woensdag 9 november 2016

Zwendel en leugens bij de Hoge Raad der Nederlanden!

Ingezonden stuk
De onomstotelijke bewijzen stapelen zich meer en meer op: De Nederlandse Rechtspraak veroorzaakt veel meer ellende, leed, verdriet en dodelijke slachtoffers (zelfmoord) dan welke Maffia-bende, waar ter wereld dan ook! Hieronder misschien een saai lijkend ingezonden stuk van de zeer zwaar getroffen familie Hofs. Saai is het echter zeker niet! Vooral niet voor de familie Hofs, die al jaren zo het slachtoffer is van de grootste misdaadgroep die Nederland kent; De Rechtspraak. 


Zelfmoord
De familie Hofs van de website >>> Vrouwe Justitia In Verval zond al eerder stukken naar ons toe. Het eerste stuk ging over een advocate die alle Zwarte Toga Zwendel, om grote partijen te bevoordelen, niet meer aan kon en na vier maanden hongerstaking in uiterste wanhoop >>> zelfmoord pleegde. Het tweede stuk gaven wij de titel:
>>> Leven 39 jarige man verwoest door corrupte rechters!

Conclusie
Hieronder het derde ingezonden stuk van de familie Hofs, dat vertelt op wat voor een misdadige wijze de behandelend A.G. mr. J. Spier te werk gaat (een A.G. = Advocaat Generaal, maakt deel uit van het parket van de Hoge Raad en geeft adviezen, zogenoemde Conclusies, aan de hoge Raad). 
Een door een zeer ervaren cassatieadvocaat opgestelde dagvaarding, wordt door
mr. Spier op valse gronden en via keiharde leugens, zoals schaamteloos vermeld in de >>> Conclusie, niet ontvankelijk verklaard. De familie Hofs wordt dus zoals dat nou eenmaal vrijwel altijd gaat in een (verkapte) Schurkenstaat, de mogelijkheid ontnomen om de regelrechte rechtelijke zwendel, die eerder heeft plaatsgevonden in de procedure bij het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden, aan te vechten.

Bepalingen
De Hoge Raad bekijkt uitsluitend de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast en behandelt de kwestie niet (opnieuw) >>> 
inhoudelijkIn de praktijk betekent dat, dat de edelachtbaren van De Hoge Raad der Nederlanden lak hebben aan de bepalingen die zijn verankerd in nationale wetsartikelen en en internationale verdragen net zoals de raadsheren van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden er lak aan hadden toen zij de arresten d.d. 29 juli 2014 en 13 oktober 2015 opstelden. 
De tegenpartij was in de onderhavige zaak immers de grote misdaadgroep ING.
We hadden het kunnen voorspellen dat het zo zou gaan!   


De politiek zwijgt, de reguliere media zwijgen en zolang het nog kan, zwijgen wij niet. 

De website van -Vrouwe Justitia in Verval- is permanent aan te klikken in de rechter kolom van deze site.

Hieronder het ingezonden stuk.


___________________________________________


Schandalige afhandeling van een correct en kundig opgestelde dagvaarding !!

Vanwege arresten d.d. 29 juli 2014 en 13 oktober 2015 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waren B, Th. Hofs en zijn echtgenote H.M.S, Hofs-Akkermans (verder Hofs c.s.) (in casu hun cassatieadvocaat) genoodzaakt vele middelen in hun cassatie-dagvaarding voor te stellen, waarvan overigens te verwachten was, dat dat ergernis van de behandelend A.G. zou opwekken 

Echter dat deze een soort schotschrift van nauwelijks één A-viertje zou uitbrengen hadden Hofs c.s. ondanks hun slechte ervaringen met de civiele 'rechtspraak' niet verwacht en heeft hen tot op het bot getroffen.

