KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 17 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 9

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (Verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 8 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die op mij toegepast wordt. Het massale misdadige gesjoemel door rechters en advocaten in de rechtbanken ten voordele van grote bedrijven en organisaties.
Het belangrijkste waar ik over schreef, is dat ik op 6 februari 2015 een lange middag in 2 rechtszittingen mijn rechtszaken zonder procesvertegenwoordiging heb gevoerd.


Corrupte advocaat
Ik heb tijdens de zitting waar mijn wrakingsverzoek van de corrupte Amsterdamse raadsheren mr. L.A.L. Dun, mr. G.G. Kleene-Eijk en mr. M.L.D. Akkaya werd behandeld, er in mijn >>> pleitnota de nadruk op gelegd, dat raadsheer mr. Dun tijdens de zitting op 5 december in het Amsterdamse gerechtshof mij, de in collusie gespecialiseerde, advocaat mr. B. Meijer langdurig aan het opdringen was.
In meerdere wetsartikelen en internationale verdragen is nadrukkelijk bepaald, dat rechters aan iemand die door hen berecht wordt geen advocaat mogen toewijzen. Onder andere in artikel 6 van het EVRM, lid 1 onder 3 en in het artikel 14, lid 3, onder b en d van het 
International Covenant on Civil and Political Rights ligt dat nadrukkelijk verankerd!

Afgewezen
Zoals dat bijna altijd het geval is, als Jan met de Pet een rechter wraakt, zijn beide wrakingsverzoeken afgewezen. 
In de motivering van de afwijzing van het wrakingsverzoek, wordt door de justitiële schurken met geen woord gerept, over dat aan mij opdringen/toewijzen door raadsheer mr. Dun van advocaat mr. B. Meijer, terwijl dat nou juist een van de zwaarwegende gronden voor mij was om het partijdige, corrupte hof te wraken.

Wrakingsverbod
Ook kreeg ik een verbod om opnieuw te wraken, als de grond van dat wraken een nieuwe weigering van een verzoek zelf opnamen te maken van mijn eigen zitting betreft. Daarmee word door het criminele Toga Tuig de suggestie gewekt, dat ik zo'n verzoek al eerder heb ingediend. De enige werkelijke waarheid is, dat niet ik heb verzocht opnamen te maken, maar de meegekomen journalist. Ik weet dat je, je eigen zitting niet op mag nemen en zal daar dan ook nooit toestemming voor vragen!
Maar zoals dat
 gaat in gerechtelijke schriftelijke afwijzingen/beslissingen, worden door de Edelachtbaren Rechterlijke Schurken schaamteloos leugens opgeschreven. Daarentegen worden feiten, die in het voordeel van Jan met de Pet zouden kunnen zijn, opzettelijk verzwegen. 

Aangifte bij Hoofdofficier van Justitie

Na het ontvangen van de beslissingen en de processen-verbalen van de wrakingszaken in Den Haag, heb ik aangifte gedaan tegen de corrupte raadsheren mr. J.W. van Rijkdom, mr. M.J. van der Ven, mr. J.A. van Kempen en griffier mr. A.R. Vonk wegens valsheid in geschrifte en oplichting. Ik heb die aangifte schriftelijk gedaan bij de hoofdofficier van justitie. Ik heb de aangifte tegen ontvangstbewijs laten afleveren in den Haag, aan de balie waar het afgeleverd moet worden!

College van procureurs-generaal

Van de Hoofdofficier van Justitie heb ik geen antwoord gekregen. Mijn aangifte is na aflevering aan de centrale balie van het gerechtshof in Den Haag per ongeluk opzettelijk door het personeel van die balie naar het College van Procureurs-Generaal, die in het zelfde gebouw gehuisvest is, doorgezonden. Geloof het of niet, dat college heeft (in plaats van diegene waar ik mijn schrijven aan heb gericht, de hoofdofficier van justitie!) afwijzend, gereageerd met, citaat: "Het feit dat een bepaalde weergave van de feiten, niet geheel strookt met uw beleving hiervan, maakt niet dat er sprake is van oplichting en valsheid in geschrift. Het College, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, behandelt geen zaken en zou uw brief aan het Haagse Parket hebben kunnen overdragen. Nu echter direct duidelijk is dat er geen sprake is van strafbare feiten, ziet het College daar in dit geval van af. Het Haagse parket zou tot een zelfde oordeel komen" einde citaat. Allemaal in 'keurig Nederland'.

Klacht president gerechtshof
Ook bij de president van het gerechtshof heb ik een klacht over de criminele raadsheren ingediend. Als antwoord op die klacht kreeg ik van de president
mr. L. Verheij van het Haagse gerechtshof het antwoord, dat de klacht niet in behandeling wordt genomen, omdat over de inhoud, de motivering en de wijze van totstandkoming van een rechterlijke beslissing niet geklaagd kan worden.
Klachten over de abjecte werkwijze van criminele rechters en raadsheren, hun leugens en het verzwijgen van feiten in het voordeel van Jan met de Pet in het voordeel van de grote tegenpartij, worden schaamteloos van de hand gewezen!

