KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 18 juni 2016

Nico van den Ham bijna Zwolse rechtbank uitgezet

Besmeurde Toga's
Rechters behandelen verdachte op misdadige wijze tijdens strafzitting van de meervoudige strafkamer Zwolle.

Officier van justitie houdt openlijk en zonder enige schaamte uitgebreid onderonsje met tegenpartij tijdens schorsing. 


Tranend van woede, protesteerde Nico van den Ham tegen deze misdadige gang van zaken.


Rechtbank bode; 'die ook alleen maar haar' (vuile) 'werk doet' dreigde Nico van den Ham de rechtbank uit te zetten omdat hij, op de gang, zijn mond niet dicht wilde houden.

Nico van den Ham, tot zijn grote verbijstering, door enkele medestanders een aantal keren op de vingers getikt vanwege zijn protest en noodzakelijke stemverheffing.

Oren
Afgelopen donderdag was het weer zo ver. Melder van misstanden, Nico van den Ham, was in de hoedanigheid van journalist in de Zwolse rechtbank om verslag te doen van een rechtszitting van de meervoudige strafkamer. Nico had toestemming gevraagd de zitting in beeld en geluid op te mogen nemen. De persvoorlichting van de Toga Maffia stuurde Nico in haar reactie daarop zoveel beperkende voorwaarden, dat de melder van misstanden maar af zag van het vragen van toestemming. Ook deze 3 rechters én de officier van justitie wilden hun criminele werkwijzen zo veel mogelijk geheim houden en wilden daarom geen opnamen van hun onrechtmatige praktijken. De oren van Nico van den Ham mochten wel mee de rechtszaal in. Datzelfde gold voor zijn ogen, zijn pen en opschrijfblok. Daardoor kon Nico alle immense gerechtelijke vuiligheid, die ook tijdens deze zitting weer door de Toga Schurken als dagelijkse werkwijze tentoon werd gespreid, opschrijven.

De kwestie 
Het gaat hier om een geschil inzake een >>> melkquotum. Dat quotum is afgeschaft op 1 april 2015 maar het gaat hier om een kwestie van voor die datum. De verdachte en zijn familie zijn er al 180.000 euro aan kwijtgeraakt. Wij gaan in dit artikel niet inhoudelijk op de kwestie in, omdat die vanwege de gerechtelijke zwendel van de rechters en de officier van justitie ook helemaal niet aan de orde kwam. Wat er zich afspeelde in en om die Zwolse rechtszaal op donderdag 16 juni tussen ongeveer 10.00 en 11.30 uur is niet te bevatten. Bij aanvang ging de verdachte op de publieke tribune, tussen het aanwezige publiek (medestanders), zitten. De 3 vrouwelijke rechters gaven daarop 'geen krimp'. De voorzitter mw. mr. M. van Bruggen opende de zitting en noemde de naam van de verdachte. Die ging staan en vertelde aan de voorzitter dat hij geen verdachte was omdat er geen handtekening op de dagvaarding stond en ook geen datum. Daardoor is de dagvaarding, het belangrijkste stuk in een gerechtelijke procedure, niet geldig volgens de wet.
De terechtzitting kon dus niet door gaan, zo stelde de verdachte terecht en wilde daarom niet op het verdachtenbankje plaatsnemen.

Beraad
Na dit gehoord te hebben, schorste de voorzitter voor beraad. Iedereen moest de zaal verlaten behalve de officier van justitie en een aanwezige persoon die op de publieke tribune had plaatsgenomen. Dat is iemand van 'De Tegenpartij'. Een betrokkene in de melkquotum-kwestie die toevallig ook meester in de rechten is.
We noemen hem hierna 'De Tegenpartij'. 'De Tegenpartij' bleef dus in de zittingszaal bij de officier van justitie zitten terwijl alle anderen de zaal moesten verlaten. Nico die als een van de laatsten de zaal verliet, protesteerde over deze extreem misdadige gang van zaken bij de vrouwelijke bode die de aanwezigen naar de gang leidde.
Die bode 'beet' Nico toe dat 'De Tegenpartij' (als enige) in de rechtszaal bij de officier van justitie die ook in de rechtszaal bleef, kon blijven zitten. Volgens de wet een regelrechte doodzonde! Maar... de wet doet er bij rechters, als die op dat moment niet zo van pas komt, niet toe.


Stemverheffing
Luid en duidelijk maakte Nico van den Ham aan de aanwezigen, inclusief de verdachte, duidelijk wat er zich voor een vuiligheid in de rechtszaal afspeelde. Nico verhief daarbij enigszins zijn stem omdat anders niet iedereen zijn beklag kon horen. Dat protest werd tot zijn grote verbazing door enkele medestanders niet op prijs gesteld. Nico had wel gelijk, maar moest er over op houden omdat protesteren toch niet zou helpen, zo werd hem verteld. Uiteindelijk kwam 'De Tegenpartij dan toch de rechtszaal uit en verdween in de krochten van de rechtbank. Toen Nico ging kijken waar 'De Tegenpartij' was gebleven, werd hij achtervolgd door 2 politiemannen.
Het werd niet duidelijk waar 'De Tegenpartij' was gebleven. Mogelijk zat hij weer het een en ander te bespreken met de officier van justitie. 


