KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 27 mei 2018

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters (Deel 4)


Voorlopig het laatste deel van deze serie waarin mevrouw Gonny Hofs-Akkermans op duidelijke wijze kenbaar maakt wat haar en haar man is overkomen. 


Weer gaat het over diegenen van het laatste beslissende woord, klassenrechters en raadsheren.

Ook in dit ingezonden stuk komen de wanpraktijken van de ING bank opnieuw naar voren evenals die van een een corrupte notaris. 

Gonnie is na de plotselinge dood van haar lieve man Ben, nog steeds zeer strijdlustig en binnenkort horen we weer meer van haar zo heeft ze ons verzekerd!  

Lees ook de delen >>> één >>> twee en >>> drie


Advertentiekosten


De notaris van ING, mr. Laenen van DLA, heeft in 2008 aan ING advertentiekosten ter hoogte van € 4.635,85 (incl. B.T.W.) in rekening gebracht, dit in verband met het plaatsen van een advertentie met betrekking tot de gedwongen verkoop van onze woning door ING. Deze kosten zijn door ING in juli 2008 vervolgens bij ons in
rekening gebracht, dit wederom op grond van artikel 17 van het clausuleblad
behorende volgens haar dus bij de tussen haar en ons op 3 september 2002 afgesloten kredietovereenkomst. Het in rekening brengen is door ING ook weer geschied door simpelweg onze rekening-courant-rekening met dit bedrag te debiteren.
Dit bedrag is op het bankafschrift niet expliciet genoemd, maar zoals ons later is gebleken in de debitering van een groter bedrag begrepen.

Onderstaand zullen wij meerdere redenen opsommen, waarom wij het bedrag van
€ 4.635,85 nooit verschuldigd zijn geweest:

Volgens de wettelijke vereisten dient een executieveiling aangekondigd te worden in
een plaatselijk verspreid dagblad alsook op >>> www.veilingnotaris.nl en/of >>> www.veilingbiljet.nl, zoals door de door ING ingeschakelde notaris mr. Laenen ook aan ons is bericht in een brief d.d. 20 februari 2008. Overigens spreekt wetsartikel 516 Rv. onder lid 1 alleen over een aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites.

Op de rekening van de Twentse Vastgoedveiling d.d. 2 juni 2008 is te zien, dat het door deze Vastgoedveiling aan Hordijk & Hamer (de uitvoerende notaris) berekende bedrag inzake de veiling van onze woning € 1.234,45, excl. B.T.W. bedraagt. De heer H.Koopman van dit bedrijf heeft mij in een telefoongesprek medegedeeld, dat dit bedrag betreft: zaalhuur, veilingmeester en de advertentiekosten in de krant Tubantia.

Later is ons gebleken, dat de heer Goosmann van ING mr. Laenen opdracht heeft gegeven een advertentie in de Telegraaf te laten plaatsen. Mijn mening is, dat het uiteraard niet zo kan zijn, dat een executant (in dit geval ING) op eigen initiatief aan een notaris kan opdragen om een peperdure advertentie te plaatsen in een landelijk dagblad als de Telegraaf. Ik merk op, dat het eveneens onbestaanbaar en ten gronde foutief is, dat een notaris zo’n opdracht dan klakkeloos uitvoert, dit ook nog eens in de wetenschap, dat mensen die al met de rug tegen de muur staan en tot de bedelstaf zijn gebracht, die kosten moeten betalen.

Noch ING noch notaris Laenen heeft ons toentertijd van deze onbegrijpelijke en foutieve actie op de hoogte gesteld. Wanneer dit wel was gebeurd zouden wij uiteraard tegen deze onrechtmatige handelwijze hebben geprotesteerd.

Het bedrag inzake die advertentie is bovendien exorbitant hoog. Wij hebben op enig moment meerdere landelijke dagbladen benaderd en de betreffende medewerkers vertelden ons, dat de executieadvertenties in de edities van zaterdag (de advertentie in de Telegraaf was ook op zaterdag geplaatst) meestal een behoorlijk aantal betreffen en dat dat (uiteraard) de kosten per advertentie substantieel drukt, zodat deze reeds bij 5 advertenties neerkomen op ca. € 600,-- per stuk, hetgeen overigens ook afhankelijk is van de grootte van de advertentie, aldus de medewerkers.

Van de telefoniste van Total Identity, die de advertentie volgens DLA had laten plaatsen, vernam ik telefonisch, dat dit bedrijf nooit executieveiling-advertenties plaatste, omdat zij zich alleen bezighield met het ontwerpen van logo’s, affiches, bewegwijzering, etc.

Na navraag bij collega’s kwam de telefoniste vervolgens terug met de mededeling, dat er in een ver verleden op initiatief van een medewerker (ene heer Fred Verburg, in het projectnummer op de rekening van Total Identity aangeduid als FVG)), om haar omzet in de regio Amsterdam wat op te vijzelen in opdracht van bedrijven door haar ook advertenties werden geplaatst. Op de rekening is te zien, dat de advertentie € 3.482,25 (excl. B.T.W.) heeft gekost, alsook er een bedrag van € 490,-- aan honorarium (excl. B.T.W.) is gerekend. Wél is de rekening weer verminderd met een bedrag van € 426,58 terzake commissie voor DLA. Op de factuur staat: conform afspraak. Wél wordt de naam van ene heer H. van Praag genoemd, werkzaam bij DLA.

Ook de Telegraaf kon vanwege het tijdsverloop geen verdere informatie verstrekken.