Dat betekend dat burgers op gronden van leugens van Crimineel Toga Tuig veroordeeld worden
. Reguliere gecensureerde staatsomroepen zoals de NOS zwijgen hierover en de politiek geeft geen antwoord als ik of wie dan ook daarom vraagt. Allemaal in het Verkapte Schurken Regime Nederland.


Uw beleving
Zo dekt het staatstuig elkaars vuile zaakjes af en zo wordt Jan met de Pet geminacht en kapot gemaakt! Een brief (intern) niet doorzenden naar de geadresseerde en in plaats daarvan de aangifte beantwoorden met o.a. de woorden 'in uw beleving'.
Met andere woorden, onze werkwijze is correct, het is uw beleving mevrouw/ mijnheer, tekens maar weer. 'In uw  beleving' een paar woorden, die heel veel gebruikt worden in gerechtelijke beslissingen. Één van de vele toegepaste vuile werkwijzen van criminele rechters om in opdracht van de >>> heersende klasse, de onderworpenen, zoals het Toga Maffia het klootjesvolk ziet, de mond te snoeren, te minachten en volledig kapot te maken. Hoezo, 'er werken bij het OM en de rechtspraak ook integere mensen?' Waarom staan die dan niet op en doen hun mond niet open? 


Schurken Regime
Opnieuw is ook weer in deze kwestie onomstotelijk komen vast te staan, dat criminele raadsheren, als zij in opdracht van een grote organisatie Jan met de Pet kapot moeten maken, hun corrupte reet af vegen met elk wetsartikel en internationaal verdrag wat hun niet van pas komt. Het o.a. hierboven beschreven veel leed en ellende veroorzakende crimineel Toga Tuig, heeft van Nederland een verkapt schurken regime gemaakt. Politiek en de volksverlakkende massamedia zoals de NOS, Een Vandaag, Nieuwsuur, Brandpunt, Vandaag de Dag en Text-TV zwijgen, terwijl van veel goedwillende mensen het leven door deze overheids-criminelen volledig is en wordt verwoest. 


Onderzoek
Elke rechterlijke uitspraak/beslissing, met in de motivering van een vonnis ook maar één leugen van zo'n corrupt stuk staatsvuil, kan verwoestend zijn voor de gedaagde. Dergelijke gerechtelijke beslissingen zouden dan ook nietig moeten worden verklaard! De vraag is echter door wie? Ik heb het over civiele zaken, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor strafzaken! Rechters die het laatste beslissende woord hebben, die ten voordele van de heersende klasse liegen en bedriegen, zijn gevaarlijke staatscriminelen voor het klootjesvolk. Criminelen die meer leed en ellende veroorzaken voor Jan met de Pet dan alle gewelddadige woningovervallers, Holleeders, motorclubs en andere burgercriminelen bij elkaar. Ik ben er van overtuigd, dat als terdege eerlijk onderzoek zou worden verricht naar corruptie onder rechters, griffiers, ander gerechtelijk personeel, maar zeker ook advocaten, de rechtbanken onmiddellijk gesloten konden worden en het hierboven beschreven criminele tuig opgesloten zou moeten worden. 


Geheime rechtszittingen
Na de afwijzingen van de klachten over en de aangifte tegen de criminele raadsheren, ontdekte ik bij toeval dat er in het geniep rechtszittingen in mijn hoger beroep zaak werden en nog steeds worden georganiseerd. Het Amsterdamse gerechtshof weigert mij te informeren over mijn rechtszaken die plaatsvinden. Ik ben er van overtuigd dat er mensen zijn, die nu denken dat ik doorgedraaid ben door dit op te schrijven, want zoiets gebeurd niet in 'keurig Nederland'. Maar het gebeurd wel. Ik heb griffierechten moeten betalen en hoge andere (reis)kosten gemaakt vanwege deze procedure en ik wordt nu op deze wijze ten voordele van de misdaadgroep Stadgenoot opgelicht.
Op 3 april 2015 heb ik mij daar schriftelijk zeer uitgebreid over beklaagd. Ik kreeg daar op 7 april per brief van een paar regels wel antwoord op, maar toen was de zitting al geweest. Er werd mij medegedeeld dat ik mij zelf niet mocht verdedigen. 


Door Nico van den Ham

Wetsartikelen en Internationale Verdragen
In deel 10 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!' gaat het uitsluitend nog over briefwisselingen tussen mij en het misdadige Amsterdamse Gerechtshof.
Nog meer geheime rechtszittingen. Mensenrechten, de volstrekte zinloosheid van nationale wetsartikelen en het door de Nederlandse Staat ondertekenen en ratificeren van internationale verdragen.
   

Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.