Wraken
De zitting werd hervat en de voorzitter deelde de verdachte mede dat de Hoge Raad op enig moment had beslist dat er op een dagvaarding geen handtekening hoeft te staan en ook geen datum. Als het waar is, wat de voorzitter meedeelde dan betekent dat, dat de Hoge Raad ook in deze het bepaalde wat in nationale wetsartikelen ligt verankerd, onder het mom van -jurisprudentie maken- heeft verkracht. De voorzitter wilde doorgaan met de zitting maar de verdachte wraakte de 3 rechters. Nadat de verdachte de gronden van de wraking bekend had gemaakt, waaronder ook het incident met de 'Tegenpartij', moest iedereen de rechtszaal weer uit. Dat was, zo deelde voorzitter mw. mr. M. van Bruggen mede, om de wrakingsgronden op papier te zetten. Dat document zou dan door de verdachte moeten worden ondertekend.
Nico van den Ham heeft vele rechters gewraakt en nog veel meer wrakingen van anderen tijdens zijn bezoeken aan vele rechtszaken bijgewoond. Nimmer heeft hij meegemaakt dat er voor de gronden van een wraking moest worden getekend.
Dit was overduidelijk een valstrik, zodat er later geen gronden meer kunnen worden toegevoegd.


Onderonsje

Opnieuw verlieten de aanwezigen de rechtszaal. Dit keer kwam ook 'De Tegenpartij' naar buiten, maar... die werd nu vergezeld door de officier van justitie mr. A. Verhaar. Officieren van justitie gebruiken vrijwel nooit de publiekelijke uit- en ingang van een rechtszaal. Nu wel, want er moest nog meer onderhands besproken worden met
'De Tegenpartij'. Druk in gesprek, letterlijk tegen elkaar aan schurend, liep de O
vJ
met 'De Tegenpartij' de krochten van de Zwolse rechtbank in. Volstrekte justitionele schijt had mr. A. Verhaar aan het feit dat de verdachte, zijn medestanders en journalist Nico van den Ham die samenspanning met 'De Tegenpartij' allemaal konden aanschouwen. De
OvJ stak nog net zijn middelvinger niet op tegen de verbouwereerde toeschouwers van deze justitionele zwendel. 

Zwendel
Tranend van woede over zoveel justitionele smeerlapperij, maakte Nico van den Ham bezwaar over deze criminele actie van de officier van justitie. Opnieuw maanden enkele medestanders Nico van den Ham er over op te houden, want 'het zou allemaal toch niet helpen'. 'Fijn' dat er zoveel zijn, zelfs medestanders, die er zo over denken. Misdadige rechters en ander crimineel rechtbanktuig wrijven zich er over in de handen en gaan steeds verder met hun zwendel jegens de burger. Openlijk en schaamteloos, want vrijwel iedereen accepteert het. 'Zeg er maar niets van, het helpt toch niets'. 

Tekenen 
Terug naar de rechtszaal. 'De Tegenpartij' en de officier van justitie mr. A. Verhaar 'hadden elkaar bijgepraat', dus de zitting kon worden hervat. De griffier had het document waar de wrakingsgronden van de verdachte op zijn vermeld, uitgetypt en dat moest nu door de verdachte worden getekend van voorzitter mr. Van Bruggen. De voorzitter bleef maar aandringen om te tekenen. Nico ook, maar dan om het document niet te ondertekenen. 

Verwijderen
Publiek, maar ook journalisten mogen zich absoluut niet mengen in een zaak en kunnen op bevel door de rechter, als zij dat toch doen, worden verwijderd.
De 2 aanwezige gewapende parketwachten én de bode konden ondanks de aanhoudende bemoeienis van Nico van den Ham gewoon blijven zitten en Nico dus ook, ondanks dat hij maar bleef roepen 'niet tekenen!, niet tekenen'. Uiteindelijk heeft de verdachte niet getekend. De zitting werd gesloten. Wel deelde de voorzitter nog mee dat er een nieuwe zitting is op dinsdag 6 september aanstaande. Of de meervoudige strafkamer dan nog in dezelfde samenstelling de kwestie zal gaan behandelen, wist de voorzitter niet. 'Eerst komt de wrakingskamer bijeen en die beslist dan of deze rechters de zaak mogen voortzetten', zo vertelde de voorzitter. Wrakingen worden overigens vrijwel altijd afgewezen.


Namen
De zitting was gesloten maar Nico liep naar de rechters toe en vroeg aan de voorzitter haar naam. 'Ik wil dat als journalist weten, daar heb ik recht op' zei Nico. Na enige aarzeling zei de voorzitter dat haar naam Van Bruggen is. Ook wilde Nico de naam weten van de corrupte, met 'De Tegenpartij" samenspannende, officier van justitie. Dat moest Nico hem zelf maar vragen, 'beet' de Toga Bitch Nico toe. De officier van justitie wilde zijn naam niet zeggen. Criminelen hebben er een hekel aan om hun naam bekend te maken. Op andere wijze is Nico toch achter de naam van officier van justitie mr. A. Verhaar gekomen.  

Gearresteerd
Nico van den Ham heeft de rechters tijdens de zitting ook nog medegedeeld, zoals hij dat wel vaker doet, dat zij regelrechte criminelen zijn. Nico is voor die (waarheid) uitspraak opnieuw niet gearresteerd!

Op donderdag 23 juni a.s. bezoekt Nico van den Ham weer een rechtszitting.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitionele zwendel, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen.