KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 14 februari 2016

Open brief President Rechtbank A'dam mr. Henk Naves

De trotse Mr. Henk Naves

Nico van den Ham stuurt een open brief aan de corrupte, gemene Amsterdamse rechtbankpresident
 mr. Henk Naves inzake zijn massale gesjoemel en dat van zijn rechters, griffiers en ander rechtbankpersoneel
.
De Rechtspraak, mede verantwoordelijk voor 500 van de meer dan 1800 >>> zelfmoorden per jaar in ons land! 

Mr. Henk Naves geeft zelf aan dat hij corrupt en gewetenloos is!


Open brief aan de President van de Rechtbank Amsterdam


N.G. van den Ham                                                   Rechtbank Amsterdam
Adres: Dakloos                                                        Parnassusweg 220
E-mail nico.vandenham@gmail.com                           Amsterdam       


Mobiel: 06-19215778                                                1 brief: 4 bladzijden              
                                                                             

                                                                                                                     

Betreft: Criminele werkwijzen van uzelf, uw
            medewerkers en uw handlangers

                                                                             
Amsterdam 14 februari 2016

Mijnheer mr. Naves,

Hierbij reageer ik op uw door mij op 14 januari 2016 via e-mail in een bijlage ontvangen klachtafhandeling ofwel afscheepbrief. De klachtafhandeling is door u ondertekend, dus moet ik voor mijn reactie daarop bij u zijn. Allereerst deel ik u mede dat ik en vele anderen vinden dat u vanwege uw gesjoemel in mijn zaak en in vele andere zaken (er zijn vele andere ernstige klachten over uw persoon) niet in deze maatschappij thuishoort en zeker niet als president in een rechtbank. 

Sinds ongeveer een jaar of 3 heb ik te maken met uw organisatie 'De Rechtspraak' ofwel, zo is mij en vele wakkere anderen inmiddels wel duidelijk, De Overkoepelende Belangenorganisatie van de grote kapitaalkrachtige organisaties, ofwel de georganiseerde elite maffia. 

In uw klachtafhandeling mijnheer mr. Naves, liegt u gewetenloos en schaamteloos over de datum van inlevering van mijn klaagschrift. Mijn klaagschrift jegens de criminele werkwijzen van uw kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal, heb ik persoonlijk afgeleverd op maandag 30 november om 15.35 uur zoals >>> hier te zien is
Een week later, op 7 december 2015 zou er vonnis worden gewezen, zo had 
mr. C.L.J.M. de Waal eerder beslist. Snel na het inleveren van mijn klaagschrift is uw klassenrechter mr. De Waal met zijn medewerkers aan de slag gegaan zo vermoed ik, om snel een vonnis in elkaar te flansen, want de andere dag al, op 1 december 2015 ontving ik het vonnis. Op het vonnis staat bovenaan vermeld (bij vervroeging).
Zie hier het >>>
Vonnis.

Ik ben niet door klassenrechter De Waal gehoord, een complete dagvaarding die aan de wettelijke eisen voldoet ontbrak. Ondanks herhaald verzoek aan mr. De Waal om dit te (laten) herstellen, heeft de partijdige crimineel geweigerd hieraan te voldoen.
Er is
geen rechtszitting geweest! Ik heb de laffe mensenrechtenschender mr. De Waal, die mijn leven nog meer verwoest heeft, dan dat het door de 7 jaren durende klokkenluidersvervolging die ik reeds heb moeten doorstaan al was verwoest, dus niet in de ogen kunnen kijken. Het beginsel hoor en wederhoor is door mr. De Waal ten voordele van de machtige criminele >>> tegenpartij geschonden. Dat is een misdrijf en heeft ernstige, vrijwel onbeheersbare gevolgen voor het verdere verloop van mijn leven. 

Ook u mijnheer mr. Naves houdt de hand boven het hoofd van uw misdadige rechters en werkt schaamteloos mee aan het (vaak volledig) kapot maken van goedwillende burgers ten voordele van de grote heersende kapitaalkrachtige organisaties. Zo heeft u als rechtbankpresident opzettelijk in uw klachtafhandeling afscheepbrief de datum van mijn klaagschrift vervalst.
Daar gebruik van makend stelde u, dat ik te laat ben geweest met het indienen van mijn klachten en dat u daarom mijn klachten over uw criminele rechter niet kon behandelen. Om uw gerechtelijke gesjoemel met de datum nog een beetje te verbloemen, schreef u er nog bij 'dat het bij wet verboden is om te treden in zowel de procesrechtelijke 
behandeling als in de inhoudelijke beoordeling in een concrete zaak'.

U schrijft in uw klachtafhandeling mijnheer Naves citaat: 'Uw vierde eis is zodanig abstract geformuleerd dat onduidelijk is wat u daarmee precies bedoelt'. Einde citaat. Dát die vierde eis voor u en uw medewerkers onduidelijk is mijnheer mr. Naves, is gelegen aan het feit dat u en uw medewerkers criminelen zijn zonder ook maar enig menselijk gevoel in hun donder. Een netjes pratend, abject, voor grote bevolkings- groepen veel ellende, leed en verdriet veroorzakend mensenrechtenschendend soort. Een soort dat niet in rechtbanken thuishoort, behalve dan als verdachte. Ik zal omdat dit een open brief is die op diverse websites gepubliceerd is, hieronder dát aspect van uw vuile werkwijze in deze kwestie toelichten.

