KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 24 september 2016

WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

Wij ontvingen van de stichting >>> Vrouwe Justitia in Verval
een ingezonden artikel betreffende de zelfmoord van een wanhopige advocate. 
Nederland Bananenrepubliek

Stichting vrouwe Justitia in Verval
www.vrouwejustitiainverval.nl
Een advocate (met de schuilnaam Victoria Rugrecht) heeft afgelopen augustus een einde aan haar leven gemaakt. Zij was pas 54 jaar.

Jaren geleden werd zij door haar baas eigenaar van een middelgroot advocatenkantoor verplicht crimineel geld wit te wassen, hetgeen zij integer als zij was heeft geweigerd en klokkenluider is geworden. Daarna volgde er door toedoen van overheidsdienaren en gelieerden een gerichte treitercampagne met het enige doel haar het zwijgen op te leggen, dit met het gevolg een onvoorstelbare lijdensweg voor haar, haar gezin en enkelen van haar cliënten. 


Het doel van die personages en instanties was haar het leven zo zuur mogelijk te maken, zodat zij hoe dan ook ten gronde zou gaan. 

Zij heeft verklaard, dat zij in de advocatuur getuige is geweest van het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld en heeft geconstateerd, dat daardoor meerdere cliënten, onschuldige burgers en kleine ondernemers werden (en worden) kapot gemaakt, gezinnen uiteenvielen, bedrijven failliet werden verklaard als ze weigerden te betalen aan de afpersers en oplichters. Ook heeft zij naar haar zeggen meermaals zelf waargenomen dat haar voormalig kantoorgenoot/advocaat deals sloot met wederpartijen, dossiers en gemanipuleerde stukken uit dossiers te koop aanbood aan wederpartijen en cliënten chanteerde. De toezichthoudende deken heeft zich achter deze criminele advocaat geschaard, louter en alleen om de vuile was buiten het publiek te houden, waardoor de mare, dat het in Nederland allemaal zo koosjer en rechtvaardig geregeld is, overeind zou blijven. 

In april 2015 is Victoria in hongerstaking gegaan met het doel om de maatschappelijke discussie op gang te brengen of Nederland de oprukkende onderwereld een halt durfde toe te roepen. Op 29 mei 2015 heeft zij aan contactpersonen bij de politie, recherche, Landelijke Eenheid en de bestuursadviseur van de burgemeester bericht, dat zij nog steeds in hongerstaking was en daarbij gemeld, dat de schade voor haar voormalige huisgenoten/degenen die haar lief zijn/degenen die geweigerd hebben zich van haar te distantiëren, steeds groter werd.

Verder bericht zij, dat nu zij door haar persisterende weigering zich door de deken (!) te laten dwingen mee te werken aan criminele activiteiten failliet is verklaard, waardoor zij andere slachtoffers niet meer als advocaat kon bijstaan, de tijd rijp is om de tuchtrechter te laten bepalen wat het standpunt is van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prangende vraag was daarbij: was ik volgens de Orde verplicht mij als (voormalig) advocaat te laten afpersen en was ik verplicht te handelen in strijd met de wet, of heb ik terecht geweigerd? Deze vraag is voorgelegd door de drie directe slachtoffers van haar straf/faillissement vanwege haar "ongehoorzaamheid aan de deken". Ook geeft zij aan, dat zij ’s morgens een gesprek heeft gehad met haar contactpersoon bij de Nationale Ombudsman (mevrouw Marianne van der Kleij) en dat die beaamde, dat zij zelf ook heeft ervaren dat de deken in Utrecht (Midden Nederland, Roest Crollius) zich telefonisch niet goed bereikbaar maakte.

Verder schrijft Victoria, dat de deken van de Amsterdamse Orde er wel prompt bovenop zit en een dekenonderzoek is gestart naar mr. Maathuis, die haar bij het kantoor is opgevolgd toen zij zich onttrokken had. De klacht en de eerste reactie van de Amsterdamse deken heeft zij als bijlage meegestuurd.
Tenslotte spreekt de advocate de hoop uit, dat nu ook de Utrechtse deken in actie komt, alsook de Algemene deken en de deken die met toezicht op de nog (immer) deken mr. Paul Manning is belast.

