KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 29 april 2018

ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte klassenrechters (Deel 1)

Gonnie Hofs
Gonnie 
De vaste bezoekers van deze site kennen haar wel, Gonnie Hofs, zwaar slachtoffer van de corrupte rechtspraak, evenals haar man Ben Hofs en hun zoon Raymond. Gonnie heeft in meerdere interviews op deze site het een en ander uitgelegd. Ik krijg daar nog steeds reacties op. Mevrouw Hofs legt het allemaal zo begrijpelijk en duidelijk uit, wordt mij dan niet zelden medegedeeld. 

Dood
Augustus vorig jaar gebeurde het. Gonnie was samen met haar man in de tuin aan het werk. Plotsklaps viel Ben op de grond en gaf een schreeuw. Even later was de kerngezonde Ben Hofs >>> dood. Een bloedpropje in zijn hersenen. Gonnie is er nog steeds kapot van. Ben en Gonnie waren en werkten meer dan 50 jaar samen. Gonnie was dagelijks bezig met de vele gerechtelijke procedures. Ben stond haar op allerlei wijzen daarin bij! Hij deed al het andere werk in en rond het mooie huis dat ze beiden met hard werken bij elkaar hadden verdiend. Sinds Ben er niet meer is bel ik Gonnie elke week. Dat doe ik altijd op een moment dat ik denk, nu is ze alleen. Gonnie laat duidelijk merken dat ze dat fijn vindt, dus blijf ik dat met veel liefde dan ook doen! 

Strijdlust
Gonnie is haar strijdlust tegen de alles kapotmakende tot op het bot verrotte en corrupte rechtspraak gelukkig nog niet kwijt en pakt langzamerhand de draad weer op. Ben Hofs had dat niet anders gewild! Hieronder een door Gonnie ingezonden stuk. Er zijn 4 delen. Welkom Gonnie Hofs-Akkermans! De inhoud van de (kop) tekst hierboven ligt geheel bij Nico van den Ham! 

________________________________


Ingezonden stuk: 

Rente

Er is enige tijd geleden in de media heel veel heibel geweest over de salarisverhoging van 50% van topman Ralph Hamers van ING, de huisbankkier van de overheid. Ook de politiek en klanten van ING spraken hun afschuw uit. En terecht, dit met name omdat ING toen zij in 2008 door de kredietcrisis in de problemen kwam een lening van tien miljard euro van de overheid kreeg. Inmiddels heeft president-commissaris Jeroen van der Veer vanwege alle commotie die salarisverhoging teruggedraaid. Zielig voor Hamers, die nu ongetwijfeld een beroep op de voedselbank zal moeten doen. Overigens ben ik ervan overtuigd, dat er buiten het zicht van iedereen toch wel weer een sluiproute wordt gevonden om deze topman “schadeloos” te stellen voor de intrekking van de eerder gedane toezegging.

Dat ING ook een achterkamertje heeft, waarin ontoelaatbare zaakjes worden bekokstoofd om haar winst ten faveure van een select groepje bestuurders te verhogen, dit ondanks het op haar website uitdragen van haar klantgerichte business principles en de door haar medewerkers afgelegde integriteitseed, zal menigeen vermoeden, maar niet kunnen bewijzen.

Ik kan dat wel. In een serie van 4 afleveringen zal ik overtuigende bewijsvoering leveren, dat ING mijn man en mij in het verleden op verschillende manieren onrechtmatig grote bedragen afhandig heeft gemaakt.

Ik stel uitdrukkelijk, dat ik in de komende maanden dan wel jaren zolang mijn gezondheid het toelaat vele blogs zal produceren, die op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl geplaatst zullen worden en waaruit blijkt, dat niet alleen ING, maar ook andere grote partijen, bijgestaan door malafide advocaten, met het recht een loopje nemen. Het allerergste is daarbij, dat onze hooggeëerde beëdigde en zogenaamd onafhankelijke magistraten daarbij een grote bijdrage hebben geleverd aan het om zeep helpen van onze veel geroemde rechtsstaat en dit veelal geheel bewust, daarbij valsheid in geschrifte niet schuwend. De gevolgen: vele zelfdodingen, waarbij de levens van hele families worden verwoest.

Het ten onrechte berekenen van rente

Van 1 maart 2005 t/m 23 juli 2007 hebben mijn man Ben en ik gebruik gemaakt van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). Wij hebben die keus zelf gemaakt, omdat een corrupte vastgoedmaatschappij geheel ten onrechte het faillissement van mijn man had aangevraagd, hetgeen na een jarenlange strijd uiteindelijk is gebleken uit een arrest van het Hof Arnhem d.d. 2 oktober 2012. ING was zo behulpzaam om de aanvraagster van het faillissement een niet bestaande vordering (een beweerdelijke vordering van de postbank) als steunvordering te verlenen. Dit alles betreft een complexe kwestie, waarover ik thans niet verder zal uitweiden, maar dit t.z.t. zeker zal doen op de bovengenoemde website, waar ik ook het verdere wangedrag van ING en andere grote partijen in verschillende procedures en van meerdere magistraten aan de kaak zal stellen.

