vrijdag 4 november 2016

Procureur-generaal mr. Jos Silvis van de Hoge Raad wil burgers gewoon de dood in kunnen blijven drijven!

De Hoge Raad der Nederlanden en de vele zelfmoorden 

Onmenselijke procureur-generaal mr. Jos Silves 'beantwoord' klaagschrift van Nico van den Ham binnen 4 werkdagen!

Minister Ard van der Steur
Op 20 oktober leverde ik een heftig klaagschrift af bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een 7 bladzijden tellend schrijven bestemd voor de procureur- generaal mr. Jos Silvis. Dat is hier (video) >>> te zien. Dat was op advies van minister Ard van der Steur en dat is hier (video) >>> te zien. In dat klaagschrift, dat hier nog eens is >>> te zien, vroeg ik procureur-generaal mr. Jos Silvis of hij even de wet opzij wilde schuiven om een groot aantal sterfgevallen van medemensen proberen te voorkomen. Het vuile, vuile, intens vuile, onmenselijke antwoord van de procureur-generaal verderop in dit artikel. Eerst een paar pasgages uit mijn klaagschrift, waarin ik alvast vooruitloop op het, misdadige antwoord wat de Gerechtelijke Schurk mij inmiddels heeft gegeven. Ik vraag in het klaagschrift mr. Jos Silvis mij een dergelijk antwoord niet te geven in verband met o.a. de vele dagelijkse zelfmoorden, ten gevolge van de schurkenstreken van 'zijn' extreem criminele rechters en raadsheren. 


Citaat: 'Ook acht ik het mogelijk, dat u mij in uw reactie in een paar simpele regels gaat uitleggen, dat de wet het u onmogelijk maakt in te grijpen betreffende eenmaal uitgesproken vonnissen. In dat geval verwachten ik en mijn vele medeslachtoffers van u mijnheer Silvis, dat u dat wetsartikel waarin dat is bepaald gebruikt als WC papier. Dat hebben uw criminele rechters en raadsheren immers ook gedaan met de bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd die uw meesters in de rechten niet zo goed van pas kwamen toen zij, ten voordele van het geldelijke gewin van hun elite vrinden, onschuldige medemensen volledig kapot aan het maken waren. 

Als er in al die gevallen wél gesjoemeld kan worden, dan kan dat toch nu ook wel voor deze ene keer mijnheer, mr. Silvis. Schuift u dat wetsartikel, waarin is bepaald dat u niets mag doen dan nu ook maar even opzij. Het gaat mij en andere weldenkende burgers vooral ook om de medemensen die ten gevolge van de misdadige werkwijzen van uw rechters en raadsheren uit wanhoop zelfmoord gaan plegen! Als bepalingen, verankerd in nationale wetten en internationale verdragen aan de kant schuiven voor het geldelijke gewin voor elite vrinden kan, dan moet dat aan de kant schuiven toch ook kunnen als daar weer wat mensenlevens mee gered kunnen worden mijnheer mr. Silvis!

'Nood breekt wet', zo zegt ons het spreekwoord. Als dat spreekwoord zo massaal geldt ten voordele van het geldelijk gewin van bepaalde elite groepen, dan verwachten wij van u dat dat spreekwoord nu ook geldt te voorkoming van nog meer zelfmoorddoden mijnheer, mr. J. Silvis. 

Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten gevolge van de vuile beslissingen van uw misdadige rechters en raadsheren en zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden. Dat veroorzaakt zeer veel (maatschappelijke ) ellende, leed en verdriet. Daarom verwachten velen, waaronder ikzelf van u mijnheer Silvis dat u binnen 7 werkdagen (liefst nog sneller uiteraard!) reageert op dit klaagschrift en mij en een aantal andere slachtoffers op zéér korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Wij verwachten tevens van u dat u ons ruimschoots de mogelijkheid geeft (meerdere dagen) om onze niet voor twijfel vatbare bewijsstukken, die aantonen dat datgene zoals hierboven summier omschreven afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot maken en de dood indrijven, uitgebreid mondeling te kunnen toelichten'. Einde citaat.

Afraffel-antwoorden 
Op nagenoeg nietszeggende afraffel-antwoorden van de procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden moet je meestal een paar maanden wachten. Dat is binnen de kringen van de vele slachtoffers van 'De Rechtspraak' algemeen bekend.
Dit keer echter, kreeg ik binnen 4 werkdagen 'antwoord'. Op zich uniek dus.
Misschien dat dat komt dat ik zoveel politici heb aangesproken. Klik daarvoor op de links onder aan dit artikel. Ondanks de zeer vlotte reactie, ook dit keer een misdadig afraffel antwoord. Een kopie van het antwoord hieronder. Het origineel met handtekening van mr. Jos Silvis is te lezen >>> hier.  


Hieronder het gekopieerde schrijven van procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden mr. Jos Silves. In mijn klaagschrift had ik al uitvoerig voorspeld (zie het citaat uit het klaagschrift hierboven) betreffende wat de Gerechtelijke Schurk als antwoord zou geven. 

