dinsdag 13 december 2016

Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

Vriendelijk
Op 21 november jl. leverde Nico van den Ham onderstaand schrijven, tegen
>>> ontvangstbewijs, af bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ter attentie
van VVD Minister Ard van der Steur. 
Eerder >>> sprak Nico een aantal keren met Van der Steur. Van der Steur is altijd zeer vriendelijk. Of zou het zo zijn, zo vragen wij ons inmiddels af, dat Van der Steur zich alleen maar vriendelijk voordoet? Er kwam geen reactie op het klaagschrift. Toen wij daar het ministerie van Ard van de Steur
-op keurige en vriendelijke wijze- over opbelden werden we minachtend afgesnauwd.


Kasteel
Minister Ard van der Steur moet op vrijdag 2 december jl. bij thuiskomst raar op hebben gekeken. Nico van den Ham heeft op die dag het schrijven nog eens aangeboden aan de minister door het door de brievenbus van zijn kasteeldeur te schuiven. Daar is een >>> video van gemaakt. In die video hoor je de enveloppe duidelijk op de marmeren vloer vallen. Ard van der Steur moet bij thuiskomst op zijn Kasteel dan ook zo ongeveer over die grote enveloppe, met opvallend opschrift, gestruikeld zijn. Maar ook daarop heeft de minister tot nu toe niet gereageerd! 

Hieronder de inhoud van het klaagschrift:   

URGENT! IN VERBAND MET HET ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN VAN HET PLEGEN VAN ZELFMOORDEN, BEHOEFT DIT SCHRIJVEN ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN BEHANDELING!


Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan Minister mr. G.A. van der SteurN.G. van den Ham                                                      Persoonlijk afgegeven
Jan van Galenstraat 323 (postadres)                              tegen ontvangstbewijs
1056 CH Amsterdam,                                                  Turfmarkt 147
E-mail: nico.vandenham@gmail.com                              2511 Den Haag
Tel: 06-19215778Betreft: Criminele rechters en raadsheren                            21 november 2016
            Zelfmoord ten gevolge rechtspraak
            Advocaat pleegt zelfmoord
Geachte minister mr. Van der Steur,

Enkele weken geleden sprak ik u aan. Dat was met mijn 'draaiende' camera op het Plein voor de uitgang van het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het was de derde keer dat ik u aansprak. De eerste keer nam u ruim de tijd en stond mij op vriendelijke wijze te woord. De tweede keer liep u snel door, maar nam wel de moeite om mij toe te roepen dat u geen tijd had. Alle begrip daar voor uiteraard en bedankt voor het mededelen. Ik kom in dit schrijven terug op de derde, laatste ontmoeting enkele weken geleden op het Plein.

Ik ben met u en de andere heer, die in uw gezelschap was, al vragen stellend
en opmerkingen makend meegelopen tot aan de deur van het Binnenhof nr. 22. Daar bleef u nog even met mij staan praten. Alle tijd en vriendelijkheid dus opnieuw van uw zijde. Nogmaals mijn dank daarvoor!  

Ik heb u vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over rechters en raadsheren. Ik heb u verteld dat een groot aantal anderen en ik, veel onomstotelijk bewijs hebben dat rechters en raadsheren regelrechte criminelen zijn die grote groepen medemensen kapot maken en zelfs massaal de zelfmoorddood indrijven! U heeft mij uitgebreid uitgelegd dat ik eerst met mijn klachten daarover naar de procureur generaal van de Hoge Raad moest gaan. Daarna mocht ik u weer aan- spreken zo zei u. 'Ik loop hier met grote regelmaat langs' vertelde u er nog bij.

Vervolgens heb ik dan ook een klaagschrift van 7 bladzijden ter attentie van procureur-generaal mr. Jos Silvis afgeleverd bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dat was op 19 oktober 2016. Gelet op de urgentie van deze zeer prangende kwestie, elke dag pleegt er wel iemand zelfmoord ten gevolge van door middel van list en bedrog tot stand gekomen beslissingen/vonnissen van partijdige rechters en raadsheren, heb ik mr. Silvis verzocht binnen 7 werkdagen te antwoorden. 

