen jegens onschuldige burgers ten voordele van hun elite-vrinden. Schaamteloos en gewetenloos! Allemaal in Naam van onze Koning. Een Koning die letterlijk koninklijke schijt heeft aan het immense leed en verdriet onder 'zijn' bevolking, wat veroorzaakt wordt door zijn vuile kliek; het tot op het bot verrotte Criminele Zwarte Toga Tuig. 
Hoeveel Koninklijke schijt? Zoveel >>> Koninklijke schijt!

Boerenlullen

Hoe kan het dan dat het World Justice Project in haar
Rule of Law Index Nederland op plaats 5 vermeld? De Rule of Law Index komt tot stand uit de beoordeling van (slechts) 1.000 bewoners/huishoudens en experts per land. De huishoudens moeten vragenlijsten invullen en met de experts wordt een gesprek aangegaan. Dat is wat wij begrepen hebben van de uitleg op verschillende pagina's van de website van het World Justice Project inzake de totstandkoming van de lijst. De uitleg op de indrukwekkende website van de organisatie met de imponerende naam; World Justice Project, is in enigszins ingewikkeld taalgebruik opgesteld zodat het een en ander heel interessant en betrouwbaar overkomt.

Aanbellen
Ook vragen wij ons af, bij wie het World Justice Project allemaal heeft aangebeld om de mening te vragen over de Nederlandse Rechtspraak. Zitten er onder die slechts 1000 uitverkorenen ook mensen die wel eens een rechtszaal van binnen hebben gezien? De meeste mensen zijn immers nog nooit in een rechtszaal geweest! Of zijn de deelnemers aan het onderzoek voornamelijk personen die zich dagelijks laten indoctrineren door de gecensureerde staatsmedia en vooral via de TV keer op keer ingeprent krijgen dat de Nederlandse rechter onafhankelijk en onpartijdig is. Herhaling is de kracht van de boodschap, zo weet ook De Rechtspraak en haar kliek, waaronder Chris Klomp.

Experts
Wie die experts zijn waar het World Justice project mee heeft gesproken willen we ook graag weten! Zijn dat 'Chris Klomp-experts'? Waarom worden bij de World Justice Project de ervaring-experts vergeten die bijvoorbeeld in dit >>> artikel of meer uitgebreid in dit >>> artikel staan vermeld. Of een man die de namen noemt van zo'n 50 criminele rechters en aanverwant ambtelijk tuig. Een weldenkende man, die weet dat het strafbaar is rechters valselijk te beschuldigen van het plegen van misdrijven. Een man dus, die zijn uitspraken uitgebreid kan onderbouwen met bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat zijn beweringen over Crimineel Zwart Toga Tuig de juiste zijn >>> Namen van 50 misdadige 'rechters, griffiers en presidenten'    

Geen deurbel
Heeft het World Justice Project ook mensen zonder deurbel aangesproken? Daklozen die zo het slachtoffer zijn geworden van extreem misdadige rechters die dagelijks, ten voordele van hun kapitaalkrachtige elite-vrinden, meestal door middel van gerechtelijke list en bedrog ongeveer 50 huishoudens met hun kinderen, huisdieren en al de straat op sleuren? Heeft het World Justice Project ook aangebeld bij diegenen die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt door middel van gerechtelijke list en bedrog aan een nog groter bedrijf waar de Toga Maffia meer belang bij gehad? Of was dat aanbellen ook bij die mensen onmogelijk omdat ook zij inmiddels geen woning meer hebben waar een deurbel op kan? 

Moord | Advocaat
Heeft het World Justice Project ook aangebeld bij de nabestaanden van al die slachtoffers van criminele rechters en raadsheren die door middel van gerechtelijke list en bedrog, ten voordele van de elite vrinden, door de edelachtbaren letterlijk de
>>> dood in zijn gedreven? Is het World Justice Project ook langs geweest bij de nabestaanden van de advocaat die, nadat zij eerst 4 maanden in hongerstaking was geweest, >>> zelfmoord pleegdeZo kunnen we nog wel enkele A-viertjes doorgaan, maar het wordt vervelend om dat telkens allemaal maar weer opnieuw te lezen dus houden wij het hierbij en verwijzen naar de talrijke artikelen over criminele rechters en raadsheren op deze site.  

Donaties 
Bovenaan in opvallend fel oranje wordt door de 'non-profit' organisatie World Justice Project om donaties gevraagd. Waar komen die donaties vandaan? Doneren alleen burgers of zijn dat ook grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven of mogelijk zelfs overheden? Komen de donaties uit de landen die het slechts scoren op de lijst of komt het grote geld van de landen die bovenaan staan? Wie betaalt bepaalt, hebben we wel eens gehoord. Wie controleert dat? Wat is het salaris van de directie van het World Justice Project?  