Op 3 september 2002 hebben wij bij ING een rekening-courant krediet afgesloten ten bedrage van € 200.000,-- en op 5 september 2002 als waarborg voor terugbetaling een hypotheek gegeven op onze woning. In verband met die hypotheek zijn er zijdens ING meerdere kapitale fouten gemaakt, maar daar ga ik nu niet verder op in. De schuldsaneringsregeling werkte ook ten aanzien van de vordering van ING, dit ingevolge wetsartikel 299 lid 1 sub a. Fw. ING heeft geen gebruik gemaakt van haar rechten als separatist ingevolge wetsartikel 57 Fw. Tijdens de schuldsaneringsperiode heeft ING zodoende in strijd met wetsartikel 303 Fw. lid 1 toch maandelijks de hypotheekrente geëind, dit via automatische debiteringen van onze rekening-courant-rekening. De rechtbank heeft in haar uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling of bij beschikking het eerste lid niet buiten toepassing verklaard, hetgeen wel had gekund.

Een voorzieningenrechter heeft in een door mijn man en mij opgestarte kortgedingprocedure om de veiling door ING van onze woning te voorkomen door onkunde in haar vonnis d.d. 30 juni 2008 een kapitale juridische misslag begaan (dit naast andere) door te stellen, dat mijn man en ik vanaf 9 april 2004 de rentebetalingen hadden opgeschort !!. Wij werden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan ING ten bedrage van € 1.070,--.

In een door ons op 20 november 2012 tegen ING opgestarte bodemprocedure heeft ING in haar processtukken o.a. gesteld, dat de rentevordering was verjaard, waarvan echter geen sprake was, omdat wij de verjaring van die vordering meerdere malen schriftelijk hadden gestuit en de betreffende brieven met de benodigde toelichting tijdens de procedure hadden overgelegd, dit middels een Akte d.d. 21 augustus 2013. Daaraan voorafgaande had ING tijdens de comparitiezitting d.d. 23 juni 2013 zelfs glashard beweerd, dat wij geen rente hadden betaald, dit dus ondanks de automatische debiteringen van onze rekening-courant-rekening, die dus tijdens onze schuldsaneringsregeling gewoon doorgingen, hetgeen niet was toegestaan.

De rechtbank Overijssel is ING in haar vonnis d.d. 4 december 2013 (zaaknummer C/08/133417/HA-ZA 12-422) in haar leugens inzake de verjaring en het niet betalen van rente gevolgd, dit ondanks onze overtuigende bewijsvoering met betrekking tot de werkelijke feiten. Wij werden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 8.621,-- aan ING inzake de proceskosten.

In de door mijn man en mij in verband met het vonnis d.d. 4 december 2013 op 3 maart 2014 opgestarte hoger beroep procedure hebben wij er via onze grieven alles aan gedaan om o.a. de terugbetaling van de door ING ten onrechte in rekening gebrachte rente alsnog te bekomen, dit met o.a. verwijzing naar randnummer 8 van onze Akte d.d. 21 augustus 2013, onder welk randnummer de betreffende stuitingsbrieven dus worden genoemd en overgelegd.

Ik noem er enkele.

- een brief d.d. 22 januari 2007 aan mr. Kesler (de advocaat van ING Enschede) (overgelegd als prod. 115 bij Akte), waarin wij hem er degelijk onderbouwd op hebben gewezen, dat ING tijdens de schuldsaneringsperiode onze rekening-courant-rekening ten onrechte met rentebedragen heeft gedebiteerd.

- een brief d.d. 30 juli 2008 aan ING (overgelegd als prod. 105 bij dagv.) , waarin wij hebben gesteld, dat ING onze rekening-courant-rekening ten onrechte heeft belast met een bedrag van € 41.684,55 en haar verzocht c.q. gesommeerd dit bedrag per omgaande terug te boeken.(deze brief is als prod. In die brief hebben wij gesteld, dat dit bedrag ook inhoudt de door ING tijdens de schuldsaneringsregelingsperiode (1 maart 2005 t/m 23 juli 2007) ten onrechte berekende rente in verband met het door haar verleende rekening-courant krediet en daarbij gesteld, dat dat ingevolge wetsartikel 303 Fw niet was toegestaan

- een brief d.d. 7 augustus 2008 aan de Raad van Bestuur van ING, waarin wij o.a. wederom hebben gemeld, dat ING Enschede tijdens onze schuldsaneringsperiode ten onrechte rente heeft berekend en dat het daarbij gaat om een bedrag van ca. € 23.000,--. Deze brief is als prod. 86 bij dagv. overgelegd)

Spraakmakend en ingewikkeld is het volgende. Het Hof verwijst net als ING naar de verkeerde brief van eveneens 7 augustus 2008 (!!) (overgelegd als prod. 100 bij dagv.), daarbij overigens wél verwijzend naar productie 86, en stelt, dat wij daarin geen stuitingshandeling hebben verricht, maar om deblokkering van onze rekening-courant-rekening hebben verzocht, hetgeen wij in die als prod. 100 overgelegde brief inderdaad hebben gedaan. Het Hof heeft ons het recht op terugontvangst van ING van het enorme bedrag aan rente (vordering 10) dus in “vruchtbare samenwerking” met ING via een onaanvaardbaar trucje simpelweg en dit geheel bewust door de neus geboord.

ING wist in haar memorie van antwoord in deze geen enkele adequate reactie te geven en heeft inzake de verjaring van onze meerdere vorderingen, dit dus ook inzake de rentevordering, slechts een onsamenhangend en onzinnig verhaal gehouden, waar geen touw aan vast te knopen viel.

Dan volgt het erbarmelijke arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.143.259). Ik zal het in deze aflevering weer alleen maar hebben over hetgeen het Hof inzake de rentevordering heeft gesteld. Het Hof erkent, dat ING de hypotheekrente tijdens de schuldsaneringsregeling ten onrechte heeft berekend en geeft tevens aan, dat de verjaringstermijn inzake de rentevordering in elk geval op 23 juli 2007 (de datum waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling is beëindigd) is gaan lopen. Vervolgens verwijst het Hof naar de aansprakelijkstellingsbrief van 17 oktober 2012 zijdens ons en stelt vervolgens, dat wij ons in de voorafgaande periode van vijf jaren niet op ondubbelzinnige wijze het recht op nakoming van de verbintenis tot schadevergoeding hebben voorbehouden, zodat de verjaring niet is gestuit. Het Hof “verzuimt” net als de rechtbank en ING rekening te houden met de stuitingsbrieven en stukken zoals genoemd en overgelegd onder randnummer 8 van de Akte d.d. 23 augustus 2013 in verband met de verjaring van de rentevordering (zie toelichting hierboven) en wijst deze vordering aldus geheel ten onrechte af op grond van verjaring.

In het arrest van 13 oktober 2015 worden wij wederom veroordeeld tot betaling van de proceskosten ad € 10.956,50 !

Nota bene: ook al zouden ING en het Hof gelijk hebben inzake de verjaring van deze vordering X (10) (hetgeen dus pertinent niet het geval is), dan blijft er voor ING toch een natuurlijke verbintenis bestaan (een morele plicht) betreffende terugbetaling van de ten onrechte geïnde rente.

Natuurlijke verbintenis:

Dit is een verbintenis die in tegenstelling tot andere verbintenissen bij de rechter niet af te dwingen is, maar wel een dringende morele verplichting inhoudt. In het onderhavige geval is ING die verbintenis echter niet nagekomen, hetgeen te meer klemt, omdat ING er zeer goed van op de hoogte is, dat er ook helemaal geen sprake was van verjaring van die vordering, waaromtrent zij de rechter meermaals heeft voorgelogen. Ik schat zo in, dat heel veel mensen van een dergelijke handelwijze van ING de dupe zijn geworden, maar daarvan niet op de hoogte zijn. ING besteedt het door haar op een onrechtmatige manier verkregen geld van haar cliënten liever aan salarissen en bonussen van haar topgraaiers.

Helaas is mijn lieve man op 16 augustus 2017 op bijna 81-jarige leeftijd plotseling overleden en moet ik als weduwe van 76 jaar rondkomen van AOW en een klein pensioen. Het bedrag, dat ik van ING tegoed heb door het ten onrechte berekenen van rente tijdens de schuldsaneringsperiode is inmiddels door de renteopbouw opgelopen tot € 43.156,20, dit per 1 januari 2018. Voor een man als Hamers betekent een dergelijk bedrag hooguit een bestelling van exotische wijnen of een anderszins bij zijn status behorende uitspatting. Voor mij zou dit bedrag een stuk financiële rust betekenen betreffende onontbeerlijke zaken die geregeld en betaald moeten worden, dit ook door mijn verhuizing naar een kleinere woning, de mogelijkheid bieden om voor mijn kleinkinderen een cadeautje te kunnen kopen voor hun verjaardagen of anderszins eens wat toe te stoppen en op een andere manier de ellende, waarin ik door het overlijden van mijn man verkeer, enigszins te verzachten. Rest mij nog te vertellen, dat mijn man en ik ING in de afgelopen jaren meerdere malen op de ontoelaatbare situatie hebben aangesproken, dit o.a. in aangetekende brieven van 28 december 2016 en 22 februari 2017, maar vervolgens slechts werden geconfronteerd met briefjes van een of ander secretariaat, waarin ons op een denigrerende toon werd gemeld, dat ING alles goed had gedaan en dat dat ook gold voor de rechterlijke macht !!

Gonnie Akkermans

De komende tijd, de volgende 3 delen.


Zie ook: 

>>> ING Bank besteelt haar cliënten met hulp van haar tot op het bot corrupte           klassenrechters (Deel 1)

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                   advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,           op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8