In alle andere gevallen die mij bekend zijn, betreffende het antwoord krijgen van De Hoge Raad der Nederlanden op o.a. klaagschriften, moesten de betrokkenen maanden wachten. Ik kreeg echter al op 26 oktober 2016 antwoord van de baas van de Hoge Raad. Met de snelheid waarop mr. Silvis reageerde op mijn klaagschrift was dus niet zoveel mis. Met zijn antwoord wel. Procureur generaal mr. Silvis stelde in zijn reactie, dat hij geen bevoegdheden heeft om op mijn klachten te kunnen ingaan. De wet biedt mr. Silvis daartoe geen mogelijkheid zo schreef hij in zijn antwoordbrief. En dat terwijl ik in mijn brief aan de procureur- -generaal nu juist het volgende heb geschreven:

Citaat; 'Ook acht ik het mogelijk, dat u mij in uw reactie in een paar simpele regels gaat uitleggen, dat de wet het u onmogelijk maakt in te grijpen betreffende eenmaal uitgesproken vonnissen. In dat geval verwachten ik en mijn vele medeslachtoffers van u mijnheer, Silvis, dat u dat wetsartikel waarin dat is bepaald gebruikt als WC papier. Dat hebben uw criminele rechters en raadsheren immers ook gedaan met de bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd die uw meesters in de rechten niet zo goed van pas kwamen toen zij, ten voordele van het geldelijke gewin van hun elite vrinden, onschuldige medemensen volledig kapot aan het maken waren. 

Als er in al die gevallen wél gesjoemeld kan worden, dan kan dat toch nu ook wel voor deze ene keer mijnheer, mr. Silvis. Schuift u dat wetsartikel, waarin is bepaald dat u niets mag doen dan nu ook maar even opzij. Het gaat mij en andere weldenkende burgers vooral ook om de medemensen die ten gevolge van de misdadige werkwijzen van uw rechters en raadsheren uit wanhoop zelfmoord gaan plegen! Als bepalingen, verankerd in nationale wetten en internationale verdragen aan de kant schuiven voor het geldelijke gewin voor elite vrinden kan, dan moet dat aan de kant schuiven toch ook kunnen als daar weer wat mensenlevens mee gered kunnen worden, mijnheer mr. Silvis!

'Nood breekt wet', zo zegt ons het spreekwoord. Als dat spreekwoord zo massaal geldt ten voordele van het geldelijk gewin van bepaalde elite groepen, dan verwachten wij van u dat dat spreekwoord nu ook geldt ter voorkoming van nog meer zelfmoorddoden, mijnheer mr. J. Silvis. 

Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten gevolge van de vuile beslissingen van uw misdadige rechters en raadsheren en zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden. Dat veroorzaakt zeer veel (maatschappelijke) ellende, leed en verdriet. Daarom verwachten velen, waaronder ikzelf van u, mijnheer Silvis dat u binnen 7 werkdagen (liefst nog sneller uiteraard!) reageert op dit klaagschrift en mij en een aantal andere slachtoffers op zéér korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Wij verwachten tevens van u dat u ons ruimschoots de mogelijkheid geeft (meerdere dagen) om onze niet voor twijfel vatbare bewijsstukken, die aantonen dat datgene zoals hierboven summier omschreven afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot maken en de dood indrijven, uitgebreid mondeling te kunnen toelichten'. Einde citaat.

In de laatste alinea van de antwoordbrief van mr. Silvis, werd mij nog even het een en ander verweten en werden de rollen, zonder enige vorm van schaamte en in alle gewetenloze arrogantie, door de procureur-generaal omgedraaid.
De toonzetting van mijn schrijven beviel mr. Silvis niet en verder stelde hij, dat ik op denigrerende en beledigende wijze over de rechterlijke macht had geschreven.

Medeburgers, ten voordele van de elite vrinden van de rechters en raadsheren, door middel van gerechtelijke zwendel, het leven verwoesten en massaal de zelfmoorddood indrijven is voor mr. Jos Silvis kennelijk geen probleem. Maar daar als eenvoudige burger wat van zeggen mag niet, zo blijkt uit het antwoord van mr. Silvis!

De procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden is uitsluitend geïnteresseerd in hoe hij verder kan met zijn dood en verderf veroorzakende organisatie. De vele, vele slachtoffers die beweren onomstotelijke bewijzen te hebben dat de Rechtspraak de grootste, meest ellende, leed en verdriet veroorzakende criminele organisatie van ons land is, laten hem volstrekt koud.
Bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat dat zo is, hoeft/wil de heer Silvis, zo blijkt wel, niet te zien.

Ik heb van een grote politieke partij schriftelijk bevestigd gekregen, dat zij al lange tijd op de hoogte zijn van dergelijke gerechtelijke smeerlapperij. Waarom, zo vragen ik en velen met mij zich af, trekt die politieke partij dan niet onmiddellijk (dagelijks) aan de bel over deze zeer ernstige kwestie.

Datzelfde geldt voor procureur-generaal mr. Jos Silvis! Dat zijn rechters en raadsheren, door onder meer het massaal lak hebben aan bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen, medemensen volledig kapot maken en de dood indrijven, interesseert deze bruut op geen enkele wijze. Ook niet als mens, want als dat wel zo was, dan zou hij er in ieder geval in het algemeen wat over kunnen zeggen.   

Alles wat rechters en raadsheren ten voordele van hun elite vrinden niet uitkomt tijdens een gerechtelijke procedure wordt verzwegen. Dat blijkt onder meer voor de inhoud van proces-verbalen van rechtszittingen. Verplichte proces-verbalen van rechtszittingen, áls die al bij uitzondering eens worden opgemaakt en uitgereikt aan de belanghebbende. Ook in de beschikkingen en vonnissen wordt door de corrupte rechters, raadsheren en griffiers stelselmatig en zonder schaamte massaal gelogen als dat voor de grotere partij, of een door de rechters belangrijk geachte persoon, beter van pas komt.  

Mr. Jos Silvis mag volgens de wet niet ingrijpen zo schrijft hij. En dat terwijl zijn rechters en raadsheren massaal hun corrupte justitiële achterwerk afvegen met  bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd, als die bepalingen hen tijdens het bevoordelen van hun elite vrinden niet zo van pas komen.
Nu Nico van den Ham met zijn beweringen komt moet de procureur generaal van de Hoge Raad zich ineens wel aan de wet houden. Hoe vuil kan het allemaal gaan?

Er vallen doden, minister Van der Steur! Veel doden. Elke dag wel een zelfmoord ten gevolge van door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen/vonnissen ten voordele van grote partijen. Vele levens van grote groepen medemensen zijn door de misdadige werkwijzen van rechters en raadsheren in veel gevallen voor altijd compleet verwoest! Draai de zaken, zoals  procureur-generaal mr. Jos Silvis doet, niet om, mijnheer Van der Steur en laat ons bewijzen dat datgene van wat ik beweer over de rechtspraak, waar is!

Ik heb u meerdere malen verteld, minister Van der Steur dat ik voor straf onder andere dakloos ben gemaakt voor het publiceren van de waarheid. Denkt u nu niet dat uitsluitend mensen zoals ik, waar al weinig te halen viel, het slachtoffer zijn van criminele rechters en raadsheren. Er zijn ook grote groepen slachtoffers, die met hard werken een mooi bedrijf hebben opgebouwd en vervolgens ten voordele van nog grotere kapitaalkrachtige organisaties zoals bijvoorbeeld banken, grote vastgoedbedrijven, woningcorporaties, bewindvoerders, curatoren, notarissen, grote advocatenkantoren, vooral niet te vergeten Jeugdzorg, enz.,  door middel van gerechtelijke arglist helemaal kapot zijn of worden gemaakt. Vaak in die mate dat de slachtoffers op een gegeven moment nagenoeg niets meer bezitten.

Een gewelddadige woningoverval bijvoorbeeld, levert dan misschien wat botbreuken, een paar messteken of ander letsel en materiële schade op, maar is toch meestal veel minder ingrijpend dan de gevolgen van de misdrijven die rechters en raadheren jegens grote groepen medemensen dagelijks plegen in alle gerechtsarrondissementen van ons land.
De burgercriminaliteit is kruimelwerk vergeleken met wat criminele rechters en raadsheren aanrichten, mijnheer Van der Steur. Dat wordt nog duidelijker als je de aantallen dodelijke slachtoffers, veroorzaakt door de burgermisdaad vergelijkt met de veel grotere aantallen wanhopige medeburgers, die door de meesters in de rechten de zelfmoorddood ingejaagd zijn! 

Ongeveer vijfhonderd van de meer dan achttienhonderd zelfmoorden die jaarlijks in ons land plaatsvinden, zijn gepleegd als gevolg van beslissingen van rechters en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en/of door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen, door middel van gerechtelijke arglist tot stand zijn gekomen. Vuile onrechtmatige door middel van zwendel tot stand gekomen vonnissen die schaamteloos in Naam van Koning Willem Alexander worden uitgesproken en uiteindelijk grote aantallen medemensen de wanhoopsdood in drijven. Deze zelfmoordslachtoffers worden jaarlijks op de zaterdag na Prinsjesdag op gepaste wijze herdacht. De laatste keer, nog maar kort geleden, vond de herdenking plaats op de Dam in Amsterdam. De jaren daarvoor vond de plechtige bijeenkomst plaats voor het Paleis van Justitie in Den Haag.

Als iemand door een burgercrimineel wordt doodgeschoten, hoe vreselijk dat ook is, dan is zijn of haar lijden meestal van korte duur. Daardoor lijdt zo'n slachtoffer veel minder dan iemand die eerst jarenlang wordt gekweld door de partijdige, levensingrijpende vonnissen van criminele klassenrechters. Iemand die zelfmoord pleegt gaat eerst door een jarenlange hel, minister Van der Steur.

Advocaat pleegt zelfmoord!

Een advocaat, die al dat gerechtelijke gesjoemel, ten voordele van kapitaal- krachtige organisaties en/of door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen niet meer aankon en zelfs gedwongen werd er zelf aan mee te doen, ging om die reden maar liefst 4 maanden in hongerstaking! Toen dat niet hielp, heeft deze advocaat ten einde raad zelfmoord gepleegd minister Van der Steur.

Hoog tijd dus voor onmiddellijke actie! Een grote groep slachtoffers wil met u, minister Van der Steur en uw medewerkers op zeer korte termijn dagenlang in gesprek! Dit om de vele, vele bewijzen te overleggen inzake deze gerechtelijke smeerlapperij en die bewijsstukken mondeling toe te lichten. Niet voor twijfel vatbare bewijzen die onweerlegbaar aantonen, dat datgene wat ik over de rechtspraak beweer de keiharde waarheid is.

Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten gevolge van de extreem misdadige beslissingen van rechters en raadsheren en zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden! Dat veroorzaakt zeer veel   (maatschappelijke) ellende, leed en verdriet. Daarom vragen velen, waaronder ikzelf aan u, minister Van der Steur, of u op zeer korte termijn op dit klaagschrift wilt reageren en mij en een aantal andere slachtoffers op korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Dit om te trachten nog meer zelfmoorden te voorkomen en de intense ellende, waar grote groepen medemensen op dit moment ten gevolge van dit alles in verkeren, wat te verzachten.

Vele van mijn medeslachtoffers en ik verzoeken u met klem, dat u ons ruim de mogelijkheid geeft, meerdere dagen, beter nog weken, om onze niet voor twijfel vatbare bewijsstukken aan u en uw medewerkers te overleggen en mondeling te kunnen toelichten.  Bewijsstukken die aantonen dat datgene zoals ik hierboven summier heb omschreven, afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot maken en de dood indrijven! 

Dan nog het volgende mijnheer, Van der Steur. Het lijkt misschien onvriendelijk, maar ik moet u het volgende mededelen. In een van mijn pogingen om te voorkomen dat wie dan ook mij op laat sluiten om mij zo de mond te snoeren, met als zogenaamde reden dat ik een gevaar voor mijzelf zou zijn, deel ik u mede dat ik zelf geenszins van plan ben om zelfmoord te plegen!

Samengevat vragen ik en mijn medeslachtoffers voorlopig van u het volgende:

  1. Vanwege de urgentie (het voorkomen van nog meer doden en andere ellende) binnen 7 werkdagen antwoord op dit klaagschrift.

  2. Op zeer korte termijn overleg inzake de wijze van uitnodiging van slachtoffers met hun bewijzen.

  3. Op zeer korte termijn een uitnodiging aan ondergetekende en andere slachtoffers om onomstotelijke bewijzen te overleggen en ruimschoots de tijd om die bewijzen mondeling toe te kunnen lichten.

  4. Dat u, mede gelet op de ernst van de situatie, geen gerechtelijke uitvluchten zoekt om onder de uitvoerige behandeling van dit klaagschrift uit te komen. 
Wegens omstandigheden kan op bovenstaand adres slechts een keer per week de post door mij worden opgehaald. Ik verzoek u dan ook beleefd, doch met klem mij ook per e-mail op de hoogte te houden van het verloop betreffende de behandeling van dit klaagschrift.  Nico.vandenham@gmail.com.


Hoogachtend,

Nico van den Ham


Journalist
Melder van Misstanden
Telefoon: 06-192 157 78 

Hier het originele >>> Klaagschrift


Door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.