maandag 31 oktober 2016

Leven 39 jarige man verwoest door corrupte rechters!

Besmeurde Toga's 
Hieronder een ingezonden stuk van de familie Hofs van de website Vrouwe Justitia in Verval. Ik heb de persoon waar het in dit stuk om gaat en zijn ouders meerdere keren ontmoet en uitvoerig gesproken. Ook in deze kwestie zie ik, dat deze mensen een overvloed aan bewijs hebben dat onomstotelijk aantoont, dat ook het leven van deze mensen is geruïneerd door criminele rechters en raadsheren.
Zwarte Toga-Misdadigers, die ten voordele van hun elite vrinden, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen ook het leven van deze mensen hebben verwoest. Nico van den Ham.In een arrest d.d. 19 april 2011 is een jonge man van 39 jaar (R.T.B. Hofs (Raymond)) door het Gerechtshof Arnhem veroordeeld tot het betalen van het enorme bedrag van € 531.710,41 aan achterstallige huurpenningen en rente aan een criminele vastgoedmaatschappij (V.N.I. Enschede B.V.), welk bedrag inmiddels is opgelopen tot om en nabij € 700.000,--

Toelichting: Op 23 december 2003 is V.N.I. een bodemprocedure gestart tegen de beide voormalige vennoten van Xenon Computers v.o.f., zijnde R.T.B. Hofs en zijn vader B.Th. Hofs vanwege een (vermeende) huurachterstand ter zake haar pand aan de Neptunusstraat 23-25 te Enschede.

Onomstotelijk staat echter vast, dat het arrest d.d. 19 april 2011 (opzettelijk) foutief is gewezen, dit om V.N.I. ter wille te zijn. R.T.B. Hofs is in elk geval vanaf 4 november 2002 niet meer de huurder van het pand van V.N.I. geweest, op welk moment er overigens geen enkele huurachterstand bestond.

De huurster was vanaf die datum Xenon Webstore B.V., de rechtsopvolgster van de v.o.f. Het arrest behelsde slechts 2 kantjes, dit na een rechtsstrijd van ruim 8 jaren met uiteraard een groot aantal processtukken en producties. Saillant detail: meerdere rechters hebben in gelieerde procedures erkend, dat dat arrest onmogelijk juist kan zijn. Maar dat helpt Raymond niet verder. Hij moet er maar mee leren leven ! Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, nietwaar!


De Staat aansprakelijk stellen is vrijwel onmogelijk, daar heeft de “kongsi” wel voor gezorgd.

De voornaamste kapitale blunders in het eindarrest:

- Het Hof verwijst naar het eerdere tussenarrest d.d. 10 juni 2008 met de stelling, dat daarin reeds is overwogen, dat de grieven van V.N.I. geslaagd zijn. De (3) grieven zijn echter helemaal niet behandeld!

- Het Hof vindt, dat op 14 maart 2007 Xenon Computers v.o.f. nog bestaat, terwijl uit de zich in het dossier bevindende akten van bedrijfsoverdracht ingevolge wetsartikel 6:159 BW onomstotelijk blijkt, dat die v.o.f. reeds op 31 december 2000 is opgeheven!

- Het Hof heeft de huurtermijnen toegewezen t/m 14 maart 2007, terwijl de
huurovereenkomst reeds rechtsgeldig was geëindigd op 25 februari 2004, daaromtrent zeer veel schriftelijke bewijsvoering zich in het dossier bevond.

- Het Hof heeft een bedrag van € 116.193,48 aan rente aan V.N.I. toegewezen, terwijl deze in een akte van 19 januari 2010 uitdrukkelijk heeft verklaard te gaan voor het primaire standpunt, inhoudende ontvangst van de boete ingevolge artikel 14.2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst. In die Akte staat letterlijk: De berekeningen op basis van het subsidiaire standpunt van V.N.I. (productie 21), die uitgingen van wettelijke rente in plaats van de boetes, komen daarmee te vervallen. De boete was namelijk hoger dan de rente (althans dat was op dat moment de visie van V.N.I.).

- Het Hof heeft verzuimd de belangrijke bepaling te vermelden, die V.N.I. in haar dagvaarding in eerste aanleg d.d. 23 december 2003 onder Mitsdien heeft vermeld, inhoudende gedaagden sub 1 t/m 3 te veroordelen, hoofdelijk des dat de één betaalt de ander zal zijn gekweten, om: tegen behoorlijk bewijs van betaling binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eiseres te voldoen . . . . (waarna de betreffende vorderingen volgen). Sub 2 is R.T.B.Hofs en sub 3 is B.Th. Hofs.

- Het Hof heeft R.T.B. Hofs veroordeeld tot beslagkosten, terwijl er nooit beslag is gelegd op wat dan ook van hem. Er is van dit erbarmelijke arrest weliswaar cassatie ingesteld, maar dat mocht Raymond niet baten. De betreffende Advocaat-Generaal heeft er in zijn Conclusie wat misslagen betreft namelijk nog een flinke schep bovenop gedaan en geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad heeft de A.G. in naam van de Koning zoals te doen gebruikelijk in alles gevolgd en gesteld, dat de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden en dat dat ingevolge artikel 81 lid 1 RO geen nadere motivering behoeft. De zogenaamde Borgersbrief is onbehandeld gebleven, waarmede wetsartikel 44 lid 3 Rv. bewust is geschonden. Het Hof heeft Raymond in deze levenslang gegeven en daarmede zijn leven afgenomen!! De totale kafkaiaanse gang van zaken, deze ook inzake de procesgang betreffende B.Th. Hofs, is te  vinden op de website van Vrouwe Justitia in Verval >>> www.vrouwejustitiainverval.nl

Spraakmakend is, dat ten aanzien van B.Th. Hofs in een arrest van 2 oktober 2012 door hetzelfde gerechtshof is bepaald, dat hij niets aan V.N.I. verschuldigd is (door omstandigheden is de door V.N.I. op 23 december 2003 geëntameerde procedure tegen vader en zoon Hofs gescheiden gevoerd). Let wel: Door Hofs sr. is exact dezelfde bewijsvoering overgelegd als zijn zoon Raymond in zijn procedure had gedaan. Over eenheid van rechtspraak gesproken !Ach 
                                                  
Wacht

Het recht verkracht

Rechter prat van macht

Weet zich geacht

Lacht


Ach


De link naar de website van Vrouwe Justitia in Verval is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Ingezonden stuk: Geplaatst door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Mediacensuur.