Wikipedia vermeldt: Total Design (sinds 2000 Total Identity) is een Nederlands multidisciplinair ontwerpbureau. Het bureau werd opgericht in januari 1963.

Wij hebben overigens niet één aanbieding ontvangen, die via plaatsing van de advertentie in de Telegraaf is geïnitieerd, dit wel via de advertentie in Tubantia en Veilingbiljet.nl.

Waar het om gaat is vanzelfsprekend, dat ING zonder onze toestemming DLA geen opdracht had mogen geven om een dergelijke peperdure (waarbij er bovendien twijfels zijn over de werkelijke kosten daarvan) en nutteloze advertentie in de Telegraaf te plaatsen, tenzij zij de kosten daarvan zelf had gedragen.

Saillant detail: In de tussen ons en DLA gevoerde procedure heeft DLA nu juist in haar memorie van antwoord tegenover het Gerechtshof Amsterdam verklaard, dat de notaris ervoor heeft gekozen een plaatselijke notaris (zijnde een notaris te Enschede) aan te stellen, omdat naar haar mening zodoende een zo hoog mogelijke verkoopprijs van onze woning verkregen kon worden en dat de veiling van het woonhuis in Amsterdam zeer waarschijnlijk een negatief effect op de prijs zou hebben gehad !.

Opmerking: Notaris mr. Laenen van DLA en ING Amsterdam hebben voortdurend onder één smerig hoedje gespeeld, hetgeen op velerlei gebied tot in het absurde is doorgevoerd. Het was voor ons moeilijk om nu precies te duiden of ING of DLA het meeste had bijgedragen aan de ten onrechte veiling van onze woning en de via onze rekening-courant-rekening door ING afgeboekte grote bedragen. Daarom hebben wij toen wij de zaak tegen ING hadden verloren op advies van onze advocaat een dagvaarding tegen DLA uitgebracht vanwege de bedrieglijke handelwijze van mr. Laenen en een medewerkster, ene mevrouw Holslag. Ook deze zaak hebben wij verloren, zoals eigenlijk van te voren vanwege ons corrupte rechtssysteem te verwachten was.

Zoals reeds gezegd zullen t.z.t. de beide door ons tegen ING opgestarte bodemprocedures alsook die tegen DLA in zijn geheel op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl worden geplaatst, waarna ik deze zaken uitgebreid zal analyseren, zodat iedereen die dat wenst kennis kan nemen van de schokkende feiten, inhoudende: leugens en bedrog en vele erbarmelijke onzinnigheden zijdens ING en DLA en vuile vonnissen en arresten van onze hooggeëerde, beëdigde en onafhankelijke magistraten. Die uitspraken berusten namelijk op tal van juridische misslagen, wetsverkrachtingen, schendingen van de beginselen van de partijautonomie en de lijdelijkheid. Verder zijn voor de uitkomst van de procedure belangrijke bewijsvoeringen onzerzijds genegeerd, is er geweigerd de door ons verzochte getuigen te horen, hebben de gerechtshoven het grievenstelsel miskend door slechts een eigen verhaal te houden ten gunste van de wederpartij, daarbij onze grieven onbehandeld latend, hebben de magistraten zwaarwegende procedurele schendingen begaan, etc. etc.

Het meest spectaculaire betreft echter het werkstuk van een advocaat-generaal (A.G.) van de Hoge Raad mr. J.Spier in een door ons geëntameerde cassatieprocedure in verband met het arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Hof Arnhem-Leeuwarden, dienaangaande door ons zelfs een aangifte bij de politie is ingediend wegens smaad in zijn Conclusie, maar waarmee door het OM uiteraard niets gedaan is.

Ik durf te stellen, dat het door de magistraten steunen van het onverteerbare en schandalige gedrag van ING veel te maken heeft met het door haar huisbankier zijn van de overheid. Geen rechter zal het zodoende in zijn hoofd halen om een bank, die bovendien de eed van integriteit heeft afgelegd en met geld van de belastingbetaler is gered toen zij enkele jaren geleden dreigde om te vallen, wegens bedrog te veroordelen. Want dat is hetgeen ING onomstotelijk in de door ons tegen haar geëntameerde procedure heeft gepleegd. Voor de bank zelf is een dergelijke handelwijze vanzelfsprekend zeer gunstig terzake het uitbetalen van de enorme salarissen en bonussen aan haar bestuurders en dividenden aan de aandeelhouders.

Dat met een dergelijke gang van zaken burgers (in dit geval een man van 80 jaren en een vrouw van 75 jaren) de dupe worden en tot de bedelstaf worden gebracht zal ING, onze magistraten en de politiek worst zijn. Dit alles raakt mij des te meer, omdat mijn man op 16 augustus 2017 aan hartklachten is overleden, waaraan naar alle waarschijnlijkheid de enorme stress met betrekking tot de houding van ING en DLA en de erbarmelijke en onrechtvaardige vonnissen debet zijn geweest. Ook is mijn vaste overtuiging dat vele duizenden burgers, dit zonder het te weten, in de afgelopen jaren de dupe zijn geworden van een vergelijkbare uiterst verwerpelijk gang van zaken.

Gonnie Akkermans


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Misdaadbank ING weigert Nico van den Ham en Harm Bos zakelijke                    rekening te openen voor hun Stichting. Inclusief deel 2 van de vierdelige            serie van mevrouw Gonnie Hofs-Akkermans die ook belazerd is door de              ING

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte          klassenrechters (Deel 3)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, >>> Zelfmoord