KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 21 juli 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 5

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.


NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 4 delen beschreef ik o.a. wat de aanleiding is van de beestachtige jarenlange klokkenluidersvervolging die op mij wordt toegepast. Het massale gesjoemel met het verplichte proces-verbaal van de terechtzittingen, waardoor vele vonnissen nietig zijn, kwam aan de orde. Straffeloos misbruik kunnen maken van de rechtsspraak door grote machtige partijen in samenwerking met rechters om vuile doelen voor grote partijen, ten koste van Jan met de Pet, te bereiken. Ook de abjecte samenwerking van mijn advocaat met mijn tegenpartij kwam aan de orde. Hieronder verder met de hoger beroep rechtszitting op 5 december 2014 in het gerechtshof Amsterdam.

Corrupte medewerkers Gerechtshof 
Ik had voor de rechtszitting een brief geschreven aan de voorzitter van het Hof mr. L.A.J. Dun. Die brief had ik op de dag voor de zitting tegen ontvangstbewijs afgegeven aan het gerechtshof. Tijdens een wat later telefonisch contact met een medewerker van het gerechtshof werd mij medegedeeld dat de brief niet aan de raadsheren die de zaak behandelen zou worden gegeven. Een brief, die deel uit maakt van mijn verdediging niet afgeven aan de rechters die de zaak behandelen is misdadig en in strijd met vele wetsartikelen en internationale verdragen die onze Schurkenstaat heeft ondertekend en geratificeerd. Door zo te handelen geven de medewerkers van het gerechtshof aan dat zij corrupt zijn en meewerken aan het door en door verrotte Nederlandse rechtssysteem. Een misdadig rechtssysteem dat een steeds groter deel van het klootjesvolk ten voordele van de heersende klasse helemaal kapot maakt.
De medewerkers logen mij voor, dat zij de brief niet aan de rechter mochten geven omdat alleen de advocaat een brief naar de rechters kan sturen. 

De rechtszitting
 

De hoger beroep zitting vond plaats op 5 december 2014 in het gerechtshof te Amsterdam en werd voorgezeten door raadsheer mr. L.A.J. Dun. De beide andere raadsheren waren mr. C.G. Kleene -Eijk en mr. M.L.D. Akkaya zo vernam ik pas op de zitting. De namen van de 2 andere betrokken raadsheren waren mij op geen enkele wijze van te voren medegedeeld.
Voorzitter Dun wilde de zitting schijnvertoning, die deel uit maakt van een groot extreem misdadig >>> Showproces volgens het gangbare patroon afraffelen en begon over het verzoek van een aanwezige journalist om de zitting in beeld en geluid vast te leggen. Geen enkel wetsartikel stond het opnemen van deze zitting in de weg! Voorzitter Dun vroeg aan de advocaat van mijn tegenpartij mr. Polle en aan het hoofd van de juridische afdeling van Stadgenoot Mieke Habets of zij bezwaar hadden tegen het opnemen van de zitting. Polle en Habets gaven aan dat zij niet wilden dat de zitting zou worden opgenomen.

Afwijzing
Grote organisaties zoals woningcorporatie Stadgenoot maken in civiele zaken de dienst uit in de Nederlandse rechtszalen en het verzoek werd dan ook afgewezen. Stadgenoot heeft veel te verbergen en heeft er dan ook groot belang bij, dat een openbare rechtszitting zoveel mogelijk in het geniep kan worden gevoerd. Wellicht wilde de misdaadgroep mij opnieuw tijdens deze rechtszitting valselijk beschuldigen van brandstichtingen in het wooncomplex waar ik woon, zoals zij dat ook deed op de in deel 2 beschreven rechtszaak op 21 maart 2014.
Als dergelijke valse zeer ernstige beschuldiging van dit soort zware misdrijven dan door een camera worden geregistreerd en een dag daarna op deze en andere websites staan, is dat natuurlijk erg vervelend voor het hoofd van de juridische afdeling van Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot Mieke Habets die ook op de zitting aanwezig was. Datzelfde geld voor de louche grachtengordel-advocaat van Stadgenoot mr. Richard Polle. Iedereen die deze website volgt weet, dat er nooit meer branden in en om het wooncomplex van Stadgenoot zijn geweest nadat ik de pyromaan, die zo'n 3 keer per week brand stichtte in het wooncomplex, zelf heb gepakt.
Een veel leed en ellende veroorzakende pyromaan waar woningcorporatie Stadgenoot afspraken mee had! 


Brief
De voorzitter wilde na de weigering snel verder, maar ik vroeg eerst of het hof mijn brief had ontvangen. Raadsheer Dun gaf aan deed net of hij niets wist van de brief en wilde opnieuw snel verder. Daar ging ik natuurlijk stampij over maken en liet mij de mond niet snoeren. Ik vond dat het voltallige hof, dus de 3 raadsheren mijn brief hadden moeten ontvangen en vóór de zitting hadden moeten lezen. Een bode stond blijkbaar aan de deur van de rechtszaal mee te luisteren, want plotsklaps zwaaide de deur open en kwam die bode met opgestoken hand, met daarin mijn brief, de zaal binnenstormen. 

Rechtspraak gevaar voor Jan met de Pet
Je kunt je afvragen of die bode nou zo buiten haar boekje is gegaan, of dat die gerechtshof medewerkers nou zo door en door verrot zijn. Maar je kunt je ook afvragen of dat elk detail, hoe klein dan ook door de Nederlandse rechtspraak wordt ingezet om voor de grote bedrijven en organisaties Jan met de Pet kapot te maken. Na mijn vele eigen rechtszaken en het bezoeken van nog meer rechtszaken van anderen weet ik inmiddels dat dat laatste het geval is. Niet Willem Holleeder, gewelddadige woningovervallers of motorclubs vormen het grootste gevaar voor het Nederlandse klootjesvolk, maar de Nederlandse door en door verrotte (civiele) rechtspraak.
Tussen de 4 en 5 honderd mensen plegen per jaar zelfmoord, vanwege vuile uitspraken van corrupte mensen zo is uit gezocht. 