Mijn vierde eis in mijn 7 pagina's tellende >>> klaagschrift 
die voor u zogenaamd onduidelijk is, luidt: citaat: 'Dat Van den Ham zijn mensenrechten worden gewaarborgd'. Einde citaat. Wonen is een mensenrecht mijnheer de president en dat is bepaald in artikel 25 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Een van de artikelen waar u mr. Henk Naves en uw collega rechters (ook in andere arrondissementen) zo massaal de corrupte, partijdige justitiële reet mee afvegen als die wetten en verdragen ten gunste van de grote heersende partijen niet zo van pas komen. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld en dus niet uitsluitend voor bijvoorbeeld asielzoekers waar veel geld aan wordt verdiend, maar ook voor Nederlanders mijnheer Naves! 

Ook in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is bepaald dat mensen recht hebben op een woning. Datzelfde geldt nog eens inzake het bepaalde in artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPA). 
U mijnheer Naves, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal en nog vele andere rechters lappen alle bepalingen in voornoemde verklaring en verdragen massaal aan uw laars om de criminele activiteiten en belangen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek (waar u dus ook deel van uitmaakt) in de doofpot te houden. 'Klokkenluider Nico van den Ham zal en moet tot zwijgen worden gebracht'....  liefst tot de dood er op volgt. 

Buiten het feit dat u en uw collega- rechters in alle arrondissementen in het land ten voordele van de grote kapitaalkrachtige partijen massaal wetten, verklaringen en verdragen negeren om voor de grote kapitaalkrachtige organisaties goedwillende burgers kapot te maken, maak ik u er op attent dat je in een zogenaamd beschaafd land geen mensen uit hun woning kwakt mr. Naves!
Dat zijn nazi 
praktijken die in de jaren '40 - '45 plaatsvonden en druisen tegen het natuurrecht, >>> het hoogste recht, in. 'Dat nooit weer' hoor je vaak. Maar Crimineel Toga Tuig zoals u, doet nu in 2016 precies hetzelfde als wat de aanhangers van Adolf Hitler in de oorlogsjaren deden. Vijftig gezinnen per dag worden door de laatste beslissende woorden van uw misdadige 'edelachtbaren' op nazi-achtige wijzen de straat op gekwakt.
Door te suggereren dat u mijn eis onder punt 4 in mijn klaagschrift niet begrijpt, geeft u zelf aan dat u een crimineel bent van de ergste soort die het volstrekt niet interesseert wat de vreselijke gevolgen van uw misdadige werkwijzen zijn voor grote groepen goedwillende burgers.

Door u ongewenst taalgebruik in mijn schrijven mijnheer mr. Naves? Schelden doe ik niet! U betitelen als crimineel of misdadiger is geen schelden, maar zijn gangbare woorden om aan te geven dat u een onmenselijke schurk bent. Let wel, door mijn eerlijke taalgebruik gaat niemand kapot! Middels uw abjecte werkwijzen en dat van uw collega-schurken worden wel degelijk op grote schaal simpele burgers 'de dood in gejaagd'. Niet voor niets wordt er elk jaar een Nationale Zelfmoordherdenking gehouden. Dit voor de 500 van de meer dan 1800 zelfdodingen die elk jaar in ons land plaatsvinden door o.m. toedoen van uw misdadige soort. 


De 50 gezinnen die per dag hun woningen uit gesleurd worden, zijn meest slachtoffers van de door misdaadgroepen, zoals banken, veroorzaakte crisis. In mijn eigen geval mijnheer Naves was er geen sprake van huurschuld, maar staats-crimineel, klassenrechter mr. C.L.J.M. de Waal gooide mij desondanks op mijn 63 jarige leeftijd en in slechte gezondheidstoestand verkerend, de straat op. Dit als de zoveelste zware straf voor het melden van de vele misdrijven van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met een veel leed en ellende veroorzakende pyromaan zelfs leidend tot een zwaargewonde, voor het leven verminkte medebewoner. Een moordenaar zoals Volkert van der Graaf mag in een huis wonen. Een klokkenluider of iemand die door toedoen van een misdaadbank in betalingsmoeilijkheden is geraakt, wordt door toedoen van uw misdadige belangenorganisatie de straat op gegooid. 

U mijnheer Naves richt tezamen met uw collega's van uw zogenaamde rechtspraak veel meer ellende, leed en verdriet onder de bevolking aan dan alle burgermisdaad bij elkaar. Alle bij elkaar opgetelde burgermisdaad is absoluut kruimelwerk vergeleken met de immense, gerechtelijke smeerlapperij die zich dagelijks afspeelt in alle arrondissementen in ons land. Ja mijnheer Naves, ik ben goed op de hoogte want buiten mijn eigen zaken om bezoek ik heel vaak (civiele) zaken van anderen. U en uw collega's maken ten voordele van uw elite vrienden, schaamteloos, simpele medeburgers d.m.v. list en bedrog kapot en/of drijft ze meedogenloos 'de dood' in met uw vuile praktijken. De Consumentenbond heeft ook onderzoek gedaan en komt tot, weliswaar in andere bewoordingen, tot eenzelfde conclusie. Aan de uitslag van dat onderzoek is door de volksverlakkende, gecensureerde staatsmedia geen aandacht besteed. 

Met mij komt het nooit meer goed mijnheer de rechtbankpresident. Mensen van mijn leeftijd die door misdadig mensenrechtenschendend tuig zoals u dakloos worden gemaakt, geraken meer en meer aan lager wal en vallen van het ene onoplosbare probleem in het andere. Medemensen dakloos maken heeft zeer grote gevolgen. Totdat het helemaal afgelopen is met mij, zal ik via deze en andere websites mijn medemensen blijven waarschuwen voor uw misdadige soort en ook voor de gecensureerde volksverlakkende reguliere media die hierover zwijgt. 

Dit schrijven is gepubliceerd op meerdere websites. 

Nico van den Ham
Klokkenluider
Journalist