KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 25 juni 2019

AANSPRAKELIJKSTELLING EN SCHADECLAIM VOOR DE STAAT DER NEDERLANDEN


Overheidskliek
Onlangs leverde Nico van den Ham, klokkenluider, melder van misstanden én slachtoffer van tot op het bot corrupte rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en de rest van de omvangrijke overheidskliek, waaronder de reguliere media, onderstaand schrijven persoonlijk af bij diverse overheidsinstanties. 


Klokkenluider

In het 21 pagina's tellende schrijven, het verhaal betreffende wat Nico is
overkomen, wat hem tot klokkenluider maakte en hoe hij daardoor eerst in het
civiel recht - en voortvloeiende daaruit -  in het strafrecht terecht kwam. 


Criminelen
Ook wordt beschreven dat Nico bij grote regelmaat in rechtbanken en gerechtshoven te vinden is om rechtszittingen van anderen bij te wonen. 
Het betreft dan zaken die gaan om geschillen tussen partijen, waarvan de ene partij veel groter is dan de andere partij of de rechter de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. Zowel in zijn eigen zaken als in die vele zaken van anderen, waarvan hij de dossiers ook bestudeert, constateert Nico van den Ham dat rechters partijdige, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminelen zijn. 

Klokkenluider van de Rechtspraak
Inmiddels mag Nico zich klokkenluider van de Rechtspraak (en sinds enige tijd ook van het OM) noemen en wordt door de Zwarte Toga Maffia dan ook alom, intens gehaat, vervolgd en bestraft. 


Hieronder de 21 pagina's tellende aansprakelijkstelling; in het algemeen belang en voor de belangen van Nico van den Ham. 

Leest u liever het origineel? Klik dan hier >>> Pdf-bestand


AANSPRAKELIJKSTELLING
EN SCHADECLAIM VOOR
DE STAAT DER NEDERLANDEN


Per adressen:                                                       

Ministerie van Algemene Zaken                         Hoge Raad der Nederlanden
Binnenhof 19                                                   Korte Voorhout 8
2513 AA Den Haag                                           2511 EK Den Haag
        
Ministerie van Binnenlandse Zaken                    Raad voor de Rechtspraak
en Koninkrijksrelaties                                       Kneuterdijk 1         
Turfmarkt 147                                                 2514 EM Den Haag
2511 DP Den Haag
  

Ministerie van Justitie en Veiligheid                    
Wetenschappelijk Onderzoek
Turfmarkt 147                                                  en Documentatiecentrum
2511 DP Den Haag                                           Turfmarkt 147
                                                                      2511 DP Den Haag          

N.G. van den Ham                                            Persoonlijk afgegeven                          
XXXXXXXXXXXXXXXXX                                     op bovenstaande adressen
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com
Tel: 06-19215778

Betreft: aansprakelijkstelling – schadeclaim                 Amsterdam, 18 juni 2019
        

Minister-president, leden van de regering, procureur-generaal van de Hoge Raad,

Hierbij stelt ondergetekende, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren te Zeist op
17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXX te Amsterdam,
de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor alle
materiële en immateriële schade die
ik heb opgelopen en nog steeds oploop, ten gevolge van een zwaar levensingrijpend misdrijf wat op mijn persoon is toegepast door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter
te Amsterdam, woonachtig aan de XXXXXXXXXXXXXXXX
XX.

Dat gebeurde op 30 november 2015 toen mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter te Amsterdam, op of rond zijn 61e levensjaar in opdracht van Stichting Stadgenoot, gevestigd aan de Sarphatistraat 370 te Amsterdam, mij in mijn 63e levensjaar, door middel van gerechtelijke zwendel, met zijn laatste en beslissende woord dakloos heeft gemaakt.

Rechter mr. C.L.J.M. de Waal heeft zich als rechte
r tijdens zijn werk niet gehouden
aan de van toepassing zijnde bepalingen die in wetsartikelen van de grondwet, het procesrecht, de huurwet, meerdere andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen
, liggen verankerd.

Naast het feit dat rechter mr. C.L.J.M. de Waal ambtshalve volstrekte lak heeft aan die wetsbepalingen als die hem bij het bevoordelen van een grote organisatie niet zo van pas komen, heeft hij zich als persoon opgesteld als een meedogenloos crimineel.
Een koud en gevoelloos onmens zonder een greintje normbesef,
 inlevingsvermogen en mededogen. Dit conform de cultuur die binnen de organisatie heerst waar mr. De Waal deel van uitmaakt. Een cultuur waarin het de gewoonste zaak van de wereld is om massaal de levens van het gewone goedwillende volk, voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig te verwoesten en zo in vele gevallen de zelfmoorddood in te jagen.

Rechter De Waal heeft in samenspan met zijn toenmalige baas, de Amsterdamse rechtbankpresident mr. Henk Naves, nu voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, op 30 november 2015 in snel tempo een plan gesmeed om één van de zwaarste misdrijven die men jegens een medemens kan plegen op mijn persoon toegepast. Dit allemaal voor de vuile geldelijke belangen van Stichting Stadgenoot. De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, bekend vanwege afspraken op haar kantoor met een pyromaan. Een pyromaan die jarenlang branden stichtte in één van de grote wooncomplexen van de corporatie. Een crimineel die met dat stichten van die branden enorme maatschappelijke, materiële en immateriële schade, angst, onrust, leed, verdriet én een zwaargewonde huurder, die voor de rest van zijn leven gehandicapt en verminkt is, heeft veroorzaakt.

Op 10 januari 2009 heb ik die pyromaan aan de politie overgeleverd. Dat was nadat
ik meer dan een jaar lang herhaaldelijk aan woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent J.H. Druppers, maar ook aan de politie in het algemeen, had gemeld wie die branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar de pyromaan verbleef. Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot én de politie deden helemaal niets! Dat ik, door die pyromaan dan zelf maar te pakken en aan de politie over te leveren, een einde aan die vreselijke brandstichtingen heb gemaakt, kwam misdaadgro
ep woningcorporatie Stadgenoot, die dus afspraken met die pyromaan had, niet zo goed van pas!

Ten tijde van die wekelijkse brandstichtingen zijn er veel van de oorspronkelijke bewoners van het wooncomplex uit angst verhuis
d. Alle leegstaande woningen werden daarna voor een veelvoud aan studenten verhuurd.

De gemeente Amsterdam had in die tijd een convenant getekend met woningcorporatie Stadgenoot Amsterdam betreffende studentenhuisvesting. Amsterdam en Stadgenoot wilden dat het grote wooncomplex een studentenflat zou worden. Dat is gelukt! Vooral is dat snel gelukt vanwege de vele verhuizingen die plaatsvonden tijdens de periode van al die brandstichtingen. De bewoners waren bang, heel bang!  Er was immers al een huurder zwaargewond geraakt tijdens één van die branden. De arme buur is ten gevolge daarvan voor de rest van zijn leven zwaar verminkt en gehandicapt geraakt. Vrijwel elke bewoner van het wooncomplex wilde in die tijd wel verhuizen.

Toen ik de pyromaan had gestopt, werd het verhuizen minder. Stadgenoot heeft in 2007 en 2008 bijna 1000 wooneenheden gelabeld voor studenten. Het Louise Wenthuis, zoals het wooncomplex heet, staat met 171 eenheden ook in de lijst vermeld, zo is allemaal in de jaarverslagen van de woningcorporatie te lezen. Het Louise Wenthuis is het complex waarin al die branden destijds werden gesticht en is nu dus een studentenflat.