De deken van Amsterdam heeft vervolgens direct de klacht van de slachtoffers in behandeling genomen, hetgeen zou betekenen, dat de opvolger van Victoria
(mr. Maathuis) wordt aangepakt.

Op 29 mei 2015 doet zij de Stichting Vrouwe Justitia in Verval het verzoek de onderstaande tekst op haar website te plaatsen, welke tekst voor zich spreekt:

MAG IK UW AANDACHT VOOR MIJN HONGERSTAKING:  

Rechtsstaat of Bananenrepubliek?

Mijn hongerstaking is een wake-up call:      

Goedemorgen Rechtsstaat, vaarwel Bananenrepubliek…

Bestuurders luiden sinds kort de noodklok over EXACT hetzelfde als waar al vier jaar mijn klokkenluiderprocedure als voormalig advocaat over gaat. Sinds vier jaar worden mijn gezin en ik geterroriseerd omdat ik als advocaat geweigerd heb mee te werken aan criminele praktijken. 

Ik heb machteloos moeten toezien hoe vele personen, gezinnen en ondernemers kapot (zijn ge-) gaan door het machtsmisbruik door een deken en advocaten. De deken heeft mij opgedragen  "mee te werken en mijn smoel te houden" anders zou hij mij kapot (laten) maken, net zoals hij met vele anderen heeft gedaan. Hij heeft zijn dreigement uitgevoerd! 
Ik ben op 20 april 2015 in hongerstaking gegaan om mijn recht (en dat van vele andere slachtoffers) erkend te krijgen. Ik weiger te handelen in strijd met de door mij afgelegde advocateneed, de wet en mijn geweten. Ik laat mij onder geen enkele voorwaarde afpersen. Een hongerstaking is een erg heftig middel. Toch wil ik op deze manier vechten voor behoud van onze rechtsstaat. 

De deken probeert mijn rechte rug te breken door kapot te maken wie mij lief zijn. Mijn dochter, mijn partner, mijn voormalige cliënten, advocaten die tegen de deken in durfden gaan... Er moet een eind komen aan het machtsmisbruik door deze deken en advocaten. Er is in het geheel geen toezicht op dekens. Het College van Toezicht op de advocatuur is niet bevoegd om in te grijpen in dit geval van machtsmisbruik door die deken.
Ik vraag  met mijn hongerstaking uw aandacht: 
corruptie en machtsmisbruik door advocaten en deze deken moet stoppen!
___________________________________________________

Een andere verklaring van Victoria luidt:

Advocaten worden zelden strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan criminele organisaties. Dekens zoals mr. Manning uit Zwolle blijven zelfs extra lang in het zadel, onafgebroken al sinds 2010... want dan is de “grote discretionaire bevoegdheid”, zijnde een garantie voor onschendbaarheid, dus een vrijbrief voor criminele activiteiten, zoals witwaspraktijken.  
De wet mag niet worden getoetst aan de Grondwet.
Gedragingen van dekens mogen in het geheel NIET worden getoetst.
Zelfs niet aan regels van elementair fatsoen...

Ik denk dat ik recht van spreken heb als ik stel: de rechtenstudie is werkelijk een van de simpelst denkbare studies. Het behelst niet meer dan “leren lezen van wat er wel staat en wat er niet staat”. Advocaten mogen zelf hun uurtarief bepalen. Het enige waar zij rekening mee moeten houden, zijn de lange tenen van vakbroeders en –zusters die persoonlijk beledigd zijn als iemand het lef heeft een laag tarief te rekenen. Bij de openingsrede ter introductie in de beroepsgroep word je ingewreven dat je gekozen hebt voor een beroep waar het je altijd goed zal gaan: of het nou goed of slecht gaat met de economie of je nu goed of slecht werk levert..

”rechtzoekendens dood is advocatens brood!”