Uitstel
In de brief verzocht ik het hof om uitstel van de zitting, omdat ik vanwege de abjecte handelswijze van mijn advocaat en de immense terreur die misdaadgroep Stadgenoot vooral in die periode op mij toepaste, niet in staat was geweest om mij op de zaak voor te bereiden. De voorzitter bestede weinig aandacht aan de binnengebrachte brief dus vertelde ik maar wat er in stond en vroeg om uitstel. De voorzitter vroeg aan de advocaat van misdaadgroep Stadgenoot of die misschien bezwaar had tegen het door mij gevraagde uitstel. Mr. Richard Polle gaf aan daar bezwaar tegen te hebben en daarop schorste mr. Dun zitting en trok zich met de andere raadsheren terug voor beraad. Grote organisaties zoals woningcorporatie Stadgenoot maken de dienst uit in de Nederlandse rechtszalen en ook dit verzoek werd dus na dat beraad afgewezen.
   
Ontslag mr. Meijer tijdens zitting
De stemming zat er na de 2 afwijzingen goed in. In de brief had ik mij ook beklaagd over de misdadige werkwijze advocaat mr. Bianca Meijer. De brief was voor de zitting niet gelezen of voorzitter raadsheer mr. Dun deed alsof hij het schrijven niet had gelezen. Na de afwijzing van het uitstel wilde voorzitter Dun nu eindelijk snel verder en over datgene wat ik over advocaat Meijer in de brief had vermeld werd geen aandacht geschonken. Daarop ontsloeg ik, mr. Meijer die naast mij zat wegens collusie.
De verbijstering bij advocaat Meijer was groot en nadat voorzitter Dun haar vroeg wat zij er allemaal van vond, verklaarde mr. Meijer zich nergens meer mee te bemoeien en niets meer te zeggen. Het is van belang dat laatste goed te onthouden!


Zitting 
De zitting werd op aandringen van voorzitter mr. L. A. J. Dun voortgezet en ik pleite dus vanaf dat moment zonder advocaat! Voorzitter Dun trachtte nog geruime tijd, om advocaat Meijer aan mij op te dringen. Ik maakte daarop meerdere keren duidelijk Meijer ontslagen te hebben. Een raadsheer die diegene die berecht wordt een advocaat opdringt, handelt regelrecht in strijd met vele wetsartikelen en door Nederland getekende en geratificeerde internationale verdragen en hoort niet in een toga in een rechtszaal thuis. Voor diegenen die echt geïnteresseerd zijn hoe crimineel Nederlandse rechters en raadsheren in het voordeel van de heersende klasse te werk gaan, is het belangrijk om goed te onthouden dat de zitting verder ging terwijl ik mijn eigen zaak voerde!  Dus vanaf dat moment zonder advocaat!
De beide andere raadsheren; mr. G.G. Kleene-Eijk en mr. M.L.D. Akkaya stemden ook met de nieuwe ontstane situatie in en alle drie raadsheren lieten mij zonder procesvertegenwoordiging mijn eigen hoger beroep zaak voeren.
Opnieuw is het belangrijk om vooral dat laatste weer goed te onthouden!

Namen/ nevenfuncties 

Weer wilde Dun snel verder, maar er was nog iets wat ik wilde weten. Ik wist alleen de naam van voorzitter Dun en vroeg de namen van de andere 2 leden van het Hof. Die namen werden mij 'schoorvoetend' gegeven en daarop vroeg ik wat de nevenfuncties van de raadsheren waren. De voorzitter stelde dat ik die had kunnen opzoeken op internet en weigerde mij de nevenfuncties op te geven. Raadsheer Mr. Dun maakt zich hiermee schuldig aan discriminatie. Niet iedereen beschikt over internet en/of kan met internet omgaan. Niemand mag worden gediscrimineerd zo is o.a. bepaald in artikel 14 EVRM en een ieder heeft recht op gelijke behandeling. Dat geld zeker in de rechtszaal zo is ook in meerdere nationale wetsartikelen en internationale verdragen bepaald. Maar ook daar had raadsheer Dun en de andere 2 leden van het hof  lak aan. Bovendien kon ik de nevenfuncties niet op internet opzoeken omdat mij de namen van de raadsheren niet bekend waren gemaakt. Ook dat interesseerde mr. Dun niet. De andere leden van het hof zeiden niets en grepen ook niet in terwijl zij weten dat zij verplicht zijn hun nevenfuncties, als daar om wordt gevraagd, bekend moeten maken. 

Wraken
Alle drie de raadsheren lapten elk wetsartikel met het daarin bepaalde, wat hun niet van pas kwam in het voordeel van misdaadgroep Stadgenoot, aan hun laars dus wraakte ik het hof. Mijn wrakingsgronden waren gebaseerd op drie gronden:

1. De weigering van het verzoek om beeld - en geluidsopnamen te maken.
 

2. Dat mijn recht, op grond van artikel 6 lid 3 onder b EVRM te beschikken over tijd en     faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van mijn verdediging, was                 geschonden door afwijzing van het verzoek van uitstel van de behandeling van de       zaak.
  

3. De leden van het hof weigerden desgevraagd hun nevenfunctie mede te delen.  

Door Nico van den Ham

Morgen in deel 6 van 
'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT. De wrakingszittingen die werden gehouden in het Haagse Paleis van Justitie.

Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.