Ik heb door een einde te maken aan die brandstichtingen de vuile belangen van misdaadgroep woningstichting Stadgenoot verstoord. Stadgenoot heeft daarna met
hulp van extreem corrupte personen, zoals wijkagent Jack Druppers, psychiatrisch verpleegkundige Herman Plas van de Amsterdamse GGD, psychiater Thomas Kok, destijds werkzaam bij Arkin, diverse anderen en meerdere organisaties zoals toendertijd, de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman, een jarenlange beestachtige klokkenluidersvervolging jegens mijn persoon georganiseerd.
Een beestachtige vervolging die nog steeds, meer dan 10 jaar na dato, in volle hevigheid voortduurt.

Ettelijke malen moest ik op het politiebureau komen om langdurig te worden verhoord, omdat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot mij valselijk had beschuldigd van (zeer ernstige) misdrijven. Stadgenoot heeft in samenwerking met corrupte politiemensen meerdere malen bewakingscamerabeelden weggemaakt. Dat waren dan beelden die onomstotelijk aantoonden dat de misdrijven niet door mij konden zijn gepleegd. Ik ben nooit aangeklaagd voor die, door misdaadgroep Stadgenoot en haar criminele politievrienden, verzonnen beschuldigingen. Deze brief zou een dik boek worden als ik alle immense smeerlapperij, die is aangewend om mij als klokkenluider alsmaar meer kapot te maken, op zou schrijven!

Ik heb verschillende klachtenprocedures bij hiervoor vermelde, maar ook andere organisaties aangespannen die ik allemaal heb verloren. Er werden hoorzittingen georganiseerd waar ik zelf niet bij aanwezig mocht zijn en waar ik opnieuw valselijk
werd beschuldigd van weer nieuwe, zeer ernstige misdrijven. Een weerwoord mijnerzijds was onmogelijk, want ik werd immers niet toegelaten op de hoorzitting.


Mijn, veel niet voor twijfel vatbaar, schriftelijk bewijsmateriaal die mijn beweringen onomstotelijk onderbouwden, werden genegeerd en buiten beschouwing gelaten.
Precies zoals dat, zo bleek mij later, bij de rechtspraak gaat. Zo zag ik tijdens mijn ettelijke rechtszittingen, maar ook honderden zittingen van anderen die ik heb bijgewoond en waarvan ik de dossiers heb bestudeerd, dat meestal alles wordt weglaten uit de proces-verbalen van terechtzittingen wat door de kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon is aangevoerd, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon.
Voor de uiteindelijke vonnissen geldt precies hetzelfde: wat niet van pas komt, wordt niet vermeld!


Onderwijl ging de zeer levensingrijpende klokkenluidersvervolging maar door en omdat ik nergens terecht kon voor hulp, ben ik uit wanhoop een website begonnen. Ik heb mijn goudeerlijke verhaal op die website gepubliceerd.

Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot is, nadat ik die website had opgestart,
gaan procederen tegen mij omdat zij mijn goudeerlijke artikelen betreffende deze doofpotaffaire van het internet verwijderd wilde hebben.


Zo heb ik onder andere een video op mijn website gepubliceerd waar het slachtoffer (medehuurder) van één van die branden in zijn onderbroek zijn invaliditeit en ernstige verminkingen, ten gevolge van die branden, toont. Dat stond misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot niet aan waardoor Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham, via een bevriende rechter van de misdaadgroep, de corrupte klassenrechter mr. R.H.C. Jongeneel wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, een buitenproportionele boete (inclusief proceskosten) kreeg van maar liefst twaalfduizend euro!

Alles wat in mijn voordeel was en ik schriftelijke en mondeling naar voren heb gebracht, is niet vermeld in de proces-verbalen van de rechtszittingen en ook niet in de uiteindelijke vonnissen. De enorme hoeveelheid onomstotelijke bewijsstukken die ik in mijn bezit heb en een onderbouwing zijn van datgene wat ik beweer, zijn, zoals dat dan gaat bij de rechtspraak als de tegenpartij veel groter is dan dat jij bent, uit de proces-verbalen van de rechtszittingen en de vonnissen gehouden.

Ondanks de immense lijdensweg die ik toen al onderging vanwege die beestachtige aanhoudende klokkenluidersvervolging en die enorme dwangsom, heb ik mijn eerlijke artikelen op mijn website niet verwijderd.

Op maandag 30 november 2015 gaf ik tegen ontvangstbewijs aan de centrale balie
van de rechtbank Amsterdam een klaagschrift af. Het klaagschrift telt 7 pagina's. 

De klachten in het klaagschrift gaan over de criminele werkwijzen die rechter
mr. C.L.J.M. de Waal toepast. Het klaagschrift was geadresseerd aan de president van de rechtbank te Amsterdam, mr. H.C. Naves. 


Het kan niet anders dat rechter mr. Cees de Waal, en zijn toenmalige baas, mr. Henk Naves, onmiddellijk na het ontvangen van dat klaagschrift op die maandagmiddag contact hierover met elkaar hebben gezocht. Diezelfde middag heeft rechter De Waal wellicht nog bekonkeld om, al dan niet tezamen met zijn medewerkers, snel een vonnis in elkaar te flansen. Een vals vonnis om, al dan niet ter openbare zitting, bij vervroeging, zoals op dat vonnis staat vermeld, uit te spreken.

Ik acht het overigens ook niet onwaarschijnlijk dat het vonnis al uitgetypt klaar lag. Het gebeurt regelmatig dat een corrupte griffier voor een misdadige rechter, al vóór dat de zitting is begonnen, een vonnis heeft uitgetypt. Onomstotelijke bewijzen dat dat zo gaat bij de rechtspraak staan op mijn website gepubliceerd.

Het vonnis is op 30 november 2015 in naam van Koning Willem-Alexander uitgesproken door de corrupte rechter mr. C.L.J.M. de Waal. Uit het valselijk, bij vervroeging uitgesproken, vonnis blijkt dat ik als eerste in Nederland voor straf dakloos ben gemaakt voor goudeerlijke artikelen op een website. 
Er is geen rechtszitting geweest waar ik bij mocht zijn, dus het beginsel hoor en wederhoor is niet toegepast.

Redelijk denkende mensen vinden het dakloos maken van medemensen, wat in onze verkapte Schurkenstaat zoveel gebeurt, een ernstig misdrijf! Echter, mr. C.L.J.M. de Waal maakte het nog bonter en veroordeelde mij tot dakloosheid zonder een complete dagvaarding én zonder dat er een rechtszitting is geweest betreffende deze kwestie waar ik bij aanwezig was! Eén van de algemene beginselen van behoorlijk proces, hoor en wederhoor, is daardoor op geen enkele wijze toegepast! Een doodzonde in een rechtstaat, zoals elke jurist wel weet of althans hoort te weten en elke burger die geen rechten heeft gestudeerd logischerwijs wel begrijpt!

In het vonnis heeft rechter mr. C.L.J.M. de Waal geschreven of laten schrijven dat ik mijn beweringen niet heb onderbouwd. Dat klopt ook wel, maar dat komt omdat de justitiële crimineel mij die kans heeft ontnomen door geen hoor en wederhoor toe te passen.

Stadgenoot verhuurde de woning nadat ik eruit was gezet voor maar liefst 3 keer zoveel aan een ander. Voor de misdadige klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal ook een goede reden om in opdracht van de bestuursgangsters van Stichting Stadgenoot mij op mijn oude dag, midden in de winter, de koude straat op te laten sleuren.

In het door rechter De Waal ondertekende vonnis, waarin hij beweerd of liegt dat hij het vonnis openbaar heeft uitgesproken, heeft mr. De Waal valselijk vermeld dat Stichting woningcorporatie Stadgenoot, nadat ik over dat ontbreken van de complete dagvaarding had geklaagd, bij akte de ontbrekende producties alsnog aan mij zijn overlegd. Valsheid in geschrift in een gerechtelijk vonnis, door rechter mr. C.L.J.M. de Waal ambtshalve gepleegd met zeer ingrijpende gevolgen voor mijn, toen ook al zo belabberde, levenssituatie.

De toenmalige baas van rechter De Waal, voormalig rechtbankpresident mr. H.C. Naves, heeft na het uitspreken van het vonnis (bij vervroeging), door het toepassen van valsheid in geschrift, er voor gezorgd dat ik, Nico van den Ham, geen poot meer had om op te staan betreffende mijn klachten over C.L.J.M. de Waal. Met: 'Ik stel vast dat ten tijde van indiening van uw klacht de behandeling van uw zaak reeds was geëindigd in een eindvonnis en uw klacht en eisen reeds om die reden geen invloed kunnen hebben op de behandeling van de zaak' maakte mr. Henk Navis zich er vanaf.
De corrupte rechtbankpresident meldde er niet bij dat hij de datum van inlevering van het klaagschrift had vervalst en zo in zijn antwoord net kon doen alsof ik te laat was met het indienen van een klacht over rechter mr. C.L.J.M. de Waal. 

Het komt met de meeste mensen die dakloos zijn gemaakt, vooral als die al wat ouder zijn, nooit meer helemaal goed! Dat wist ik als redelijk en billijk denkend mens met een beetje gevoel in zijn donder natuurlijk al heel lang! Maar nu ondervind ik dat zelf, nog steeds, elke dag, op vele momenten! Het komt
, ook met mij, nooit meer helemaal goed!

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte hem/haar is afgepakt. Moordenaars worden door abjecte soortgenoten van rechter mr. C.L.J.M. de Waal minder gestraft dan een klokkenluider. Als men googled: 'dronken man' of 'man zonder rijbewijs' of 'te hard rijdende man', of in een combinatie daarvan, 'rijdt kind dood' ziet men dat het geven van een werkstraf van 120 of 240 uur de norm is bij de collega 'edelachtbaren' van mr. C.L.J.M. de Waal. Behalve dan natuurlijk als dat doodgereden kindje van een door rechters belangrijk geacht persoon was. Mensen die, zoals ik dat heb gedaan, ernstige misstanden aan de kaak stellen worden volledig kapot gemaakt in onze zogenaamde keurige rechtstaat. 


Dakloos zijn betekent dat je onder andere géén adres, inkomen, verzekeringen, dokter, (broodnodige) medicijnen en ook geen kast meer hebt waar je belangrijke papieren in kunt bewaren! Het beheersen van en omgaan met lichamelijke ongemakken is in vele gevallen vrijwel onmogelijk. Wél bekeuringen wegens het noodgedwongen zwartrijden in de trein om naar, door lieve bezoekers van mijn website aangeboden, slaapplaatsen te kunnen reizen. Verder hoge boetes voor het niet kunnen betalen van de zorgpremie en bijvoorbeeld voor (omdat je ook geen wc meer hebt) plassen in het openbaar.
De nagenoeg onbeheersbare radeloosheid die een mens bevangt nadat hij door een crimineel zoals, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, dakloos is gemaakt, is niet te beschrijven.

Dan nog grote ellende met de Sociale Verzekeringsbank, omdat misdaadgroep
Stichting Stadgenoot, tezamen met één van haar handlangers, gerechtsdeurwaarder
Van der Hoeden | Mulder, mij uit het bevolkingsregister hadden laten schrijven zonder dat ik daar weet van had. Daardoor ging de Sociale Verzekeringsbank er lange tijd van uit dat ik in het buitenland verbleef en werd de opbouw van mijn AOW beëindigd.
Door bekeuringen voor het noodgedwongen zwartrijden in treinen te tonen aan de Sociale Verzekeringsbank, kon ik onomstotelijk bewijzen dat ik wel degelijk in Nederland verbleef gedurende die meer dan verschrikkelijke periode.


In tegenstelling tot de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie, de Rechtspraak, waar mr. C.L.J.M. de Waal deel van uit maakt, houdt de Sociale Verzekeringsbank wél rekenschap met onomstotelijke bewijsstukken! Ook als
dat onomstotelijke bewijs mogelijk niet zo goed van pas komt.

Nadat rechter C.L.J.M. de Waal mij als een
63-jarig oud stuk vuil op een NSB- en nazi-achtige wijze de straat op had laten sleuren, bezat ik niets anders meer dan een koffer met wat kleding, een scheerapparaat, tandenborstel en wat andere kleine dingen.
Het leven is onnodig extra duur geweest tijdens die vreselijke daklozenperiode die bijna 2 jaar heeft geduurd! Ik heb veel geld moeten lenen om te kunnen overleven.

Nu ik na bijna 2 jaar dakloosheid weer beschik over woonruimte grijp ik nog vrijwel dagelijks mis. Veel dingen, die een mens zoal nodig heeft, heb ik niet meer. Dit, door het misdrijf dat rechter C.L.J.M. de Waal voor misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, op mij heeft toegepast. Telkens opnieuw moet ik een beroep doen op anderen door weer geld te lenen om daar iets noodzakelijks van te kopen.  


Ik word belaagd door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die veel winst trachten
te maken op mijn, door de rechters R.H.C. Jongeneel en C.L.J.M. de Waal en hun kliek gecreëerde, schulden en vooral boetes voor het noodgedwongen zwartrijden in treinen alsmaar te verhogen. Dit, terwijl zij weten dat dit door mij nooit kan worden opgebracht. Elk billijk en redelijk denkend mens kan wel begrijpen dat mijn levenssituatie alleen maar nog meer verslechterd als deze afschuwelijke klokkenluidersvervolging niet stopt!

Honderden medemensen in onze zogenaamde rechtstaat, die in een vergelijkbare onbeheersbare situatie verkeren, plegen, zo blijkt uit gedegen onderzoek, om die redenen in hun wanhoop zelfmoord! De gecensureerde reguliere media moet daarover zwijgen.

Voordat ik die pyromaan aan de politie heb overgeleverd en dus iets goeds had gedaan voor de maatschappij, maar waardoor ik helaas een klokkenluider ben geworden, had ik nimmer schulden!

Behalve de enorme financiële schade die misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot
en haar omvangrijke kliek, waaronder de rechters R.H.C. Jongeneel en C.L.J.M. de Waal, bij mij hebben aangericht, hebben deze criminelen in samenspan met vele anderen er ook voor gezorgd dat ik grote gezondheidsschade heb opgelopen. Door jarenlange onophoudelijke stress heb ik allerlei lichamelijke ongemakken. Lichamelijke ongemakken die de laatste tijd, op een angstaanjagende wijze wel heel erg mijn dagelijkse leven aan het beheersen zijn. Doktoren kunnen geen andere oorzaken vinden dan stress, stress en nog eens stress. Die lichamelijke ongemakken leiden tot nog meer stress. Nauwelijks nog te beheersen stress, want de angst die ik heb om met al die lichamelijk ongemakken in mijn 67e levensjaar opnieuw dakloos te worden gemaakt, is enorm!


Ik heb elke nacht angstaanvallen en slaap dan ook nauwelijks.
Ik ben bang voor de deurbel, de brievenbus, rechters, raadsheren, advocaten, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, politie en perskaartjournalisten. 

Daarbovenop komt sinds enige tijd ook nog eens de enorme vrees die ik heb voor
- zoals de laatste tijd zelfs bij de reguliere nieuwsmedia te vernemen is – het tot op het bot corrupte Openbaar Ministerie. 
Na 10 jaar intensieve ellende is de civielrechtelijke klokkenluidersvervolging, zoals men dat wel vaker ziet bij vele andere slachtoffers van corrupte klassenrechters in het civiel recht, overgegaan in strafrechtvervolging!

Doordat rechter De Waal dat vreselijke misdrijf op mij heeft toegepast, ben ik in het strafrecht terechtgekomen en word ik door het Openbaar Ministerie op een zeer speciale wijze, dus niet zoals dat bij anderen gaat en geheel tegen een aantal wettelijk vastgelegde bepalingen in, vervolgd. Aanstonds zal ik worden veroordeeld voor het reizen in treinen zonder geldig vervoerbewijs. Reizen zonder geldig vervoerbewijs op zoek naar een slaapplaats om nog net niet, door toedoen van klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal en zijn kliek, op mijn oude dag op straat te hoeven sterven.

Het is zeer onterecht, of beter nog misdadig, dat ik nu diegene ben die voor de betreffende feiten, ook weer op een zéér onrechtmatige wijze, word vervolgd! Door het hebben van een website heb ik de regelrechte moordaanslag die de meedogenloze, gewetenloze rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal op mij heeft toegepast, kunnen overleven!

Ik heb geen familie. Maar vele vaste bezoekers van mijn website, die alleen
al in hun pinknagel meer fatsoen en menselijk gevoel hebben dan dat rechter
mr. C.L.J.M. de Waal in zijn hele corrupte, gerechtelijke donder heeft, boden mij al die tijd dat ik dakloos ben geweest een slaapplek aan. Dat was dan voor een week, een weekend of soms wel een maand!

Als die lieve bezoekers van mijn site dat niet hadden gedaan, had ik deze aansprakelijkheidstelling/schadeclaim nooit kunnen schrijven. Dit omdat ik dan dood zou zijn geweest! Ik heb tijdens die vreselijke daklozenperiode, die bijna 2 jaar heeft geduurd, niet één nacht in het koude Nederland op straat hoeven te slapen! Dat kwam omdat ik er alles aan heb gedaan om in leven te blijven!

Ik heb gevochten om mij niet door rechter, mr. C.L.J.M. de Waal te laten vermoorden en reisde door het hele land op weg naar aangeboden slaapplaatsen.  Ik ben daarvoor keer op keer in treinen gaan zitten die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden. Ik ging in die treinen zitten zonder geldig vervoerbewijs, omdat ik als dakloos gemaakt stuk vuil (lees: slachtoffer van de Nederlandse Staat) geen middelen had om zo'n vervoerbewijs aan te schaffen. Voordat ik door rechter De Waal dakloos werd gemaakt, had ik nog nooit in mijn leven zonder geldig vervoerbewijs gebruik gemaakt van het openbaar vervoer!

Ik heb mij, door zonder kaartje in die treinen te gaan zitten, laten leiden door het natuurrecht en niet door het recht dat uit de wil van de overheid is ontstaan.
Het natuurrecht is een hoger of beter recht dat niet door mensen is bedacht.
Dat recht kan dan ook worden beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.
Ik heb, omdat ik niet op straat wilde sterven, niet aan de geldelijke belangen gedacht van de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandse Spoorwegen, waarvan alle aandelen van de verkapte Schurkenstaat der Nederlanden zijn.

Schurkenstaat, onder andere omdat in de Nederlandse rechtszalen dagelijks vele gewone, goedwillende medemensen volledig kapot worden gemaakt voor de belangen van de veel grotere tegenpartijen of door klassenrechters belangrijk geachte personen.
In de verplichte proces-verbalen van rechtszittingen, als die al worden opgemaakt, wordt vaak alles wat door de veel kleinere partij of minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van die veel grotere partij, niet opgeschreven. Datzelfde geldt ook voor de uiteindelijke vonnissen.

Ik wilde niet sterven op de koude straat en ging met de trein van het ene naar het andere adres. Ik liet mij, zoals eerder vermeld, leiden door het natuurrecht. Ik wilde overleven en die overlevingsdrang die iedereen in zich heeft, heeft mij er toe gebracht om zonder kaartje in die treinen te stappen. Ik heb de feiten gepleegd in een situatie van overmacht. Ook ik heb het recht er alles aan te doen om het moment van dood gaan te proberen uit te stellen!

Ik heb het volste recht om mij te verzetten tegen de gevolgen van de daden van een crimineel. Ook als die crimineel rechter mr. C.L.J.M. de Waal is. Ik heb het recht om
mij niet de dood in te laten jagen, ofwel te laten vermoorden door deze misdadige, gerechtelijke schurk! Ik moest reizen van het ene naar het andere adres om binnen te kunnen slapen. Dat kon alleen per trein, zonder kaartje, omdat de toen 63-jarige dakloze gemaakte klokkenluider, Nico van den Ham, geen geld had om een kaartje te kopen!

De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd ten gevolge van een ernstig misdrijf waar ik het slachtoffer van ben. Het is daarom zeer onterecht en voor mij en vele anderen dan ook niet te bevatten dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten word vervolgd

Gelet op al het hiervoor vermelde heb ik in de strafzaak die nu loopt dan ook een beroep gedaan op wettelijk bepaalde strafuitsluitingsgronden.

Wellicht om zoveel mogelijk verwarring te stichten, zijn er maar liefst 6 officieren van justitie op deze strafzaak gezet. Op andere wijze hebben zich ook nog 2 andere officieren van justitie met de zaak bemoeid.

Ik heb veel brieven geschreven aan die vele officieren van justitie die beurtelings mijn zaak behandelden. Al die brieven heb ik persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven bij het Openbaar Ministerie. In die brieven heb ik primair verzocht om alle mij ten laste gelegde feiten, het reizen zonder geldig vervoersbewijs, te seponeren. Ik heb daarbij gewezen op het natuurlijke recht, mijn absolute recht om alles in het werk te stellen om niet te hoeven sterven op de koude straat. Uiteraard heb ik daarbij ook verwezen naar onder andere de bepalingen in artikel 40 Sr. en artikel 41 Sr.
Subsidiair heb ik afkoping van strafvervolging verzocht. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Honderden voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor heb ik verwezen naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore.
Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij het Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar). Dat is 1,09 % van de winst dat
het bedrijf met die fraude heeft gemaakt.

Dit is slechts een voorbeeld van een zaak waar het Openbaar Ministerie heeft onderhandeld met fraudeurs. Er zijn honderden voorbeelden!

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 %. Ik heb in al mijn brieven aan de officieren van justitie verwezen naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights. In al die artikelen is bepaald dat het verboden is om iemand te discrimineren en een ieder het recht heeft op gelijke behandeling, vooral ook in het recht!

Onlangs werd bekend dat het corrupte, partijdige Openbaar Ministerie de daders van
de mega Rabo-Libor fraude niet gaan vervolgen, omdat de criminelen, zoals het Openbaar Ministerie letterlijk verklaarde 'rust nodig hebben'! Het Openbaar Ministerie maakt zich, door onder andere mijn brieven niet te beantwoorden schuldig aan discriminatiemisdrijven en ongelijke behandeling in het recht. Dit met verstrekkende
nog meer afschuwelijke gevolgen voor mijn verdere toch al zo kapotgemaakte leven.   

Op al mijn tegen ontvangstbewijs afgegeven brieven, waarin ik telkens hetzelfde verzocht/eiste, kreeg ik aanvankelijk geen antwoord! Vaak heb ik naar het Openbaar Ministerie gebeld en ik kreeg daar telkenmale te horen dat mijn tegen ontvangstbewijzen afgegeven brieven er zogenaamd 'niet waren' en er weer een andere officier van justitie op mijn zaak was gezet. Door mijn vasthoudendheid, het opnieuw afgeven van de brieven tegen ontvangstbewijzen én door de brieven ook nog op andere wijzen, onder andere via mijn advocaat, naar het Openbaar Ministerie toe te zenden, heb ik kunnen bewerkstelligen dat wat later dan alsnog maar werd erkend dat de brieven waren ontvangen en aan het dossier waren toegevoegd.

Maar toen zette het Openbaar Ministerie één van haar andere meest vuile wapens in en dat was: nergens op antwoorden! Het nergens op antwoorden is voor slachtoffers van zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak één van de meest gevreesde wapens. Een gevreesd gemeen wapen dat corrupte officieren van justitie en rechters vaak gebruiken, als iets hen niet zo van pas komt om een antwoord op te geven, is ook in mijn strafzaak ingezet. 


Pas toen de termijnen, waarbinnen ik (primair) om ontslag van rechtsvervolging en (subsidiair) afkopen van strafvervolging kon verzoeken, waren verstreken kreeg ik een summier antwoord. Een kort antwoord dat er op neer kwam dat ik te laat was met mijn verzoeken, omdat de zaak inmiddels al bij de rechter was aangebracht. Met geen woord repte de officier van justitie in haar antwoord over het feit dat er met al mijn brieven door de vele officieren van justitie zo was gesjoemeld en dat daardoor de termijnen waren verlopen. Ook bij de vier rechters, die beurtelings op mijn strafzaak zijn gezet, heb ik mij hierover zowel schriftelijk als mondeling beklaagd. Niet één van die vier rechters, heeft daar een antwoord op gegeven.

Mr. A. Sarantoudis was de eerste officier van justitie die op mijn zaak werd gezet en die heb ik natuurlijk als eerste een brief geschreven. Dat was op 22 maart 2018. Ik heb die brief persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan het Openbaar Ministerie afgegeven. Op dat schrijven heb ik van mr. A. Sarantoudis geen enkele reactie ontvangen!

De tweede officier van justitie die deze kwestie in behandeling zou nemen, was
mr. J. Hooker. Ook mr. Hooker heb ik in de maand mei 2018 meerdere soortgelijke brieven toegezonden waarin ik opnieuw hetzelfde heb verzocht.
Ook mr. Hooker heeft op geen enkele wijze op die meerdere brieven, die ik allemaal persoonlijk tegen ontvangstbewijs had afgegeven en haar ook nog op een andere wijze heb doen toekomen, gereageerd.

De derde officier van justitie in deze procedure was mr. T.L. Lautenbach.
Mr. Lautenbach is daarna zó snel van de zaak afgehaald, dat mij dat op dat moment
is ontgaan. Nadat mr. Lautenbach van de zaak was gehaald, werd zij voor korte tijd opgevolgd door officier van justitie mr. Dekker, zo is mij door het Openbaar Ministerie, nadat ik daarom had gevraagd, telefonisch medegedeeld.
Ook mr. Dekker heb ik een brief geschreven. Die brief is gedateerd op 3 september 2018. In die brief heb ik hetzelfde verzocht als in de brief aan mr. Sarantoudis en in de meerdere brieven aan mr. Hooker.

Die brief, van 3 september 2018 aan mr. Dekker, kwam de samenspannende officieren van justitie én rechter C.M.A.T. van der Geest, die toen op de zaak was gezet, ineens wél goed van pas.
De termijn waarbinnen ik mijn verzoeken tot sepot of afkopen kon doen was immers vanwege het zoekmaken en geen antwoord geven, verstreken!

Ik kreeg op 13 september 2018 op mijn schrijven van 3 september 2018 een kort antwoord. Het antwoord kwam niet van officier van justitie mr. Dekker, want die was ook al weer van de zaak afgehaald, zo was mij door het Openbaar Ministerie telefonisch medegedeeld. Het antwoord kwam van mr. Lautenbach. Mevrouw Lautenbach was voor de tweede keer, dus als vijfde officier van justitie, op de zaak gezet. In haar brief gaf mevrouw Lautenbach aan dat het niet meer mogelijk was om te seponeren of af te kopen, omdat het daar te laat voor was!

Er zijn veel officieren van justitie beurtelings op de zaak gezet om het allemaal heel erg ingewikkeld te maken en zoveel mogelijk verwarring te stichten. Onderwijl is er geen enkele reactie gegeven op de brieven die ik telkens maar weer persoonlijk tegen ontvangstbewijs heb afgegeven. De samenspannende officieren van justitie hebben (later ook in overleg met de rechter) net zolang gewacht met antwoord geven totdat de termijn was verstreken. Zodra de termijn was verstreken kwam er opeens wel antwoord en werden mijn verzoeken afgewezen omdat die termijn was verstreken. Zodoende kan de beestachtige klokkenluidersvervolging, die mijn leven al meer dan 10 jaar op zeer negatieve wijze beheerst en waar de onderhavige strafzaak uit is voortgekomen, voort worden gezet.

Op 18 januari 2019  leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief van 12 pagina's af bij
de centrale balie van de rechtbank te Utrecht. Die brief was gericht aan mr. Hermelink. Mevrouw Hermelink was de nieuwe (zesde) officier van justitie die op mijn zaak is gezet dus was er een nieuwe situatie ontstaan. Ik begreep natuurlijk wel dat mr. Hermelink volledige kennis had van de, zoals hiervoor summier omschreven, toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon.
Ook begreep ik wel dat officier van justitie mr. Hermelink weet heeft van het feit dat mijn leven al meer dan 10 jaar tot een ware HEL wordt gemaakt middels een aanhoudende beestachtige klokkenluidersvervolging. Toch heb ik aan mr. Hermelink in dat uitgebreide schrijven nog eens het één en ander uiteengezet.

Op 1 februari 2019 ontving ik een summier, onnozel briefje van mr. Hermelink.
Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere toch al zo belabberde leven, want Hermelink is officier van justitie en heeft veel macht. In haar schrijven
geeft mevrouw Hermelink alleen antwoord op datgene wat haar goed van pas komt betreffende het verder kapot maken van klokkenluider Nico van den Ham.
Met geen woord rept mevrouw Hermelink over het justitieel gesjoemel van haar
collega officieren van justitie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven.  


Tijdens een terechtzitting op 19 maart 2019 om 13.30 uur in de rechtbank te Utrecht, zat er tot mijn grote verbazing weer een nieuwe rechter op mijn zaak. De nieuwe rechter, de vierde op rij, was mevrouw mr. Y.M. Vanwersch. Rechter Vanwersch heeft tijdens die kortdurende zitting duidelijk aangegeven dat zij op geen enkele wijze aan wenste te horen wat voor een gerechtelijk gesjoemel er heeft plaatsgevonden in de aanloop naar die zitting. Mijn recht op het horen van getuigen is door officier van justitie A. Hermelink afgewezen. Daarna, zo is wettelijk bepaald, kan men de rechter verzoeken om getuigenverhoren toe te staan. Rechter mevrouw mr. Vanwersch gaf mij daartoe geen kans om dat te vragen.

Mevrouw Vanwersch trachtte mij telkens de mond te snoeren, zodat ik bij lange na niet alles naar voren heb kunnen brengen inzake wat er zich allemaal heeft afgespeeld.
Voor de zitting was slechts een uur uitgetrokken, precies voldoende om de zaak even af te raffelen. Op datgene wat ik dankzij mijn aanhoudendheid nog wel naar voren heb kunnen brengen, gaf mevrouw Vanwersch geen enkele reactie, behalve dan dat het allemaal niet ter zake deed. Mevrouw was er duidelijk op uit mij in de war te brengen. Ik heb onder andere niet de kans gekregen om het over het horen van getuigen te hebben.