Media
Wij weten, gelet op onze eigen ervaringen met de rechtspraak, maar meer nog gelet op onze kennis van vele, vele schrijnende gevallen van anderen, dat de Nederlandse rechtspraak en haar kliek waaronder de liegende reguliere media, tot op het bot corrupt is. Een organisatie met een professioneel uitziende website waarop veel interessant lijkend gebrabbel staat, die slechts 1000 mensen (per land) om hun mening heeft gevraagd zoals ze zelf beweren, is absoluut niet representatief maar misleidend! 

Pedofilie
Elke dag berecht/bestraft een pedofiele raadsheer Nederlandse burgers. Dat is mr. Jan Wolter Wabeke. Mr. Wabeke is door meerdere personen (niet de minsten) onder ede beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongetjes. Wij zaten er zelf bij. Niet bij dat seksueel misbruik, maar toen die beschuldigingen onder ede werden verklaard! Het Haags gerechtshof heeft vlak na die beschuldigingen een verklaring op haar website geplaatst waarin zij schaamteloos meedeelde dat pedofiel mr. Wabeke gewoon door kon gaan met zijn werk als hoge rechter! Een jongetjesverkrachter die raadsheer is en dagelijks 'recht' spreekt. Nederland in de top van de rechtspraak zegt het World Justice Project. De reguliere media melden het allemaal ongegeneerd! De onderworpen bevolking doet op een enkele uitzondering na niets! Allemaal in uw eigen elite-pedo-land: De Schurkenstaat der Nederlanden.

Onderzoek

Wij pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de praktijken van de in onze ogen gevaarlijke regelrechte oplichtersbende het -Word Justice Project-. Het grootste probleem daarbij zou dan weer zijn wie zo'n onderzoek zou moeten doen? Oud-rechters? Politici? Nee he? Laat maar! Nee, wij zijn geen complotdenkers, maar onthullen complotten! 
De enige oplossing volgens ons is doodeenvoudig: Het volk zou massaal al deze samenzwerende vuiligheid niet langer moeten pikken! Absoluut niet meer pikken op welke wijze dan ook! En Chris Klomp!; gaat heen en verbetert u! 

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar het navolgende e-mailadres gezonden: Media and press: press@worldjusticeproject.org  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Koningshuis, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, , Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

woensdag 26 oktober 2016

Schokkend! Prins Bernhard randde jonge meisjes aan!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Koningshuis, Mensenrechten- schendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad.

maandag 24 oktober 2016

Einde plegen misdrijven jegens grote groepen van de Nederlandse bevolking in zicht? Minder zelfmoorden?

Vrienden
Van de familie Faasen kreeg ik onderstaande video toegestuurd. De familie Faasen en Nico van den Ham. 'Elk nadeel heeft zijn voordeel'. Het voordeel van de jarenlange immense ellende waar zowel de Faasens als Nico in verkeren is dat zij elkaar door die ellende ontmoet hebben en vrienden zijn geworden. Verder lezen onder de video.... Dood
'De verandering komt, ook voor jou', heeft Henk Faasen in de video geschreven. Het liedje wat hij in de video heeft gemonteerd vertelt hetzelfde. Krijgt Henk, die ik als een realist ken, ook altijd zo op zijn donder vanwege het verkondigen van de (negatieve) realiteit vraag ik mij af? Laat ik daarom maar eens wat positiefs brengen, moet Henk hebben gedacht toen hij de video maakte. Of bedoeld Henk met die verandering soms de dood? Dat is ook een verandering! De dood geeft in ieder geval wel rust. Nu nog niet, maar wel na 1 januari aanstaande als we als we dit tenminste >>> moeten geloven.

Negatief
Realisten worden vaak als pessimisten aangemerkt. Als ik in een gerechtelijke procedure, waarin het gaat om een geschil tussen 'klein' en 'groot', voorspel dat klein verliest, krijg ik vaak te horen; 'Doe toch niet altijd zo negatief man, sodemieter op met je negativiteit!'. Als dan na zo'n 14 dagen het vonnis bekend is en het blijkt dat de kleinere partij het weer verloren heeft van de grotere, ja wat dan? Dan zeg ik maar even niets meer, wat moet je anders? 

Henk
Het voorspellen van beslissingen van rechters en raadsheren in zaken die gaan tussen 'klein' en 'groot' is niet moeilijk. Je hoeft er absoluut niet slim voor te zijn! Gewoon altijd voorspellen dat 'klein' het verliest!
Wel erbij vertellen dat het Zwarte Corrupte Toga Tuig héél af en toe 'klein' wel eens laat winnen, maar dat dat dan is om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken. Bovendien kan dan naar zo'n op internet gepubliceerde uitspraak worden gewezen, als als mensen met een grote bek zoals ik, zeggen dat diegenen van het laatste beslissende woord; rechters en raadsheren dus, criminelen zijn van de allerergste soort. Criminelen die dagelijks massaal, ten voordele van hun elite vrinden, misdrijven plegen jegens grote groepen van onze medemensen.   


