KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 2 juli 2015

BELANGRIJKE RECHTSZAAK TEGEN DE OVERHEID

Zeer belangrijke rechtszaak tegen de staat op 3 juni 14.00 u. 

Nico van den Ham aanvankelijk geweigerd geluid en beeldopnamen te maken tijdens deze voor Jan met de Pet zeer belangrijke rechtszitting 


Fred de Klerk
Morgen vrijdag 3 juli om 14.00 u. vindt de uiterst belangrijke rechtszaak plaats tegen de Staat bij de >>> Centrale Raad van Beroep.
De zaak is aangezwengeld door >>> Fred de Klerk van >>> Orde op Zaken 
Het uiteindelijke doel is dat het a-sociale zorgstelsel ontmanteld zal worden en wij weer te maken gaan krijgen met een stelsel wat als sociaal ervaren kan worden.
De stellingname wordt door Fred de Klerk zeer goed onderbouwd.


Het opnamen maken van deze maatschappelijk gezien zeer belangrijke zitting  aanvankelijk geweigerd!

Opnamen
Aan Nico van den Ham is gevraagd deze zitting in beeld en geluid op te nemen voor de politieke organisatie >>> Wil Nu.
Nico van den Ham heeft daarvoor op de juiste wijze de formulieren 'Persfaciliteiten' ingevuld en toegezonden aan de Centrale raad van Beroep.


Hieronder de reactie van de Raad per e-mail waarin Nico d.m.v. een zin (rood gemarkeerd) aanvankelijk 'de mond werd gesnoerd' door de voorzitter van de kamer, Raadsheer mr. J. Brand. 
____________________________________________________________________________

Haar, W.J. van de (CRvB Utrecht)
15:32 (19 uur geleden)

aan mij

Geachte heer Van den Ham,

In reactie op uw verzoek om toestemming audiovisuele opnamen te mogen maken in de rechtszaal tijdens de zitting van F.T.C. de Klerk/Zorginstituut Nederland op vrijdag 3 juli 2015 14.00 uur deel ik u namens de voorzitter van de behandelend kamer mee dat geen aanleiding wordt gezien om de gevraagde toestemming te verlenen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het gebruik van bijzondere hulpmiddelen om het verhandelde ter zitting vast te leggen toegestaan. Van een uitzonderlijk geval is hier geen sprake. Het staat u uiteraard vrij tijdens de zitting op de gebruikelijke wijze aantekeningen maken.

Met vriendelijke groet,

W.J. (Willem) van de Haar
Medewerker facilitair management

Bureau ondersteuning Bedrijfsvoering
Kamer G 1.99 van lokhorst
0883620587

www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma t/m do van 07.00 tot 16.00 uur

Van: Nico van den Ham [mailto:nico.vandenham@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 14:35
Aan: Haar, W.J. van de (CRvB Utrecht)
Onderwerp: OPNAMEN
___________________________________________________________________________


Daarop heeft Nico de onderstaande e-mail (via de medewerker facilitair management) aan raadsheer mr. Brand toegezonden

____________________________________________________________________________


OPNAMEN ZITTING MET HET ZAAKNR. CRvB13/2833 ZVW R 01119

Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>
aan w.van.de.haar, bcc: Arjan


Geachte heer Van de Haar,

Naar aanleiding van de e-mail die ik op 01-07-2015 om 15.32 u. van u ontving graag uw aandacht voor het volgende:

U deelde mij middels die e-mail ​mede, ​dat de de voorzitter van de behandelend kamer geen aanleiding ziet om de gevraagde toestemming te verlenen inzake het opnemen van de zitting met bovenstaand zaaknummer. Hierdoor handelt de voorzitter​ in strijd met de wet zoals u wellicht wel weet. Bovendien vraag ik mij af, wat er te verbergen is.

​In onderhavige kwestie staat geen enkel nationaal wetsartikel of een artikel van welk internationaal verdrag dan ook het opnemen van de openbare zitting met bovenstaand zaaknummer in de weg! Sterker nog, de kwestie dient een algemeen belang en verdient, ofwel 'schreeuwt' daardoor, om alle denkbare en mogelijke openbaarheid!
Voor de volledigheid wijs ik o.a. op het bepaalde en verankerde in artikel 6 EVRM, hieronder cursief afgedrukt.

ARTIKEL 6 Recht op een eerlijk proces 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.

Van het in het rood afgedrukte bovenstaande is geen enkele sprake!

Ik wijs daarbij in alle bescheidenheid en benadruk volledigheidshalve ook nog op het bepaalde in artikel 94 van de Nederlandse grondwet.

Ik verzoek u dan ook beleefd, doch dringend en met spoed de voorzitter er van in kennis te stellen dat journalist N.G. van den Ham eist, dat er beeld en geluidsopnamen gemaakt kunnen worden in de zaak met bovenvermeld zaaknummer.

Tevens verzoek ik u vriendelijk mij de naam van de voorzitter van de behandelend kamer per mail, per omgaande aan mij toe te zenden. Hiervoor bij voorbaat mijn dank.


Vriendelijke Groet,


Nico van den Ham
Journalist

_____________________________________________________________________________

Openbaar ?
Na al dat gesoebat hebben we uiteindelijk toch toestemming gekregen, maar op de volgende wijze: Het publiek komt in een aparte zittingszaal te zitten. Ook Nico wordt in die aparte zaal 'gezet' en mag in die zaal vanaf een monitor opnamen maken.
De oorspronkelijke opnamen worden door Raad van Beroep gemaakt middels een vaste camera-opstelling. Nadat Nico in een telefoongesprek opperde, dat al dat gedoe ten koste zou gaan van de kwaliteit zowel qua beeld en geluid, werd Nico verzekerd dat dat niet het geval zou zijn! 'Het is hoge HD kwaliteit' zo werd Nico medegedeeld.

Ongecensureerde Journalisten
Onze ervaringen in rechtszalen zijn anders: Openbare civiele zittingen moeten zo veel mogelijk geheim blijven. Rechtbanken bewerkstelligen dit door de zittingen zo weinig mogelijk aan te kondigen, dus komen er weinig 'pottenkijkers'. Zittingen bijwonen vanuit een andere zaal is niet echt openbaar. Geluidsinstallaties in zo'n andere zaal, maar ook in de zaal waar de zitting wordt gehouden, werken vaak zeer slecht zodat men er vaak weinig van verstaat. Opnamen maken door ongecensureerde journalisten die (absoluut) geen staats-perskaart (willen) hebben, wordt vaak geweigerd.


Eerlijk    
Wij plaatsen geen artikelen op deze site, die niet op waarheid kunnen worden geverifieerd. Daarom wachten we eerst af wat er morgen gaat gebeuren in de rechtbank in Utrecht. Mocht het Nico morgen onmogelijk worden gemaakt duidelijke beeld en geluidsopnamen van de belangrijke zitting te maken, dan wordt dat morgen op deze site uitgebreid gepubliceerd. Lukt het wel, dan worden de opnamen van de zitting gepubliceerd op de website van >>> Wil Nu. Kom morgen alstublieft naar de (maatschappelijk) zeer belangrijke zitting!!! Als u komt dan kunt u zich nu vast uitgebreid hier >>> 'inlezen'

Door onze stiekeme rechtbankredactie