KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 7 mei 2018

Misdaadbank ING weigert Nico van den Ham en Harm Bos zakelijke rekening te openen voor hun Stichting

Inclusief deel 2 van de vierdelige serie van mevrouw Gonnie Hofs-Akkermans die ook belazerd is door de ING

Stichting
Harm Bos en Nico van den Ham hebben een Stichting (zie boven in de linkerkolom van deze site). Voor die stichting hebben zij een particuliere rekening geopend omdat dat goedkoper is dan een zakelijke rekening. Die rekening wordt al ruim een jaar gebruikt zonder problemen. De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel vinden dat niet goed! Daarom is Nico 3 keer naar Assen geweest, waar de stichting is gevestigd, om samen met Harm bij de ING-Bank die zakelijke rekening in orde te maken. Alles was  akkoord, maar de ING stuurde eerst nog een knullig opgesteld vragenformulier op dat moest worden ingevuld.

Syrië
Achterlijke vragen zoals; doet u zaken met Cuba, Syrië, Noord Korea, Sudan of Iran werden keurig met nee beantwoord. De statuten van de stichting werden in een bijlage meegestuurd en wat daar in staat zijn mogelijk de beweegredenen voor de ING geweest om een zakelijke rekening te openen te weigeren. In de statuten staat vermeld wat het doel is van de stichting en die komt er op neer dat wij de criminele activiteiten van de Zwarte Toga Maffia trachten te bestrijden. En laat nou net de ING, maar ook vele andere geldbanken die criminele rechters hard nodig hebben bij hun misdadige zaakjes.  


 

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters deel 2. (>>> Deel 1)

Mevr. Hofs-Akkermans
                                                                                 
Postbankvordering
In een brief d.d. 4 maart 2005 ontving mijn man
B.Th. Hofs van Postbank Zakelijk (toentertijd onderdeel van ING) (kortgezegd) het bericht, dit vergezeld van excuses en een bos bloemen, dat door toedoen van
deze bank zelf het reeds op 25 maart 2003 ontvangen verzoek tot omzetting van de naam van girorekening 8408302 naar Xenon Webstore B.V. niet was doorgevoerd. Deze girorekening stond aanvankelijk op naam van Xenon Computers v.o.f., waarvan vader
(B.Th. Hofs) en zoon Hofs (R.T.B. Hofs) de vennoten waren. In een brief van 31 juli 2006 aan mr. Kesler (toentertijd de advocaat van ING Enschede) is door ons een uitgebreid overzicht inzake de feiten met betrekking tot deze rekening gegeven en tevens de bovengenoemde brief d.d. 4 maart 2005 overgelegd.Zowel op 23 september als op 4 november 2003 richt ING Enschede brieven aan de directie van Xenon Webstore B.V., waarin zij deze aanspreekt op de debetstand van girorekening 8408302. Op 19 februari 2004 wordt een dergelijke aanmaning echter plotseling gericht aan de (voormalige) firmanten van Xenon Computers v.o.f., t.a.v. de beide heren Hofs, waaronder dus mijn man Ben. Op 9 april 2004 schrijft een door ons ingeschakelde advocaat (mr. Hoeksma) in een aangetekende brief aan ING Enschede, dat tot het moment van oprichting van Xenon Webstore B.V. de heren R.T.B. Hofs en M.C. Mensink de verantwoordelijken waren betreffende deze rekening, maar dat die rekening inmiddels is overgezet naar deze B.V. en dat dat ook blijkt uit de brieven van ING d.d. 23 september en 4 november 2003.

In een Beschikking ten aanzien van R.T.B. Hofs van 5 januari 2005 heeft de Rechtbank Almelo vervolgens bepaald, dat bovengenoemde Postbankvordering een schuld van Xenon Webstore B.V. betrof, daarbij aangevend, dat Hofs jr. na de (bevestiging) van de inbreng van de v.o.f. in deze B.V. tijdig een aanvraag tenaamstelling bij ING heeft ingediend met betrekking tot de omzetting van de rekening-courant-rekening van Xenon Computers v.o.f. naar Xenon Webstore B.V., waarop ING volgens de rechtbank nooit gereageerd heeft. Ook wijst de rechtbank er nog op, dat ING op 23 september 2003
(zie hierboven) een brief aan Xenon Webstore B.V. heeft gericht, waarin om aanzuivering ter zake de debetstand op de girorekening bij de Postbank wordt verzocht. In een Beschikking van 21 februari 2005 heeft het Gerechtshof Arnhem deze Beschikking van de Rechtbank Almelo bekrachtigd.

In een brief d.d. 12 januari 2005 bericht ING desondanks aan de advocaat van V.N.I. Enschede B.V. (het bedrijf, dat ten onrechte het faillissement voor mijn man had aangevraagd), dat zij een opeisbare vordering heeft op o.a. B.Th.Hofs en dat zij er geen bezwaar tegen heeft, dat deze vordering (ter zake girorekening 8408302) als steunvordering wordt gebruikt bij de door V.N.I. ingestelde faillissementsaanvraag voor B.Th.Hofs. Terzijde: die faillissementsaanvraag was dus ten onrechte, hetgeen uiteindelijk door het Hof Arnhem op 2 oktober 2012 is vastgesteld, zoals reeds in Aflevering 1 is gemeld, en er waren geen andere schulden dan een hypotheek bij de Rabobank en een rekening-courant krediet bij ING.