Lijden
Grote groepen Nederlanders lijden enorm! Gemiddeld plegen vijf mensen per dag
>>>
zelfmoord. Ongeveer een van die vijf personen maakt zich zelf van kant ten gevolge van vuile politieke besluiten en door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beschikkingen en vonnissen die in naam van Koning Willem Alexander worden uitgesproken door criminele rechters en raadsheren. De reguliere media
>>> zwijgt, de onderworpen Nederlandse bevolking doet helemaal niets en pikt het allemaal gedwee. Wat is dat voor een verandering die ons, maar ook mij, te wachten staat Henk? Wij spreken elkaar aanstaande zondag zo heb ik begrepen! Ik ben zeer benieuwd. 


Bedankt
Bedankt Henk Faasen. Henk zijn website >>> 'HET ACHTERHUIS BESTAAT NOG' is permanent in de rechterkolom van deze site aan te klikken. 


VIDEO

Door Nico van den Ham 

Dank aan Henk Faasen

zaterdag 22 oktober 2016

Nog meer gevangenisstraf voor journalist Micha Kat

Journalist drs. M. Kat 

Taakstraf
Zoals door ons verwacht, is de straf voor journalist drs. Micha Kat in het door de heer Kat zelf ingestelde >>> hoger beroep, hoger uit gevallen dan in eerste aanleg door een klassenrechter was beslist.
De politierechter veroordeelde Kat aanvankelijk tot een taakstraf voor de duur van 120 uren subsidiair 60 dagen hechtenis, waarvan 60 uren voorwaardelijk subsidiair 30 dagen hechtenis met een proeftijd voor de duur van 2 jaren. In werkelijkheid dus 60 uurtjes schoffelen. 


Raadsheren
De hogere rechters, ofwel de raadsheren mr. A.D.R.M. Boumans, mr. P.C. Römer en mr. M.L. Leenaers dachten er anders over en veroordeelden de brenger, van het eerlijke, maar door de Schurkenstaat der Nederlanden zo ongewenste, nieuws tot 7 dagen celstraf! Mr. D.J. Lutje Wagelaar ofwel mevrouw de griffier schreef het allemaal op in het >>> Vonnis

'Fuck de koning'
Ook hier weer een unieke rechtszitting met een uitzonderlijke uitspraak in de vele zaken die tegen journalist Micha Kat zijn aangespannen. Dagelijks schelden duizenden mensen elkaar uit en wensen elkaar vreselijke ziektes en/of de dood toe!
Vrijwel nooit leidt dat tot rechtszaken. Zelfs >>> 'Fuck de Koning' mag! Maar omdat het zogenaamde zo bedreigde 'slachtoffer' een gehoorzaam, onderworpen lid betreft van de kliek van de grootste, meest ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende >>> organisatie die ons land kent is er weer een uitzondering gemaakt!

Werknemer 
Gisteren kwam een van onze redactieleden bij toeval een (toga dragende) werk- neemster van het Amsterdamse gerechtshof tegen. Nadat onze medewerker aan haar vroeg wat zij vond van het vonnis, vertelde zij het zeer begrijpelijk te vinden dat de heer Kat keer op keer zo buitenproportioneel zwaar wordt vervolgd en bestraft.

'Slachtoffer'
'Het slachtoffer van mijnheer Kat betreft een journalist van een grote staatskrant' zo vervolgde de juriste haar betoog. 'Een journalist die vaak in rechtszalen zit om verslag te doen van de meest uiteenlopende kwesties. Alle ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke list en bedrog die, ten voordele van grote partijen en door rechters belangrijk geachte personen, tijdens rechtszittingen plaatsvindt wordt uit het mainstream-media nieuws gehouden door dat soort gecensureerde staatsperskaart-journalisten', zo vertelde de justitie-medewerkster zonder enige uiting van schaamte aan ons redactielid. 'Het Nederlandse volk mag immers zo min mogelijk in de gaten krijgen dat de rechtspraak eigenlijk een overkoepelende belangenorganisatie is van grote organisatie's zoals jeugdzorg en andere misdaadgroepen waaronder geldbanken, woningcorporaties, UWV, zorg- verzekeraars en niet te vergeten ons schurken-regiem zelf', zo vervolgde de juriste haar betoog. 

Begrijpen
'U begrijpt, de uitdrukking -voor wat hoort wat- toch wel' zo vroeg de inmiddels geïrriteerde meester in de rechten zich onomwonden af. Op de vraag van onze redactiemedewerker of het niet heel erg misdadig is dat er onlangs in een andere >>> hoger beroepzaak van journalist Micha Kat, de raadsheren de kwestie in die zaak op geen enkele wijze inhoudelijk hebben behandeld terwijl uit dat hoger beroep wel weer een zware straf voortkwam, werd de rechtsgeleerde boos. 'Kijk dat bedoel ik nou'! 'Een journalist van de reguliere staatsmedia zou het nooit in zijn gecensureerde kop halen om zoiets in een verslag van een rechtszitting neer te schrijven'.

Klootzak
'Dat er inhoudelijk niets is besproken tijdens zo'n rechtszitting hoeft toch niet iedereen te weten? Rot op klootzak' zo viel de 'juriste' uit tegen de altijd vriendelijke medewerker van onze redactie. 'Jullie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND zijn precies als die Kat! Alles wat er in zo'n rechtszaal gebeurt, opschrijven! Oprotten jullie, wij krijgen jullie ook nog wel, stelletje klootzakken'. Ons verbouwereerde redactielid vroeg nog naar de naam van de meester in de rechten. 'Dat gaat je geen ene flikker aan, etterbak' was het antwoord.

Aardappelen  
Aan het begin van het gesprek lag er nog een half pond pond hete aardappelen in de keel van de meester in de rechten te garen. Daardoor sprak zij zo netjes bekakt dat ze heel moeilijk was te verstaan. Halverwege het gesprek waren de aardappelen weg. 'Nooit hebben wij geweten dat Corrupt Zwart Toga Tuig zo kon schelden'. Zou zo'n Toga Sloerie dat schelden nou ook in >>>  Naam van de Koning doen, vragen wij ons af? 

Micha Kat
En Micha, ja die gaat na een paar dagen op reis te zijn geweest maandag gewoon weer door met het brengen van het nieuws op >>> revolutionaironline. Dit alles 'Deep Behind Enemy Lines' vanuit het verre buitenland. Op naar de volgende rechtszitting schijnvertoning!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Politiek, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,  Mediacensuur.

donderdag 20 oktober 2016

Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis

Eerst naar de PC van de Hoge Raad zei >>> minister Van der Steur, Dat heeft Nico van den Ham nu gedaan. Gisteren leverde hij een heftig klaagschrift van 7 pagina's af bij de Hoge Raad der Nederlanden. Voor grote groepen van de Nederlandse bevolking is het noodzaak en/of van levensbelang, dat er vanaf nu heel snel wordt gehandeld! Nico heeft dan ook geëist dat er binnen 7 werkdagen wordt gereageerd. De inhoud van het klaagschrift, wat Nico in zijn eigen stijl -keurig duidelijk taalgebruik- heeft opgesteld, zal nog op deze site worden gepubliceerd. Aan voorspellingen doen we dit keer niet omdat we over onze waarzeggerij te veel klachten krijgen! 'Die is altijd maar negatief' zo luidt de klacht. Positief moeten we zijn, positief!
 Erik Groenendijk
De video hieronder is van Erik Groenendijk die na jarenlang verweer, ongelooflijk veel gedocumenteerd bewijsmateriaal heeft dat rechters en raadsheren criminelen zijn van de ergste soort. Al veel van dat bewijsmateriaal staat reeds op zijn website, maar hij heeft nog veel meer.
De website van Erik is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site en in dit artikel nu ook hier >>> http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Zelfmoord, Politiek, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

woensdag 19 oktober 2016

Kindje valt met moeder en oma in gierkelder en sterven door koude! Hulpdiensten geen tijd voor reddingsactie!


Onderkoeling
Nu pas is bekend geworden dat afgelopen weekend een meisje (7) haar moeder (35) en haar oma (65) door onderkoeling zijn gestorven. Dat gebeurde in een drijfmest kelder op hun zeer afgelegen boerderij in Friesland. Het drietal was in het duister aan de wandel en hadden de openstaande put niet opgemerkt. Waarschijnlijk zijn de moeder en oma in een poging hun (klein) kind te redden, door elkaar vast te grijpen, mee de drijf- mestkelder in gesleurd. Politie en brandweer weigerden hulp omdat het weekend was en verloven niet konden worden ingetrokken.

Drijfmest
De vader van het meisje is invalide en zit in een rolstoel. Daardoor kan de man het boerenvak niet meer uitoefenen. In de kelder staat ongeveer een 80 centimeter laag ingedikte oude drijfmest. De urine van de koeien, die samen met de mest in zo'n drijfmestkelder terechtkomt, is na al die jaren dat er geen koeien meer op de boerderij zijn voor een deel verdampt. De mest is daardoor een (gedeeltelijk aangekoekte) dikke brei geworden en heeft de val van de drie gebroken. Daardoor raakten het drietal niet gewond.

Ladder
De invalide boer had na het ongeval vrijwel onmiddellijk contact met zijn vrouw, dochter en moeder. Hij vond het vreemd dat zij niet voor donker thuis waren gekomen van een wandeling en was met zijn rolstoel op zoek gegaan naar zijn familie. Eenmaal buiten hoorde hij geschreeuw vanuit de put. Daarna heeft de man gewoon met hen kunnen spreken. De vrouw vertelde haar man dat er eigenlijk niet zo veel aan de hand was. Zij zaten onder de stront, maar niemand was gewond geraakt. Het enige probleem was hoe weer uit de steenkoude gierkelder te komen. De boer stelde zijn familie gerust en zegde toe direct brandweer en politie te zullen gaan bellen. Het enige wat eigenlijk nodig was, was een ladder en een persoon die de ladder in de opening van de gierkelder kon plaatsen. De invalide boer had zelf wel een ladder, maar kon daar vanwege zijn dwarslaesie niets mee. 

Hulpdiensten
De 40 jarige man is na het gesprek met zijn dierbaren de politie en de brandweer gaan bellen. Het was vrijdagavond en zowel de politie als de brandweer vertelden hem dat zijn familie maandagmorgen als eersten aan de beurt zouden zijn. Het was weekend en er was daardoor weinig mankracht ter beschikking, zo deelde zowel de politie én de brandweer aan de wanhopige man mede. Verloven intrekken, daar deden de beide korpsen in het weekend niet aan, 'onze mensen hebben ook rust nodig' zo werd de nog meer in wanhoop gebrachte invalide man toegesnauwd. 

Overleden
Meerdere malen heeft de bezorgde voormalige boer daarna nog gebeld, maar telkens kreeg hij weer opnieuw van de politie en brandweer te horen dat zijn familie maandagmorgen als eerste aan de beurt zouden zijn. De drie familieleden van de boer zijn waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag overleden, want zondags kreeg de man geen antwoord meer vanuit de put. Afgelopen maandagmorgen zijn de lichamen geborgen. Sectie door een patholoog wees uit dat de drie aan onderkoeling zijn overleden.

Criminelen
Onlangs heeft Nico van den Ham vele politici aangesproken en bij hen geklaagd dat rechters en raadsheren regelrechte criminelen zijn die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven en door hen belangrijk geachte personen, het leven van grote groepen onschuldige burgers, inclusief dat van kinderen, volledig kapot maken. Nico hamerde er bij de politici op, dat hij toegang heeft tot heel veel niet voor twijfel vatbaar bewijs daarover. 'Zou u uw nek hierover niet eens willen uitsteken en deze immense gerechtelijke smeerlapperij onder de aandacht willen brengen?' was één van Nico zijn vragen aan de Tweede Kamerleden, een staatssecretaris en een aantal ministers. De politici antwoorden wel, maar reageerden niet geschokt en liepen, op een enkele uitzondering na, grijnzend verder.

Zelfmoord
Ook heeft Nico aan de politici verteld, dat er honderden mensen per jaar in wanhoop zelfmoord plegen ten gevolge van die door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen. Ook in deze vertelde Nico aan de politici, dat hij toegang heeft tot veel bewijsmateriaal dat datgene wat hij beweert over De Rechtspraak onomstotelijk onderbouwd. Niet een van de politici reageerde geschokt toen zij hoorden van het grote aantal zelfmoorden ten gevolge van de gerechtelijke smeerlapperij en liepen op een enkele uitzondering na, glimlachend verder. 

Reactie  
Wat bezielt dit soort mensen om gewoon glimlachend verder te lopen, als iemand zo nadrukkelijk beweerd toegang te hebben tot heel veel bewijzen die al dit vreselijks onderbouwen? Wat bezielt de -Befehl ist Befehl- hulpdiensten zoals politie en marechaussee om Nico van den Ham zo vaak lastig te vallen? Lastig te vallen door staandehoudingen om Nico zo, zoveel mogelijk te belemmeren zijn ongewenste vragen inzake dood en verderf, veroorzaakt door criminele rechters en raadsheren, te stellen? 

Bevestiging
Wel hebben wij naar aanleiding van Nico zijn vragen van een grote politieke partij de schriftelijke bevestiging gekregen, dat zij al lang weten van de wantoestanden bij de rechtspraak zoals door ons gesteld. Er staat nog meer schokkends in de e-mail. Dat gaat over kinderen en dat zou de hele Nederlandse bevolking onmiddellijk op de been moeten brengen'! Hier besteden wij, als ons dat niet onmogelijk wordt gemaakt, in een later artikel aandacht aan.

Inhoud E-mail

Mede door de inhoud van de e-mail van de grote politieke partij, is onze logische veronderstelling dat ook alle andere politici weten dat rechters en raadsheren criminelen van de ergste soort zijn. Dat er bij de politici geen enkele uiting was van verbijstering, toen Nico daar over begon, bekrachtigd die veronderstelling alleen maar! Datzelfde geldt voor het feit, dat Nico zo vaak staande is gehouden vanwege zijn ongewenste vragen.   