_____________________________________________________________________N.G. van den Ham
Jan van Galenstraat 323
1056 CH AMSTERDAM


Datum 26 oktober 2016     kenmerk PG-B/2016/033/INT-PG-Z/2016/1939/GvW     Pagina 1 van 1

Geachte heer van den Ham,

In uw brief van 19 oktober 2016 klaagt u over beslissingen van rechters en raadsheren, die - zoals u schrijft - door gerechtelijke arglist en zwendel tot stand zijn gekomen, in zaken die zowel uzelf als anderen betreffen. 
U verzoekt mij om u en andere slachtoffers de gelegenheid te geven om bewijzen te overleggen en u ruimschoots de tijd te geven die bewijzen mondeling toe te lichten. 

Ik moet u berichten dat ik geen bevoegdheden heb op grond waarvan ik op uw klacht in kan gaan dan wel aan uw verzoeken kan voldoen. De wet biedt mij hiertoe geen mogelijkheid. Ten aanzien van concrete geschillen en procedures heb ik geen taken of bevoegdheden op grond waarvan ik daarin zou kunnen ingrijpen of de uitkomst daarvan zou kunnen wijzigen. In het kader van de wettelijke klachtenregeling (artikel 13a e.v Wet op de rechterlijke organisatie (bijgevoegd) kan ik slechts een vordering indienen bij de Hoge Raad tot het doen van een onderzoek naar de wijze waarop een rechter zich in de uitoefening van zijn functie jegens de klager heeft gedragen. De Hoge Raad beoordeelt dan of degene op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen. De uitspraak van de hoge raad heeft geen gevolgen voor de zaken waarover de desbetreffende rechter heeft beslist. Ik merk daarbij op daarbij op dat klachten over rechterlijke beslissingen uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de wettelijke klachtenregeling. 

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de procureur-generaal kunt u vinden op de website van de Hoge Raad: https:/www.rechtspraak. nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Bijzondere-taken-HR-en-PG . 

Ten slotte wijs ik u erop dat mijn beleid is niet in te gaan op klachten die met een onheuse toonzetting zijn geformuleerd. In uw brief schrijft u op denigrerende en beledigende wijze over de rechterlijke macht. Normaal zou ik hebben volstaan met de mededeling dat ik kennis heb genomen van uw brief. 
In uw brief schrijft u dat u door de minister van Veiligheid & Justitie naar mij bent verwezen met uw klachten. Ik heb daarom besloten ondanks de toon van uw brief uit te leggen dat en waarom ik geen bevoegdheden heb om uw klachten te behandelen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend 
De Procureur Generaal. 


Mr. J. Silvis

Bijlage: 1
                                 Postbus 20303 | 2500 EH Den Haag | Telefoon 070  361 13 11
                                                  Bezoekadres Korte Voorhout 8 | www.hogeraad.nl


_______________________________________________________________


Zelfmoord
Bepalingen, vastgelegd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen, naleven geldt dus uitsluitend als dat het Misdadige Zwarte Toga Tuig goed van pas komt zoals nu dus in de onderhavige kwestie! Als de criminele rechters en raadsheren van procureur-generaal mr. Jos Silvis hun corrupte justitiële reet afvegen met de in nationale wetten en internationale verdragen verankerde bepalingen, omdat die op dat moment niet van pas komen bij het bevoordelen van grote kapitaalkrachtige organisatie's en/of door de rechters en raadsheren belangrijk geachte personen, is het een ander verhaal. Ook als de Zwarte Toga Maffia daar vele medemensen rigoureus mee de >>> zelfmoorddood indrijven, maakt dat voor mr. Jos Silvis van de Hoge Raad der Nederlanden helemaal niets uit!

Gevangenis
Procureur-generaal mr. Jos Silvis van de Hoge Raad der Nederlanden hoort niet in deze maatschappij thuis maar in de gevangenis! Mr. Jos Silvis had, of hij er nou wel of niet iets aan kan doen, ook kunnen schrijven dat die wekelijkse zelfmoorden ten gevolge van de abjecte werkwijzen van zijn criminele organisatie; 'De Rechtspraak', vreselijk zijn. Mr. Jos Silves had in ieder geval aan de bel kunnen trekken of beter nog Klokkenluider kunnen worden! Maar niets van dat alles! De achter de tralies behorende mr. Silvis gooit het over een andere boeg en verwijt de dakloos gemaakte boodschapper van deze immense gerechtelijke vuiligheid; Nico van den Ham, dat hij denigrerend en beledigend schrijft over de rechterlijke macht. Mr. Jos Silvis heeft volstrekte schijt aan de vele door zijn organisatie veroorzaakte ellende en sterfgevallen, maar is beledigd als iemand hem mededeelt wat Silvis zelf al vele jaren heel goed weet.

Nico van den Ham
Een steeds groter wordende groep goedwillende burgers verzameld zich met een overvloed aan onomstotelijk bewijs, dat de Nederlandse Rechtspraak een veel ellende, leed, dood en verdriet veroorzakende criminele organisatie is. Een organisatie, die uitsluitend voor de belangen van grote kapitaalkrachtige organisatie's en door de Zwarte Toga Criminelen belangrijk geachte personen, zoals bijvoorbeeld mr. Joris Demmink en de Haagse >>> raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke opkomt. 

Wordt vervolgd! De rapen zijn gaar! 


Zie ook in deze actie-serie:

>>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters 

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie onderaan en klik op de labels.