Verder gaf rechter Vanwersch de indruk totaal niet op de hoogte te zijn van de inhoud van mijn (meest onbeantwoorde) brieven aan zowel de officieren van justitie als aan de rechters die eerder op deze zaak zijn gezet. Mevrouw Vanwersch heeft duidelijk gemaakt geen rekening met omstandigheden te willen houden, maar zich alleen te willen focussen op de feiten en het veroordelen van klokkenluider, Nico van den Ham. Ik heb deze rechter dan ook om al deze redenen tijdens de zitting gewraakt. Ik weet dat het wraken van een rechter of raadsheer voor gewone goedwillende, maar door rechters onbelangrijk geachte mensen een volstrekt zinloze bezigheid is. Dit omdat die wrakingsverzoeken, op een enkele uitzondering na, om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, allemaal worden afgewezen. Ik wilde toch een signaal afgeven om te laten merken dat ook de partijdige rechter Vanwersch een crimineel van de allerergste soort is en ik heb haar daarom gewraakt.

Ik heb niet voor miljoenen gefraudeerd zoals de criminelen van onder andere de misdaadgroep Rabobank dat wel hebben gedaan. Ik heb mijn leven proberen te redden door zonder geldig vervoersbewijs in treinen te gaan zitten op zoek naar slaapplaatsen. Zonder vervoersbewijs, omdat ik omdat ik als dakloos gemaakte geen geld had om zo'n vervoersbewijs te kopen. De miljoenenfraudeurs van de misdaadgroep Rabobank worden niet vervolgd, zo verklaarde het corrupte, partijdige Openbaar Ministerie onlangs, omdat de daders rust nodig hebben!
Ik word al meer dan 10 jaar op de meest beestachtige wijze vervolgd, omdat ik ooit iets heb goeds heb gedaan voor de maatschappij maar wat een misdadige woningcorporatie niet zo goed van pas kwam en ik daardoor een klokkenluider ben geworden. Rechter Vanwersch zet de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging gewoon door. 

Door het hebben van een website ben ik in al die jaren in contact gekomen met veel andere slachtoffers van partijdige, misdadige rechters. Soms zijn dat klokkenluiders, maar ook daklozen die bekeuring op bekeuring krijgen voor bijvoorbeeld het plassen op straat. Wildplassen, omdat zij door een onmenselijke beslissing van zo'n gerechtelijke crimineel dakloos zijn gemaakt en daardoor dus geen wc hebben. Ook deze volledig kaalgeplukte mensen worden alleen maar verder en verder in het nauw gedreven en zien vaak geen enkele uitweg meer.

Ook heb ik contact met veel immens verdrietige, in uiterste wanhoop verkerende, ouders. Vaders en moeders die, door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen beslissingen van rechters, hun kinderen zijn afgepakt. Dit voor de enorme geldelijke belangen van misdaadgroepen die onder de noemer Jeugdzorg opereren.
Er is heel veel onweerlegbaar bewijs dat aantoont dat datgene wat ik en al die slachtoffers over Jeugdzorg en haar criminele rechters beweren de waarheid is.

Verder sta ik in contact met een groot aantal zakenmensen. Hardwerkende mensen die hun bedrijven, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van klassenrechters, voor de geldelijke belangen van grote organisaties zoals Rabobank, ING, samenspannende curatoren, advocaten etc. kwijt zijn geraakt. Het is niet te bevatten, als men de dossiers van de betreffende zaken bestudeert, wat voor een gerechtelijke smeerlapperij rechters toepassen om dit soort organisaties, of door rechters belangrijk geachte personen, te bevoordelen. 

De zakenlieden hebben vele bewijsstukken waaruit een intelligente kleuter nog kan opmaken dat rechters, raadsheren en de kliek waar zij mee samenspannen, zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren en in collusie gespecialiseerde advocaten criminelen zijn van de allerergste soort.

Misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, multinationals, geldbanken, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, grote advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en het UWV verliezen, als hun tegenpartij veel kleiner is dan dat zij zelf zijn, op een enkele uitzondering na, dit om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, nooit een rechtszaak! Datzelfde geldt als het om geschillen gaat tussen personen waarvan rechters de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. Het gaat dan om bijvoorbeeld notarissen, bewindvoerders en leden van bepaalde politieke partijen. De door de rechter belangrijkst geachte persoon verliest vrijwel nooit.

Zowel bij de Rechtspraak als bij het Openbaar Ministerie heerst een cultuur waarin het normaal is om massaal levens van het gewone, goedwillende volk, voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, te verwoesten. Veel medemensen die alles maar dan ook alles is afgepakt, zien daardoor geen enkele uitweg meer en plegen zelfmoord. 


In de afgelopen jaren hebben ik en de vele andere slachtoffers tezamen over dit alles duizenden brieven geschreven aan onder andere rechtbankpresidenten, de Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad, de minister-president, ministers, Koning Willem-Alexander, Tweede Kamerleden, perskaartjournalisten en TV- en radiopresentatoren. 

In een rechtstaat mag worden verwacht dat de, op wat voor een wijze dan ook verantwoordelijke, aangeschreven personen reageren en in actie komen als er zo massaal klaagbrieven binnenkomen over criminele rechters. 
Vooral als die brievenschrijvers categorisch beweren dat zij in het bezit zijn van veel onomstotelijk bewijs. Bewijsstukken die datgene wat zij beweren op steekhoudende wijze onderbouwen. Onweerlegbaar bewijs dat rechters door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen, in naam van Koning Willem-Alexander, hebben uitgesproken om grote organisaties of door hen belangrijk geachte personen te bevoordelen. Vuile, onrechtmatige vonnissen die voor de slachtoffers zo levensingrijpend zijn, dat die het niet meer zien zitten en niet zelden uitwijken naar die enige optie die zij nog hebben: zelfmoord.

Echter, de vele klaagschriften worden niet beantwoord. Bewijsstukken komen niet van pas en worden genegeerd. In wat enkele gevallen worden de klaagschriften afwijzend afgedaan met een kort nietszeggend briefje

De alsmaar groter wordende slachtoffergroep van diegenen van het laatste beslissende woord bezit tevens veel bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat politie, rijksrecherche, (hoofd)officieren van justitie en strafrechters ook deel uit maken van de hiervoor omschreven kliek van de (civiele) rechtelijke macht.

Politie en (hoofd)officieren van justitie weigeren massaal aangiften aan te nemen, of die met een nietszeggend kort briefje af te wijzen of er in vele andere gevallen helemaal niet op te reageren, als dat aangiften zijn tegen grote organisaties zoals Rabobank, ING, woningcorporaties, UWV, Jeugdzorg of andere grote, machtige misdaadgroepen. Datzelfde geldt nog meer als het aangiften betreffen tegen rechters, raadsheren, notarissen, in collusie gespecialiseerde advocaten en gerechtsdeurwaarders, die met hun vuile werkwijzen ten dienste staan voor dit soort, hiervoor genoemde, partijen.

Omdat de vele klaagschriften en/of aangiften maar niet worden beantwoord of met nietszeggende briefjes worden afgedaan en de massaal hierover aangeschreven reguliere media aan deze immense gerechtelijke smeerlapperij ook geen aandacht mag besteden ben ik, evenals meerdere andere slachtoffers dat ook doen of reeds hebben gedaan, de, op wat voor een wijze dan ook, verantwoordelijke personen hierover aan gaan spreken.

Ik ga regelmatig naar bijeenkomsten waar grote aantallen rechters, advocaten, (hoofd)officieren van justitie, hooggeplaatste politiefunctionarissen, politici, presidenten van rechtbanken en gerechtshoven, directeuren van de fiscus, AIVD, hoogleraren, perskaartjournalisten, etc. samenkomen. Soms mag ik, als eerlijke, niet gecensureerde journalist (dus zonder perskaart), ook naar binnen en als dat niet mag dan spreek ik de hiervoor genoemde personen buiten, bij aankomst en/of het verlaten van de meeting, aan.

Verder sta ik al jarenlang regelmatig voor de in- en uitgang van het Tweede Kamergebouw in Den Haag en loop rond op het Binnenhof. Ik heb daar inmiddels
met een groot aantal ministers, de minister-president, Tweede Kamerleden, staatssecretarissen, Kamervoorzitters, perskaartjournalisten én TV- en radioverslaggevers gesproken. De gesprekken op de bijeenkomsten, maar ook rond de regeringsgebouwen neem ik audiovisueel op en publiceer de opnamen op mijn website.

Al die reeds door mij aangesproken personen op zowel de bijeenkomsten als voor het Tweede Kamergebouw en Binnenhof, heb ik er (nog eens) op gewezen wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt.

Ik leg dan uit dat de Rechtspraak, voor grote groepen goedwillende gewone mensen, de alles verwoestende motor van de miljardeneconomie van de machtige kapitaalkrachtige bovenlaag is. Ik vertel dat het leven van zoveel mensen, waaronder ook veel kinderen, door diegenen van het laatste beslissende woord, volledig is kapotgemaakt en verder wordt verwoest voor de belangen van de economie van de boven ons gestelden. Ik benadruk daarbij dat er jaarlijks een groot aantal medemensen zijn die, door beslissingen van rechters en raadsheren, beslissingen die door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand zijn gekomen, zo lijden aan het leven en zo in het nauw worden gedreven, dat zij in hun wanhoop voor zelfmoord kiezen!

Uit gedegen onderzoek, verricht door meerdere organisaties, is gebleken dat maar liefst zo'n 500 van de ruim 1900 mensen die jaarlijks zelfmoord plegen in Nederland dat in hun wanhoop doen ten gevolge van vonnissen van partijdige, corrupte rechters en raadsheren. Vonnissen die door middel van gerechtelijke zwendel tot stand zijn gekomen. Vuile vonnissen waaruit alles is weggelaten wat door de kleinere partij of de door de rechter minst belangrijk geachte persoon in de procedure naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas kwam bij het bevoordelen van de grotere partij of door de rechter belangrijkst geachte persoon.

De gesprekken op die bijeenkomsten en rond de regeringsgebouwen voer ik met dubbele gevoelens. Dit omdat ik weet dat de door mij aangesprokenen reeds, wel degelijk op de hoogte zijn betreffende wat voor een smeerlapperij er in de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven plaatsvindt. Er zijn immers in de afgelopen decennia duizenden klaagschriften door vele slachtoffers naar alle politieke partijen, rechtbankpresidenten, de Raad voor de Rechtspraak, de Hoge Raad, de minister-president, ministers, Koning Willem-Alexander, Tweede Kamerleden, perskaartjournalisten en TV- en radiopresentatoren toegezonden.

Aan alle personen waar ik, zowel rond de regeringsgebouwen op het Binnenhof als op de op de bijeenkomsten, mee heb gesproken heb ik gevraagd om 'hun nek uit te steken' en hun verantwoording in dezen te nemen. Ik heb ze allen gevraagd om dit voor grote groepen medemensen immense probleem, op de juiste plek, elke keer weer aan de orde te stellen. Aan alle aangesprokenen heb ik gevraagd om bereidt te zijn de vele bewijzen die ik en de vele andere slachtoffers van de rechtspraak hebben, te gaan bestuderen zodat zij zelf kunnen waarnemen dat rechters meedogenloze criminelen zijn.

Elk mens, met wat voor een functie dan ook, heeft de absolute plicht, zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen. Dit als zij in de wetenschap verkeren dat burgers door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van corrupte klassenrechters kapot worden gemaakt. Dat geldt natuurlijk nog meer, als er zoveel mensen, ten gevolge van die vuile beslissingen, de zelfmoorddood worden ingedreven!

Alle personen die ik heb aangesproken hebben (o.a. door niets meer van zich
te laten horen) opnieuw duidelijk laten blijken op geen enkele wijze in actie te willen komen betreffende deze voor grote groepen medemensen vreselijke, voor hen levensingrijpende, gang van zaken bij de rechtspraak. Niemand van de vele aangesprokenen heeft zich bereid getoond om de vele bewijzen, die onomstotelijk aantonen dat rechters criminelen zijn van de allerergste soort, te bestuderen. Mogelijk dat er een enkeling onder de aangesprokenen is, die ooit de wel eens bij de toegezonden brieven meegeleverde bewijsvoering heeft bestudeerd, maar die zwijgt daar dan verder over, of maakt zich er met een nietszeggend afwijzend briefje van af.

Vrijwel alle personen die ik heb aangesproken, bekleden een positie die het hen mogelijk maakt om dit voor grote groepen van de Nederlandse bevolking veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende levensingrijpende probleem, dagelijks, groot onder de aandacht te brengen!

Echter, er gebeurt helemaal niets. De huidige gang van zaken, die zowel bij het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak gaande is, te weten het categorisch bevoordelen van grote bedrijven, organisaties en/of door officieren van justitie en rechters belangrijk geachte personen, moet koste wat kost in stand worden gehouden.

De status-quo, die bij zowel het Openbaar Ministerie als bij de Rechtspraak wordt gehandhaafd, mag, zo blijkt uit alles, op geen enkele wijze worden verstoord.

Onder andere ik, Klokkenluider en Melder van Misstanden Nico van den Ham,
doe dat middels mijn goudeerlijke berichtgeving wel. Ik word daarvoor al vele jaren op onrechtmatige wijze buitenproportioneel en op een beestachtige manier voor vervolgd en bestraft door de voornoemde justitiële organisaties.

De grote slachtoffergroep - waaronder ikzelf - van diegenen van het laatste beslissende woord, kan, als het om gerechtelijke procedures gaat waarin geschillen worden behandeld tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere partij of de ene persoon door de rechter of raadsheer als veel belangrijker wordt aangemerkt dan die andere persoon, onder andere het volgende onomstotelijk bewijzen:


 • Dat rechters en raadsheren in samenspan met het Openbaar Ministerie, in collusie gespecialiseerde advocaten en de rest van de omvangrijke kliek van de rechtspraak, op alle mogelijke manieren de rechten van een groot gedeelte van de (gewone) Nederlandse bevolking, massaal schenden.
 • Dat partijdige rechters en raadsheren bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en waaraan ook zij zich moeten houden, buiten beschouwing laten als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.
 • Dat op een enkele uitzondering na, om de rechtspraak toch nog wat te doen laten lijken, al datgene wat tijdens de procedure schriftelijk en tijdens rechtszittingen, mondeling, door de kleinere partij of door de door de rechter minst belangrijk geachte persoon naar voren is gebracht, maar wat niet zo van pas komt bij het bevoordelen van de veel grotere partij of door de rechter als belangrijkst beschouwde persoon, opzettelijk en bewust niet in de proces-verbalen en de uiteindelijke vonnissen wordt vermeld.
 • Dat rechters en raadsheren oneerlijk en vooringenomen zijn, valsheid in geschrift plegen, volstrekte lak hebben aan rechtsbeginselen en rechtsnormen als die hen niet van pas komen bij het bevoordelen van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen.
 • Dat rechters en raadsheren als mens te werk gaan als meedogenloze, gevoelloze criminelen, zonder een greintje normbesef en enig inlevingsvermogen. Dit conform de cultuur die heerst binnen de organisatie waar zij deel van uitmaken. Een cultuur waarin het normaal is om de levens van het gewone volk, voor de belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen, volledig kapot te maken en wanhopige burgers met hun onrechtmatige, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen, willens en wetens massaal de zelfmoorddood in te drijven.
 • Dat ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die het hun mogelijk maakt de immens vuile gang van zaken bij de rechtspraak en haar omvangrijke kliek breed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, volstrekte lak hebben aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hierover zwijgen.
 • Dat de Hoge Raad der Nederlanden, die wettelijk gezien het recht en de macht heeft om de ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke criminelen te stoppen, rechters en raadsheren categorisch de handen boven het hoofd houdt om zo de enorme justitiële smeerlapperij, die massaal op grote groepen van de Nederlandse bevolking wordt toegepast, in de staatsdoofpot te houden.
 • Dat de reguliere media weigert het Nederlandse volk op eerlijke wijze te informeren betreffende de misdrijven die rechters op grote groepen van de bevolking toepassen en niet bereid is de onomstotelijke bewijzen hiervoor, die de vele slachtoffers, onafhankelijk van elkaar, in bezit hebben, te bestuderen en naar buiten te brengen.
Dat de rechtelijke macht én haar omvangrijke kliek een ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele organisatie is die zijn weerga niet kent, kan als een feit worden beschouwd, omdat niet mag worden onderzocht of de bewijzen daarvan feiten zijn!