Drijfmestkelder
Als het vreselijke drama, wat zich het afgelopen weekend in de drijfmestkelder op de afgelegen boerderij in Friesland afspeelde, niet door ons verzonnen zou zijn, zou de verontwaardiging over de weigering van de hulpdiensten om onmiddellijk in actie te komen niet te beschrijven zijn! Kamervragen zouden er gesteld worden. Kranten zouden het zeer schokkende nieuws met chocoladeletters op de voorpagina brengen en elke dag zouden er een wel een week lang verhitte discussies over gevoerd worden in de gecensureerde staatsradio en staatstelevisie pulp-bral-programma's. 

Zelfmoorden
Grote aantallen zelfmoorden van medemensen, die ten voordele van grote machtige partijen door rechters door middel van gerechtelijke zwendel helemaal kapot zijn gemaakt en in wanhoop zijn gebracht, doen er niet toe! Dit gelet op de reacties van politici, de gecensureerde propaganda >>> staatsmedia, de hulptroepen zoals politie en marechaussee én de Nederlandse bevolking!  'Ze hebben het zelf gedaan, de dood was hun eigen keuze', zal mogelijk de verwijtende gedachte zijn zo schatten wij in. Wilt u een nog beetje aandacht van uw medemens na uw dood? Pleeg dan in ieder geval geen zelfmoord!   

Heel Nederland ziek
Nederland is ziek! De politiek is ziek, De Rechtspraak is ziek en hun hulptroepen zijn ziek! Misdadig-ziek! Het grootste deel van de bevolking dat zich dagelijks door de gecensureerde, misleidende en daardoor criminele staatsmedia laat voorliegen is ook ziek! Volgzaam-ziek

Nico van den Ham ziek
Ook Nico van den Ham is ziek. Lichamelijk-ziek! Ziek gemaakt door de jarenlange klokkenluidersvervolging die op hem is toegepast. Ziek van de meer dan vreselijke, zeer leven ingrijpende, daklozensituatie waar hij al zo'n 10 maanden in verkeerd.
Nico is zo ziek, dat hij inmiddels bijna niet meer verder kan. De vechtlust van Nico gaat niet samen met zijn lichamelijke gesteldheid en met de daklozensituatie waarin hij verkeerd. Kortom, er moet een wonder gebeuren, wil Nico nog veel langer kunnen doorgaan met zijn strijd tegen criminele rechters, raadsheren en ander staatstuig dat dagelijks massaal misdrijven pleegt tegen grote groepen van de Nederlandse bevolking. 


Strijdlust
Nico van den Ham heeft het bij de minst geringste inspanning ongelooflijk benauwd, is extreem snel vermoeid en heeft het vrijwel uitsluitend steenkoud. Vandaag, nadat dit artikel is geplaatst gaat Nico weer naar Den Haag. De strijdlust wint het nog steeds van het ziek zijn. De strijdlust wint het nog steeds van de onmenselijke daklozensituatie waarin Nico verkeerd en die het hem bijna onmogelijk maakt zijn beide site's 'ín de lucht' te houden. Elk moment kan het afgelopen zijn! In het volgende artikel (onder voorbehoud), een video waarin Nico verteld én laat zien wat hij nu weer in Den Haag moest.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.


>>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters 

zaterdag 15 oktober 2016

Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters.

Nico vroeg het al aan Asscher,>>> Klijnsma, >>> Wiebes, >>> Van Miltenburg, >>> Marcouch>>> Van Bommel, >>>Haersma Buma,>>> Dijselbloem
>>> Stef Blok en minister >>>Ard van der Steur 'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en >>> de dood in worden gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!'  Dit keer ging Nico naar Koning Willem Alexander. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Koningshuis, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

donderdag 13 oktober 2016

Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters.

Nico vroeg het al aan Asscher, >>> Klijnsma, >>> Wiebes, >>> Van Miltenburg, >>> Marcouch>>> Van Bommel, >>> Haersma Buma, >>> Dijselbloem en
>>> Stef Blok.
'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en >>> de dood in worden gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!' Dit keer stelde Nico de vraag aan de minister van veiligheid en Justitie Ard van der Steur. 

Nico gaat nu met zijn vraag nog naar Koning Willem Alexander.....Daarna zal Nico, als er tenminste niet iets met hem gaat gebeuren, samen met anderen nog een stapje verder proberen te gaan gaan.

Vind u ook dat veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele rechters en raadsheren niet in deze maatschappij thuishoren en opgesloten moeten worden voor de misdrijven die zij massaal, ten voordele van hun elite vrienden tegen grote groepen onschuldige medemensen plegen? Blijf het dan alsjeblieft volgen! Al is het alleen maar om te kijken of Nico van den Ham, zoals dat (stiekem) wel meer gebeurd en waar al meerdere malen mee is gedreigd, ook niet wordt opgesloten in een psychiatrische inrichting. Dit om Nico zo onder dwang te gaan verplegen de mond te snoeren. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.

dinsdag 11 oktober 2016

Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters.