Met een brief van 15 maart 2007 heeft mr. Kesler de genoemde Beschikkingen van de rechtbank en het Hof van ons ontvangen, dit op zijn eigen verzoek na telefonische uitleg van de situatie door mij. 
In een aangetekende brief d.d. 6 april 2007 aan de directie van ING Enschede hebben wij onder het kopje De postbankvordering betreffende girorekening 8408302 in twee bladzijden wederom uitgebreid onderbouwd bewezen, dat dit een vordering op Xenon Webstore B.V. betrof, waarbij eveneens de Beschikkingen van de rechtbank en het Hof in deze wederom zijn overgelegd. Met het bovenstaande is tevens onomstotelijk komen vast te staan, dat ING aan V.N.I. ten onrechte toestemming heeft gegeven ook deze vordering bij haar faillissementsaanvraag d.d. 17 november 2004 ten aanzien van B.Th. Hofs als steunvordering in te dienen, dit dus tegen beter weten in. 

In augustus 2007 heeft mr. Kesler het Postbankdossier overgedragen aan de afd. DCR/Recovery van ING Amsterdam, waarvan ene heer C.E.Goosmann deel uitmaakte. Dit heerschap heeft ons onvoorstelbaar onbeschoft en denigrerend, maar vooral in
strijd met het recht behandeld, waarover ik later uitgebreid op de website www.vrouwejustitiainverval.nl zal schrijven. Door ING Amsterdam zijn bij DLA-Piper te Amsterdam vervolgens twee advocaten ingehuurd, zijnde mr. P.Hopman en mr. Netten, dit om zich te weren tegen een door ons tegen ING in juni 2008 opgestart kortgeding ter voorkoming van de door ING geplande veiling van onze woning en tevens om te reageren op onze dagvaarding terzake een door ons op 25 juni 2008 geëntameerde bodemprocedure tegen ING. In zijn pleitaantekeningen d.d. 26 juni 2008 m.b.t. het
door ons opgestarte kortgeding heeft mr. Netten beweerd, dat er tijdens onze schuldsaneringsregeling een postbank-procedure was gevoerd, waarvan echter geen sprake was. Dit zou ook volslagen onlogisch zijn geweest, omdat er door de Beschikkingen van de rechtbank en het Hof al begin 2005 bekend was, dat de Postbank geen vordering op de heren Hofs had en de schuldsaneringsregeling is ingegaan op
1 maart 2005. Overigens is procederen tegen een saniet (schuldenaar red.)  onmogelijk en ook de bewindvoerder heeft geen enkele procedure hieromtrent gevoerd. In verband met de werkzaamheden betreffende de postbankvordering heeft DLA op 27 juni 2008 een rekening ad € 9.941,03 aan ING verstuurd. De omschrijving op de declaratie is: Postbank N.V..

Vervolgens heeft ING een wel heel smerige onrechtmatige daad begaan door deze nota op 10 juli 2008 via onze rekening-courant-rekening zonder enige berichtgeving vooraf aan DLA te betalen, waar wij eerst veel later achter zijn gekomen, omdat dit bedrag zat “verborgen” in een andere onrechtmatige debitering, waarover meer in een derde aflevering inzake het van ons stelen door ING.

Natuurlijk hebben wij tegen deze onrechtmatige debitering in de op 20 november 2012 tegen ING opgestarte bodemprocedure (wegens meerdere onrechtmatige daden) bezwaar gemaakt, dit dus door in de eerste plaats te stellen, dat er nooit een postbank procedure is gevoerd, ook niet gevoerd kon worden, omdat B.Th.Hofs zoals onomstotelijk bewezen geen schuld aan de postbank had, maar ook dat ING niet het recht had onze rekening-courant-rekening zonder enige berichtgeving vooraf met bedragen te debiteren.

ING heeft om deze onrechtmatige daad goed te praten (waarvoor zij weer een andere advocaat van DLA had ingeschakeld, zijnde mr. Atema) de volgende leugens verkondigd:

a) Zij heeft het Hof Amsterdam in haar memorie van antwoord in de door ons opgestarte hoger beroep procedure tegen het vonnis van de rechtbank wijs gemaakt, dat het bedrag van € 9.941,03 kosten betrof, die door haar gemaakt waren met betrekking tot de voorgenomen executieveiling

b) Zij heeft het Hof ook voorgehouden, dat wij die kosten verschuldigd waren op grond van artikel 17 van het clausuleblad, behorende bij de op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst.

Welnu, het gestelde onder a) is een grove leugen, zoals reeds uitgelegd in deze aflevering. Ook het gestelde onder b) heeft niets met de waarheid van doen, waarop ik in de volgende aflevering zal terugkomen.

Het aan de Postbank verschuldigde bedrag had dus in elk geval helemaal niets te maken met de op 3 september 2002 door ons met ING Enschede afgesloten kredietovereenkomst en ook al zou dat zo zijn geweest, dan nog had ING om meerdere redenen niet het recht ons voor die kosten op te laten draaien, laat staan onze rekening-courant-rekening met dit bedrag te debiteren om deze rekening van DLA te betalen.

Gonnie Akkermans 


De komende tijd, de volgende 2 delen.


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord