KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 16 maart 2019

Zal officier van justitie mr. A. Hermelink a.s. dinsdag haar strafeis aanpassen na het lezen van de aan haar gerichte brief van Klokkenluider Nico van den Ham ?

Nico van den Ham denkt van wel en zal morgen bekend maken wat hij nog meer is dan Klokkenluider, Melder van Misstanden en Journalist, maar ook waarom hij zulk soort brieven dan toch schrijft. Hieronder de brief.

Of klik voor de brief in Pdf bestand >>> hier


____________________________Aan officier van justitie mr. A. Hermelink


N.G. van den Ham                                                           Amsterdam, 6 maar
t 2019
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                             
Tel: 06-19215778

Betreft:       parketnummers 96-103946-18, 96-212590-17,
                  96-134096-17 en 96-028859-18

                       Uw abjecte werkwijze


Mr. Hermelink,

naar aanleiding van uw brief van 1 februari 2019 deel ik u het volgende mede:

In uw schrijven verwijst u naar mijn brief, maar u verzuimt daarbij te vermelden om welke brief het gaat. Wellicht doet u dat om nog meer verwarring te veroorzaken dan dat er door uw tot op het bot corrupte voorgangers al veroorzaakt is. U schrijft dat het niet mogelijk is om de zaken buiten de zitting af te doen, omdat het gaat om zaken die al op zitting zijn aangehouden. Ik begrijp hieruit op welke brief u antwoordt. U wijst mij er verder op dat op 13 september 2018 uw collega, officier van justitie, mr. T.L. Lautenbach mij ook al een brief had toegezonden waarin mij is medegedeeld dat seponeren en ook het afkopen van strafvervolging niet mogelijk is, omdat het daarvoor te laat was.

De officieren van justitie, mr. A. Sarantoudis , mr. J. Hooker, mr. T.L. Dekker
mr. Lautenbach én later ook in overleg met rechter mr. C.M.A.T van der Geest, hebben in deze zaak één van hun vuilste wapens ingezet.

Het nergens op antwoorden is voor slachtoffers van zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak één van de meest gevreesde wapens.
Een gevreesd gemeen wapen dat corrupte officieren van justitie en rechters vaak gebruiken, als iets hen niet zo van pas komt om een antwoord op te geven, is ook in mijn zaak met bovenstaande parketnummers ingezet.

De corrupte, samenspannende kliek waar u deel van uitmaakt, officier van justitie mevrouw mr. A. Hermelink, heeft net zo lang gewacht met reageren tot de termijn was verstreken. En toen die termijn dan eindelijk was verstreken, maakte officier van justitie mr. Lautenbach - en nu ook u – misbruik van de ontstane situatie en stuurde mij afwijzende reacties.

Kort nadat u als zesde officier van justitie op mijn zaak was gezet, begreep ik natuurlijk wel, mr. Hermelink, dat u volledige kennis had van de zoals hiervoor omschreven reeds toegepaste justitiële smeerlapperij jegens mijn persoon. Toch heb ik in een schrijven, gedateerd 18 januari 2019, nog eens aan u medegedeeld dat ik al vanaf het begin dat dit gerechtelijke proces is opgestart, brieven bestemd voor de hier bovengenoemde officieren van justitie, persoonlijk tegen ontvangstbewijzen heb afgegeven aan het Openbaar Ministerie. In die brieven verzocht ik primair: afzien van alle verdere strafvervolging en subsidiair: het afkopen betreffende alle feiten inzake het (noodgedwongen) reizen zonder geldig vervoersbewijs.

Ik heb uiteengezet dat aanvankelijk al mijn, persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven, brieven door het Openbaar Ministerie waren zoekgemaakt. Iedere keer als ik het Openbaar Ministerie belde om te vragen of mijn laatste brief aan het dossier was toegevoegd, werd mij medegedeeld dat er geen brief te vinden was. Dat waren brieven waarin ik een beroep deed op een eerlijke, gelijke behandeling en daarbij verwees naar o.a. de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Convenant on Civil and Political Rights.

Door mijn vasthoudendheid heb ik op verschillende wijzen kunnen bewerkstelligen dat dan uiteindelijk maar werd erkend dat de brieven, toen ook nog binnen de termijn, opnieuw in het bezit waren gekomen van het Openbaar Ministerie en aan het dossier waren toegevoegd. Ik heb de brieven opnieuw persoonlijk tegen ontvangstbewijzen afgegeven en enkele brieven ook nog op andere wijzen aan uw Openbaar Ministerie doen toekomen. Echter ik kreeg ook toen weer, totdat de termijn was verstreken, geen enkele reactie!

Ondanks dat u weet hebt van de enorme voorgaande justitiële smeerlapperij in deze zaak, mevrouw Hermelink, ontvang ik van u een op 1 februari 2019 gedateerde brief. Een summier, onnozel opgesteld briefje. Onnozel, maar met verstrekkende gevolgen voor mijn verdere leven, want u bent officier van justitie en heeft veel macht.

In uw briefje rept u met geen woord over het gesjoemel bij uw Openbaar Ministerie betreffende het zoekmaken en het niet reageren op al mijn – persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven – brieven. Ook in de brief van 13 september 2018, waar u naar verwijst, werd door uw collega mr. Lautenbach verzwegen hoe het toch is gekomen dat de termijn is verstreken.

Door op zo een wijze te werk te gaan mr. A. Hermelink geeft ook u duidelijk aan dat u tot op het bot corrupt bent en niet in deze maatschappij thuis hoort, maar in het gevang! 

Justitieel gesjoemel om grote organisaties, of door uw abjecte soort belangrijk geachte personen, te bevoordelen. Gerechtelijke zwendel waar grote groepen gewone, goedwillende mensen het slachtoffer van zijn en waarmee u en uw soortgenoten zoveel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzaken! Gerechtelijke zwendel wat ook mijn leven compleet heeft verwoest. Een leven waar ik al jaren lang, dagelijks en op vrijwel elk moment, zo vreselijk aan lijdt.

Deze strafzaak waar het nu om gaat, is voortgekomen uit een civiele zaak waarin klassenrechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, vrijwel niets anders heeft gedaan dan het plegen van gerechtelijke misdrijven om mij zo op mijn 63e jaar dakloos te maken. De dagvaarding was niet compleet en rechter De Waal weigerde om er, zoals hij ambtshalve verplicht is, voor te zorgen dat er wél een complete dagvaarding zou komen.

Rechter De Waal heeft onaangekondigd, vervroegd vonnis uitgesproken op
grond van valsheid in geschrifte, gepleegd door zijn baas, voormalig rechtbankpresident te Amsterdam, nu voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak, mr. Henk Naves. Er is geen rechtszitting geweest! Het beginsel hoor en wederhoor heeft op geen enkele wijze plaatsgevonden. Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeurt als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/haar is afgepakt. Het komt nooit meer goed!

Ik heb, na meer dan 10 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging
en datgene wat mij is aangedaan door onder andere rechter, crimineel
mr. C.L.J.M. de Waal, recht op intensieve hulp van de overheid en niet op nog meer vervolging, gerechtelijke list en bedrog! Hulp van de overheid om de korte tijd die mij nog rest nog enigszins dragelijk te maken.

U geeft, gelet op uw abjecte werkwijze, duidelijk aan mevrouw mr. Hermelink, dat ook u samenspant met de voorgaande officieren van justitie en de rechters die op deze zaak zijn gezet. U heeft duidelijk gemaakt dat ook u met gretig genoegen bereid bent het vuile werk van het laffe, in het geniep opererend, mensenrechtenschendend, 64 jarig gerechtelijk crimineel stuk vuil, rechter mr. C.L.J.M. de Waal, voort te willen zetten. Klokkenluider Nico van den Ham moet worden uitgeschakeld, hoe dan ook!.

Van een eerlijk, onpartijdig gerechtelijk proces, waarin mijn mensenrechten worden gerespecteerd, is in alle voorgaande zaken nooit sprake geweest. In onderhavige zaak, die is voortgekomen uit het misdrijf dat rechter C.L.J.M. de Waal op mij heeft toegepast, is daarvan ook in deze zaak absoluut geen sprake.

U bent een officier van justitie, mevrouw Hermelink, die bepalingen die in nationale wetten en internationale verdragen liggen verankerd, maar die u niet van pas komen, schaamteloos aan uw justitiële laars lapt. Verder ben u als mens een persoon die geen enkel spoor van menselijkheid, eerlijkheid, fatsoen, billijkheid en mededogen in zich heeft.  

Het zou onnatuurlijk gedrag, dus niet realistisch, zijn om voor uw abjecte soort geen vrees te hebben.

Ja, ik ben bang voor u en ook voor ander corrupt gerechtelijk tuig dat ten voordele van grote organisaties of door hen belangrijk geachte personen, grote groepen van de Nederlandse bevolking door middel van gerechtelijke list en bedrog kapot maakt. 
Maar ik sterf liever strijdend en rechtop, dan dat ik voor een crimineel, onmenselijk, stuk justitieel vuil zoals u, officier van justitie mr. Hermelink, op mijn knieën verder leef!

Ik heb aangifte tegen u gedaan.


Nico van den Ham
Journalist