Nico van den Ham vroeg het eerder aan politici zoals Asscher en >>> Jetta Klijnsma >>> Eric Wiebes, >>> Anuouchka van Miltenburg, >>> Ahmet Marcouch,
>>> Harry van Bommel >>>
Haersma Buma en >>> minister Dijselbloem; 'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en >>> de dood in worden gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!'
Deze keer stelde Nico de vraag aan VVD minister Stef Blok.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.

zondag 9 oktober 2016

Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!

In onze video serie >>> Nico van den Ham vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters spreekt Nico ook -RTL gecensureerd nieuws- Frits Wester aan. Zie hoe dat verloopt in onderstaande video. Minister Stef Blok en minister van veiligheid en justitie Ard van de Steur komen de komende dagen uitgebreid aan het woord. Ook nog een video van het bezoek van Nico van den Ham aan Koning Willem Alexander in wiens naam alle vuile door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen en beschikken worden uitgesproken. Beslissingen van rechters en raadsheren ten voordele van kapitaalkrachtige organisatie's, bedrijven of door rechters belangrijk geachte personen.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Mediacensuur, Politiek, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak.

zaterdag 8 oktober 2016

Videoverslag rechtszitting en interview met Micha Kat

Een (gedeeltelijk) video verslag van de hoger beroep zitting van afgelopen donderdag tussen journalist Micha Kat en het OM. ( Telegraaf 'journalist' Bart Mos). De inhoud van de video heeft een partijdig karakter omdat de rechtszitting slechts voor een deel mocht worden opgenomen. Hierover meer in de video. Verder een interview met Micha Kat in de 2e video. REVOLUTIONAIRE ONLINE is reeds weer >>> online


Klik hieronder op de pijl om het interview te beluisteren. 


donderdag 6 oktober 2016

Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt daarom bijna gearresteerd

Nico van den Ham vroeg het al aan de politici zoals Asscher en >>> Jetta Klijnsma >>> Eric Wiebes, >>> Anuouchka van Miltenburg>>> Ahmet Marcouch, Harry van Bommel en >>> Sybrand Haersma Buma 'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en de dood in worden >>> gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!'  Dit keer stelde Nico de (verkeerde) vraag aan minister Dijsselbloem en werd bijna gearresteerd!  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

PRELIMINAIR PLEIDOOI JOURNALIST MICHA KAT

Hoger beroep terechtzitting vandaag 09.00 u. Gerechtshof Amsterdam. Schuin achter het centraal Station. dinsdag 4 oktober 2016

Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters

Nico van den Ham vroeg het al aan minister Asscher en >>> Jetta Klijnsma staatssecretaris >>> Wiebes en >>> Anuouchka van Miltenburg. Maar ook aan >>> Ahmet Marcouch en Harry van Bommel. 'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en de dood in worden >>> gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!'  Dit keer stelde Nico de vraag aan Sybrand van Haersma Buma en wilde het ook aan Diederik Samson vragen, maar die reageerde als een klein betrapt kind.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.

maandag 3 oktober 2016

HOGER BEROEP MICHA KAT - BART MOS TELEGRAAF

Journalist drs. Micha Kat 
Even onderbreken wij onze video-serie waarin wij aan meerdere politici vragen actie
te ondernemen tegen criminele rechters, raadsheren en ander veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakend 
Abject Toga Tuig. 

Een korte onderbreking omdat aanstaande donderdag om 09.00 u. in het Amsterdamse Gerechtshof het hoger beroep dient in de zaak van Journalist drs. Micha Kat en de 'journalist' Bart Mos van de 'Nazi-krant'
De Telegraaf. 


Doodsbedreiging
Het gaat hier om een vermeende doodsbedreiging die Kat maar liefst ruim 6 jaar geleden zou hebben geuit tegen Mos. In het bepaalde in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ligt verankerd dat eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn. Dat onderstreepte is ook nog eens bepaald in artikel 14 lid 3 sub c van het International Covenant on Civil and Political Rights!

Grondwet
Artikel 94 van de grondwet van onze verkapte Schurkenstaat schrijft voor dat internationale bepalingen boven nationale wetten staan. Dit alles zouden absolute redenen moeten zijn om de zaak omtrent journalist Kat op voorhand te seponeren.
Maar gelet op het feit dat rechters (in deze hoge beroep kwestie raadsheren) massaal, openlijk, dus schaamteloos hun corrupte justitiële reet afvegen met nationale wetten en het bepaalde in internationale verdragen als die niet goed van pas komen gaat de zaak donderdag, tot zover bekend, gewoon door.