Advocaat-Generaal mr. J. Spier heeft in zijn Conclusie d.d. 11 maart 2016 (zaaknummer 16/00343) zoals geconstateerd kan worden blijk gegeven van een grote minachting jegens Hofs c.s.
Dit terwijl dezen in hun dagvaarding slechts correct en duidelijk hebben aangegeven, hetgeen er in de betreffende procesgang allemaal mis is gegaan (waarbij alleen voor cassatie vatbare zaken zijn genoemd) en daarbij zoals door de Hoge Raad is vereist exact hebben geduid, waar die foutieve gang van zaken uit blijkt en hoe die gecontroleerd kan worden. Dit door de benoeming van de relevante plaatsen in de processtukken. 

Dat Hofs c.s. een uitgebreide dagvaarding hebben uitgebracht dan wel veel middelen hebben voorgesteld, hetgeen wellicht ongebruikelijk is, heeft uitsluitend en alleen te maken met het abominabele werk van meerdere magistraten en de vele onwaarheden zijdens wederpartij ING gepleegd tijdens de procedure, welke leugens door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden klakkeloos als de waarheid zijn aangenomen, daarbij de bewijsvoering zijdens Hofs c.s. consequent negerend. 

Het mag zo zijn, dat uit de processtukken van Hofs c.s. blijkt, dat zij gefrustreerd zijn door de gang van zaken, hetgeen overigens ieder zinnig mens na kennisneming daarvan zal begrijpen, rechtvaardigt dat nog niet de uitlatingen, beschuldigingen en hatelijke opmerkingen van de A.G. luidende:

- Hofs c.s. hebben uitgehaald naar rechters of rechterlijke uitspraken

- Hofs c.s. hebben oeverloze beschouwingen gehouden

- Middel 16 is versierd met diverse krachttermen en beschuldigingen. Nota bene:
. krachttermen zijn verwensingen, vloeken, schuttingwoorden, etc. waarvan absoluut
. geen sprake was. 


- Hofs c.s. houden een warrig betoog in dit middel 

- Middel 19 behelst vooral misplaatste verwijten van partijdigheid aan het hof en is
 . verder ook gestoeld op speculaties


- Het gestelde onder 'verzoeken zijdens Hofs c.s.'betreft een ontboezeming
. (denigrerend bedoeld!)


Onduidelijk is wie de ondertekenaar van het infame werkstuk is !! 

In hun reactie op de Conclusie van de A.G. hebben Hofs c.s. in hun zogenaamde Borgersbrief (een brief met reacties op de Conclusie van een A.G.) d.d. 24 maart 2016 eerst toegelicht, waarom de cassatiedagvaarding zo uitgebreid was, dit door te wijzen op het betwiste werk van meerdere magistraten en de vele onwaarheden, die door hun wederpartij ING tijdens de procedures waren geponeerd. Vervolgens hebben zij in hun brief op vrijwel alle alinea's van de Conclusie van de A.G. zeer gefundeerde en degelijk onderbouwde kritiek geleverd (dit zo beknopt mogelijk). Het mocht allemaal niet baten. 

De Hoge Raad is in zijn arrest d.d. 29 april 2016 (raadsheren: mr A.M.J. van Buchem-Spapens (voorzitter) mr. A.H.T. Heisterkamp en mr. C.E. du Perron) uit gemakzucht oftewel uit desinteresse of vanwege hem moverende redenen, die het daglicht niet kunnen velen, gewoon afgegaan op de (erbarmelijke) Conclusie van de A.G. Dit blijkt uit de verwijzing van de Hoge Raad in zijn arrest: zie het standpunt van de Procureur Generaal onder 2-11), en heeft vervolgens het beroep op grond van artikel 80a lid1 RO niet ontvankelijk verklaard.

De inhoud van de Borgersbrief is compleet genegeerd, hetgeen in strijd is met wetsartikel 44 Rv. lid 3. In dit geval is de ING de lachende overwinnaar, die gesteund door de magistratuur vrolijk kan doorgaan met haar abjecte praktijken, inhoudende haar cliënten bestelen, dit voor grote bedragen. 

De Conclusie van de Procureur-Generaal dat beter een >>> schotschrift (geschrift
dat iemand op smadelijke wijze aanvalt) genoemd kan worden is aan te klikken
>>> hier.

Ingezonden stuk. 
Begeleidende tekst:
Redactie van 
NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: Zie hieronder en klik op de labels.