Verwijzend naar onder andere het hiervoor vermelde stel ik, Nicolaas Gijsbertus
van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXXXXX te Amsterdam, de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor het volgende

 • Het weloverwogen, volledige kapot maken van het leven van grote groepen gewone, goedwillende, onschuldige Nederlanders middels partijdige, criminele, onmenselijke rechters en raadsheren die volstrekte lak hebben aan bepalingen die in nationale wetten en internationale verdragen liggen verankerd als die hen niet zo van pas komen bij het bevoordelen van hun elite vrienden.
 • Middels door gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen beslissingen van tot op het bot misdadige, onmenselijke rechters en raadsheren in samenspan met hun handlangers, zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, louche incassobureaus, corrupte bewindvoerders, curatoren, in collusie gespecialiseerde advocaten etc. gewone, goedwillende medemensen, die vrijwel niets meer bezitten en niet meer kunnen rondkomen, hun kinderen niet meer fatsoenlijk kunnen voeden, willens en wetens toch nog meer financieel uitwringen en opzadelen met buitenproportionele verhogingen en boetes. Dit op een zodanige wijze, dat in veel gevallen deze mensen in hun wanhoop kiezen voor de laatste enige uitweg: zelfmoord.
 • Middels gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen van corrupte rechters, het massaal weghalen van kinderen bij hun ouders voor de enorme geldelijke belangen van misdaadgroepen die onder de noemer Jeugdzorg opereren en het immense leed en verdriet dat hiermee wordt veroorzaakt bij de vaders en moeders én de kinderen die veelal voor de rest van hun leven hierdoor beschadigd zijn.
 • Ongelijke behandeling in het recht! Onschuldige medemensen die niets of nauwelijks iets hebben misdaan, dan wel misstanden hebben gemeld, daarvoor zwaar te vervolgen en te bestraffen. Dit terwijl mega fraudeurs van bijvoorbeeld de Rabobank, ING, politici of andere, door partijdige officieren van justitie, rechters of raadsheren, belangrijk aangemerkte personen massaal hun vervolging en/of gevangenisstraffen voor een, in verhouding, luttel bedrag kunnen afkopen en met rust worden gelaten.
 • Alle ellende, leed, verdriet en gevallen van zelfmoord, die nog voor grote groepen gewone, goedwillende Nederlanders zullen ontstaan ten gevolge van misdadige praktijken, zoals hierboven omschreven, van officieren van justitie, rechters, raadsheren en leden van hun omvangrijke kliek.

Dit alles in het algemeen én in het belang van de vele slachtoffers
.


Ik verlang van alle personen die de Staat der Nederlanden, op wat voor een wijze dan ook, vertegenwoordigen dat zij zich inzetten voor het onmiddellijk een eind maken aan de wantoestanden bij de rechtelijke macht en in gesprek gaan met mij en mijn vele medeslachtoffers over een passende schadevergoeding. 


Voor wat mijzelf betreft:


Verwijzend naar onder andere het hiervoor vermelde stel ik, Nicolaas Gijsbertus
van den Ham, geboren te Zeist op 17 januari 1953, thans wonende aan de XXXXXXXXXXXXXX XXX te Amsterdam, op grond van artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek én het natuurrecht, de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor het
volgende
:

 • De enorme, door mij niet meer te beheersen, financiële schade, die onder andere de rechters, mr. R.H.C. Jongeneel en mr. C.L.J.M. de Waal voor de geldelijke belangen van misdaadgroep, woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, bij mij willens en wetens hebben aangericht.
 • De enorme, niet meer door mij te beheersen, schulden die de rechters, mr. R.H.C. Jongeneel en mr. C.L.J.M. de Waal en hun handlangers voor mij hebben gecreëerd.
 • De financiële schade die uit dit alles, zoals hiervoor in dit schrijven omschreven, voor mij nog zal ontstaan.
 • Door mij, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, nog te plegen feiten die mogelijk zullen worden gekwalificeerd als daden van oplichting, maar in werkelijkheid slechts een gedwongen keuze zijn tussen het betalen van een rekening en het kopen van eten en andere noodzakelijkheden om te kunnen overleven.
 • De enorme gezondheidsschade en de daaruit voortvloeiende lichamelijke ongemakken die op een angstaanjagende wijze mijn dagelijkse leven aan het beheersen zijn. Gezondheidsschade, veroorzaakt door jarenlange aanhoudende stress. Stress ten gevolge van de buitenproportionele, levensontwrichtende, onterechte en onrechtmatige klokkenluidersvervolging die al jaren, door rechters en raadsheren, in samenspan met hun omvangrijke kliek, op de meest denkbare vuile wijze op mijn persoon wordt toegepast.
 • De pijn in mijn mond, omdat ik mij, door toedoen van criminele rechters en hun handlangers niet meer aanvullend kan verzekeren voor de tandarts.
 • Het door mij niet te kunnen beschikken over de faciliteiten, zoals bepaald in artikel 6 lid 3 onder b EVRM, die nodig zijn voor de voorbereiding van mijn verdediging tegen misdadige officieren van justitie en rechters, te weten, het niet meer goed kunnen lezen en schrijven, omdat ik mij ten gevolge van de gerechtelijke misdrijven die op mijn persoon zijn toegepast niet meer aanvullend kan verzekeren voor het aanschaffen van een bril.
 • De angst die mijn leven beheerst; angst voor de deurbel, brievenbus, politie, rechters, raadsheren etc.
 • Verpest woongenot, de ondragelijke onzekerheid van het leven, de immense stress die dagelijks door mijn lichaam giert, de lichamelijke gezondheidsproblemen die daar uit voortvloeien enz.
 • Het schenden van mijn individuele mensenrechten, zoals mijn zelfbeschikkingsrecht. De regie van mijn leven niet meer in eigen hand kunnen hebben.
 • Het schenden van mijn eer, goede naam en mijn uitsluitend goede bedoelingen.
Het voorlopige schadebedrag voor mij is door mij geschat op € 500.000,-  (vijfhonderdduizend euro). 

U kunt dit bedrag overmaken op:
NL 12 RABO 0380 1143 21 ten name van N.G. van den Ham.

Ik heb, na meer dan 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging
en datgene wat mij is aangedaan door onder andere rechter, crimineel
mr. C.L.J.M. de Waal, recht op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij nog rest nog enigszins dragelijk te maken.

Nico van den Ham                     

Klokkenluider
Melder van Misstanden                                  .
Journalist