Opnamen
Vandaag levert Nico van den Ham de aanvraag, om a.s. donderdag audiovisuele opnamen tijdens de zitting te mogen maken, tegen ontvangstbewijs persoonlijk af. Persoonlijk en tegen ontvangstbewijs afleveren bij de centrale balie van het gerechtshof in Amsterdam! Dat moet zo, want anders is de kans groot dat ze daar bij het gerechtshof zeggen ze dat ze de aanvraag niet hebben ontvangen.
Zwarte Toga dragers houden niet van journalisten die geen gecensureerde staats-perskaart hebben. Als die perskaartloze goudeerlijke journalist dan ook nog eens opnamen van een zitting wil maken, waardoor alle eventuele justitiële smeerlapperij tijdens zo'n zitting feilloos onomstotelijk kan worden vastgelegd, staat zo'n journalist geboekt als ongewenst.


Rechtbank Arnhem 
Op 13 mei van dit jaar waren wij ook aanwezig bij een andere rechtszitting schijnvertoning tegen Micha Kat. Dat was in het Paleis van Justitie te Arnhem, daar waar de vonnissen al uitgetypt >>> klaar liggen vóórdat de terechtzitting is begonnen! Wat wij tijdens die zitting tegen Kat aan gerechtelijke vuiligheid hebben gezien en gehoord is niet te beschrijven en ook niet te geloven. Niets, maar dan ook niets is inhoudelijk behandeld tijdens die zitting! Wel was er 14 dagen later een in elkaar geknutseld >>> vonnis. Van al deze gerechtelijke misdaad mochten we toen geen opnamen maken en werden we zelfs achter kogelvrij glas gezet!

Steun
Micha Kat heeft donderdag steun nodig! Kom daarom aanstaande donderdag om 08.45 u. in grote getale naar het Gerechtshof in Amsterdam.
Dat gerechtshof ligt, als je het Centraal Station aan de achterkant verlaat schuin links in het IJ. Eerste grote witte gebouw in het water.   ----------------------->


Ga dus niet naar de rechtbank aan de Parnassusweg!!! 

Niburu 
Op de website van Niburu vanaf 1 oktober een wekelijkse column van journalist Micha Kat. In een combinatie van video en tekst heeft Micha Kat het in zijn eerste column op Niburu uitgebreid over de aanstaande rechtszaak.
Hier het artikel met video op >>> niburu.co


Staatstrollen
Nico van den Ham wordt de laatste tijd regelmatig gebeld door anonieme personen (die hij in een enkel geval overigens wel herkent) met lange verhalen over Steve Brown, Micha Kat en nog wat anderen. Ook worden er vragen gesteld over waarom Steve Brown, nadat hij Nico als een baksteen heeft laten zakken, nu ook Micha Kat de rug heeft toegekeerd. Wij verwijzen daarvoor naar de artikelen die Micha her en der plaatst en bovenal naar onze eigen artikelen. Voor, tijdens en na de rechtszitting van aanstaande donderdag zal Nico niet ingaan op dergelijke verhalen en vragen die hem worden gesteld door onbekenden die zich niet willen legitimeren. 

Video's
Video's afkomstig van het video kanaal van Micha Kat worden niet op deze site geplaatst. De reden daarvoor is dat Micha -meest anonieme- staatstrollen op dat kanaal ruimschoots de gelegenheid geeft, evenals hij dat op zijn website deed, niet steekhoudende reacties te plaatsen. Reacties die veelal slechts zijn gebaseerd op leugens, maar ook op uiterlijkheden, leeftijd en/of door de trollen zelfbedachte bijnamen van de persoon die voor onze Schurkenstaat door de stront moet worden gehaald. Micha Kat en Nico van den Ham verschillen over dat wel of niet plaatsen van reacties van mening. Zo'n meningsverschil kan en wordt door Micha en Nico op volwassen wijze besproken. Nico wil op geen enkele wijze in contact worden gebracht met het anonieme staatstuig. Reageren op onze artikelen kan, maar uitsluitend per
e-mail en telefonisch
met nummerherkenning.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Klassenjustitie, Mediacensuur, Trollen.

zaterdag 1 oktober 2016

Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te ondernemen tegen criminele rechters

Nico van den Ham vroeg het al aan minister Asscher en het Tweede Kamerlid
>>> Klijnsma
, staatssecretaris >>> Wiebes én Van Miltenburg de voormalige Tweede Kamervoorzitter die nu Tweede Kamerlid is. 'Kunnen jullie het niet eens ter sprake brengen dat grote groepen landgenoten helemaal kapot worden gemaakt en de dood in worden gedreven door criminele rechters, raadsheren en ander justitieel tuig? Allemaal ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties/bedrijven zoals banken of voor, door rechters belangrijk geachte personen. Wij hebben daarvan heel veel bewijs!'  Ook sprak Nico een v.m. minister van Justitie aan, maar die.....kijk maar!  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Politiek, Zelfmoord, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Koningshuis.