Rechters hoeven niet alleen niet erg intelligent te zijn, ze zijn ook onaantastbaar. Zij kunnen “per ongeluk” ongecorrigeerd en ongecensureerd blunderen en onbelemmerd hun gang gaan, dit zowel strafrechtelijk als civiel. Op deze wijze maken zij argeloze rechtzoekenden tot slachtoffer, dit zelfs van criminelen, zodat die vrij spel krijgen...
Brave burgers die hun recht proberen te halen zijn vogelvrij als ze een corrupte rechter krijgen “toegewezen”. Daaromtrent zijn vele voorbeelden te vinden.

Verder was Victoria van plan een kick starter project te starten: crowdfunding voor strijd tegen corruptie bij rechterlijke macht en advocatuur, waarbij het de bedoeling was, dat wie doneerde ten behoeve van de strijd tegen corruptie, daarvoor mocht verwachten dat hij of zij  bij het slagen van de strijd juridische bijstand zou krijgen als ze zelf een geschil zouden hebben met de rechterlijke macht en/of de advocatuur, of op een andere manier zouden strijden tegen onrecht. Alle integere klokkenluiders moesten dan voorrang krijgen onder het motto:  maak rechsstaat Nederland weer bezemschoon!

Op 9 juli 2015 richt Victoria in verband met haar faillissementssituatie  een e-mail aan de heren Vermeer, Hoekstra en Hameeteman, waarvan de inhoud luidt:

“De wet biedt ruimte om een verzoek te richten aan de RC om de curator te instrueren iets wel of niet te doen. (69 en 67 Fw).
Ik heb een verzoek ingediend bij de RC met een nadrukkelijk beroep op dat wetsartikel.
Het verzoek heb ik op vele manieren tegelijk gedaan:
1. per fax, en ik heb verzendbewijs.
2. per post.
3. persoonlijk afgeleverd bij de rechtbank en ik heb ontvangstbewijs van de griffie              gekregen.
4. tenslotte alle bewijzen en het verzoek gescand en per mail (dus inclusief de bewijzen      dat door de rechtbank is ontvangen) nogmaals onder de aandacht van de griffie van        insolventie gebracht.
5. daarvan kreeg ik een leesbevestiging.

Nu krijg ik als bizar antwoord, zie bijlage, dat verzoeken per mail niet in behandeling worden genomen. Maar ik heb het OOK per mail, maar OOK op ALLE andere wijzen ingediend. Dit is gewoon een weigering om een besluit te nemen.
Dit druist in tegen alle regels van elementair fatsoen, en tegen de Grondwet en tegen het EVRM. Dit is een rechtstaat onwaardig.

Vanaf morgen heb ik dus geen GBA adres meer, en ik mag van de curator nergens inschrijven en ik mag geen rekening gebruiken, geen eten kopen, geen drinken kopen, niets. 
Waar blijft mijn recht op bed bad brood? 
Moet ik dan perse eerst een strafbaar feit plegen voor ik netjes behandeld ga worden en mijn rechten worden erkend?????? Moet ik mij laten gijzelen???? Moet ik mij door u laten arresteren omdat ik weiger te handelen in strijd met de wet?

Ik doe een dringend beroep op u ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om hier tegen op te komen. 
Of had ik mij inderdaad aan het bevel van de deken Manning moeten houden dat ik in strijd met de Wwft moest handelen en Rees moest helpen om als advocaat mensen op te lichten en af te persen? Moet ik dan crimineel worden om aandacht te krijgen en mijn recht te halen? Of moet ik het mijn vertrouwensarts aandoen dat hij uit zijn slaap wordt geroepen omdat ik er een eind aan heb gemaakt????? 
Ik hoop dat u het onrechtvaardige hiervan wilt onderkennen en er actie op wilt ondernemen. 
Ik heb mij nu vier en een half jaar ingezet voor behoud van de rechtstaat, en ik heb vier en een half jaar mijn Rug Recht gehouden tegen de druk van deken Manning om mee te werken met witwaspraktijken. Ik houd dit niet meer vol”

Persbericht
Het onderstaande persbericht is door de Stichting Vrouwe Justitia in Verval (VJIV) in juli 2015 naar liefst 115 journalisten gestuurd. 

In een deel van Nederland overtreden advocaten de wet met instemming of zelfs steun van de deken van de regionale advocatenorde. Die deken kan dat doen omdat er in Nederland geen enkel toezicht is op dekens. Bovendien heeft de deken helaas de macht om zo vaak hij wil klachten tegen hemzelf of tegen advocaten niet door te sturen naar een tuchtraad. En bij tenminste één rechtbank werkt een corrupte rechter tegen wie de president van die rechtbank niets wil ondernemen, ondanks keihard bewijs.

Vrouwe Justitia in Verval en voormalig advocaat Victoria Rugrecht protesteren tegen misstanden in de rechtsstaat. Victoria Rugrecht is inmiddels al ruim 3 maanden in hongerstaking om haar protest kracht bij te zetten.
Afgelopen zaterdag 4 juli heeft Victoria Rugrecht ook namens Vrouwe Justitia in Verval een symbolische actie gehouden bij de start van de Tour de France in Utrecht (zie foto's onderaan het artikel). Op deze ochtend heeft zij twee kuub bananen uitgedeeld aan omstanders.
Zij vroeg hen of zij vinden dat Nederland nog een rechtsstaat is of dat het land een bananenrepubliek aan het worden is. Daarbij kreeg zij naast steunbetuigingen ook verhalen te horen die ernstig te denken geven. 

Binnen korte tijd waren er op Facebook vele, vele meldingen van zeer schrijnende gevallen, slachtoffers van machtsmisbruik van advocaten en rechters. 
Na voltooiing van haar rechtenstudie is Victoria Rugrecht als advocaat aan het werk gegaan. Zoals iedere advocaat heeft zij een eed afgelegd dat zij zich ook in haar beroep aan de wet zal houden. De deken van de regionale advocatenorde heeft haar verboden om zich aan de wet te houden en geprobeerd haar te dwingen om geld uit het buitenland wit te wassen via haar kantoor. 

Dat heeft zij geweigerd en een melding hiervan gedaan bij de overheid. Die deken heeft daarna alles in het werk gesteld om haar kapot te maken. Victoria heeft zich op eigen verzoek laten schrappen als advocaat om de misstanden en criminele acties als klokkenluider aan de kaak te kunnen stellen, zonder dat de deken haar dat nog kon beletten. Dit duurt nu allemaal al vier jaar en die deken zit nog steeds rustig op zijn plek. Als enige deken in Nederland zit hij daar al vijf jaar na een periode van 9 jaar als waarnemend deken. Hoe lang kan deze deken nog doorgaan met onze rechtsstaat om zeep te helpen?

Geen enkele journalist heeft gereageerd!

De advocate tijdens haar protestactie
bij de Tour de France Utrecht
Uiteindelijk heeft deze dappere
Grote foto's >>> Foto 1 >>> Foto 2
integere advocate en tevens zeer aimabel mens de strijd opgegeven, dit nadat zij een tuchtrechtprocedure tegen mr. Maatman had verloren en het haar duidelijk werd, dat geen enkele van de aan haar gedane toezeggingen door o.a. het OM en een deken werd nagekomen en zodoende haar jarenlange strijd en haar hongerstaking van 4 maanden voor niets was geweest.

De druppel die de emmer deed overlopen was een ten gronde
foutief arrest voor haar partner,     waarin hij werd veroordeeld tot
betaling van een bedrag van
€ 50.000,--


Zij is één van de velen, die door toedoen van de overheid en haar trawanten de dood is ingejaagd !

Om haar te eren en respecteren
voor alles wat zij in het maat-schappelijk belang heeft gedaan
hierbij een citaat van Martin
Luther King.

De vooruitgang van de mensheid gebeurt niet automatisch of is onontkoombaar. Elke stap op weg
naar gerechtigheid vereist opoffering, lijden en strijd; de onvermoeibare inzet en passievolle zorg van toegewijde individuen.Ingezonden artikel.

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels